Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Reglament orgànic municipal. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07389 Ajuntament de Tortosa

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Tortosa, en sessió tinguda el dia 12 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment el Reglament orgànic municipal d'aquest Ajuntament.

L'acord esmentat es sotmet al tràmit d'informació pública durant el període de trenta dies, comptador des de l'endemà hàbil a la data de la darrera publicació del corresponent anunci al BOP de Tarragona i al DOGC, el qual també s'inserirà al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i a un dels mitjans de comunicació escrita diària, durant el qual es podran formular els suggeriments o les al·legacions o reclamacions que s'estimi convenient. Transcorregut l'esmentat període sense que se'n hagi formulat cap, el present acord esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita.

L'alcalde, Ferran Bel i Accensi. Tortosa, 13 de setembre de 2016.

CIE: BOPT