Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Reglament bàsic dús de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cebrià de Vallalta
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 193
Fecha Disposición :
23/08/2010
Fecha Publicación :
23/08/2010
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIA DE VALLALTA
Aprovat inicialment pel Ple de lAjuntament, sessió del 17-06-2010, lexpedient: "Reglament dús de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cebrià de Vallalta i una vegada finalitzat el corresponent període dinformació pública sense que durant l'esmentat termini s'haguessin presentat ni suggeriments ni al·legacions ni reclamacions; lexpedient es considera aprovat definitivament sense necessitat d'acord ulterior.

Essent el text del Reglament el següent:

REGLAMENT BÀSIC DÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.

CAPÍTOL PRELIMINAR

Exposició de motius i definició

Article 1

Sestableix aquest Reglament amb lobjecte de regular la utilització del conjunt de les instal·lacions esportives de titularitat pública municipal.

Article 2

Són instal·lacions esportives municipals (IEM) les construccions i els recintes de tota mena de propietat municipal, dedicats a la pràctica dactivitats físiques i esportives, amb inclusió dels serveis complementaris i espais reservats als espectadors, com també els béns mobles destinats al mateix objecte i adscrits de manera permanent a qualsevol de les IEM.

Article 3

Podran tenir consideració dIEM de forma eventual i amb caràcter extraordinari els espais urbans o vies públiques on tinguin lloc esdeveniments esportius.

Article 4

Les IEM definides en aquest Reglament són béns de domini públic afectes al servei públic corresponent.

Article 5

Les IEM han de complir les normes urbanístiques, de seguretat i higiene, i daccessibilitat i adaptabilitat per a persones amb disminucions. LAjuntament de Sant Cebrià de Vallalta adequarà permanentment totes les IEM a les esmentades normes.

Article 6

Les IEM de lAjuntament de Sant Cebrià de Vallalta són les que consten en el Mapa Instal·lacions i Equipaments del Municipi 2008 (MIEM):

Pavelló Municipal dEsports

Camp de futbol

Pistes del CEIP El Pi Gros:

Sala Ceip El Pi Gros (Gimnàs)

Pista poliesportiva Vistamar

Pista poliesportiva Can Palau

Pistes petanca Vistamar

Pistes petanca Can Palau

Pistes petanca Castellar dÍndies

Pistes petanca Pla de Can lAndreu

CAPÍTOL I

Sobre les instal·lacions esportives municipals (IEM)

Secció 1a: Normes generals

Article 7

Les IEM es destinaran fonamentalment a les pràctiques següents: iniciació esportiva educació física escolar esport de lleure esport de competició actes esportius o recreatius Les categories específiques dusuaris poden ser les següents: usuaris continuats: utilitzen les IEM de forma periòdica o habitual usuaris puntuals: utilitzen les IEM de forma ocasional usuaris dactivitats: utilitzen les IEM dintre dels programes dactivitats o serveis organitzats per lAjuntament.

Qualsevol usuari duna IEM té dret a fer les reclamacions que consideri adequades en relació amb el funcionament de la instal·lació. Amb aquesta finalitat lAjuntament disposarà de la instància oficial per qualsevol reclamació i/o suggeriment.

Article 8

En cada instal·lació shan de practicar els esports als quals està destinada, sempre que tècnicament sigui possible, com també shi podrien practicar altres esports i/o activitats recreatives o culturals, tot amb lautorització prèvia de lAjuntament.

Article 9

Amb caràcter general i en igualtat de condicions, sestableixen els criteris següents de prioritat en lautorització dús de les IEM: activitats esportives organitzades per lAjuntament. activitats de lleure, salut i/o recreatives organitzades per lAjuntament en horari lectiu adreçades als centres escolars per a lensenyament de leducació física. pràctiques esportives federades i no federades de les entitats esportives locals autoritzades per lAjuntament. altres activitats de lleure, salut, recreatives i de competició de les entitats municipals i altres autoritzades per lAjuntament.

Secció 2a: La gestió de les IEM

Article 10

La gestió és directa pel que fa a totes les IEM esmentades en larticle 6, segons les formes que preveu larticle 188 del Reglament dobres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Secció 3a: Imposició de preus públics a les IEM

Article 11

La imposició de preus públics es regirà per lordenança municipal. El pagament de la quota és preceptiu i anterior a linici de lactivitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o laprofitament especial de la instal·lació. Així mateix serà preceptiva i anterior a linici de lactivitat la constitució de la corresponent fiança que es fixa lordenança re municipal, i que cobrirà la responsabilitat dels possibles desperfectes que es causin a la instal·lació durant el temps dús autoritzat.

Article 12

La declaració dexempció o bonificació dels preus públics es farà dacord amb les disposicions que estableixen les E ordenances municipals. LAjuntament podrà establir convenis amb entitats, col·lectius o usuaris individuals, amb condicions especials i/o de contraprestació, en relació amb el pagament de lús de les IEM.

Article 13

LAjuntament pot suspendre la prestació del servei o laprofitament especial quan els que estan obligats al pagament incompleixin lobligació daportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici dexigir el pagament dels preus acreditats.

Quan els preus no shagin satisfet en el venciment que els correspongui, ladministració municipal exigirà els pagaments dels deutes per la via de constrenyiment.

Article 14

Laccés de públic per presenciar les competicions esportives que es facin a les IEM ha de tenir caràcter gratuït, a excepció de les activitats o competicions en què lAjuntament estableixi expressament un preu dentrada o bé quan autoritzi a les entitats el cobrament dun preu (carnaval, cap dany,..).

Secció 4a: Publicitat i utilització de la imatge a les IEM

Article 15

Són de titularitat pública amb caràcter general els drets econòmics que generi lexposició de qualsevol element o suport publicitari, ja sigui estàtica, mòbil, audiovisual, permanent o no, feta per qualsevol element tècnic o natural a linterior de les IEM.

LAjuntament pot subscriure convenis dexplotació de la publicitat amb les entitats esportives usuàries de les IEM, segons marqui lordenança municipal.

Article 16

Qualsevol tipus de senyalització o anunci publicitari que tingui la instal·lació, sigui interna o externa, ha destar dacord amb la normativa municipal corresponent, i ha dindicar-se de manera expressa la titularitat pública municipal de les instal·lacions.

CAPÍTOL II

Sobre lautorització dús de les IEM

Secció 1a: Sobre les sol·licituds dutilització

Article 17

Lús de les IEM està regulat pel Reglament de Cessió dInstal·lacions Esportives Municipals (ANNEX 1) en el qual sespecifiquen com shan de tramitar cada any les sol·licituds dinstal·lacions:

MODEL A: ENTRENAMENTS I ACTIVITATS REGULARS MODEL B: COMPETICIONS MODEL C: ACTES i ACTIVITATS PUNTUALS (entrenaments i competicions extres, actes esportius, actes no esportius, etc.) Tanmateix, el Reglament de Cessió dInstal·lacions Esportives Municipals (ANNEX1) especifica quin són els criteris de concessió i datorgament i signatures de convenis de cessió, així com els terminis dels mateixos. Les autoritzacions dús de les IEM podran ser anul·lades temporalment o totalment, per decisió unilateral de lAjuntament i pels motius següents: Causa dinterès públic (festes majors o actes puntuals..). Tancament, remodelació i/o arranjament de la IEM. Variació de lhorari o calendari de funcionament de la IEM. Manca de pagament de les tarifes dutilització o existència de deutes amb lAjuntament. C Incompliment o desatenció reiterada daquest Reglament.

Article 18

Serà imprescindible presentar el tiquet de pagament, o document acreditatiu en el moment de fer ús de la instal·lació. En cas de no utilitzar-se la IEM o les reserves previstes per causes alienes a lAjuntament no es retornarà limport satisfet, ni sen canviarà lhorari o la data.

Secció 2a: De les autoritzacions dús

Article 19

Les característiques de les autoritzacions dús:

Tenen un caràcter provisional, que no pot sobrepassar la temporada esportiva, llevat de convenis específics.

