Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2016, de ratificació de personal eventual de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
06/09/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Oficina Antifrau de Catalunya
Atès que l'article 39.5 dels Estatuts del règim i de govern interiors del Parlament de Catalunya disposa que el personal eventual cessa automàticament quan cessi en el seu càrrec l'autoritat que el va nomenar, llevat que se'l ratifiqui en el seu lloc de treball.

Per tot això, en ús de les atribucions que em confereixen els articles 8, 26 i concordants de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i l'article 6 de les Normes d'actuació i Règim Interior de l'Oficina Antifrau,

 

Resolc:

 

Primer. Ratificar en els seus llocs de treball de personal eventual de l'Oficina Antifrau de Catalunya els senyors i les senyores següents:

Mirta Uribe-Echevarria Diago, tècnica intermèdia.

Susana Cano Olmos, tècnica base.

Jordi Ribalta Ribera, tècnic base.

 

Segon. Notificar la present Resolució als interessats i interessades.

 

Tercer. Publicar aquesta Resolució al DOGC.

 

Barcelona, 6 de setembre de 2016

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero

Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya