Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ del director per la qual s'atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per contribuir al manteniment de la docència d'estudis catalans durant el curs 2016-17 (02 L0110 U015 N-Ajuts universitats 2016_2)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
07/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Institut Ramon Llull
L'Institut Ramon Llull d'acord amb el que disposa l'article 4.1 b) dels Estatuts té com a finalitat promoure la difusió i el coneixement de la llengua catalana a l'exterior, així com el seu ensenyament a les universitats i altres centres d'estudi.

D'acord amb l'article 4.2 c) dels Estatuts, per a la realització de les seves activitats, l'Institut Ramon Llull, per iniciativa pròpia o en col·laboració amb tercers, pot impulsar la creació de places docents d'estudis catalans a les universitats de l'exterior, així com de càtedres i de centres d'estudi i contribuir al seu manteniment mitjançant l'atorgament d'ajuts.

D'acord amb les sol·licituds presentades per les universitats que es detallen a l'annex d'aquesta resolució, el cap de l'Àrea de Llengua i Universitats, en data 21 d'octubre 2016, proposa l'atorgament d'ajuts a universitats de fora del domini lingüístic per contribuir al finançament de la docència d'estudis catalans per al curs acadèmic 2016-17 i acredita la impossibilitat de promoure la concurrència pública.

Mitjançant resolució del director de l'Institut Ramon llull de data 11 de juliol de 2016, la Universidad Nacional Autónoma de México va resultar beneficiària d'una subvenció per un import de 8.841,00 eur per contribuir al manteniment de la docència d'estudis catalans durant el curs 2016-17 (DOGC núm. 7183 - 12.8.2016). Aquesta universitat sol·licita una nova subvenció per un import de 6.159,00 eur, per al finançament dels costos addicionals derivats de la remuneració de la professora de català. L'Institut Ramon Llull valora positivament aquesta sol·licitud.

Fent ús de les facultats que em són concedides per l'article 13.2 e) dels Estatuts de l'Institut Ramon Llull,
Resolc:
1. Atorgar a les universitats de fora del domini lingüístic que es relacionen a l'annex d'aquesta resolució els ajuts que s'hi especifiquen amb la finalitat de contribuir al finançament de la docència d'estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2016-17.
2. Destinar un import global de CENT TRES MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS (103.165,00 eur) en concepte d'ajuts a les universitats que anirà a càrrec de la partida pressupostària 003-033-403311 _ LLENGUA _ Àmbit universitari _ Ajuts docència _ Ajuts universitaris, del pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2016. La divisa patró en totes les transaccions serà l'euro.
3. Les universitats beneficiàries de la dotació especificada a l'annex d'aquesta resolució hauran de destinar l'ajut atorgat a la docència d'estudis catalans. Així doncs, hauran de facilitar a l'Institut Ramon Llull la documentació acreditativa de la vinculació del professor amb la universitat per al curs acadèmic 2016-2017 abans del 31 de gener de 2017, així com una memòria de l'activitat duta a terme durant el període acadèmic de referència abans del 5 de setembre de 2017. Així mateix, les universitats beneficiàries hauran de presentar a l'Institut Ramon Llull, per mitjà dels responsables acadèmics dels estudis catalans, una valoració de la memòria abans del 30 de setembre de 2017.

L'incompliment d'aquestes condicions per part de la universitat beneficiària corresponent, sense causa degudament justificada, podrà comportar la no renovació dels acords subscrits o que es puguin haver subscrit entre l'Institut Ramon Llull i la universitat.
4. Les universitats beneficiàries d'aquests ajuts estan obligades a facilitar tota la informació que requereixin els òrgans de control de l'Institut Ramon Llull. Igualment queden obligades a fer constar en qualsevol material imprès en relació amb la docència d'estudis catalans la col·laboració i el suport de l'Institut Ramon Llull.
Recursos procedents

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot interposar recurs d'alçada davant del President del Consell de Direcció de l'Institut Ramon Llull, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà del dia en que tingui lloc la notificació d'aquesta resolució. El termini del mes conclou el mateix dia en què es va produir la notificació.
Barcelona, 7 de novembre de 2016
Director

Manuel ForcanoANNEX

 

L0110 U015 N-210/16 UNIVERSITÄT WIEN   

16.593,00

L0110 U015 N-103/16 UNIVERSITÉ DE PICARDIE-JULES VERNE

12.250,00

L0110 U015 N-155/16 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

6.000,00

L0110 U015 N-662/16 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

6.159,00

L0110 U015 N-343/16 UNIVERSIDADE DE LISBOA

16.963,00

L0110 U015 N-469/16 QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON

35.000,00

L0110 U015 N-187/16 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

10.200,00