Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal d'Entitats
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrera de Mar

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària del dia 10 de novembre de 2016 ha aprovat inicialment el Reglament delConsell Municipal d'Entitats.

L'esmentat Reglament inicialment aprovat se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies a comptar del'endemà de la publicació del present Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions i suggeriments que tinguin per convenient.

Cas que durant el termini d'informació pública no es presentés cap reclamació o suggeriment, el reglament esmentatesdevindrà aprovat definitivament, sense necessitat d'adoptar nou acord al respecte, procedint-se en aquest cas a lapublicació dels acords i de les modificacions del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província als efectes de la sevaexecutivitat i entrada en vigor.

Cabrera de Mar, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Mir i Boix