No poden ser cedides a tercers, sextingeixen pel transcurs del temps sense que calgui un requeriment previ, i shan de renovar en cas que lusuari així ho desitgi.

Lhorari dutilització no pot excedir en cap cas lautoritzat, i no shi poden introduir tampoc variacions. En cas de ser necessàries aquestes variacions, shan dadreçar per escrit degudament registrat a lAjuntament amb una antelació mínima de 10 dies, el qual decidirà sobre la seva conveniència.

Article 20

Lhorari de competició del les lligues regulars haurà destar aprovat segons marca el Reglament de Cessió dInstal·lacions Esportives Municipals (ANNEX1), i posteriorment, les entitats i clubs podran comunicar-lo a les respectives federacions i/o consells esportius.

Les sol·licituds que arribin fora del termini previst, que ometessin aquest pas previ o no respectin la programació de lAjuntament, només seran ateses en funció de les disponibilitats dhoraris i espais existents.

En cas datorgar-se lautorització dús, les entitats que participin en competicions oficials han dadreçar a lAjuntament els calendaris de competició corresponents com a mínim 10 dies abans de començar.

Quan hi hagi coincidències en els calendaris de competició entre diferents entitats, aquestes seran advertides. Serà responsabilitat de les entitats afectades resoldre les coincidències i comunicar prèviament la solució proposada a lAjuntament, que hi haurà de donar el vistiplau.

CAPÍTOL III

Drets i deures dels usuaris

Secció 1a: Drets dels usuaris

Article 21

Els usuaris de les IEM tenen els drets següents:

Utilitzar les instal·lacions esportives municipals. Utilitzar els vestidors i els espais auxiliars sanitaris de la manera que preveu aquest Reglament, com també les normes específiques que pugui tenir cada instal·lació esportiva. Rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja. Comptar amb la protecció municipal davant dincidències que puguin alterar el normal desenvolupament de les re activitats. Poder fer les reclamacions, els suggeriments i sol·licituds dinformació que es creguin convenients en relació amb el funcionament o la gestió de la instal·lació, a través de la lAjuntament. Fer ús de lequip de so, el marcador i el material esportiu sempre que aquest estigui manipulat per les persones que autoritzi i designi lAjuntament.

Secció 2a: Deures dels usuaris

Article 22

Els usuaris de les IEM tenen els deures següents:

Amb lús de la IEM lusuari/usuària accepta el contingut i les obligacions que es deriven del Reglament dús de les IEM. El fet de desconèixer-lo no eximeix del compliment.

Les entitats i/o grups amb autoritzacions dús continuat hauran de designar un únic interlocutor responsable de les relacions amb lAjuntament pel que fa a lús de les IEM.

Respectar i tenir cura de les instal·lacions esportives utilitzades, i comunicar qualsevol anomalia o desperfecte.

Respectar i tenir cura del material, lequip de so i el marcador que sutilitza.

Respectar els horaris dús de les instal·lacions que shagin determinat.

Les entitats que utilitzin les IEM seran responsables de qualsevol dany, accident o similar que succeeixi als seus associats o a tercers durant la pràctica esportiva.

Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes a les IEM o al seu equipament en serà directament responsable si nés usuari individual, i, en el cas de ser-ne usuari col·lectiu, ho serà lentitat a la qual pertany. En ambdós casos shaurà de fer càrrec de les despeses que soriginin.

CAPÍTOL IV

Normes específiques dús de les diferents IEM

Secció 1a: Dels vestidors, material esportiu, i espais annexos

Article 23

Tenen accés als vestidors els participants de les activitats autoritzades segons aquest Reglament. Els vestidors aniran assignats segons la seva disponibilitat per lencarregat de la instal·lació. En el cas dassignació exclusiva a un equip, la durada màxima dutilització serà des de 15 minuts abans de lactivitat esportiva, i fins a 15 minuts després dacabada. Se nexceptuen els casos de competicions oficials que vénen determinades pels diferents reglaments federatius i que han de ser advertits per a cada club a lAjuntament.

