Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2016, per la qual es fan públics els resultats dels concursos per a la provisió de places de professorat lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Universitat Autònoma de Barcelona
De conformitat amb les propostes elevades per les Comissions nomenades per jutjar els concursos per a la provisió de places de professorat ajudant doctor/lector en règim de contracte laboral de caràcter temporal, convocat per resolució d'aquesta Universitat Autònoma de Barcelona de 22 de febrer de 2016 (DOGC de 4 de març de 2016), i complerts els requisits establerts en el reglament de personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, text refós aprovat per acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010

Aquest Rectorat, d'acord amb el que estableix la Llei 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i les altres disposicions d'aplicació ha resolt fer públiques les adjudicacions de les places que es relacionen a l'annex d'aquesta resolució.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva executivitat immediata, les persones interessades poden interposar, d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de la Llei esmentada.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, es pot interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seva publicació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que es consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 d'octubre de 2016

 

Margarita Arboix Arzo

Rectora

 

 

ANNEX

 

Referencia: UAB-LE-208

Nombre de places: 1

Categoria: ajudant doctor/lector

Departament: Psicologia Clínica i de la Salut

Àmbit de coneixement: Psicologia Clínica i de la Salut

Adjudicació: Lorena Chanes Puiggros

 

Referencia: UAB-LE-209

Nombre de places: 1

Categoria: ajudant doctor/lector

Departament: Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

Àmbit de coneixement: Publicitat i Relacions Públiques

Adjudicació: María Luz Barbeito Veloso