Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ referent a la convocatòria per seleccionar, mitjançant concurs oposició, diferent personal, amb caràcter no permanent, per realitzar funcions d'oficials de cementiri (branca d'oficis), subgrup C2
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
06/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 5 d'octubre de 2016, es van publicar les bases que han de regir en el concurs oposició convocat per seleccionar, diferent personal, amb caràcter no permanent per realitzar funcions d'Oficials de Cementiri (Branca d'Oficis), subgrup C2.

El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els successius anuncis relatius a aquest concurs oposició es faran públics al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, situat al carrer Josep Prats, núm. 2 i a la web municipal.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 6 d'octubre de 2016

 

El tinent d'Alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals

 

P. d. (Decret 4641/2016, de 7 de juny)

Rosa M. Cals Deltell

Cap de Secció de Gestió de Personal