Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Institució Cultural del CIC, de Barcelona
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
05/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Consorci d'Educació de Barcelona
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del titular del centre educatiu privat Institució Cultural del C.I.C, codi 08032233, de Barcelona, en petició de modificació dels torns horaris, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa d'aplicació, en concret per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa; la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial; el Reial decret 320/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments; el Reial decret 980/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu en Basquetbol, i el Reial decret 982/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Esportiu Superior en Basquetbol, es fixen els currículums bàsics i els requisits d'accés a aquests ensenyaments; el Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial; el Decret 281/2006, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els currículums i es regulen les proves d'accés específiques dels títols de Tècnic/a d'esports en les especialitats de Futbol i Futbol Sala; el Decret 109/2008, de 20 de maig, pel qual s'estableix el currículum i es regula la prova d'accés específica del títol de Tècnic/a d'esports en l'especialitat de Basquetbol i el Decret 122/2012, de 9 d'octubre, del procediment d'autorització i de comunicació prèvia per a l'obertura de centres educatius privats.

 

Resolc :

 

-1 Modificar l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Institució Cultural del C.I.C, de Barcelona, codi 08032233, per modificació dels torns horaris, en els termes següents :

 

Ensenyaments que modifiquen la seva distribució horària a l'inici del curs 2016-17:

 

Ensenyaments Esportius de Règim Especial de Grau Mitjà:

TEGM BA10 Tècnic esportiu en Basquetbol: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. Torn de Matí i Tarda.

 

Ensenyaments Esportius de Règim Especial de Grau Superior:

TEGS BAA0 Tècnic esportiu superior en Basquetbol: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. Torn de Matí i Tarda. 

Aquests ensenyaments es realitzaran: les classes teòriques al carrer Encarnació, 49 i les classes pràctiques al carrer Eduard Toldrà, 7-11.

 

-2 La composició del centre és la que figura a l'annex d'aquesta Resolució.

 

-3 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de Centres.

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

 

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

 

Mercè Massa Rincón

Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Annex

 

Composició del centre a l'inici del curs 2016-17 :

 

Autorització d'obertura:

 

Adreça principal: Via Augusta, 205

Adreça 2: Via Augusta, 207-209

Adreça 3: Reina Victòria, 8-10 i 14

 

Batxillerat: 16 unitats amb capacitat per a 512 llocs escolars de les modalitats d'Arts, d'Humanitats i Ciències Socials, i de Ciències i Tecnologia.

 

 

Adreça 4: c. Encarnació, 49

 

Formació Professional de Grau Mitjà:

0101 Conducció d'Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural: 3 unitats amb capacitat per a 90 llocs escolars.

 

Ensenyaments Esportius de Règim Especial de Grau Mitjà:

TEGM 8201 Tècnic d'esport en Futbol: 1 unitat amb capacitat per a 30 llocs escolars. Torn matí.

TEGM BA10 Tècnic esportiu en Basquetbol: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. Torn de Matí i Torn de Tarda.

 

Ensenyaments Esportius de Règim Especial de Grau Superior:

TEGS 8251 Tècnic d'esport superior en Futbol: 1 unitat amb capacitat per a 30 llocs escolars. Torn Matí

TEGS BAA0 Tècnic esportiu superior en Basquetbol: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs escolars. Torn de Matí i Torn de Tarda.

 

Els ensenyaments de Basquetbol es realitzaran: les classes teòriques al carrer Encarnació, 49 i les classes pràctiques al carrer Eduard Toldrà, 7-11.

 

 

Adreça 5: c. Eduard Toldrà, 7-11

 

Formació professional de grau superior:

0151 Animació d'Activitats Físiques i Esportives: 4 unitats amb capacitat per a 120 llocs escolars.

 

 

Adreça 6: Instal·lacions del FC Barcelona a Sant Joan Despí (La Masia-Centre de Formació Oriol Tort)

 

Ensenyaments Esportius de Règim Especial de Grau Mitja

TEGM 8201 Tècnic d'esport en Futbol: 1 unitats amb capacitat per a 30 llocs escolars. Torn de Tarda.

 

 

Formació professional inicial modalitat no presencial:

 

Formació Professional de Grau Mitjà:

0101 Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural.