Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ sobre modificació de l'autorització d'obertura per augment de capacitat del centre educatiu privat Paideia, de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7286
Fecha Disposición :
09/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Consorci d'Educació de Barcelona
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del titular del centre educatiu privat Paideia, de Barcelona, codi 08004523 en petició d'augment de la capacitat, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, el Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin els ensenyaments del segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària; l'Ordre ENS/30/2012, de 10 de febrer, per la qual s'especifica la superfície mínima de determinades instal·lacions dels centres que imparteixen l'educació primària, l'educació secundària o els ensenyaments artístics; el Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació ó prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

 

Resolc:

 

-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Paideia, codi 08004523, de Barcelona, per augment de la capacitat, amb efectes de l'inici del curs 2016-2017, en els termes següents:Educació Especial: De 16 a 20 unitats i de 128 a 160 llocs escolars.

 

-2 La composició del centre és la que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

 

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 

Barcelona, 9 de gener de 2017

 

Mercè Massa Rincón

Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Annex

 

Composició del centre:

Autorització d'obertura:

 

Adreça principal: Carrer Montnegre, 36-42.

Educació Especial: 20 unitats amb capacitat per a 160 llocs escolars.