Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
RESOLUCIÓ d'aprovació d'un encàrrec de gestió entre el Consorci Sanitari Integral i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge per a la realització d'exploracions diagnòstiques de medicina nuclear amb tomografia per emissió de positrons amb fluordesoxiglucosa (exp. EG 03 IDITOMO)
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
DOGC 7209
Fecha Disposición :
02/01/2016
Fecha Publicación :
20/09/2016
Órgano Emisor :
Consorci Sanitari Integral
S'ha determinat la necessitat de realitzar entre el Consorci Sanitari Integral i l'Institut de Diagnòstic per Imatge la realització d'exploracions diagnòstiques de medicina nuclear TOMOGRAFIA PER EMISIÓ DE POSITRONS amb Fluordesoxiglucosa, per un import previst de 165.000,00 euros sense IVA (300 PETS anuals).

En data 2 de gener de 2016 s'ha certificat l'existència de crèdit suficient.

 

Fonaments de dret

El Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya, participada majoritàriament pel CatSalut i en la qual també en són entitats consorciades l'Ajuntament de Sant Joan Despí, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Institut Català de la Salut i la Creu Roja. Actualment gestiona diferents centres i serveis a les seves àrees d'influència: l'Hospitalet de Llobregat Nord, el Baix Llobregat Centre i Fontsanta i l'Àrea de Salut Integral Barcelona Dreta.

L'Institut de Diagnòstic per la Imatge, en endavant IDI, és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Servei Català de la Salut que té per objecte la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l'administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l'ús i el tractament de la imatge medica.

D'acord amb el que disposa l'article 18.3 deis Estatuts de l'IDI, modificats per l'Acord de Govern GOV/38/2015 en la sessió de 17 de març de 2015 (DOGC núm. 6834 de 19.03.2015), aquesta empresa exerceix la condició de mitja propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, així com deis ens i entitats que hi estan vinculades o en depenen, i que les relacions entre l'IDI i els departaments i els ens i entitats dels quals és mitja instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.

En l'article 10.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s'estableix que la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.

Així mateix l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya determina que l'encàrrec de gestió entre els organismes o entitats públiques que pertanyen a la mateixa administració s'ha de formalitzar en els termes que estableix llur normativa i, si no n'hi ha, per acord exprés dels òrgans, organismes o entitats públiques que hi intervenen.

D'acord amb l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya l'instrument de formalització i la resolució de l'encàrrec de gestió s'han de publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.

D'acord amb l'article 10.4 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya el qual determina la necessitat d'incloure, com a mínim, la menció expressa de l'activitat o les activitats afectades, el termini de vigència i la naturalesa i l'abast de la gestió encarregada,

 

Resolc:

 

   1. Aprovar l'encàrrec de gestió entre el Consorci Sanitari Integral i l'Institut de Diagnòstic per Imatge per a la realització d'exploracions diagnostiques de medicina nuclear TOMOGRAFIA PER EMISIÓ DE POSITRONS amb Fluordesoxiglucosa per una durada de 1 any i per un import de 165.000,00 euros sense IVA.

 

   2. Ordenar la formalització de l'encàrrec entre el Consorci Sanitari Integral i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

 

   3. Ordenar la publicació de l'encàrrec i el seu instrument de formalització en el butlletí oficial corresponent.

 

L'Hospitalet de Llobregat, 2 de gener de 2016

 

Miquel Arrufat i Vila

Gerent del Consorci Sanitari Integral

 

 

ENCÀRREC DE GESTIÓ QUE FORMALITZA EL CONSORCI SANITARI INTEGRAL (CSI) A L'INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (IDI) PER A LA REALITZACIÓ D'EXPLORACIONS DE TOMOGRAFIA PER EMISIÓ DE POSITRONS AMB FDG (PET-FDG)

 

A Barcelona, a la seu del CSI, a L'Hospitalet de Llobregat a 2 de gener de 2016.

 

REUNITS,

D'una part, el Sr. Miquel Arrufat i Vila, en representació del Consorci Sanitari Integral amb NIF Q-5856254G, d'ara en endavant CSI, com a responsable legal del CSI en virtut de les facultats que consten a l'escriptura d'apoderament de data 15 d'abril de 2011 de la notaria de Sant Joan Despí Sra. Silvia Toquero Cariello amb número de protocol 218.

 

De l'altre part, el Sr. Julio Garcia Prieto, amb domicili als efectes d'aquest contracte al carrer Esteve Terradas 30, Parc Sanitari Pere Virgili, Edifici Mestral 2a planta, en nom i representació de I'INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE (en endavant "IDI") amb NIF Q-5856249G, en la seva qualitat de Gerent, segons acord del Consell d'Administració, de data 27 de desembre del 2013 (acta número 144), i d'acord amb les facultats recollides a l'art. 9 dels estatuts de l'entitat, aprovats per Acord de Govern 38/2015, de 17 de març, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts de l'lnstitut de Diagnòstic per la Imatge.

 

Ambdues parts es reconeixen capacitat necessària per formalitzar aquest encàrrec.

 

MANIFESTEN,

 

I. Que el Consorci Sanitari Integral és una entitat jurídica pública de la Generalitat de Catalunya, participada majoritàriament pel CatSalut i en la qual també en són entitats consorciades l'Ajuntament de Sant Joan Despí, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Institut Català de la Salut i la Creu Roja. Actualment gestiona diferents centres i serveis a les seves àrees d'influència: l'Hospitalet de Llobregat Nord, el Baix Llobregat Centre i Fontsanta i l'Àrea de Salut Integral Barcelona Dreta.

 

II. Que l'IDI és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, adscrita al Servei Català de la Salut que té per objecte la prestació de serveis assistencials, docents i de recerca i, en especial, la direcció, la gestió, l'administració i la prestació de serveis de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear així com de qualsevol altre servei mèdic o clínic relacionat amb l'ús i el tractament de la imatge mèdica.

 

III. Que, entre els objectius del CSI es troba la participació conjunta entre les entitats consorciades en la planificació, l'ordenació, l'avaluació i la coordinació dels centres, serveis i establiments de salut pública i d'atenció sanitària, sociosanitària i social, de responsabilitat pública, que desenvolupen la seva activitat dins dels seus respectius àmbits competencials, afavorint la continuïtat assistencial.

 

IV. Que, l'article 2.3 dels Estatuts del CSI, aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 17 de maig de 2005, determina que les finalitats del CSI es podran portar a terme a través del mateix Consorci cedint la gestió a d'altres entitats externes.

 

V. Que, d'acord amb el que disposa l'article 18.3 dels Estatuts de I'IDI, modificats per l'Acord de Govern GOV/38/2015 en la sessió de 17 de març de 2015 (DOGC núm. 6834, de 19.03.2015), aquesta empresa exerceix la condició de mitja propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, així com dels ens i entitats que hi estan vinculades o en depenen, i que les relacions entre l'IDI i els departaments i els ens i entitats dels quals es mitjà instrumental i servei tècnic tenen naturalesa instrumental i no contractual i l'articulen mitjançant encàrrecs de gestió. En conseqüència, en tant el CSI és una entitat dependent del Servei Català de la Salut, l'IDI és mitja propi instrumental i servei tècnic d'aquest.

 

VI. Que l'article 4.1 lletra n) i art 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, disposa que queden exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarregui la realització d'una determinada prestació a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitja propi instrumental i servei tècnic d'aquells poders adjudicadors pels què realitzin la part essencial de la seva activitat, sempre que aquests ostentin sobre els mateixos un control anàleg al què puguin exercir sobre els seus propis serveis.

 

VII. Que aquest encàrrec de gestió implica la cessió de dades de caràcter personal que figuren en els fitxers de pacients en base al marc normatiu que ho empara: la Llei 21/2000, de 29 de desembre sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de la autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica (BOE 274 de 15 de novembre de 2002), de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

VIII. Que ambdues parts, de conformitat amb l'anteriorment exposat, es reconeixen la competència i capacitat legal mútua per obligar, i garantir la subsistència de les persones jurídiques a les quals representen, així com que les seves facultats per al present atorgament no han estat limitades o revocades pel qual lliure i voluntàriament formalitzen el present marc de col·laboració mútua mitjançant la subscripció del present ENCARREC DE GESTIÓ per part del CSI a I'IDI amb subjecció als termes i condicions establertes en les següents:

 

CLÀUSULES

 

PRIMERA.-OBJECTE

1.1. El present Conveni té per objecte la regulació de l'encàrrec de gestió per part del CSI a l'IDI per a la realització d'exploracions diagnostiques de medicina nuclear TOMOGRAFIA PER EMISIÓ DE POSITRONS amb Fluordesoxiglucosa (en endavant, PET -FDG) d'acord amb els termes i condicions que es preveuen en aquest document.

1.2. L'IDI es farà càrrec de les exploracions diagnostiques de PET-FDG corresponents a pacients que per la seva orientació diagnostica es preveu seran avaluats i tractats posteriorment a l'Institut Català d'Oncologia (en endavant, ICO) especialment a l'ICO-Hospitalet i a l'Hospital Universitari de Bellvitge a les unitats funcionals (sobre tot de càncer de pulmó, càncer de cap i coll i limfomes), que són multidisciplinaris on hi ha una participació activa dels professionals de I'IDI-Bellvitge.

1.3. Les actuacions de realització d'exploracions PET -FDG que ha de dur a terme per encàrrec l'IDI s'efectuaran de conformitat a les prescripcions tècniques fixades a l'Annex 1.

1.4. Atesa la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'IDI respecte del CSI, les prestacions objecte del present encàrrec són d'execució obligatòria per al primer d'acord a les instruccions fixades unilateralment pel segon.

 

SEGONA.-OBLIGACIONS DE LES PARTS

2.1 Són obligacions de l'IDI:

L'lDl durà a terme l'encàrrec de conformitat amb les prescripcions tècniques fixades en l'annex 1.

En l'execució de l'encàrrec correspon a l'IDI dirigir, organitzar i supervisar les feines i tasques que se'n derivin, coordinar i aplicar la infraestructura i els mitjans materials i humans necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques, i implementar les tècniques d'avaluació pertinents sobre els resultats assolits.

Igualment l'IDI serà el responsable dels equips de protecció individual del seu personal i del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, així com de la formació del personal en matèria de seguretat i salut en el treball.

2.2 Són obligacions de CSI:

a) Abonar a l'IDI l'import establert en la clàusula tercera del present contracte conforme als preus unitaris indicats en l'annex 2.

b) Facilitar a l'IDI, a través dels serveis competents, tota la informació que requereixi per a la correcta execució de l'encàrrec.

2.3 Ambdues parts donaran compliment a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 12 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, per la qual cosa subscriuen l'Annex 3 adjunt. En especial l'IDI s'abstindrà de cedir a tercers les dades que li siguin cedides a conseqüència de la realització del present encàrrec o els arxius que la contenen, i guardarà confidencialitat estricta sobre les mateixes.

Tots els actes públics de difusió i promoció que es duguin a terme amb ocasió del desenvolupament del present encàrrec hauran de figurar amb els logotips del CSI i de l'IDI i es comunicaran amb suficient antelació a l'altra part.

2.4 Cadascuna de les parts respondrà i mantindrà indemne a l'altra part per l'incompliment de qualsevol de les seves obligacions previstes en el present Conveni, o pel seu compliment de manera defectuosa, negligent o de mala fe.

2.5 Cadascuna de les parts mantindrà vigent pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi tots els riscos derivats de les activitats objecte del present encàrrec.

 

TERCERA.-IMPORT

L'import màxim estimatiu d'aquest encàrrec serà de 165.000,00 eur anuals a càrrec de la partida pressupostària 251 conforme als preus unitaris previstos en l'annex 2.

L'IDI facturarà mensualment al CSI el preu conforme a l'indicat en l'annex 2 en funció del nombre de proves efectivament realitzades en el període de facturació i s'enviarà al departament indicat pel CSI per a la seva conformitat, essent la forma de pagament l'habitual del CSI en els terminis legalment previstos, mitjançant transferència bancaria al compte corrent facilitat per l''IDI.

 

QUARTA.-OBLIGACIONS MATERIA LABORAL -ESPECIALS

4.1. En relació amb els treballadors destinats a l'execució d'aquest encàrrec, l'IDI assumeix la obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua el poder de la direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicencies i vacances, les substitucions, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, la imposició -quan s'escaigui -de sancions disciplinaries, les obligacions en matèria de Seguretat Social, inclòs l'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, així com quants drets i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador.

4.2. L'IDI estarà obligat a executar el contracte en les seves pròpies dependències o instal·lacions llevat que, excepcionalment, i per raó de la naturalesa de la prestació a realitzar, sigui autoritzat a prestar els seus serveis en les dependències del CSI. Correspon també a l'IDI vetllar per el compliment d'aquesta obligació.

4.3. L'IDI haurà de designar al menys un coordinador o responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:

a) Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal de l'IDI hagi de realitzar al CSI en relació amb l'execució del contracte es realitzarà mitjançant el coordinador, tècnic o interlocutor designat a l'efecte.

b) Controlar el compliment de les normes laborals de l'IDI, en particular en matèria d'assistència del personal al lloc de treball i gaudiment de vacances, de manera que no es pertorbi la prestació del servei contractat.

c) Informar al CSI dels empleats de l'IDI que deixin d'estar adscrits a la execució del contracte, en especial en els efectes de poder gestionar adequadament els mitjans de treball d'aquells que s'haguessin disposat.

 

CINQUENA.-EXECUCIÓ

5.1. CSI i l'IDI designaran un representant cadascun, per tal de dur a terme el seguiment de l'execució i desenvolupament del present encàrrec i per tal de vetllar pel millor compliment dels acords i obligacions compromeses per les parts, constituiran una Comissió de Seguiment de composició mixta i paritària que tindrà com a funció el seguiment i l'impuls dels objectius fixats en aquest Conveni, així com la interpretació del seu clausurat i annexos i la resolució de les incidències que en sorgeixin.

5.2. Modificació: El present encàrrec no es podrà modificar, allargar o esmenar si no es formalitza per escrit.

5.3. Cessió: Els drets i obligacions derivades del present Conveni no podran ser cedits.

5.4. Força major: La impossibilitat de compliment del contingut total o parcial del present Conveni produïdes per situacions imprevistes i no imputables a les parts, no generarà cap responsabilitat entre les mateixes.

En el seu cas, cada part avisarà immediatament a l'altra de la concurrència d'aquestes causes, i aplicarà les mesures raonables per alleujar els efectes de les mateixes el més aviat possible.

5.5. Notificacions: Les notificacions o el lliurament de qualsevol altre document necessari, hauran de ser per escrit i s'hauran de trametre i adreçar respectivament a les adreces i persones següents:

Pel CSI:

A l'atenció de la Sra. Cristina Robles Agustín, Consorci Sanitari Integral. Hospital Sant Joan Despí - Moisés Broggi

c. Jacint Verdaguer, 90 - 08970 - Sant Joan Despí (Barcelona).

Per l'IDI :

A l'atenció del Dr. Julio García Prieto, Gerència i Serveis Centrals IDI, Parc Sanitari Pere Virgili, Carrer Esteve Terrades, 30, Edifici Mestral 2a planta - 08023 - Barcelona

Aquestes adreces a efectes de notificació es poden canviar a través de notificació per escrit a l'altra part.

 

SISENA.-VIGÈNCIA

L'encàrrec té una durada d'un any, a partir de 2 de gener de 2016, sense perjudici que es pugui prorrogar anualment de forma expressa i per escrit, sempre i quan no hi hagi una manifestació formal mitjançant comunicació escrita de qualsevol de les parts a l'altra de no continuar amb l'encàrrec havent-se de fer amb una antelació mínima de dos mesos a la finalització de la seva vigència o a la de qualsevol de les pròrrogues anuals.

 

SETENA.-CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA

Són causes d'extinció anticipada:

a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.

b) Incompliment per qualsevol de les parts de les seves obligacions essencials.

c) Les reestructuracions funcionals en qualsevol de les institucions signatàries del contracte que fan inviable el seu compliment.

d) Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per a qualsevol de les parts de complir amb les obligacions derivades del mateix.

e) Per qualsevol altra causa que prevegi la normativa vigent d'aplicació.

 

VUITENA.- REGISTRE I PUBLICITAT DE L'ENCÁRREC.

8.1. Es procedirà a la inscripció del present Conveni en el Registre de Convenis i Contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública, creat pel Decret 136/2007, de 19 de juny.

8.2. De conformitat amb el que disposa l'article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest encàrrec de gestió es publicarà al DOGC.

8.3. D'acord amb la Instrucció 7/2013 del Servei Català de la Salut i conforme a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern aquest acord s'haurà de publicar en les webs de l'IDI i del CSI respectivament.

 

NOVENA .- RÉGIM JURÍDIC

En tot allò que no estigui regulat en acords anteriors resultarà d'aplicació la normativa administrativa vigent, i en concret el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Publica Catalana, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d'aquest encàrrec, seran resoltes de mutu acord entre les parts.

I en senyal de conformitat i als efectes oportuns, atorguen el present document en duplicat exemplar, i en un únic efecte, en el lloc i data ut supra.

 

Miquel Arrufat i Vila


Consorci Sanitari Integral


 

Julio García Prieto

Gerent de l'Institut de Diagnòstic per Imatge


 

 

ANNEXOS

 

ANNEX 1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

 

1. TOMOGRAFIA PER EMISIÓ DE POSITRONS AMB FDG (PET·FDG)

Servei consistent en la realització de les exploracions diagnostiques de medicina nuclear -PET -FDG de pacients de "Hospital General de L'Hospitalet i l'Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi que per la seva orientació diagnostica rebran tractaments posteriors a I'ICO-Hospitalet i a l'Hospital Universitari de Bellvitge, com a centres de referencia on també es situa una de les unitats PET de l'IDI. Prioritàriament seran pacients amb sospita clínica o confirmació de càncer de pulmó, càncer de cap j coll o limfoma.

En els casos de resultats patològics, l'orientació diagnostica dels quals sigui tributaria de confirmació diagnòstica immediata s'haurà de notificar de forma immediata al metges o servei mèdic sol·licitant de la exploració/procediment.

L'IDI facturarà un preu forfait per exploració que inclou totes les despeses necessàries per a la realització de l'exploració/procediment: personal mèdic, personal d'infermeria i tècnic, personal administratiu, equipaments, consums de material sanitari i no sanitari, fàrmacs (contrast i radio fàrmacs) i qualsevol altre despesa necessària.

L'IDI realitzarà les exploracions/procediments a les seves instal·lacions que hauran de romandre en funcionament tots els dies laborables de l'any de dilluns a divendres en horari de mati i tarda, exceptuant els manteniments preventius i correctius. L'IDI ha d'acreditar el compliment dels estàndards de qualitat legalment exigibles i disposar de les llicències i acreditacions sanitàries de funcionament corresponents.

El volum estimat d'activitat és de 300 PET anuals. Aquesta estimació esta realitzada sobre un únic exercici anual natural. Les quantitats indicades estaran subjectes a variacions segons les necessitats dels centres del CSI, en funció de la contractació anual de serveis assistencials del Servei Català de la Salut, per tant, les quantitats indicades podran variar en funció d'aquesta contractació de serveis, sense que afecti a les condicions econòmiques del contracte ni es puguin reclamar indemnitzacions per part de I'IDI.

L'IDI ha de prestar el servei d'acord amb les programacions dels centres del CSI.

Els serveis es prestaran d'acord amb la normativa vigent en la matèria a nivell estatal així com les normes i d'altres disposicions legals reglamentaries en l'àmbit de Catalunya i tots aquells requeriments que estableixi el Servei Català de la Salut i el departament de Salut.

A petició del CSI, l'IDI haurà d'aportar certificacions, homologacions, autoritzacions, titulacions, llicències d'operador i en general tota aquella documentació exigida per la legislació vigent aplicable a l'objecte del present encàrrec.

Els informes de resultats de totes les exploracions PET-FDG objecte d'aquest contracte hauran de ser realitzats i signats per professionals llicenciats en MEDICINA AMB L'ESPECIALITAT de MEDICINA NUCLEAR i/o RADIODIAGNÒSTIC. A petició del CSI, l'IDI facilitarà les titulacions acreditatives homologades de tots els metges que participaran en l'elaboració dels informes de les exploracions PET-FDG objecte d'aquest contracte. Els informes i les imatges seran sempre accessibles a la Historia Clínica Compartida de Catalunya, sense perjudici que es posin en marxa altres projectes futurs d'integració de servidors, RIS i HIS.

L'IDI ha de disposar d'una infraestructura acreditada per a poder endegar de forma efectiva els requeriments derivats de l'objecte del contracte i poder iniciar l'activitat en el moment de l'adjudicació.

En quant al temps de resolució, considerant el temps d'espera entre el moment de la recepció de la sol·licitud d'exploració de PET-FDG fins la signatura final de l'informe de resultats l'IDI es compromet a d'acord amb la següent classificació (en més del 95% de les sol·licituds), sempre que les condicions de treball siguin les habituals i el radio fàrmac (FDG) i el pacient siguin disponibles (no serà efectiu el temps de parada de l'equipament per intervencions preventives o correctives):

 

 

 

Exploracions PET -FDG

MÁXIM de dies laborables (dill a div)

urgents o a pacients ingressats

2 dies (sempre que petició arribi abans de les 14:00)

preferents ambulatòries (diagnòstic ràpid)

< 7 dies

ordinàries ambulatòries (diagnòstic)

< 15 dies

control (seguiment)

abans data de visita indicada en la sol·licitud

 

L'IDI serà responsable de la gestió dels serveis objecte del contracte, dotant-se de l'equip tècnic de persones amb la formació i la titulació adequada i dels equips necessaris.

L'IDI disposa d'un protocol d'actuació en cas d'emergències mèdiques per atendre les incidències que poguessin sorgir, amb el suport de l'equip humà i de reanimació cardio - respiratòria de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Són per compte de l'IDI, en la realització dels serveis objecte del present encàrrec, totes les despeses relacionades amb el seu personal, els materials que utilitzi inclosos contrastos, els diferents subministraments energètics (aigua, gas , electricitat), despeses de comunicacions, els serveis externs que requereixi i els costos dels equipaments necessaris.

L'IDI ha de comptar en tot moment amb el personal qualificat suficient per a la prestació dels diferents serveis objecte del contracte. Per tant, s'haurà de fer càrrec dels costos salarials i demés obligacions laborals i legals relacionades amb el personal que desenvolupi els serveis. Tal com consta a la clàusula quarta de l'encàrrec de gestió del qual forma part el present Annex, no hi haurà cap relació laboral del personal de l'IDI amb el CSI, ja que aquell depèn única i exclusivament de l'IDI en la seva qualitat d'empresari, d'acord amb la legislació laboral i social vigent i a la que en un futur es pugui promulgar. El CSI podrà establir tots els controls que consideri convenient per tal de supervisar que es garanteixi l'acompliment de la normativa.

L'IDI ha d'estar en possessió de les corresponents assegurances de responsabilitat civil professional i patronal per fer front a qualsevol incidència que pugui sorgir en la prestació dels serveis objecte del present contracte. Anualment facilitarà al CSI copia de les assegurances formalitzades i dels rebuts que donin conformitat de les corresponents primes liquidades. Dins la memòria, s'inclourà copia de les condicions generals i especifiques de cobertures d'aquestes assegurances.

Serà a càrrec de l'IDI, la provisió i els costos de les diferents inversions en equipament i d'altres immobilitzats necessaris per a la prestació del serveis objecte del present contracte. En tot moment els elements d'immobilitzat aportats hauran d'estar en perfecte estat de funcionament.

L'IDI ha de posar els elements informàtics necessaris (hardware, software i sistemes de comunicació) per a l'adequat acompliment de l'objecte del contracte. L'IDI no podrà utilitzar el nom del CSI ni del de cap dels seus centres, ni actuar ni aparèixer davant tercers representant el CSI, sense autorització expressa i escrita d'aquesta darrera.

Respecte les actuacions relacionades amb el Medi Ambient, l'IDI col·laborarà en la implementació de totes aquelles accions que en aquest sentit impulsi el Consorci Sanitari integral. L'IDI es farà càrrec dels costos i de la correcta gestió dels residus que generi d'acord amb la legislació vigent.

L'IDI no podrà en cap cas, utilitzar per si mateixa o per a tercers, dades referides als serveis contractats, ni publicar total o parcialment estudis relacionats amb les mateixes, sense el consentiment per escrit del CSI.

L'IDI ja disposa de metges especialistes en medicina nuclear/radiodiagnòstic que participen com a experts als comitès de tumors multidisciplinaris de càncer de pulmó, cap i coll i limfoma de l'Hospital General de l'Hospitalet i l'Hospital de Sant Joan Despí.

L'IDI serà responsable dels danys i perjudicis causats al Consorci i a tercers en el desenvolupament de l'encàrrec de gestió i, per tant, el Consorci queda eximit de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència d'aquells.

 

 

ANNEX 2. TARIFES

 

TOMOGRAFIA PER EMISIÓ DE POSITRONS amb FDG (PET-FDG)

L'IDI facturarà un preu per prova forfait, per tant, que inclou totes les despeses necessàries per a la realització de la prova: personal médic, personal d'infermeria i tècnic, personal administratiu, equipaments, consums de material sanitari i no sanitari, fàrmacs (contrasts) i qualsevol altre despesa necessària.

Els preu unitari és de 550,00eur per estudi PET-FDG de cada pacient

L'import màxim anual s'estima en 165.000,00eur.

El preu unitari fixat s'entén per exploració informada i inclou tots els estudis realitzats a un pacient.

Les exploracions que es dupliquin per problemes tècnics (exploració defectuosa, inconclusa, etc.), únicament es podran facturar una vegada.

 

 

ANNEX 3. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

Confidencialitat.

L'IDI haurà de protegir i tenir i cura del deure de confidencialitat envers els pacients, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 5/1992 de 29 d'octubre de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la ¡informació que es derivi de les seves relacions, especialment en termes del present conveni i a utilitzar aquesta exclusivament per als fins previstos en aquest.

Les parts s'abstindran de ter cap mena de tractament (reproducció, ús, conservació, etc.) de les dades personals subministrades directament, o mitjançant documents físics o suports magnètics, durant la realització de les activitats. No les podran cedir a tercers, sense obtenir l'autorització i complir els requisits pertinents, les dades esmentades o els arxius que els contenen, i mantindran un estricte compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i de la resta de normativa vigent en la matèria.

Les dades i/o informació obtingudes durant la realització de les activitats comuns, i també els seus resultats tindran caràcter confidencial i la seva utilització, total o parcial, per a publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa d'ambdues parts.

 

Protecció de dades personals. IDI Encarregat de tractament de dades.

