Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del Reglament Regulador de la Facturació Electrònica a la Diputació de Lleida
Nº de Disposición :
sin datos
Boletín Oficial :
BOP-LERIDA 228
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
sin datos
El Ple de la Corporació en sessió ordinària, de data 24 de novembre de 2016, ha aprovat la modificació del
Reglament regulador de la facturació electrònica a la Diputació de Lleida. S'exposa al públic aquest
expedient per un termini de 30 dies, durant els quals es podran presentar les reclamacions davant el Ple.
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions.
El text íntegre de l'expedient podrà consultar-se a la Intervenció de Lleida, carrer del Carme, 2, en horari
d'oficina i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Diputació de Lleida, al otjada a l'adreça:
www.diputaciol eida.cat, substituint la seva divulgació en el Tauler d'anuncis tradicional.
Lleida, 24 de novembre de 2016
El president, Joan Reñé i Huguet