Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador de la Comissió del Nomenclàtor
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 28 de novembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de data 17-11-2016, ha aprovat inicialment lamodificació del Reglament regulador de la Comissió del Nomenclàtor d'Arenys de Munt, segons el text que hi figura al'expedient i que forma part d'ell a tots els efectes.

La qual cosa s'exposa al públic i a les oficines municipals durant el termini de 30 dies hàbils, per tal que els interessatspuguin presentar al·legacions i suggeriments.

En el supòsit de no presentar-se cap al·legació o suggeriment, aquesta ordenança es considerarà definitivamentaprovada i se'n publicarà el text íntegre.

Arenys de Munt, 18 de novembre de 2016

El secretari accidental, Gemma García Ramos