Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Reglament d'honors i distincions
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Calaf

EDICTE d'aprovació definitiva del Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Calaf

El Ple de l'Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària celebrada el 19 de setembre de 2016 va aprovar inicialment elReglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Calaf.

L'edicte de l'aprovació inicial es va publicar en el BOP de 30 de setembre de 2016 i al DOCG de 30 de setembre de 2016 i al mitjà de premsa escrita Regió7 de 23 de setembre de 2016. Durant el període d'exposició al públic del'expedient no es va presentar cap al·legació.

Es fa públic el text íntegre del citat Reglament per al seu coneixement general i en compliment del previst en l'article 178del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local deCatalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de lesentitats locals.

"REGLAMENT D'HONORS I DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE CALAF.

PREÀMBUL.

Les persones que treballen pel benestar i el progrés dels veïns de Calaf des de l'altruisme i la generositat, o bé que destaquen per fets o trajectòries personals o professionals extraordinàries que projecten el nom de Calaf arreu,mereixen el reconeixement i la gratitud dels seus convilatans.

El Ple de l'Ajuntament, en nom de la vila de Calaf, vol canalitzar aquesta voluntat col·lectiva d'honorar i distingir les persones, entitats i institucions que en el transcurs de la seva trajectòria vital s'hagin singularitzat de manera notòria enel servei i la projecció exterior de Calaf.

I, alhora, es proposa mostrar a tots els vilatans i a les generacions futures quins models de servei a Calaf i de comportament cívic cal estimar i imitar. Perquè només des del treball individual i col·lectiu en benefici de Calaf obtindremuna vila on predominin els valors de la convivència, la solidaritat, la igualtat i la justícia social, com a fonamentsindispensables per ser un poble cohesionat.

És amb aquesta finalitat que el Ple de l'Ajuntament aprova aquest Reglament d'honors i distincions en què es regulenels títols i categories a través dels quals es podrà manifestar l'agraïment de la vila de Calaf envers els seus vilatans mésdistingits i en què es fixa el procediment i els tràmits necessaris per a la concessió.

CAPÍTOL I.

Disposicions generals Article 1. L'objecte d'aquest Reglament és la regulació dels distintius i nomenaments honorífics que premien elsmereixements especials, les qualitats i circumstàncies singulars que concorrin en els guardonats, o que hagin contribuïta augmentar el prestigi de la vila des de les més variades formes de l'activitat humana.

Per valorar els mereixements dels candidats caldrà que es tingui en compte la seva actuació cívica global envers la col·lectivitat, a més de les seves actuacions o serveis concrets pels que puguin destacar.

Tot a l'empara del que disposa l'article 191 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats

Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Article 2. Totes les distincions a què fa referència aquest Reglament tenen caràcter exclusivament honorífic, sense que,per tant, atorguin cap dret econòmic ni administratiu.

Article 3. La concessió de totes les distincions honorífiques haurà d'anar precedida de l'acompliment de les normesE

establertes en el present Reglament. Mentre ostentin els seus respectius càrrecs públics, no es podran atorgar elsC

honors i distincions previstos a persones que siguin membres de la Corporació Municipal, de la Diputació Provincial o

Dil uns, 28 de novembre de 2016

del Consell Comarcal, del Govern de Catalunya, del Govern espanyol o d'òrgans que en depenguin, del Consell Generaldel Poder Judicial o jutges o fiscals que prestin servei en Jutjats o Tribunals amb jurisdicció en el terme municipal deCalaf.

CAPÍTOL II.

Dels Honors i Distintius Honorífics de l'Ajuntament de Calaf.

a) Títol de Fill Il·lustre.

b) Títol de Fill Predilecte i de Fill Adoptiu.

c) Medalla d'Honor de la Vila.

d) Altres honors i distincions.

Secció I.- Del títol de Fill Il·lustre.

Article 4. El Títol de Fill Il·lustre de la vila de Calaf és la distinció més gran que pot atorgar l'Ajuntament, per la qual cosaels criteris per a concedir-la seran excepcionals i requeriran d'un ampli consens vilatà i el vot favorable o afirmatiu de la majoria de membres de la Corporació.

Per a la proclamació de Fill Il·lustre s'haurà de tramitar l'expedient corresponent en el qual s'haurà d'acreditar que la persona proposada, a més d'haver nascut a Calaf, ha desenvolupat, en qualsevol aspecte de l'activitat humana, unatasca exemplar i poc comuna; o que, també, ha realitzat una tasca de les mateixes característiques per Calaf o al serveide Calaf, en la seva defensa, la seva millora urbana, econòmica, cultural i social i, molt especialment, la seva projeccióexterior.

