Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (exp. 02/L0125 U10 N - convocatòria anticipada 2017)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
12/09/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Institut Ramon Llull
L'Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus objectius, l'Institut Ramon Llull dóna suport a les polítiques de relacions exteriors en l'àmbit cultural de les institucions consorciades i contribuirà a l'enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona des de la perspectiva cultural.

Per acord del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de data 17 de juny de 2016, s'aprova la modificació de les bases aprovades per acord de la Junta Rectora de l'Institut Ramon Llull de data 16 de desembre de 2015, per a la concessió de subvencions per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.

Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada.

Fent ús de les competències que em són atribuïdes per l'article 13.2.e) dels Estatuts de l'Institut,
Resolc:
1.- Obrir la convocatòria anticipada, per a la concessió de subvencions de l'Institut Ramon Llull, en règim de concurrència competitiva, per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases que s'adjunten en annex, aprovades per Acord de la Junta Rectora de data 16 de desembre de 2015, per acord del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull de data 17 de juny de 2016, pel qual s'aprova la seva modificació, per l'Acord de Govern 85/2016 de 28 de juny pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores i per la normativa general de subvencions.
2.- Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 10.000,00 euros amb càrrec a la partida 010 - 103 - 410305 del pressupost de l'any 2017. La concessió dels ajuts que preveu aquesta convocatòria està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió, que es farà durant l'any 2017.

La dotació màxima es pot ampliar en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.
3.- Establir que el termini per presentar sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des de l'endemà de la data de publicació al Diari Oficial de a Generalitat de Catalunya fins al 30 de novembre de 2016, ambdós inclosos.
4.- L'òrgan instructor és la persona titular de la gerència de l'Institut Ramon Llull i l'òrgan resolutori és la persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull.
5.- Nomenar la comissió avaluadora següent, per tal de dur a terme les tasques de revisió i proposta de subvenció:
Presidenta

la cap de l'Àrea de Literatura i Pensament de l'Institut Ramon Llull

Vocals

- un representant de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana

- un representant de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC)

- un representant del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT)

- un representant del Grup de Recerca de literatura infantil i juvenil i educació literària de la Universitat Autònoma de Barcelona (GRETEL)

- dos representants de l'Àrea de Literatura i Pensament de l'Institut Ramon Llull

Secretari

un representant de Gerència

 

 

6.- La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, la resolució sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds i la resolució definitiva de la convocatòria es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En la publicació de la resolució ha de constar que aquesta no exhaureix la via administrativa i que es pot interposar recurs d'alçada davant de la persona titular de la direcció de l'Institut Ramon Llull contra les resolucions d'inadmissió o desistiment de les sol·licituds i recurs d'alçada davant del president o la presidenta del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull contra la resolució definitiva de la convocatòria.

Transcorregut el termini màxim de sis mesos sense que s'hagi dictat i publicat la resolució definitiva de la convocatòria, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
Recursos procedents

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es pot interposar recurs d'alçada davant del president o la presidenta del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, en el termini d'un mes a partir de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 12 de setembre de 2016
Manuel Forcano

DirectorANNEX

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'INSTITUT RAMON LLULL PER A LA PUBLICACIÓ A L'ESTRANGER D'OBRES IL·LUSTRADES DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
1. Objecte

1.1 Aquestes bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per al finançament de les despeses corresponents a la remuneració de l'il·lustrador d'obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil (àlbums o llibres il·lustrats) de qualitat, sempre que l'obra compleixi les característiques següents:

- Que sigui publicada a l'estranger

- Que sigui publicada en una llengua diferent a la catalana i a la castellana

- Que sigui publicada en suport llibre imprès

- Que compti amb distribució comercial

- Que l'autoria de l'il·lustrador i de l'autor del text sigui identificada

- Que el/la il·lustrador/a sigui una persona domiciliada a Catalunya

Queden excloses les obres de còmic, novel·la gràfica i similars, així com l'autoedició.

L'obra de literatura infantil i juvenil per a la qual es demana la subvenció haurà d'estar recollida contractualment segons una de les tres modalitats de cessió de drets següents:

- Obra per encàrrec d'una editorial estrangera

- Venda de drets d'una obra ja publicada

- Coedició entre editorials

L'obra per a la qual es demana l'ajut no pot haver estat publicada, en la llengua per la qual se sol·licita la subvenció, amb anterioritat a la data de la resolució de concessió de les subvencions.

