Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dijous, 22 de setembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

EDICTE d'aprovació definitiva del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa

En data 9 de setembre de 2016 el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert ha dictat la Resolucióque ha estat enregistrada amb el número 6750/2016, que disposa el següent:

"En data 30 de juny de 2016, l'Excm. Ajuntament en Ple ha aprovat inicialment el Reglament del/la Síndic/a Municipal deGreuges de Terrassa, que substituirà, un cop entri en vigor, el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges deTerrassa que va ser aprovat per l'Ajuntament en Ple en data 30 d'octubre de 2003 (BOP 6 de febrer de 2004).

Els acords adoptats han estat sotmesos a informació pública mitjançant anunci al Tauler d'anuncis i edictes electrònic del'Ajuntament a partir del dia 1 de juliol de 2016, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 7 de juliol de 2016,i al Butlletí Oficial de la Província de data 7 de juliol de 2016, i un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils a partirde l'endemà de la publicació corresponent al BOP, no ha estat formulada cap reclamació, al·legació ni suggeriment enrelació als acords adoptats.

Atenent aquests antecedents, i en aplicació del que es preveia en l'acord d'aprovació inicial, en virtut del que estableixl'article 178.1.c) del Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local de Catalunya, que indica que en cas de no haver-

hi cap reclamació o suggeriment l'acord inicial esdevindrà definitiu, aquesta Tinència d'Alcaldia de Serveis Generals iGovern Obert, fent ús de les atribucions que té legalment conferides RESOL:

Primer.- Deixar constància que ha esdevingut definitiu l'acord adoptat per l'Excm. Ajuntament en Ple en data 30 de junyde 2016, d'aprovació inicial del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, en no haver-se presentatcap reclamació o suggeriment en el període d'exposició a informació pública al qual ha estat sotmès.

Segon.- Ordenar que es procedeixi a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província del text del reglamentdefinitivament aprovat, i que es procedeixi a fer públic el que ha estat disposat en la seu electrònica municipal - Portalde Transparència, d'acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bongovern."

El text íntegre del reglament que ha estat aprovat definitivament és el que s'acompanya en annex.

Annex: Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa.

PREÀMBUL.

L'Ajuntament de Terrassa va aprovar el 30 d'octubre de 2003 el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges deTerrassa, enfortint els instruments de defensa i garantia dels drets dels ciutadans i ciutadanes, en el marc de la sevaautonomia organitzativa i la facultat que li atorga la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de modificació de la Llei municipal i derègim local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local deCatalunya, ara en el Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local deCatalunya, per introduir en l'àmbit de l'organització municipal la figura del síndic o síndica de greuges, amb la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns del municipi.

Dins d'aquest marc legal, l'Ajuntament de Terrassa ha fet i fa un constant esforç per avançar en eficàcia, eficiència iqualitat dels serveis que presta als ciutadans i ciutadanes, a l'hora que avança en la implementació de mecanismes quegaranteixin i salvaguardin l'exercici dels drets de les persones a la ciutat, especialment perquè és l'administració pública

més propera al ciutadà.

D'ençà de la seva creació a la nostra ciutat, la institució denominada Sindicatura Municipal de Greuges s'ha consolidat com una eina al servei de les persones, prenent com a referent immediat altres figures del nostre entorn europeu, i com a més proper, el Síndic de Greuges de Catalunya.Dijous, 22 de setembre de 2016

El càrrec de Síndic o Síndica esdevé un òrgan de caràcter unipersonal en el que recau la tasca de defensa i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania davant l'administració local. Cal entendre la creaciód'aquesta figura, doncs, com una institució que, amb objectivitat i independència, atén els ciutadans i ciutadanes quepuguin sentir-se agreujats per alguna actuació, resolució o inactivitat de l'Ajuntament de Terrassa i els seus organismesdepenents, servint alhora els suggeriments, resolucions i informes que emeti el Síndic o Síndica, com a pauta per a laconstant millora del servei que l'administració local presta a la ciutadania.

Capítol Primer.

Disposicions generals.

Article 1.- La institució del Síndic/Síndica Municipal de Greuges de Terrassa.

Aquest reglament té com a objecte regular la institució del Síndic/Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, creada pelPle de l'Ajuntament de Terrassa inicialment amb el nom de "Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa", d'acordamb els articles 48 i 49 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i derègim local de Catalunya, i en virtut de l'autonomia local que la Constitució i Lleis reconeixen als ens locals.

El Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa té com a funció la protecció i defensa dels drets fonamentals i lesllibertats públiques dels veïns/es del municipi en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismesdependents, supervisant a aquest efecte l'actuació municipal.

Així mateix, el Síndic/a també vetlla pels drets i llibertats d'altres ciutadans/es que, no essent veïns/es de Terrassa,puguin resultar afectats per l'actuació de l'Ajuntament de Terrassa.

Si es produís acord per mancomunar aquesta institució municipal amb altres municipis, aquest Reglament també seràd'aplicació en aquests àmbits ampliats i en virtut dels acords concrets de compartició en la gestió dels greuges.

Article 2. Principis d'actuació.

1. El/la Síndic/a Municipal de Greuges desenvoluparà les seves funcions amb respecte als principis i garanties previstosen aquest Reglament, en la normativa estatal i catalana reguladora del règim Jurídic de les administracions públiques idel procediment administratiu comú, i en d'altres normes que li siguin o li puguin ser aplicables, amb independència iobjectivitat, i sense cap sotmetiment a mandats imperatius ni a instruccions jeràrquiques de cap autoritat o càrrecsmunicipals.

2. Les actuacions del Síndic/a també es regeixen pels principis d'autonomia, imparcialitat i es realitzen respectant elprincipis de confidencialitat i secret professional.

3. Totes les actuacions del Síndic/a Municipal de Greuges són gratuïtes per als interessats, i no és preceptival'assistència d'advocat/da ni procurador/a.

4. El/la Síndic/a defensa i promociona els drets humans i, amb aquest objectiu, en fa difusió i pedagogia en el marc deles seves competències i activitat pública.

Article 3. Recursos a disposició de la institució del Síndic/a.

1. L'Ajuntament de Terrassa destinarà els recursos econòmics i personals necessaris per a garantir el correctedesenvolupament de les tasques que li són atribuïdes al Síndic/a Municipal de Greuges.

2. Tots els òrgans i personal de l'Ajuntament de Terrassa i els seus organismes dependents tenen l'obligació decol·laborar amb el Síndic/a Municipal de Greuges en tot allò que requereixi, en el decurs de les investigacions que duguia terme per a supervisar les activitats de l'administració local.

3. En tot allò que el/la Síndic/a pugui precisar per al correcte desenvolupament de les seves funcions, podrà requerir del'Ajuntament l'assistència i cooperació necessàries, que se li hauran de facilitar amb caràcter preferent i urgent.4. El càrrec de Síndic/a de Greuges pot ser remunerat. El seu nomenament determinarà el nivell de dedicació exigible iN

la retribució que comportarà l'exercici del càrrec.

VDijous, 22 de setembre de 2016

En cas de dedicació exclusiva la retribució serà la prevista per un regidor de govern i donat/da d'alta en el Règim general de la Seguretat Social. En aquest supòsit, la seva dedicació serà incompatible amb qualsevol activitatprofessional, mercantil i laboral, excepte l'activitat docent.

En el cas que la dedicació sigui parcial la indemnització serà la prevista per un regidor a l'oposició. Igualment li seràd'aplicació el règim d'incompatibilitats que corresponen als càrrecs electes de l'Ajuntament, pel que fa contractació orealització d'activitats professionals davant l'Ajuntament.

Capítol Segon.

Elecció, nomenament i cessament del Síndic/Síndica Municipal de Greuges.

Article 4. Elecció i nomenament.

El Síndic/a Municipal de Greuges és escollit pel Ple de l'Ajuntament, a proposta de l'Alcalde escoltada prèviament laJunta de Portaveus, d'acord amb el procediment següent:

1. Es realitzarà un procés de convocatòria pública, de com a mínim 15 dies, per a que la ciutadania de Terrassa presenti candidatures al càrrec.

Les candidatures hauran d'anar acompanyades d'un document de motivació del candidat en el que s'exposin les líniesbàsiques del seu enfoc i proposta de desenvolupament del càrrec i específicament de la descripció i justificació delformat de remuneració que proposa.

Les candidatures que siguin presentades per associacions i/o col·lectius de la ciutat també podran incorporar undocument què exposi els valors del candidat que el fan mereixedor del càrrec.

2. Les candidatures que hagin estat validades, d'acord amb els criteris d'elegibilitat i incompatibilitats que s'estableixenen el present reglament, es sotmetran a un procés de consulta ciutadana.

3. L'Alcalde, tenint en compte el resultat de la consulta ciutadana i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà alPle municipal l'elecció del candidat o la candidata al càrrec, amb un mes d'antelació a l'expiració del mandat que estiguien curs, o en el termini màxim d'un mes a partir del moment que estigui vacant el càrrec en la resta de supòsits decessament previstos en aquest Reglament.

4. Proposada la candidatura, resultarà escollida si obté la majoria de les tres cinquenes parts dels membres de dret queintegren la corporació municipal, en primera votació. En cas de no assolir-se la dita majoria, i dins del termini dels dosmesos següents, en segona votació serà suficient l'assoliment de la majoria absoluta dels membres de dret que integrenla Corporació per a la vàlida elecció del candidat/a.

5. Realitzada l'elecció, i en compliment de l'acord adoptat, correspon a l'Alcalde nomenar el Síndic/a Municipal deGreuges de Terrassa.

Article 5. Condicions d'elegibilitat.

Per poder ésser elegit per al càrrec de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, cal complir necessàriament lescondicions següents:

a) Ésser major d'edat.

b) Gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.

c) Tenir la condició política de català, d'acord amb el què estableix l'art. 7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

d) Ser veí o veïna de Terrassa.

Article 6. Causes d'Incompatibilitat.

1. La condició de Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa és incompatible amb:a) L'exercici de qualsevol mandat representatiu. E

b) Tenir un càrrec directiu o de representació en un partit polític, sindicat o qualsevol altre entitat ciutadana.Dijous, 22 de setembre de 2016

c) La condició de membre del Consell de Garanties Estatutàries o del Tribunal Constitucional.

d) Tenir qualsevol vincle contractual professional, mercantil o laboral amb l'Ajuntament de Terrassa i/o dels seusorganismes depenents, ja sigui directament o a través de societats en què hi pugui participar.

e) L'exercici de les carreres judicial, fiscal i militar.

f) Serà causa d'incompatibilitat per ser elegit Síndic/a haver estat càrrec electe els dos anys anteriors.

2. El Síndic/a electe que estigui afectat per una causa d'incompatibilitat, l'ha de resoldre abans de prendre possessió delcàrrec. Amb aquest objectiu, ha de cessar en el càrrec o en l'activitat incompatibles, o passar a la situació excedència,dins els vuit dies següents a l'elecció; altrament, s'entén que desisteix del nomenament.

3. Si el Síndic/a queda afectat de forma sobrevinguda per una causa d'incompatibilitat durant el mandat, haurà decessar en el càrrec o en l'activitat incompatible, o passar a la situació d'excedència, en el termini de vuit dies a comptar des que ha sobrevingut la incompatibilitat; altrament, s'entén que renuncia al càrrec de Síndic/a.

Article 7. Durada del càrrec.

El/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa exercirà les funcions del càrrec durant un període de cinc anys, i pot ésser reelegit/da per un nou període d'igual duració, finalitzat el qual no podrà ésser designat/da per al períodeimmediat.

Un cop esgotat el període pel qual fou nomenat/da, i en cas que no hagi estat encara designat/da el/la seu/vasuccessor/a, el/la Síndic/a continuarà exercint les funcions del càrrec fins que aquella designació es produeixi.

Article 8. Adjunt/a al Síndic/a Municipal de Greuges.

A proposta del Síndic/a, i prèvia consulta a la Junta de Portaveus, l'Alcalde podrà nomenar un/a Adjunt/a, per tal quesubstitueixi al titular en l'exercici de les seves funcions en supòsits d'impossibilitat temporal o absència justificada.Aquest nomenament es ratificarà per l'Excm. Ajuntament en Ple.

Article 9. Cessament.

1. El/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa cessarà per alguna de les següents causes:

a) Per finalització del termini pel qual fou nomenat.

b) Per renúncia.

c) Per mort o per incapacitat sobrevinguda.

d) Per condemna ferma per delicte dolós.

e) Per actuar amb notòria negligència en el compliment de les obligacions i deures del càrrec.

f) Per la pèrdua dels requisits de l'article 5.

