Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ sobre licitació per a la contractació del servei per al manteniment de les llicències SAP per al Consorci Sanitari del Maresme
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
11/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Consorci Sanitari del Maresme
Òrgan de contractació: Gerent del Consorci Sanitari del Maresme.

 

Expedient: CSdM 19/16-I

 

Objecte del Contracte: Servei pel manteniment de les llicències SAP pel Consorci Sanitari del Maresme

 

Tramitació, procediment i forma d'adjudicació: Procediment obert i tramitació ordinària en aplicació de les mesures de gestió eficient en la tramitació, regulat en el Decret 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.

 

Valor estimat del contracte: 81.400,00 euros sense IVA

 

Pressupost de licitació: 37.000,00 euros sense IVA

 

Vigència del contracte: 1 any

 

Possibilitat de pròrroga: Si. 1 any

 

Criteris de valoració de les ofertes:Els criteris que s'aplicaran per a la formulació de la proposta d'adjudicació del contracte, per ordre decreixent d'importància seran els següents:

 

1) CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a 95 puntsa) Valoració econòmica Fins a 95 puntsObtenint la màxima puntuació l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta d'ofertes econòmiques proporcionalment al preu de l'oferta més econòmica segons la següent fórmula:

 

(màxima puntuació x oferta més econòmica) / (oferta licitador)

 

2) CRITERIS SUBJECTIUS O SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (SOBRE B): fins a 5 punts

 

b) Millores dels serveis oferts: Fins a 5 punts

Es valoraran les propostes de qualitat que tinguin una incidència directa en la prestació dels serveis i que siguin adequades i necessàries d'acord amb la valoració de la unitat tècnica de valoració. En tot cas, les propostes hauran de ser sense cost addicional per les entitats contractants. 

 

Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà recollir de 9 a 14 hores a les dependències del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. El preu de la documentació és de 10 euros. També es podrà accedir a la documentació mitjançant la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat 

Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del dia 31 de gener de 2017, a les dependències del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.

 

Obertura pública de les ofertes pels criteris susceptibles de judici de valor: Atès el que disposa l'article 8 lletra f) del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, l'obertura dels sobres B no es realitzarà en acte públic.

 

Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L'obertura pública de propostes es realitzarà a les dependències de la domicili del Consorci Sanitari del Maresme, Ctra. De la Cirera 08304 Mataró, a I'hora i data que es publicarà al perfil del contractant.

 

Mataró, 11 de gener de 2017

 

Ramon Cunillera i Grañó

Gerent del Consorci Sanitari del Maresme