Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2016, per la qual es deleguen competències del director de l'Oficina Antifrau de Catalunya
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7256
Fecha Disposición :
02/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Oficina Antifrau de Catalunya
D'acord amb allò que preveuen: la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya; els articles 6 f) i 7 de les seves Normes d'actuació i de règim interior; l'article 9 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i l'article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

RESOLC:

 

Primer. Delegar en el director adjunt de l'Oficina Antifrau de Catalunya les competències rectora i organitzativa immediates previstes en la lletra f) de l'article 6 de les Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb les funcions que, d'acord amb l'article 9 de les esmentades Normes, corresponen a l'Àrea d'administració, recursos humans i pressupost.

 

Segon. Els actes que s'adoptin per delegació es consideren dictats per l'òrgan delegant, i ha d'incloure abans de la signatura les paraules "per delegació" i indicar la data de la present Resolució de delegació així com la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Tercer. Fer pública la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al portal de transparència de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

 

Quart. Aquesta Resolució produirà efectes l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 2 de novembre de 2016

 

Miguel Ángel Gimeno Jubero

Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya