Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2016, per la qual es crea un fitxer de dades de caràcter personal a la Universitat Autònoma de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7258
Fecha Disposición :
14/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
Universitat Autònoma de Barcelona
Vist l'informe emès pel Departament d'Empresa de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la creació d'una base de dades a la UAB.

Atès que el contingut i les finalitats de la base de dades sol·licitada s'ajusten a les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que preveu l'article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, en relació amb l'article 54 del Reial Decret 1720/2007, que la desenvolupa, i en ús de les competències que m'atorguen els articles 70 i 75 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, en relació amb l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2000, de 21 de desembre, d'universitats, i la resta de les disposicions generals d'aplicació,

 

RESOLC:

 

Es crea el fitxer de dades de caràcter personal que es detalla en l'annex d'aquesta resolució.

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 14 de novembre de 2016

 

Margarita Arboix Arzo

Rectora

 

 

Annex

 

Nom del fitxer: RUNIN-UAB

 

Finalitat i usos previstos: anàlisi i gestió del paper i la influència de les universitats en la innovació i el desenvolupament regionals.

 

Persones o col·lectius afectats: persones físiques pertanyents a empreses, institucions i organitzacions amb vinculació comercial i institucional amb la UAB.

 

Procedència de les dades: les dades s'obtenen de les persones interessades o dels seus representants legals.

 

Procediment de recollida: entrevistes.

 

Suport utilitzat per a l'obtenció: paper i via telemàtica.

 

Sistema de tractament: parcialment automatitzat.

 

Estructura bàsica i tipus de dades:

- Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, adreça postal, telèfon.

- Dades personals: sexe, nacionalitat.

- Dades d'Ocupació: lloc de treball, antiguitat, àmbit d'activitat.

 

Cessions de dades previstes: no s'han previst.

 

Transferències internacionals de dades: no se n'han previst.

 

Responsable del fitxer: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Unitat davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: Secretaria General, campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), edifici del Rectorat (08193), Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Mesures de Seguretat: Nivell bàsic.