Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat Esclop, de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7229
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Consorci d'Educació de Barcelona
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada per la representant del titular de la llar d'infants privada Esclop, codi 08054538, de Barcelona, en petició d'autorització d'obertura d'un centre d'educació infantil de primer cicle, per transformació d'una llar d'infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret, per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d'autorització dels centres docents privats (vigent en el moment d'iniciar-se el procediment) i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

 

Resolc:

 

-1 Autoritzar l'obertura del centre d'educació infantil privat Esclop de Barcelona, per transformació d'una llar d'infants autoritzada de conformitat amb la legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, en els termes següents:

 

Comarca: Barcelonès.

Municipi: Barcelona.

Codi: 08054538.

Denominació genèrica: Llar d'infants privada.

Denominació específica: Esclop

Adreça: Pg. Sant Joan, 31

Titular: Sas Giralt, M. Dolors

NIF: 4057XXXXX

 

S'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat Esclop, de Barcelona, per transformació de la llar d'infants del mateix nom, amb efectes de l'inici del curs 2016-2017.

 

Composició del centre:

Autorització d'obertura:

Educació infantil de primer cicle: 5 unitats amb capacitat per a 73 llocs escolars.

 

-2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, davant el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2016), i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 

Barcelona, 6 d'octubre de 2016

 

Mercè Massa Rincón

Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona