Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2016, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Miguel Ángel Cabellos Espiérrez com a catedràtic d'universitat
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
08/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Universitat de Girona
D'acord amb la proposta de la comissió nomenada per resolució de la Universitat de Girona per jutjar una plaça dels cossos docents universitaris, convocada per resolució d'1 de setembre de 2016 (BOE de 16.09.2016), i d'acord amb el que disposen la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d' universitats de Catalunya, així com a l' ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011.

En virtut de les competències que m'han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011), i pel Decret 259/2013, de 3 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 6516, de 5 de desembre de 2013).

 

RESOLC:

 

1. Nomenar Catedràtic d'Universitat, de la Universitat de Girona el senyor Miguel Ángel Cabellos Espiérrez, a l'àrea de coneixement de Dret Constitucional del departament de Dret Públic (convocatòria 6/2016).

El candidat haurà de prendre possessió de la plaça en el termini màxim de vint dies a partir de l'endemà de la data de publicació del seu nomenament al Boletín Oficial del Estado.

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del/la rector/a de la Universitat de Girona en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Girona, 8 de novembre de 2016

 

Sergi Bonet Marull

Rector