Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Roca, de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
15/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Consorci d'Educació de Barcelona
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del titular del centre educatiu privat Roca de Barcelona, codi 08044326, en petició de modificació dels ensenyaments per redistribució horària es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments dels segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria; l'Ordre ENS/30/2012 de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics; el Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu; els reials decrets pels quals s'estableixen els respectius títols de formació professional; l'Ordre ENS/71/2012, de 8 de març, per la qual s'organitzen els ensenyaments de formació professional inicial en la modalitat d'educació no presencial en centres privats; el Decret 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Roca, de Barcelona, codi 08044326, per modificació dels ensenyaments per redistribució horària, en els termes següents:

 

Ensenyaments que es modifiquen a l'inici del curs 2016-17:

 

Formació professional

 

Formació professional de grau mitjà:

AG10 Gestió Administrativa: 2 unitats amb capacitat per a 50 llocs escolars. En torn horari de matí el primer curs i en torn horari de tarda el segon curs. En cap cas una unitat no superarà els 25 llocs escolars.

CM10 Activitats Comercials: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. En torn horari de matí el primer curs i en torn horari de tarda el segon curs. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

 

Formació professional de grau superior

AGB0 Administració i Finances: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. En torn horari de matí el primer curs i en torn horari de tarda el segon curs. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

 

-2 Els ensenyaments de formació professional de grau mitjà i de grau superior queden autoritzats als torns horaris que s'indiquen a la composició del centre que figura a l'annex d'aquesta resolució.

 

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 

Barcelona, 15 de novembre de 2016

 

Mercè Massa Rincón

Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Annex

 

Composició del centre a l'inici del curs 2016-17:

Autorització d'obertura:

 

Adreça principal: Av. Meridiana, 263

Adreça 2: c. Joan de Garay, 108-110

Adreça 3: c. Garcilaso, 81-83

En aquests tres carrers s'ubiquen els edificis del centre en una mateixa finca.

Adreça 4: Independència, 380-382

 

Educació Secundària Obligatòria: 8 unitats amb capacitat per a 220 llocs escolars.

 

Batxillerat: 6 unitats amb capacitat per a 201 llocs escolars en les modalitats de Humanitats i Ciències Socials y de Ciències i Tecnologia. Torn horari de matí.

 

Formació de persones adultes:

Educació Secundària per a persones adultes: 3 unitats amb capacitat per a 90 llocs escolars. Torn horari de tarda.

 

Els ensenyaments d'ESO, Batxillerat i Formació de Persones Adultes estaran ubicats a l'Av. Meridiana, 263.

 

Formació professional

 

Formació professional de grau mitjà 

Torn horari de matí i tarda

1601 Cures Auxiliars d'Infermeria: 4 unitats amb capacitat per a 100 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 25 llocs escolars.

AG10 Gestió Administrativa: 2 unitats amb capacitat per a 50 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 25 llocs escolars. En torn horari de matí el primer curs i en torn horari de tarda el segon curs

CM10 Activitats Comercials: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars. En torn horari de matí el primer curs i en torn horari de tarda el segon curs

IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

TM10 Electromecànica de Vehicles Automòbils: 4 unitats amb capacitat per a 120 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

TM20 Carrosseria: 2 unitats amb capacitat per 60 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

 

En cap cas es podrà superar la capacitat màxima autoritzada de forma simultània.

 

Formació professional de grau superior

 

Torn horari de matí i tarda

AGB0 Administració i Finances: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars. En torn horari de matí el primer curs i en torn horari de tarda el segon curs

SCB0 Educació Infantil: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

SCC0 Integració Social: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

TMA0 Automoció: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 30 llocs escolars.

SAH0 Higiene Bucodental: 2 unitats amb capacitat per 50 llocs escolars. En cap cas una unitat superarà els 25 llocs escolars.

 

En cap cas es podrà superar la capacitat màxima autoritzada de forma simultània.

 

Torn horari de matí

ICB0 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma: 2 unitats amb capacitat per a 50 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 25 llocs escolars.

 

Torn horari de tarda

ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: 2 unitats amb capacitat per a 50 llocs escolars. En cap cas una unitat superarà els 25 llocs escolars.

CMD0 Màrqueting i Publicitat: 2 unitats amb capacitat per a 50 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 25 llocs escolars.

SAD0 Documentació i Administració Sanitària: 2 unitats amb capacitat per a 50 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 25 llocs escolars.

SAI0 Imatge pel Diagnòstic i Medicina Nuclear: 2 unitats amb capacitat per a 50 llocs escolars. En cap cas una unitat no superarà els 25 llocs escolars.

 

Els cicles formatius de Electromecànica de Vehicles Automòbils (TM10), Carrosseria (TM20) i Automoció (TMA0) estaran ubicats al c. Independència, 380-382. Els cicles formatius de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10), Cures Auxiliars d'Infermeria (1601), Integració Social (SCC0) i Documentació i Administració Sanitària (SAD0) estaran ubicats al c. Garcilaso, 81-83. La resta d'ensenyaments de cicles formatius s'ubicaran entre c. Joan de Garay, 108-110, c. Garcilaso, 81-83 i c. Independència, 380-382.

 

Aquest centre utilitza espais de diversos entorns professionals.

 

Els ensenyaments de formació professional s'imparteixen en diferents torns en alternança.

 

Formació professional inicial en modalitat no presencial:

 

Formació professional de grau mitjà:

AG10 Gestió Administrativa

IC10 Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

 

Formació professional de grau superior:

AGB0 Administració i Finances.

CMD0 Màrqueting i Publicitat

ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa.

ICB0 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

SAD0 Documentació i Administració Sanitària.

SCB0 Educació Infantil.

SCC0 Integració Social.