1.2 Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes bases tenen la consideració d'ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

1 bis. Publicació

Quant a la publicació de les bases i convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.
2. Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les editorials, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres, que tinguin programada la publicació o la coedició d'obres il·lustrades de literatura infantil i juvenil el/la il·lustrador/a de les quals sigui una persona domiciliada a Catalunya.

2.2 No poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les editorials que tinguin un deute pendent amb l'Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.
3. Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions següents. Els requisits exigibles en cada cas es determinaran en funció de les circumstàncies concurrents i caldrà acreditar-los en els termes que especifica la base 7.

a) Complir els requisits i les condicions generals establerts a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat espanyol, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. Si la persona sol·licitant no té la residència fiscal en el territori estatal, cal que presenti una declaració responsable on ho faci constar.

c) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o

privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Quan per a la realització de l'activitat objecte de la subvenció s'utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) En el cas de les persones físiques empresàries espanyoles, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.

f) En el cas de les entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

g) En el cas que es disposi d'una plantilla igual o superior a 50 persones, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.

h) En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, i utilitzar-los adequadament, de conformitat amb els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En el supòsit que el sol·licitant no estigui subjecte a la llei esmentada, ha de complir la normativa que li sigui d'aplicació.

i) Complir el requisit que estableix l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, complir els requisits que estableixen els articles 32.1 i 32.3 de la Llei esmentada.

j) En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

k) En el cas de les fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

l) En el cas de les empreses i les entitats, no haver estat sancionades ni condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

m) Presentar declaració responsable d'altres ajuts de minimis rebuts i/o sol·licitats durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Els ajuts de minimis poden haver estat concedits per a l'activitat de la subvenció o per a d'altres diferents, i poden haver estat atorgats per qualsevol Administració pública de l'Estat i/o rebre finançament de la Unió Europea.

n) Les persones sol·licitants dels ajuts s'han d'adherir al codi ètic que figura com annex.

o) Les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

3.2 Incompatibilitats

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ens vinculats, participats per aquests, altres administracions, ens públics o privats.

El conjunt d'ajuts, ingressos o recursos no poden excedir el cost total de l'activitat.
4. Quantia

4.1 La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5 amb un import màxim de 1.500,00 euros per cada sol·licitud.

4.2 La despesa mínima, realitzada i justificada de l'activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplerts l'objectiu i la finalitat de la subvenció és del 80%. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

4.3 S'estableix un percentatge màxim de desviació pressupostària del 20% entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l'activitat subvencionada que no comportarà reducció de la quantia de la subvenció atorgada. Aquest percentatge només podrà aplicar-se si es garanteix que s'ha acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció.

4.4 La quantia de la subvenció, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.
5. Despeses subvencionables

5.1 Es consideren despeses subvencionables únicament i exclusiva la remuneració del/de la il·lustrador/a, amb un import màxim de 1.500,00 euros per cada sol·licitud.

5.2 Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

5.3 Es considera despesa subvencionable l'IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.
6. Sol·licituds

6.1 Es pot presentar un màxim de dues sol·licituds per editorial i termini.

6.2 Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s'han de realitzar preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l'Institut Ramon Llull. Excepcionalment, es podrà utilitzar la tramitació en format paper, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l'Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

6.3 Els ciutadans espanyols o ciutadans estrangers residents a Espanya que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics s'han d'autenticar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica per a tràmits de nivell mitjà d'acord amb l'Esquema Nacional de Seguretat (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat a l'àmbit de l'administració electrònica) i el Protocol d'identificació i signatura electrònica (Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol).

Els ciutadans estrangers no residents que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, s'han d'autenticar a través del sistema d'identificació a la seu electrònica amb usuari i contrasenya. L'Institut Ramon Llull s'encarrega de fer arribar d'una manera segura l'usuari i la contrasenya a les persones interessades després d'haver verificat la documentació que acrediti la seva identitat.

6.4 Per a la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics es faran servir els mecanismes d'autenticació i signatura descrits a la política d'identificació i signatura electrònica de l'Institut Ramon Llull.