Article 24

Lentrada als vestidors del pavelló sempre es farà pel passadís indicat com a peus bruts. La sortida a pista serà sempre pel passadís de peus nets. Tenen accés als dos passadissos i vestidors totes les persones que practiquin esports o estiguin directament relacionats amb l'organització de lactivitat a desenvolupar (entrenadors, professors, delegats i personal relacionat amb lAjuntament). A la resta dinstal·lacions, saccedirà i sortirà dels vestidors per les portes úniques a aquest fi.

Article 25

En el cas dentitats esportives, el responsable del grup, sempre major dedat, demanarà les claus a lencarregat de serveis, després de la presentació prèvia de lacreditació corresponent. En finalitzar lactivitat el responsable retornarà les claus a lencarregat, i el qual demanarà si sha produït qualsevol incidència, i sinspeccionarà la instal·lació per anotar les incidències que shagin produït. En el cas de competicions oficials, cada entitat o grup ha de designar un delegat de camp, el qual ha de presentar-se a la instal·lació almenys amb una anticipació de 30 minuts respecte a linici dels partits. Aquest delegat de camp sencarregarà de les tasques datenció i control de les instal·lacions i vestidors del seu equip i del contrincant.

Article 26

Els vestidors de les IEM tenen un ús estrictament esportiu, i no shi permet: accedir-hi amb materials que no siguin necessaris per equipar-se V utilitzar-los per guardar-hi objectes encara que sigui temporalment mantenir-hi reunions, xerrades, celebracions.. no shi permet fumar.

Article 27

Cada usuari serà lúnic responsable dels objectes dipositats en els vestidors, armaris, taquilles, etc.

Article 28

Sota cap concepte es permetrà la pràctica esportiva sense anar degudament equipat amb calçat i vestit esportiu. A més, laccés a les pistes del pavelló shaurà de realitzar calçat amb sabatilles esportives netes o, en tot cas, diferents de les emprades al carrer, excepte personal de manteniment autoritzat.

Article 29

El material mòbil a utilitzar restarà en els departaments destinats a aquest efecte, les claus dels quals romandran sempre en poder del personal de la IEM. Lentitat que tingui claus dels magatzems i altres dependències ha de ser responsable de deixar-les tancades després dutilitzar-les.

Tot el material mòbil propi de cada instal·lació, lha de col·locar i treure cada entitat o usuari que desenvolupa lactivitat. Aquest es deixarà guardat en el seu lloc corresponent.

En el cas de desperfecte, pèrdua o altre incidència, es farà un full dincidències destinat a lAjuntament, la qual prendrà les mesures oportunes.

Article 30

No es pot utilitzar material que a criteri del responsable de lIEM pugui perjudicar la instal·lació o els seus elements. Així mateix no està permesa lentrada de material aliè dins dels diferents espais esportius, ni tampoc qualsevol tipus de material esportiu dins dels diferents compartiments (vestidor, passadís, etc.) de la instal·lació, excepte en casos degudament autoritzats.

CAPÍTOL V

Limitacions dús

Article 31

La responsabilitat immediata de vetllar pel bon ús de les IEM correspon a lAjuntament, per tant, tot usuari haurà de seguir les directrius que sestableixi, sense perjudici de posteriors reclamacions o aclariments amb lAjuntament.

Article 32

El personal responsable de la instal·lació podrà tancar-la o limitar-ne lús per raons de seguretat, climatologia, etc. i quan es produeixin circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a la IEM.

Article 33

A qualsevol usuari que manifesti un comportament contrari a aquest Reglament, o que no respecti les persones o coses que es troben en aquell moment a les IEM, se li exigirà que labandoni.

Article 34

No es permès de fumar, menjar ni portar envasos de vidre o productes pirotècnics dins del recinte de les instal·lacions. Així mateix no es permet lentrada de vehicles, bicicletes i animals, llevat dautoritzacions expresses.

Article 35

No es permet laccés dels espectadors als espais esportius o dàmbit esportiu, llevat dels casos de festes i assembles populars autoritzades per lAjuntament.

Article 36

No es permet la col·locació de qualsevol element aliè a lequipament de la IEM, o la modificació i/o desplaçament concret dalgun equipament, llevat dautorització expressa.

Article 37

No es permet de guardar materials dels usuaris i/o entitats a les dependències de les IEM, llevat dautorització expressa. Així mateix lAjuntament no es fa responsable dels objectes dipositats.

Article 38

Es podrà anul·lar lautorització dús continuat duna IEM quan es detecti la no assistència reiterada a un horari dutilització, pel greu deteriorament que ocasiona en la rendibilitat social de la instal·lació.

Es considerarà no assistència la no presència dentrenador/a o monitor/a o de menys del 25% dels membres del grup o equip, de forma injustificada.

Article 39

No es permès lús de les IEM per part dels usuaris amb la finalitat dobtenir rendiments econòmics, llevat dautoritzacions expresses de lAjuntament.

DISPOSICIÓ FINAL.

Totes les IEM shan de regir pel que estableix aquest Reglament, que obliga a tots els seus usuaris i que sacompanya dels annexos:

Annex 1: Esborrany Reglament per a la cessió dinstal·lacions esportives municipals.

Annex 2: Esborrany Conveni de cessió per a lús de les instal·lacions esportives municipals.

Annex 3: Esborrany Ordenació de publicitat dins de la instal·lació del Pavelló Municipal dEsports de Sant Cebrià de Vallalta.

Annex 4: Esborrany Normes de funcionament per muntatge de bar durant la celebració dun acte esportiu puntual del club (torneigs/festa/concerts..)

ANNEXOS

ANNEX 1:

Reglament de Cessió dInstal·lacions Esportives Municipals

LAjuntament de Sant Cebrià de Vallalta posa en funcionament les normes i criteris reguladors per a latorgament dinstal·lacions esportives municipals, mitjançant el Reglament de Cessió dInstal·lacions Esportives Municipals.

CAPÍTOL 1:

OBJECTE I CONTINGUT

Article I. Lobjecte principal daquestes normes i criteris és definir el conjunt de condicions, procediments a seguir a la sol·licitud, concessió de la utilització de les instal·lacions esportives municipals.

Article II.Les presents normes i criteris es basen en el principi que les instal·lacions esportives municipals són per lús de les entitats esportives del municipi, dels seus veïns i altres ens municipals.

Article III: El propòsit daquestes normes i criteris és regular els usos i cercar lequilibri dutilització de les instal·lacions esportives municipals entre totes les entitats i particulars del municipi que així ho sol·licitin.

CAPÍTOL 2: SOL·LICITANTS

Article IV. Poden sol·licitar latorgament dinstal·lacions esportives municipals les entitats integrades dins làmbit territorial Sant Cebrià de Vallalta: Clubs, associacions de mares i pares dalumnes i entitats esportives que estiguin degudament inscrits en el Registre Municipal dEntitats.

Altres entitats municipals, així com persones físiques què, segons linterès de les activitats a realitzar, poden sol·licitarne lús, sempre i quan lactivitat a desenvolupar-hi sigui de caràcter públic o social.

CAPÍTOL 3:

SOL·LICITUD

Article V. Els peticionaris a què es refereix larticle IV podran presentar la documentació següent per a la demanda dACTIVITATS ANUALS dentrenaments, activitats regulars, i competicions abans del 15 de juny de cada any:

5.1 Model A: Sol·licitud dENTRENAMENTS i ACTIVITATS REGULARS emplenada i signada pel president de lentitat i adreçada a lAjuntament.

Model B: Sol·licitud de COMPETICIONS emplenada i signada pel president de lentitat i adreçada a lAjuntament.

Article VI. Qualsevol sol·licitud que arribi fora daquest període serà atesa en funció de les disponibilitats dhoraris i espais existents.

Article VII. Els peticionaris a què es refereix larticle IV podran presentar la documentació següent per a la demanda DACTIVITATS PUNTUALS al llarg de tot lany:

Model C: ACTES PUNTUALS (entrenaments i competicions extres, actes esportius, actes no esportius, etc.) en la qual sha dindicar el dia i lhora necessaris, el tipus dactivitat a realitzar i el nom del responsable, i shaurà de presentar com a mínim amb 10 dies dantelació, tot hi adjuntant el programa si aquesta activitat té una durada superior a 6 hores per mes.

Per a canvi de partits o competicions regulars (dins dun calendari o lliga) és imprescindible avisar dels possibles canvis i demanar lhorari de la instal·lació amb 10 dies dantelació mitjançant fax 937630219 o e-mail stcebriàesports@diba.cat

Només es podran demanar instal·lacions per a entrenaments extres pel mes en curs i com a màxim pel mes següent.

Article VIII. En cas que la documentació presentada fos incompleta o incorrecta, lAjuntament reclamarà la seva actualització la qual haurà de ser atesa per lentitat interessada en un termini màxim de 5 dies hàbils, sinó fos presentada en aquest termini es donarà per desistida la sol·licitud.

CAPÍTOL 4:

CRITERIS DE CONCESSIÓ

Article IX. Per les sol·licituds anuals, es tindran en compte els criteris següents en funció de les disponibilitats horàries de les instal·lacions i de les propostes de necessitats de cada entitat:

Relació de participants individuals i/o equips, amb fitxa tramitada per les Federacions o Consells esportius pertinents. I per aquells esportistes no federats cal presentar la relació signada pel president de lentitat. Relació dels responsables (coordinadors, tècnics, delegats, membres de junta, etc.) que es fan càrrec de controlar els entrenaments/partits, i horaris del seu club, etc. fent constar nom i cognoms, telèfon i e-mail de contacte i núm. DNI. Proposta de demanda de la instal·lació indicant la franja horària i els dies més adients pel desenvolupament dels ENTRENAMENTS i ACTIVITATS REGULARS de cada equip de lentitat. Proposta de demanda de la instal·lació indicant la franja horària i els dies més adients pel desenvolupament de les COMPETICIONS de cada equip de lentitat. Aprofitament correcte de la instal·lació durant la temporada anterior.

Article X. Per les sol·licituds puntuals, com a criteri es tindrà en compte la disponibilitat horària del moment de realitzar la sol·licitud i lactivitat a realitzar.

CAPÍTOL 5: ATORGAMENT I

CONVENI DE CESSIÓ DINSTAL·LACIONS

Article XI: El Regidor dEsports, en base a les sol·licituds, proposarà els calendaris dutilització de les IEM per al curs vinent comprés entre e l1 dagost al 30 de juny del següent any.

Article XII: La resolució de les sol·licituds dús serà presa pels òrgans municipals competents, i haurà dexpressar lautorització o denegació, lexpressa subjecció a les normes daquest Reglament i limport econòmic a satisfer en aplicació dels preus públics vigents o lexcepció del pagament. Aquesta resolució serà inapel·lable.

Article XIII: Els calendaris es notificaran a cadascuna de les entitats sol·licitants per tal de demanar la seva acceptació. En cas afirmatiu, es procedirà a la signatura del conveni pertinent (ANNEX 2) en el transcurs d1 mes a partir de lendemà de la notificació. En cas negatiu o la no signatura del conveni en el temps establert, sentendrà que lentitat renuncia a les hores que li han estat atorgades, i per tant, aquestes estaran lliures i podran tornar a ser atorgades.

CAPÍTOL 6: CONTROL I SEGUIMENT DE

LAPROFITAMENT DE LES INSTAL·LACIONS

Article XIV: LAjuntament efectuarà un control i seguiment de laprofitament de les instal·lacions per tal de determinar si les mateixes tenen el rendiment esportiu per les quals shan cedit, tenint en compte el Reglament dInstal·lacions Esportives Municipals (IEM) i els següents paràmetres:

Utilització correcta de les instal·lacions per lús que han estat demanades (pistes, vestuaris, etc.)

Recollida dels materials i elements (pilotes, cistelles, porteries, pals de voleibol, xarxes, tanques, etc.) una vegada acabats els entrenaments i els partits.

Nombre de participants que assisteixen regularment a fer ús de les instal·lacions i faltes dassistència total o parcial dels participants individuals i participants dels equips.

Faltes dassistència del responsable de lentrenament o la competició (tècnic, coordinador, entrenador, monitor o membre junta directiva).

Compliment estricte dels horaris datorgament establerts.

Relació amb les altres entitats i amb el personal de les instal·lacions.

DISPOSICIONS FINALS:

Article XV: Vigència, revisió i actualització de latorgament dinstal·lacions.

Les autoritzacions dús continuat seran vigents fins al dia 30 de juny de la temporada en curs.

Tanmateix, aquest horaris seran revisats de manera obligatòria sempre abans del començament de cada temporada esportiva.

ANNEX 2 CONVENI TIPUS DE CESSIÓ PER A LÚS DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL

Sant Cebrià de Vallalta,.., d ...de 20

REUNITS

Duna part el senyor alcalde del municipi de Sant Cebrià de Vallalta, i de laltra el/la senyor/a, amb el DNI núm. en qualitat de president de lentitat o club i amb NIF núm. Ambdues parts es reconeixen amb capacitat i competència suficient per a la formalització daquest conveni i, en conseqüència, MANIFESTEN

Que lAjuntament és propietari de la instal·lació esportiva.

Per això les parts formulen i acorden que la utilització de la instal·lació es reguli pels següents:

PACTES

Drets del club o entitat:

Utilització parcial de la instal·lació i els seus serveis, complint el REGLAMENT BÀSIC DÚS DE LES IEM de Sant Cebrià de Vallalta, en els dies i les hores especificats seguidament, durant tota la temporada, que finalitza el de de 20:

Ver Anexo

Deures del club o entitat:

Especificar amb fotocòpia del DNI, qui serà el RESPONSABLE (coordinador-delegat) de les instal·lacions en el moment del seu ús.

Complir les normes del REGLAMENT BÀSIC DÚS DE LES IEM en tots els seus diferents apartats.

Presentar en loficina de lAjuntament, durant el primer trimestre posterior a la signatura daquest conveni de cessió, una fotocòpia de lassegurança de responsabilitat civil (en vigor) del Club i/o entitat esportiva i una relació de tots els participants que en faran ús de la instal·lació (nom, cognoms i data naixement).

Responsabilitats derivades de lús: les associacions, clubs, persones físiques o jurídiques que hagin estat autoritzades per a lús dinstal·lacions esportives, en els supòsits dús per a la realització dactivitats esportives i/o altres, són responsables dels danys que hi puguin causar i assumeixen totes les responsabilitats derivades de la contractació de personal o serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o activitats desenvolupades o impulsades mentre en facin ús, sense que lAjuntament en pugui assumir cap responsabilitat o obligació directa o indirecta.

Vigència:

Aquest conveni tindrà vigència a partir de la data de la signatura i fins al 30 de juny de lany en curs. La seva prorrogació es tramitarà amb la nova sol·licitud dhoraris per part de lentitat.

En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars, en el lloc i la data esmentats a lencapçalament.

Sr. Regidor d'Esports Sr. President del Club Sr. Alcalde

ANNEX 3

Ordenació de publicitat dins de la instal·lació del Pavelló Municipal dEsports de Sant Cebrià de Vallalta. Per tal de poder gaudir del dret que sesmenta en aquest annex, és imprescindible estar donat dalta en el Registre Municipal dEntitats i a la Secretaria General de lEsport, així com haver subscrit el conveni per a lús de la instal·lació esportiva municipal de Sant Cebrià de Vallalta. Aquestes normes complementen les disposicions contingudes en els articles 15 i 16 daquest Reglament. LAjuntament es reserva el dret a retirar aquella publicitat que consideri indecorosa o poc respectuosa amb les persones i institucions. Així mateix el contingut de la publicitat ha de fer referència al patrocini de les empreses o entitats. Drets econòmics Els drets econòmics que generi la publicitat de lentitat sol·licitant seran els propis daquest tipus dactivitat, i caldrà fer constar els beneficis juntament amb la justificació de despesa. Disposició de la publicitat dins de lespai

La publicitat ha danar col·locada a les parets laterals, just a sobre de les graderies, disposada sota la xarxa de finestres.