2. La vacant en el càrrec es declararà per l'Alcalde, excepció feta del supòsit previst a l'apartat e) anterior, que haurà de ser apreciat, previ informe de la Junta de Portaveus, pel Ple Municipal, amb els vots a favor de la totalitat dels membresen primera votació, amb el vot a favor de les tres cinquenes parts en segona votació, en ambdós supòsits referits a la totalitat dels membres de dret que composen la Corporació.

Capítol Tercer.

Àmbit d'actuació i dret d'accés al Síndic/Síndica.

Article 10. Àmbit d'actuació.1. L'àmbit d'actuació del Síndic/a Municipal de Greuges s'estableix en el coneixement d'aquelles peticions que versin sobre qualsevol assumpte o matèria que sigui competència de l'Ajuntament, amb independència que afectin exclusivament al peticionari/a o sigui d'interès col·lectiu o general.

VDijous, 22 de setembre de 2016

S'exceptuen:

a) Aquells greuges que es presentin sobre peticions, sol·licituds o recursos efectuats a l'Ajuntament i per als qualsaquest estigui en termini per a resoldre o contestar.

b) Aquells greuges que es presentin una vegada transcorregut més d'un any des dels actes denunciats.

Aquesta clàusula s'interpretarà tenint en compte que l'any es començarà a comptar a partir del dia següent de lanotificació de l'acte exprés denunciat, o de la finalització del termini per a resoldre sense haver-se fet (en els casosd'actes presumptes denunciats), o de la data en què es té coneixement de l'actuació denunciada.

c) Aquells greuges, per a la satisfacció de les quals l'ordenament jurídic estableixi un procediment específic diferent.

2. L'objecte de les queixes ha de versar sobre l'actuació o manca d'actuació de l'Ajuntament de Terrassa i delsorganismes que en depenen, que afectin o estiguin relacionats amb:

a) Els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts a la Secció Primera del Capítol Segon del Títol I de laConstitució.

b) La resta de drets i llibertats recollits al Títol I de la Constitució.

c) Els drets reconeguts al Títol I de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

d) Els drets i llibertats reconeguts en l'àmbit de la Unió Europea i en altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i llibertats fonamentals i, especialment, la Declaració universal de dretshumans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i els altres tractats i convenis internacionals subscritsper Espanya que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.

e) Els drets dels ciutadans i ciutadanes previstos a al normativa que estableixi el règim jurídic de les administracionspúbliques i del procediment administratiu comú.

f) Els drets dels veïns previstos a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i al Decret Legislatiu2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

g) Els drets reconeguts a la Carta Europea de Salvaguarda als Drets Humans a la Ciutat.

h) Els demés drets reconeguts per les Lleis estatals i autonòmiques vigents.

3. El/la Síndic/Síndica Municipal de Greuges de Terrassa actuarà d'ofici o a instància de part.

Article 11. Titulars del dret d'accés a la Sindicatura.

1. Qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu està legitimada per adreçar-se al Síndic/a per tal de presentar unaqueixa o reclamació, si té un dret o interès legítim en relació a l'objecte de la queixa.

Finalment, qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu podrà formular consultes al Síndic/a relacionades amb l'àmbitd'actuació d'aquest.

2. No podran constituir impediment per accedir-hi la nacionalitat, residència, sexe, minoria d'edat, la incapacitat legal delsubjecte, l'internament en un centre penitenciari o de reclusió o, en general, qualsevol relació especial de subjecció odependència d'una Administració o poder públic, llevat d'aquelles persones amb dependència funcionarial o laboral delpropi Ajuntament en qüestions referents a l'àmbit de les relacions estatutàries, laborals o de servei.

Capítol Quart.

Procediment.Article 12. Presentació del greuge. E

1. La presentació de queixes o reclamacions s'efectuarà, de forma ordinària:Dijous, 22 de setembre de 2016

- Per escrit presentat, en suport físic o electrònic, al registre de l'Oficina del Síndic/a, del qual s'acusarà recepció.

- De forma presencial, mitjançant la formulació verbal recollida en compareixença o altres mitjans que es poguessinutilitzar amb aquesta finalitat.

El personal de l'Oficina del/la Síndic/a ha de transcriure, sempre que calgui, les queixes i reclamacions presentadespresencialment, perquè les persones que les formulen puguin signar-les, si escau, després d'haver-ne fet lectura.

2. La persona interessada haurà d'acreditar en tot cas la seva identitat, indicant el seu nom, cognoms i domicili, a efectes de notificació.