Article 5.

1. El títol de Fill Il·lustre només es podrà concedir a títol pòstum i sempre després d'haver passat 10 anys de la defunciódel candidat.

2. Només es podrà concedir un títol de Fill Il·lustre cada 5 anys, llevat que es tracti de casos excepcionals a judici de laCorporació, que haurà de declarar aquesta excepcionalitat, prèviament, en sessió plenària mitjançant acord querequerirà el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació.

Secció II.- Dels títols de Fill Predilecte i de Fill Adoptiu.

Article 6.

1. Els títols de Fill Predilecte i de Fill Adoptiu de la vila de Calaf constitueixen la segona més gran distinció que potatorgar aquest Ajuntament, per la qual cosa s'aplicaran sempre criteris excepcionals per concedir-los, i requeriran delvot favorable o afirmatiu de la majoria de membres de la Corporació.

2. La concessió del títol de Fill Predilecte de la vila només podrà recaure en qui, havent-hi nascut, hagi destacat demanera extraordinària per qualitats o mèrits personals o per serveis prestats en benefici o honor de Calaf que siguinmotiu de veritable reconeixement col·lectiu, no estimant-se com a distinció suficient, la concessió de la Medalla d'Honorde la vila.

3. La concessió del títol de Fill Adoptiu de la vila de Calaf només podrà atorgar-se a les persones que, no havent-hinascut, reuneixin les circumstàncies assenyalades en el paràgraf anterior.

Article 7.

1. Tant el títol de Fill Predilecte com el de Fill Adoptiu no podran ser concedits a títol pòstum, i seran considerats d'igualjerarquia i honor.

2. Aquestes dues distincions tindran caràcter vitalici i, un cop atorgats tres títols per a cadascuna d'elles, no se'n podranV

atorgar d'altres mentre visquin les persones afavorides, llevat que es tracti de casos excepcionals a judici de la

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Corporació, que haurà de declarar aquesta excepcionalitat, prèviament, en sessió plenària mitjançant acord querequerirà el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació.

Article 8.

1. Les persones que esdevinguin Fill Predilecte o Fill Adoptiu de la vila, tindran dret a acompanyar la CorporacióMunicipal en les sessions i actes solemnes, ocupant el lloc que li sigui assenyalat. L'alcalde dirigirà a les personesdistingides una invitació oficial on constarà el lloc, la data i l'hora de la celebració de la solemnitat.

2. La persona a favor de la qual s'acordi concedir qualsevol dels títols anteriors, tindrà dret a rebre un diploma quecontindrà els mereixements que motiven i justifiquen la concessió, així com la data de l'acord. També rebrà una insígniaque s'ajustarà al model que aprovi la Corporació, i en què hi haurà de figurar, en tot cas, l'escut de la Vila i la inscripcióde Fill Predilecte o Fill Adoptiu, segons sigui el cas.

Secció III.- De la Medalla d'Honor de la Vila.

Article 9.

1. La Medalla d'Honor de la vila de Calaf és una distinció creada per a premiar mèrits extraordinaris que concorrin en personalitats, entitats o corporacions que hagin destacat per la seva tasca meritòria i la seva actuació en benefici i honorde la vila. Podrà ser concedida, també, a títol pòstum, i requerirà del vot favorable o afirmatiu de la majoria de membresde la Corporació.

2. Es podrà atorgar, com a màxim, una Medalla d'Honor de la vila de Calaf a l'any, llevat que es tracti de casosexcepcionals a judici de la Corporació, que haurà de declarar aquesta excepcionalitat, prèviament, en sessió plenàriamitjançant acord que requerirà el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de membres de laCorporació.

Article 10.

1. La Medalla d'Honor de la vila de Calaf serà encunyada en bronze segons el disseny aprovat, portarà, a l'anvers,l'escut de la vila de Calaf i, al revers, la llegenda Pels mèrits contrets, amb gratitud eterna, així com el nom de lapersona, entitat o corporació interessada i la data de l'acord de concessió.

2. Les medalles lliurades a persones individuals s'acompanyaran d'una insígnia de solapa, segons el model que laCorporació aprovi, que també podrà utilitzar-se en actes oficials.

Article 11.

1. La Medalla d'Honor de la vila de Calaf, per ser l'expressió de la gratitud de la vila envers persones físiques ojurídiques, serà una distinció exclusivament honorífica i donarà dret a la persona que la rebi a utilitzar-la en qualsevolacte públic, i, si fos alguna entitat o corporació, a col·locar-la en els seus elements distintius.