Cada entitat disposa duna superfície màxima de__2___ metres de llargada i____metres damplada.

La disposició de la publicitat és a criteri de cada entitat, sempre dins de lespai destinat.

Les mides de la superfície màxima per entitat poden variar depenent del nombre dentitats sol·licitants.

Distribució despais

Lespai es divideix en quatre llocs disponibles, més un per ús de lAjuntament. Els espais estan numerats tal com sindica en el gràfic inferior.

Els espais del 1 al 60 seran sortejats entre totes les entitats que ho sol·licitin per escrit a aquest Ajuntament, a partir de dhaver-se conegut el contingut daquestes normes, i en una data que determinarà el Regidor dEsports.

Tota aquella publicitat que lentitat decideixi col·locar en lespai que li sigui destinat ha de ser penjada per la mateixa entitat. En el cas que un dret publicitari no es renovi, lentitat responsable resta obligada a retirar la dita publicitat.

Les tasques de col·locació de la publicitat shan de fer en supervisió de lencarregat del pavelló municipal, i sha de respectar i preservar la instal·lació i tots els seus components.

Lincompliment daquestes normes comportarà lanul·lació dels drets publicitaris de lentitat per 1 temporada.

Ver Anexo

ANNEX 4

NORMES DE FUNCIONAMENT PER MUNTATGE DE BAR EN EL PAVELLÓ POLIESPORTIU DURANT LA CELEBRACIÓ DUNA ACTE ESPORTIU PUNTUAL DEL CLUB (TORNEIGS/FESTA/CONCERTS.)

1-Aquestes normes complementen les disposicions contingudes en el Reglament bàsic dús de les instal·lacions esportives municipals de Sant Cebrià de Vallalta. Per la cessió daquest tipus dactes, caldrà la sol·licitud per instància de lentitat sol·licitant així com la posterior signatura del conveni de cessió de lequipament.

2-Per a lacte esmentat a lencapçalament, lentitat esportiva disposa dautorització per instal·lar un servei de bar a les dependències situades al vestíbul del pavelló poliesportiu, usant totes les seves instal·lacions dacord amb la seva naturalesa. El servei de bar podrà dispensar menjars freds i begudes no alcohòliques sempre amb got de plàstic, als preus de venda que estableixi lliurement lentitat esportiva. En finalitzar lacte, lentitat haurà de deixar la instal·lació en el mateix estat de netedat i ús que la va trobar.

3-Pel que fa als accessos a les dependències del pavelló, en general shauran de seguir les indicacions de la retolació existent. Pel que fa a laccés al passadís de peus nets i als vestidors, sentregarà còpia de totes les claus al responsable de lentitat, el qual es responsabilitzarà des del mateix moment del bon ús de les dependències, de conformitat amb el que preveu el vigent Reglament.

4-De forma excepcional, la norma en la qual sespecifica que no es pot menjar a les graderies queda en suspens durant lacte anteriorment mencionat. Sí que queda vigent la prohibició de fumar en tota la instal·lació.

5-Tal com queda reflectit en lArticle 21 apartat 6 del Reglament dIEM, només poden fer ús de lequip de so, lescenari, el marcador i el material esportiu les persones que autoritzi i designi lAjuntament.

6.- En finalitzar lacte, lentitat haurà de deixar lequipament i les seves dependències en el mateix estat de netedat i ús que lha trobat. La brossa generada ha de quedar recollida i tancada en bosses d'escombraries o en els contenidors de reciclatge corresponent.

El que es fa públic donant compliment al que estableix larticle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, de Bases del Règim Local i 66 del ROAS.

Sant Cebrià de Vallalta, 9 dagost de 2010 Lalcalde,Jaume Borrell i Puigvert