També haurà de fer constar l'acceptació o no de la notificació electrònica com a mitjà preferent de comunicació entre elSíndic i la persona/es interessada.

3. La queixa ha d'incloure l'exposició motivada dels fets, adjuntant els antecedents i la documentació que considerioportuns per a l'estudi del greuge.

4. El/la Síndic/a podrà requerir a l'interessat l'aportació d'aquelles dades o documents complementaris que considerinecessaris per a la tramitació i resolució de la queixa o reclamació. La no aportació d'aquestes dades i documents nodeterminarà per si sola el rebuig de la queixa o reclamació, sense perjudici dels efectes en la decisió que finalments'adopti.

5. Les actuacions del Síndic de Greuges no alteren els terminis fixats per a exercir les accions procedents en viaadministrativa o jurisdiccional.

Article 13. Admissió de la queixa o reclamació.

1. Un cop registrada la queixa o reclamació, i en el termini màxim de deu dies des del seu registre, el/la Síndic/a comunicarà a la persona que ha presentat el greuge la seva admissió i l'inici del procediment de tramitació per a la sevaresolució o, en cas contrari, la seva no admissió a tràmit, que s'haurà de motivar suficientment.

2. En tot cas, el/la Síndic/a rebutjarà la tramitació de les queixes o reclamacions que estiguin fora del seu àmbitd'actuació, i específicament les següents:

a) Les que es presentin de forma anònima.

b) Les que no hagin acreditat suficientment la seva identitat o la representació de les persones interessades.

c) Les que denotin una manifesta mala fe.

d) Les que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.

e) Les que no vinguin motivades per l'actuació de l'Ajuntament de Terrassa o dels seus ens dependents.

f) Les referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial.

3. Si la queixa o reclamació té el seu origen en l'actuació d'altres administracions públiques diferents de la municipal, el/la Síndic/a procedirà, comunicant-ho als interessats, a donar trasllat d'aquesta al Síndic de Greuges de Catalunya i/oal Defensor del Poble, segons correspongui, de conformitat amb els convenis de col·laboració que el/la Síndic/a hagisignat, en el seu cas, amb aquestes institucions.

Quan el Síndic ho consideri convenient també podrà traslladar les queixes i reclamacions a altres institucions oorganismes encarregats de la defensa de drets i llibertats ciutadanes. En aquest sentit, també podrà signar convenis decol·laboració per a una millor i eficient actuació de les diferents parts, en el marc de les seves competències.

Article 14. Tramitació dels greuges.

1. La tramitació interna de les peticions seguirà un tractament uniforme que garanteixi la seva ràpida resolució. Peraquest motiu, un cop presentades a qualsevol dels registres municipals, hauran de trametre's de forma immediata alSíndic/a.

2. En qualsevol cas, s'hauran de tenir presents les següents prescripcions:a) Tots els serveis municipals d'atenció al públic, ja siguin presencials o a distància, així com la mateixa institució del/a V

Síndic/a, disposaran d'impresos específics diferenciats per facilitar la presentació de les peticions.Dijous, 22 de setembre de 2016

b) El personal adscrit als diferents serveis d'atenció ciutadana hauran d'auxiliar en la formulació i constància de lespeticions, si existeix requeriment de l'interessat en aquest sentit, que es limitarà a signar la compareixença com amostra de conformitat.

c) També es tramitaran conforme el que estableixen les presents normes aquelles peticions que, havent-se cursat sensesubjecció a l'imprès especificat anteriorment, reuneixin tots els requisits que s'indiquen.

Article 15. Actuació investigadora.

1. Admès el greuge o iniciada l'actuació d'ofici, el/la Síndic/a promourà l'oportuna investigació sumària i informal per al'esclariment dels supòsits de la mateixa. La investigació podrà incloure, si ho considera oportú, la convocatòria al'afectat en audiència, per tal de conèixer millor i/o aprofundir en els motius de la seva queixa o reclamació.

2. En qualsevol cas, es donarà compte del contingut substancial de la queixa o reclamació o de l'actuació d'ofici al'Ajuntament, per tal que en el termini d'1 mes, prorrogable a criteri del Síndic/a d'acord amb les circumstàncies de cadacas, elabori i presenti un informe justificatiu mitjançant escrit, presentat en suport físic o electrònic, sobre els fets objectede la queixa o reclamació o de l'actuació d'ofici.