2. Les persones distingides amb la concessió de la Medalla d'Honor de la vila tindran dret a gaudir de lloc preferent en els actes públics organitzats per la Corporació municipal. L'alcalde dirigirà a les persones distingides una invitació oficialon constarà el lloc, la data i l'hora de la celebració de la solemnitat.

Article 12.

En casos excepcionals, previ acord que requerirà del vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombrelegal de membres de la Corporació, la Medalla d'Honor de la vila de Calaf podrà ser concedida en or. En aquests casos,s'anomenarà Medalla d'Or de la vila de Calaf.

Secció IV.- CARACTERÍSTIQUES DELS GUARDONS.

Article 13.

1. La configuració, materials, inscripció i demés detalls de les medalles, en totes les seves modalitats, seran les queN

aprovi el Ple de l'Ajuntament i figuraran com a annex al present Reglament. En tot cas, hi figurarà com a mínim, l'escut V

de la Corporació.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

2. En qualsevol cas, totes elles aniran acompanyades d'un pergamí artístic, que contindrà la inscripció que també estranscriu com a annex al present Reglament.

CAPÍTOL III.

De la Concessió d'altres honors i distincions.

Article 14.

Per a reconèixer els mèrits especials d'una persona vinculada o no a la vila, sigui nacional o estrangera, i, a part del ques'ha estipulat amb anterioritat en el present Reglament, es podran concedir els honors següents:

a) Designació d'una via pública, un complex urbà, un espai públic o una instal·lació municipal amb el seu nom.

b) Construcció i/o dedicació d'un monument públic.

Aquestes dues distincions no es reconeixeran a persones jurídiques, llevat de casos excepcionals que estiguinincorporats a la toponímia popular.

Article 15.

Per a la concessió dels honors establerts en l'article anterior d'aquest Reglament, serà condició indispensable que, apart de reunir els mereixements necessaris, la concessió es faci a títol pòstum i després de transcorreguts almenys de 3anys de la defunció del candidat.

CAPÍTOL IV.

Del procediment de concessió dels honors.

Article 16.

1. La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament es realitzarà seguint, en tot moment, elprocediment administratiu establert en aquest capítol i requerirà de la instrucció prèvia de l'expedient oportú, queserveixi per determinar els mèrits o circumstàncies que n'aconsellin la concessió.

2. L'inici de la instrucció de l'expedient es podrà efectuar per decisió de l'alcalde, per sol·licitud d'una tercera part dels membres de la Corporació o a instància d'entitats, col·lectius o d'una iniciativa vilatana i mitjançant sol·licitud motivada.

3. Per incoar el procediment de concessió de tots els honors i distincions, caldrà preparar una biografia detallada de lapersona, amb una valoració dels mèrits que justifiquin la concessió de la distinció corresponent. Si la candidatura éspresentada per iniciativa vilatana, caldrà comptar amb l'adhesió d'almenys tres entitats o institucions de reconegutprestigi de la vila o de les firmes d'almenys el 5 per cent de la població. En el cas del procediment de concessió del títol de Fill Il·lustre, la biografia detallada de la persona i la valoració dels mèrits han de ser redactats per part d'un historiadoro especialista reconegut.

Article 17.

1. La iniciació de l'expedient es farà per decret de l'alcalde, qui designarà d'entre els regidors un Instructor, ques'ocuparà de la tramitació de l'expedient, i un secretari, que serà un funcionari municipal. D'aquest decret se'n donaràcompte al Ple de la Corporació municipal en la propera sessió que se celebri.

2. L'instructor practicarà totes les diligències que estimi necessàries per investigar els mèrits del candidat, sol·licitantinformes i rebent declaració de quantes persones o representants d'entitats puguin subministrar dades, antecedents oreferències que en condueixin a l'esclariment. Així mateix, haurà de realitzar totes les accions necessàries tendents al'acreditació de l'actitud cívica del candidat proposat.

3. Un cop finalitzades les diligències acordades, l'instructor formularà una proposta motivada, que passarà a la Comissió

Informativa corresponent perquè, juntament amb l'informe, elevi el seu dictamen l'alcalde.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

4. L'alcalde, a la vista de l'expedient, podrà acordar l'ampliació de diligències o bé acceptar plenament el dictamen i, enaquest cas, sotmetre'l al Ple de la Corporació perquè acordi la resolució que estimi procedent, en la forma que esdisposa en aquest Reglament. En cas d'ampliar-se les diligències, aquestes es faran en el termini més breu possible, ien cap cas podran superar els 30 dies.

Article 18.

La concessió dels honors i distincions que regula aquest Reglament serà competència del Ple de la Corporaciómunicipal, requerint-se per a la seva aprovació l'adopció de l'acord amb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceresparts del nombre legal de membres de la Corporació.

Article 19.

Acordada la concessió dels honors i distincions que recull aquest Reglament, l'alcalde assenyalarà el dia, lloc i hora perfer un lliurament solemne de les distincions a les persones que els han estat concedides.

Article 20.

L'Ajuntament de Calaf podrà privar dels honors i les distincions que són objecte del present Reglament, qualsevol quesigui la data en què foren conferides, a les persones que incorrin o hagin incorregut en faltes que aconsellin aquesta mesura. En aquest cas, la revocació s'haurà d'adoptar mitjançant la tramitació de l'expedient corresponent, ques'instruirà amb les mateixes característiques i garanties del que en motivà l'atorgament, i per l'acord del Ple municipalamb el vot favorable o afirmatiu de les dues terceres parts del nombre legal de membres de la Corporació.

CAPÍTOL V.

Del Llibre-Registre de distincions honorífiques.

Article 21.

1. Un extracte dels acords de la Corporació atorgant qualsevol dels honors esmentats, haurà d'inscriure's en un Llibre-

Registre, que estarà a càrrec de la Secretaria General de l'Ajuntament.

2. El Llibre-Registre estarà dividit en tantes seccions com tipus de distincions es regulen en el present Reglament.

3. A cadascuna de les seccions anteriors s'hi inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i circumstàncies decadascuna de les persones afavorides, la relació de mèrits que varen motivar la concessió i la seva data.

Article 22.

En cas de privar-se a algú de la distinció que se li havia atorgat en el seu moment, es realitzarà la cancel·laciócorresponent de l'assentament en el Llibre-Registre, qualsevol que sigui la data en què hagués estat conferida.

Disposició Transitòria.

Totes les personalitats o entitats que actualment estiguin en possessió de les distincions que són matèria d'aquestReglament, continuaran gaudint-ne amb tots els drets, honors i prerrogatives.

Disposició Derogatòria.

Deixar sense efecte qualsevol altre Reglament de l'Ajuntament de Calaf, si s'escau, que faci referència a honors ireconeixements de mèrits.

Disposició final.

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop l'Ajuntament l'hagi aprovat definitivament, s'hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local.

V

Dil uns, 28 de novembre de 2016

CONFIGURACIÓ DE LES MEDALLES.

1. La Medalla d'Honor de la vila de Calaf tindrà les següents característiques en totes les seves categories:

Anvers: l'escut del municipi.

Revers: nom i cognoms del guardonat, data de l'acord d'atorgament i la llegenda Pels mèrits contrets, amb gratitudeterna.

Les medalles tindran una circumferència de 40 mm. i un gruix de 3 mm.

LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER ALS FILLS IL·LUSTRES.

En sessió ordinària (o extraordinària) de data ..................... el Ple de l'Ajuntament de Calaf va acordar concedir al Sr.................................................................. el títol de FILL IL·LUSTRE DE LA VILA DE CALAF, com a reconeixementpúblic dels seus mèrits extraordinaris.

Calaf, ..................................

L'ALCALDE.

EL SECRETARI.

LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER ALS FILLS PREDILECTES.

En sessió ordinària (o extraordinària) de data ............................ el Ple de l'Ajuntament de Calaf va acordar concedir alSr. .......................................................... el títol de FILL PREDILECTE DE LA VILA DE CALAF, com a reconeixementpúblic dels seus mèrits extraordinaris.

Calaf, ............................................

L'ALCALDE.

EL SECRETARI.

ANNEX QUART.

LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER ALS FILLS ADOPTIUS.

En sessió ordinària (o extraordinària) de data .............................. el Ple de l'Ajuntament de Calaf va acordar concedir alSr. .................................................el títol de FILL ADOPTIU DE LA VILA DE CALAF, com reconeixement públic dels seus mèrits extraordinaris.

Calaf, ............................................

L'ALCALDE.

EL/LA SECRETARI.

ANNEX SEGON.

LLEGENDA DEL PERGAMÍ PER A LA CONCESSIÓ DE MEDALLA D'HONOR DE LA VILA.

En sessió ordinària (o extraordinària) de data ....................... el Ple de l'Ajuntament de Calaf va acordar concedir alSr ............................................... la MEDALLA D'HONOR DEL MUNICIPI com a reconeixement públic dels seus mèrits extraordinaris.

Calaf, .......................................

L'ALCALDE.

EL SECRETARI.

Dil uns, 28 de novembre de 2016

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós?administratiu, davant la Sala delContenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partirdel dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Calaf, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Badia Perea