Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ sobre la licitació per a la contractació de l'acord marc amb un únic proveïdor per al subministrament d'uniformes de quiròfan per als centres del Consorci Sanitari Integral
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
13/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Consorci Sanitari Integral
Òrgan de contractació: Gerent del Consorci Sanitari Integral

Expedient: CSIFUOL1611

Objecte del Contracte: acord marc amb un únic proveïdor per al subministrament d'uniformes de quiròfan per als centres del Consorci Sanitari Integral.

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Tramitació ordinària en procediment obert mitjançant diversos criteris d'adjudicació per a obtenir l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Valor estimat del contracte: 126.286,72 euros sense IVA

Pressupost de licitació: 78.929,20 euros sense IVA

Vigència del contracte: 2 anys

Possibilitat de pròrroga: Si. 1 any

Lots: No.

Criteris de valoració de les ofertes:Oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte:

Criteris objectius: Oferta econòmica 51 punts

 

file
 

Criteris subjectius: 49 punts

 

Criteris tècnics

 

Aspectes d'obligat acompliment

 

Teixit

Sarga 65%-70% poliéster , 35%-30% cotó. Tolerancia: 5%

Gramatge  160 gr/m2  +/- 5%

color blau

 

Jaquetes

Model de jaqueta tancada de màniga curta sastre.  Coll de pic.

Butxaques davanteres tipus pedaç: una superior al frontal esquerre i dues butxaques baixes

Logo serigrafiat al costat dret a la mateixa alçada que la butxaca superior

Obertures de 10 cm aproximadament a les costures laterals

Identificació de talles mitjançant etiqueta cosida a la part interior trasera del coll. Mides aprox. de l'etiqueta 3 cm * 3 cm.

Al costat de l'etiqueta  portarà una veta del mateix color per identificació visual

Talles segons especificació

 

Pantalons

Pantaló unisex amb goma fluixa a cintura per facilitar el canvi.

Puny el.làstic al final dels camals:  5 cm de llarg. Mantindrà el pantalò al turmell sense excercir excessiva pressió. El.lasticitat constant després de l'us.

Anagrama del CSI al camal dret a 5cm de la cintura

Identificació de talles  mitjançant etiqueta cosida a la part davantera dreta a, aproximadament, 2 cm de la costura, al costat del logo del CSI. Mides aproximades de l'etiqueta 3 cm* 3 cm .

A la costura interior trasera portarà una veta del mateix color per identificació visual de la talla

Talles segons especificació (tolerancia +/- 1cm)

                                                                                                                                                  

Cal acomplir tots aquests items per a que la proposta sigui considerada

 

Criteris tècnics49
Aspectes a valorar sobre la mostra aportada40
Teixit
Estat de la roba després de 10 rentats: tacte i presència de peeling.

6
Estat de la roba després de 10 rentats: color

7
Estat de la roba després de 10 rentats: estabilitat dimensional

8
Jaquetes i pantalons: confecció / acabats

Tamany de les puntades

3
Acabat de la peça

3
Costures

3
Etiquetes

Estabilitat del color despres de 10 rentats

6
Puny

Estat del puny després de 10 rentats: estabilitat dimensional i el.lasticitat

4

Aspectes a valorar sobre la documentació tècnica aportada9
Presentació sense utilització de plàstic

4
Sistema de traçabilitat que permeti identificar la partida de teixit utilitzat en la confecció de cada prenda:

5

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts dins d'aquests apartat, i per a cadascun dels lots no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

 

Garantia provisional: No es requereix

Garantia definitiva: No es requereix

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà descarregar mitjançant la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat, al perfil del contractant del Consorci Sanitari IntegralPresentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar abans de les 14:00h del dia 3 de novembre de 2016. a les dependències del Departament de Contractació Administrativa _ planta 0 - Consorci Sanitari Integral (Hospital Sant Joan Despí -Moisès Broggi) carrer Jacint Verdaguer,90 , 08970 Sant Joan Despí

Obertura pública de les ofertes pels criteris susceptibles de judici de valor: L'obertura pública de propostes es realitzarà a les dependències de la domicili de la Consorci Sanitari Integral - Hospital Sant Joan Despí -Moisès Broggi - (Dpt. Logistica) carrer Jacint Verdaguer, 90 , 08970 Sant Joan Despí, el dia : 24/11/2016

Hora: 10:15 hores

 

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L'obertura pública de propostes es realitzarà a les dependències de la domicili del Consorci Sanitari Integral -Hospital Sant Joan Despí -Moisès Broggi- (Dpt. Logistica) carrer Jacint Verdaguer, 90 , 08970 Sant Joan Despí, : S'informarà a l'obertura del sobre B.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 13 d'octubre de 2016

 

Carlos Constante i Beitia

Director general del Consorci Sanitari Integral