6.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi visualitzarà un missatge en què es comunicarà aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament. Si la interrupció es produeix durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant les 24 hores posteriors al restabliment de la seu.
7. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

7.1 Per demanar una subvenció a l'Institut Ramon Llull, s'ha de presentar una sol·licitud d'acord amb el formulari normalitzat, que conté el projecte de l'activitat, a la qual s'ha d'adjuntar la documentació següent, segons la modalitat contractual:

1) Obra per encàrrec d'una editorial estrangera

i) Pressupost complet i detallat del projecte, d'acord amb el model

ii) Còpia del contracte amb l'il·lustrador

iii) C.V de l'il·lustrador

iv) Maqueta de l'obra

v) Catàleg de l'editorial que publicarà l'obra

2) Venda de drets d'una obra ja publicada

i) Pressupost complet i detallat del projecte, d'acord amb el model

ii) Còpia del contracte de cessió de drets

iii) C.V de l'il·lustrador

iv) Exemplar original de l'obra

v) Catàleg de l'editorial que publicarà l'obra

3) Coedició entre editorials

i) Pressupost complet i detallat del projecte, d'acord amb el model

ii) Còpia del contracte entre l'editorial que sol·licita la subvenció i l'il·lustrador

iii) Còpia del contracte de coedició

iv) C.V de l'il·lustrador

v) Maqueta de l'obra

vi) Catàleg de les editorials que publicaran l'obra

Per a una major agilitat del procediment, es pot aportar la documentació que recull la base 11.5 juntament amb la sol·licitud.

7.2 L'acreditació dels requisits indicats a la base 3.1 es realitzarà mitjançant la corresponent declaració acreditativa o declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, el qual també incorporarà l'autorització expressa per consultar dades tributàries, si escau.

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.


8. Termini de presentació de sol·licituds

Els terminis de presentació de sol·licituds es fixen en la convocatòria de les subvencions.
9. Criteris de valoració

Són criteris per a la concessió de les subvencions els següents:

a) L'interès del conjunt de la proposta presentada.

Valoració: fins a 10 punts.

b) La qualitat de l'obra objecte de publicació.

Valoració: fins a 10 punts.

c) El catàleg i la trajectòria de l'editorial sol·licitant.

Valoració: fins a 10 punts.

d) La trajectòria professional del/de la il·lustrador/a.

Valoració: fins a 5 punts.

Es valorarà positivament, amb un màxim de 2 punts, el fet que el text original de l'obra sigui en llengua catalana.

La puntuació màxima que pot ser assolida és de 37 punts.
10. Procediment de concessió

10.1 El procediment de concessió de les subvencions es tramita d'acord amb el règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, tal com preveu l'article 59 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, d'acord amb allò que s'especifica a la resolució de convocatòria. El procediment compta amb una fase d'instrucció, en la que es formulen la proposta de resolució provisional i la proposta de resolució definitiva, i una fase de concessió, en la que es dicta la resolució de concessió.

10.2 L'òrgan instructor és el/la Gerent de l'Institut Ramon Llull.

10.3 Les sol·licituds són analitzades per una comissió de valoració, nomenada en la convocatòria de les subvencions, que comptarà amb experts externs.

10.4 Un cop avaluades les sol·licituds per la comissió de valoració, l'òrgan instructor formula la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions, d'acord, si escau, amb l'informe de la comissió de valoració, i d'acord amb allò previst per la base 11. Els beneficiaris proposats són requerits per presentar la documentació addicional i, a la vista d'aquesta, de la proposta de resolució provisional i de les comprovacions d'ofici fetes d'acord amb la base 11, l'òrgan instructor formula la proposta definitiva de concessió de les subvencions i l'eleva a l'òrgan resolutori.

La proposta de resolució de concessió es fonamentarà, ordinàriament, en els informes de la comissió de valoració. Quan l'òrgan que fa la proposta no segueixi els informes esmentats, ha de motivar-ne la discrepància.

10.5 L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
11. Proposta de resolució provisional i presentació de documentació addicional

11.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notifica a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

11.2 La proposta de resolució provisional conté la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions.

11.3 Dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió, les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida d'acord amb l'apartat 5 d'aquesta base, si no l'han presentat juntament amb la sol·licitud. La proposta de resolució provisional conté el requeriment de la documentació esmentada.

Dins del mateix termini les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre.

La subvenció s'entendrà acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a beneficiària no presenti cap al·legació dins el termini de 10 dies hàbils esmentat.

11.4 Dins el termini de 10 dies esmentat en l'apartat anterior, les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció.

11.5 La documentació a què es refereix la base 11.3, que cal aportar sempre que no s'hagi presentat juntament amb la sol·licitud, és la següent:

Pel cas de sol·licitants estrangers:

Fotocòpia de la documentació que acrediti la personalitat jurídica del sol·licitant. En el cas de persones jurídiques, caldrà adjuntar també la documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona física sol·licitant i fotocòpia del seu passaport.

Quan es tracti de la primera vegada que se sol·licita una subvenció a l'Institut Ramon Llull aquesta documentació s'ha de presentar sempre en format paper i no es podrà fer per mitjans telemàtics.

