Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del Reglament del servei d'escola bressol municipal. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09344

Ajuntament d'Almoster

E D I C T E

Per acord del Ple de data 26 de setembre de 2016 es va acordar l'aprovació inicial de la modificació del Reglament

regulador de la prestació del servei públic de l'escola bressol municipal de l'Ajuntament d'Almoster.

En compliment de la normativa reguladora, es fa públic l'acord i el text modificat mitjançant anunci d'exposició

pública publicat al DOGC núm. 7219 de data 4 d'octubre de 2016; al BOPT núm. 192 de data 7 d'octubre de 2016;

al Diari de Tarragona de data 7 d'octubre de 2016 i al tauler d'anuncis de la corporació local.

Atès que no es va presentar durant el termini d'exposició pública cap al·legació ni cap reclamació l'acord ha

esdevingut definitiu conforme estableix l'article 65 del ROAS.

Contra aquest reglament poden els interessats presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior

de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos següents a la publicació d'aquest edicte.

El reglament modificat queda redactat de la següent manera:

"REGLAMENT DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

Article 1. És objecte d'aquest Reglament la regulació de la prestació del servei públic de l'escola bressol municipal

de l'Ajuntament d'Almoster

Article 2. L'activitat pròpia del servei és assumida per l'Ajuntament d'Almoster d'acord amb l'article 25 i següents

de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 66 i següents del DL 2/2003, de

28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la normativa sectorial

corresponent.

Article 3. El servei municipal d'escola bressol es prestarà de forma directa gestionada directament per l'ajuntament.

La forma de prestació del servei podrà modificar-se de conformitat amb allò que determina la normativa de règim

local.

Article 4 . Les prestacions que es donaran a través del servei esmentat seran les pròpies d'una ESCOLA BRESSOL,

és a dir, d'estada als locals de les llars d'infants durant les hores en què estigui obert de nens i nenes de 0 a 3 anys,

així com l'atenció educativa apropiada als nens d'aquesta edat, de conformitat amb la normativa sectorial aplicable

i amb les determinacions que es detallen en aquest reglament i en el plec de clàusules de contractació del servei .

De forma accessòria i voluntària es podran oferir altres serveis com l'acollida en horaris diferents dels previstos a

l'article 8 o qualsevol altre que sigui aprovat per l'Ajuntament.

Article 5. Per tal d'accedir a les prestacions esmentades en l'article anterior caldrà haver fet la sol·licitud corresponent.

La pre-inscripció dels nens i nenes es realitzarà en les dates que anualment, mitjançant Resolució, fixi el Departament

d'Educació d'acord amb el Decret 252/2004, 1 d'abril publicat al DOGC 4105, de 2.4.2004 que estableix el

procediment d'admissió d'alumnat als centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públic.

Article 6. El curs durarà 11 mesos des de l'1 de setembre fins al 31 de juliol. La incorporació dels alumnes es farà

en la data que marqui el Departament d'Educació i la finalització de les tasques docents acabaran el darrer dia

laborable anterior al 25 de juliol. L'admissió d'alumnes fora del període establert per sol·licitar de plaça, quedarà

sotmesa a les vacants existents, restringida als alumnes que s'estableixen a Almoster durant el curs escolar i

d'acord amb les normes que estableix el departament d'Educació.

Article 7. L'escola bressol estarà oberta en horari bàsic de dilluns a divendres als matins de 8 -12.30 h i , a les

CIE: BOPT

tardes, de 13.30-17.00h, durant els mesos d'octubre a juny, entre les dates que s'estableixin per cada curs escolar.

En període de vacances a les escoles (per Nadal, Setmana Santa i estiu) l'horari serà intensiu fins les 15 hores. El mes de setembre es considera període d'adaptació en el que uns dies abans de començar el curs els infants hauran

d'assistir a classe petites estones pel matí acompanyats dels pares o altres adults encarregats. Les dues primeres

setmanes de curs l'horari serà de 8 a 2/4 d'1. El mes d'agost l'escola bressol municipal estarà tancada.

Article 8. Són obligacions dels responsables dels usuaris:

a) Respectar les normes de l'escola bressol municipal.

b) Respectar les indicacions rebudes pel personal de l'escola bressol, especialment en relació amb el seu

funcionament.

c) Complir les obligacions establertes en la seva condició d'usuaris.

d) Abonar els preus establerts per cadascun dels serveis.

e) Mantenir, en tot moment, la higiene adequada dels nens.

f) No portar el/la nena a l'escola bressol en cas de febre o de qualsevol malaltia contagiosa.

e) Qualsevol altra derivada d'aquest reglament o la normativa sectorial corresponent

Article 9. En cas d'incompliment reiterat de les seves obligacions per part d'algun representant d'usuari, l'Ajuntament

podrà decidir, previ informe de la direcció de l'escola bressol i audiència de l'interessat, la suspensió del dret

d'entrada l'escola bressol per un període màxim de 2 mesos.

En cas de reiteració dels incompliments després de la suspensió esmentada, l'usuari podrà ser exclòs del gaudiment

del servei de forma definitiva per decisió de l'Alcalde, prèvia tramitació de l'oportú expedient sancionador i amb

l'informe previ de la direcció de l'escola bressol.

Article 10. La plantilla de personal, els òrgans de govern i els de participació de l'escola bressol seran els previstos

en la legislació vigent.

Article 11. Els usuaris tenen dret a gaudir en condicions d'igualtat de les prestacions pròpies d'aquest servei de

conformitat amb el que disposa aquest reglament i la normativa sectorial aplicable.

Article 12. Les taxes corresponents als diferents serveis oferts per l'escola bressol seran les que aprovi l'ajuntament

i reguli mitjançant la corresponent Ordenança fiscal."

Almoster, 21 de novembre de 2016

L'alcalde, ?EURngel Xifré Arroyo

CIE: BOPT