L'IDI i el seu personal, esta obligat al compliment de tot allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999. Ambdues parts manifesten que son conscients de les exigències previstes en la vigent normativa sobre protecció de dades personals i especialment en el compliment de l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei. D'acord amb la legislació vigent i tenint en compte les particularitats del present encàrrec, es preveuen les següents estipulacions:

1. L'IDI i els seus empleats guardaran sigil sobre les dades de caràcter personal de les que tingui coneixement per raó del present contracte i restaran subjectes al secret professional i deure de confidencialitat, obligació que perdura un cop finalitzada la prestació de serveis. La vulneració per part de I'IDI i dels seus empleats del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal, serà causa de resolució del present contracte, sens perjudici de les accions de responsabilitat civil o penal que s'escaiguin.

Per al tractament de les dades, l'IDI i els seus empleats es subjectaran en tot moment a les instruccions del responsable del fitxer de CSI. En concret, l'IDI i els seus empleats es comprometen a:

A. No aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les que tingui accés en l'exercici de les funcions amb finalitats diferents a les d'aquest contracte.

B. Disposar dels mitjans tècnics i organitzatius necessaris per garantir la seguretat i confidencialitat de tota la informació de caràcter personal a la que pugui tenir accés i/o li sigui lliurada.

C. Vigilar en tot cas la correcta protecció lògica i física de les dades de caràcter personal per així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. En aquest sentit la protecció s'estén a qualsevol suport, tant automatitzat com no automatitzat, i per això es compromet a no incloure dades de caràcter personal en fitxers que no reuneixin les condicions que la normativa aplicable determini en cada moment.

D. No cedir les dades ni revelar-les a terceres persones. La possibilitat de subcontractació a tercers per part de l'IDI precisa en tol cas d'autorització expressa i per escrit del CSI, amb excepció del que es disposa a l'article 21.2 RD 1720/2007, de 21 de desembre.

E. Un cop complerta la prestació contractual, els suports i documents que continguin dades de caràcter personal hauran de destruir-se o retornar-se al CSI a la persona designada a tal efecte. No procedeix la destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, l'IDI conservarà degudament aquestes dades bloquejades mentre poguessin derivar-se'n responsabilitats.

F. En cas que l'IDI destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, es considerarà responsable del tractament i respondrà de les infraccions en què hagi incorregut personalment.

G. En tol cas, l'accés i tractament de les dades per part de l'IDI esta sotmès a les mesures de seguretat de la normativa en protecció de dades.

· Mesures de seguretat establertes al Rd 1720/2007.

  Articles 89 a 94, i 105 a 108 per a mesures de seguretat de nivell basic, del RD 1720/2007.

  Articles 89 a 104, i 105 a 114 per a mesures de nivell alt, del RD 1720/2007.

· Fitxers accedits: Pacients (nivell seguretat alt) Administració (nivell seguretat basic)

   - Tipus d'accés:

   Suport físic i/o suport automatitzat

· Lloc del tractament:

És realitzarà segons sigui necessari alternativament:

   A les dependències del responsable del fitxer sota la supervisió de la persona designada per part del CSI. L'IDI es compromet a que tot el seu personal compleixi amb les mesures de seguretat indicades.

   A les dependències del propi encarregat de tractament.

Per la qual cosa cal que I'IDI inclogui aquest tractament dins del seu propi document de seguretat o n'elabori un de nou destinat a tal efecte, identificant el tractament i el responsable, així com incorporant les mesures de seguretat requerides que garanteixin en tot moment la seguretat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal objecte de tractament.

H. L'IDI s'obliga a informar immediatament des de la seva detecció a I'IDI, de qualsevol incidència que comprometi la seguretat de les dades personals en virtut del present contracte.

J. En virtut del deure de vetllar per l'efectiu compliment de les mesures de seguretat per part del responsable del fitxer, I'IDI es compromet, si s'escau, a:

a) Acceptar la realització d'una auditoria per part de CSI de tots els aspectes vinculats a l'encàrrec de tractament.

b) Fer entrega d'un certificat immediatament després d'haver conclòs l'auditoria de protecció de dades legalment prevista.

c) Permetre qualsevol tipus de control sobre la seguretat i integritat de les dades objecte de tractament per part de CSI en compliment de l'obligació de tutela i control que té com a responsable del fitxer.