No és necessària l'aportació d'aquests documents en el cas que qui sol·licita la subvenció els hagi presentat anteriorment a l'Institut Ramon Llull, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà al/a la sol·licitant de la subvenció que els aporti en el termini de 10 dies.

Pel cas de sol·licitants espanyols:

a) Fotocòpia del DNI de qui signa la sol·licitud. No cal aportar el document esmentat si s'autoritza l'òrgan gestor perquè consulti les dades d'identitat. Aquesta autorització consta en el formulari de sol·licitud.

b) Acreditació mitjançant el certificat corresponent d'estar donat d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, si escau. El/La sol·licitant pot autoritzar l'Institut Ramon Llull a obtenir aquesta dada telemàticament de les entitats gestores. En aquest cas no cal aportar la documentació que es pugui obtenir mitjançant aquest consentiment. Aquesta autorització consta al formulari de sol·licitud.

c) Pel cas d'entitats o organismes que no estiguin inscrits en el Registre Mercantil, en el Registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o en el Registre general de cooperatives de Catalunya, acreditació de la inscripció en el registre corresponent i de la representació legal en nom de la qual actua la persona física sol·licitant.

d) Pel cas d'entitats que no tinguin l'obligació d'estar inscrites en un registre públic, acreditació de la seva personalitat jurídica i de la representació en nom de la qual actua la persona física sol·licitant.

No cal aportar els documents indicats en les lletres a) i d) en el cas que el/la sol·licitant els hagi presentat anteriorment a l'Institut Ramon Llull, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà a la persona beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

L'òrgan instructor comprovarà d'ofici, prèvia autorització del sol·licitant si s'escau, les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, als registres corresponents.

c) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

d) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat.

e) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

L'òrgan instructor en el supòsit a) i c) no haurà de comprovar d'ofici aquestes dades quan el/la sol·licitant les hagi presentat anteriorment a l'Institut Ramon Llull, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir al/a la sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

L'òrgan instructor tampoc comprovarà d'ofici l'acreditació de la representació legal quan la documentació es presenti per mitjans telemàtics i la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de la persona representada.

11.6 La documentació establerta en la base 11.5 es pot aportar, o bé en format paper, o bé per mitjans telemàtics presentant còpies digitalitzades dels documents, d'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

11.7 L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.
12. Inadmissió i desistiment

12.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds comporta la inadmissió de la sol·licitud.

12.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 7 o la manca d'esmena dels requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els termes establerts a la base 11.3.

12.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor resoldrà sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, i notificarà la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Institut Ramon Llull i al tauler d'anuncis de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal, 373, 08008 Barcelona). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. En aquest acte ha de constar la via de recurs que correspongui.

12.4 Sens perjudici del desistiment previst en la base 11.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l'òrgan instructor l'ha d'acceptar.
13. Resolució i publicació

13.1 El/La director/a de l'Institut Ramon Llull resoldrà en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de publicació de la convocatòria. La resolució es notificarà a les persones interessades amb els mateixos mitjans i amb les mateixes condicions i efectes previstos en la base 12.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o desistiment.

13.2 A la resolució constarà de manera expressa el caràcter de minimis de la subvenció.

13.3 En la publicació o notificació de la resolució final del procediment es farà constar la via de recurs que correspongui.

13.4 Transcorregut el termini màxim previst sense que s'hagi dictat i notificat la resolució final del procediment, les persones sol·licitants poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
14. Publicitat

L'Institut Ramon Llull fa publicitat de les subvencions concedides per al coneixement general de la ciutadania mitjançant l'exposició d'una relació als taulers d'anuncis que consten a la base 12.3 i, si les subvencions són d'un import igual o superior a 3.000 euros, també es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb expressió de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, quantitat concedida i finalitat o finalitats de la subvenció.
15. Pagament

15.1 El pagament del 100% es tramita un cop s'hagi presentat la documentació justificativa de l'activitat subvencionada i de la despesa corresponent en els termes que s'indiquen en la base 16. En qualsevol cas, el pagament es realitzarà l'any següent al de la convocatòria.

15.2 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si la persona beneficiària està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l'Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de la persona beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En el cas que la persona beneficiària no tingui la residència fiscal al territori espanyol, ha de presentar, juntament amb la documentació justificativa, un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència.
16. Justificació

16.1 El termini de presentació de la documentació justificativa de les subvencions atorgades serà des de l'endemà de la data de publicació de la resolució de concessió de les subvencions fins el dia 30 de novembre de l'any següent al de la convocatòria.

Les persones beneficiàries han de presentar a l'Institut Ramon Llull com a documentació justificativa per a la tramitació del pagament de l'import total concedit en concepte de subvenció, un compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que ha de contenir la documentació següent:

1) 10 exemplars del llibre ja publicat.

2) Una memòria econòmica justificativa de la totalitat del cost de les activitats que s'han fet, d'acord amb el model de formulari de justificació, que inclogui:

- Relació classificada de les despeses corresponents al cost de l'activitat objecte de l'ajut, amb indicació del creditor i del número d'identificació fiscal, el número de factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, la data d'emissió, l'import i la data de pagament o venciment.

- Relació detallada d'altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats, que hagin finançat l'activitat objecte de l'ajut, amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions o ajuts, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

- Quadre comparatiu entre les partides del pressupost tant d'ingressos com de despeses previstos i els efectivament executats, en què s'indiquin les desviacions que hi ha hagut.

3) Justificants de la totalitat de la despesa de l'activitat objecte de l'ajut: factures o altres documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament consistent en extracte bancari i/o justificant bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor.

4) Documentació justificativa d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes i la memòria sobre l'elecció, si escau, d'acord amb el que estableix la base 17.f.

16.2 Les factures, ja siguin completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'actuació objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no hi consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual és d'aplicació l'exempció d'acord amb l'article 6.1.j del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

No s'acceptaran tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

16.3 Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari) han d'indicar, a més de tot allò que s'estableix en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació:

a) la identificació del beneficiari i l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser el beneficiari de l'ajut i ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social.

b) concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar còpia del document i còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

No s'admeten els comprovants de pagament en efectiu quan s'incompleixin les limitacions d'aquest tipus de pagament establertes en l'article 7 de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.

Els pagaments en efectiu s'han de justificar mitjançant rebuts signats i segellats pel creditor amb indicació de la factura a què correspon el pagament i la seva data. El segell del creditor ha de contenir com a mínim el nom i el NIF.

16.4 La documentació justificativa es pot aportar, o bé en format paper mitjançant originals, o bé per mitjans telemàtics presentant còpies digitalitzades dels documents, d'acord amb el que preveu l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.

16.5 Quan s'apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació, es posarà en coneixement de la persona beneficiària a través de notificació individual i se li concedirà un termini de 10 dies hàbils per corregir-los.

16.6 Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta hagi estat presentada, es requerirà a la persona beneficiària que, en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, la presenti. El requeriment es notifica individualment a les persones beneficiàries. La falta de presentació de la justificació en el termini que estableix aquest apartat comporta la revocació de la subvenció i altres responsabilitats establertes en la legislació aplicable en matèria de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix la persona beneficiària de les sancions que, d'acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, corresponguin.

16.7 L'institut Ramon Llull pot acordar d'ofici o a instància de les persones beneficiàries l'ampliació del termini de justificació. Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l'ampliació s'ha de produir, en tot cas, abans de la finalització del termini màxim de justificació. L'ampliació del termini no pot excedir la meitat d'aquest i no pot perjudicar drets de tercers.
17. Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

a) Complir la finalitat de la subvenció realitzant l'activitat subvencionada en el termini previst.

b) Dur a terme l'activitat subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o calendari presentat s'ha de comunicar a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada, en el termini d'un mes, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que estableixen aquestes bases. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que els sigui demanada respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.

d) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'activitat subvencionada, obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

e) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

f) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

g) Conservar i posar a disposició de l'òrgan concedent i els òrgans de control tots els llibres, registres i documents que li siguin exigibles per a la justificació de la subvenció, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

h) L'editor/a ha de fer constar:

- a la pàgina de crèdits del llibre subvencionat, en la llengua de publicació, la menció següent: «La il·lustració d'aquesta obra ha disposat d'un ajut de l'Institut Ramon Llull», juntament amb el logotip de l'Institut Ramon Llull.

- de manera adequada en el llibre subvencionat, l'autoria de l'il·lustrador i de l'autor del text, si escau.

i) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

j) Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

k) Complir els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, que consten en annex.

l) Complir les altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores.
18. Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar la resolució o l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.
19. Revocació

L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, revocarà totalment o parcialment les subvencions concedides amb l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits previstos al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
20. Sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen les bases reguladores, resultarà d'aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.
21. Protecció de dades

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa corresponent, tot adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.ANNEX

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES BENEFICIÀRIES D'AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS


D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries d'ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i poden ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut, o de la tipologia i les característiques de les persones beneficiàries, en les bases específiques reguladores dels ajuts.
Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present en el procediment o que el pugui afectar. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.

b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries d'ajuts assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l'ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió d'ajuts.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.