3. Si la petició que es tramita afecta la conducta de persones que estiguin al servei de l'Organització Municipal, al mateixtemps que es realitza l'actuació prevista al paràgraf anterior, la Sindicatura comunicarà aquesta circumstància al Cap deRecursos Humans, i requerirà la persona afectada per tal que en el termini establert, que mai serà inferior a deu dies nisuperior a 20 dies, respongui per escrit sobre els fets o les circumstàncies que són objecte d'investigació, i per tal queaporti els documents, els testimonis i les proves complementàries que consideri més adients. Sens perjudici d'aquestaactuació, la Sindicatura podrà requerir la persona afectada per tal que comparegui a informar.

Article 16. Accés a la informació en l'actuació investigadora del/la Síndic/a.

El/la Síndic/a té dret a accedir als antecedents, les dades i informacions que es trobin en poder dels serveis del'Ajuntament o dels seus ens dependents i resultin necessaris per al desenvolupament de la seva funció, accés que esregirà per les següents prescripcions:

a) El dret d'accés a la informació s'exercirà procurant no afectar l'eficàcia del funcionament dels serveis públics. Laforma normal d'accés a la informació de caràcter públic serà el lliurament de còpia electrònica o en paper, i l'accés a lainformació que no tingui aquest caràcter s'efectuarà mitjançant exhibició en la dependència que la custodiï, sensperjudici que, en cas que precisi un estudi i anàlisi detallats, pugui obtenir-ne còpies, previ coneixement de l'òrgancompetent.

b) El/la Síndic/a té el deure de guardar reserva en relació amb les informacions que se li puguin facilitar per fer possibleel desenvolupament de la seva funció. Igualment, el/la Síndic/a haurà de respectar la confidencialitat de la informació aquè tingui accés per raó del càrrec.

c) El/la Síndic/a actuarà amb plena confidencialitat i protegirà el dret a l'honor i a la intimitat de terceres persones,evitant la difusió de dades personals en les resolucions, informes i, en general, en tota la documentació que emeti, deconformitat amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal vigent.

Article 17. Suspensió de les actuacions.

1. El/la Síndic/Síndica Municipal de Greuges haurà de suspendre la tramitació davant les situacions que seguidaments'indiquen:

a) Si en el transcurs de les investigacions observés indicis que s'han comès infraccions susceptibles de correcció. Enaquest cas suspendrà la tramitació i ho posarà en coneixement de l'Ajuntament perquè aquest adopti les mesures iactuacions oportunes.

b) Si un cop iniciada la tramitació, s'iniciés un procediment en l'àmbit judicial en base als mateixos fets que motivaren laqueixa o reclamació.2. El/La Síndic/a també podrà suspendre la tramitació en aquells casos que ho consideri oportú per una millor resolucióN

del cas. L'esmentada suspensió s'haurà de motivar i notificar a la persona interessada, establint el termini màxim durantV

el qual podrà estar suspès. Aquest termini no podrà ser mai superior als 3 mesos.Dijous, 22 de setembre de 2016

Article 18. Termini per resoldre.

El/la Síndic/Síndica Municipal de Greuges de Terrassa ha de resoldre i comunicar la decisió que adopti en el terminimàxim de tres mesos, sense comptar el període entre la petició d'informació del Síndic/a i el lliurament per part del'Ajuntament de l'informe justificatiu previst a l'article 15.2.

Article 19. Resolució del greuge.

1. En l'exercici de les seves funcions d'investigació i resolució d'una sol·licitud, la decisió adopti el/la Síndic/SíndicaMunicipal de Greuges de Terrassa podrà consistir en:

a) L'estimació del greuge presentat per la persona o col·lectius legitimats. En aquest cas, el Síndic/a podrà formular lesrecomanacions, suggeriments, advertiments i recordatoris que cregui convenients a l'Ajuntament. Aquests no tindran, encap cas, caràcter executiu ni podran modificar per si mateixos actes o resolucions administratives.

Així mateix, si el Síndic/a considera que l'aplicació de les disposicions normatives municipals condueix a un resultat quelesiona drets o interessos dels ciutadans, podrà recomanar a l'Ajuntament les modificacions que consideri que cal dur aterme perquè això no succeeixi.

b) La desestimació de la queixa o reclamació presentada per la persona o col·lectius interessats. En aquest cas, el/laSíndic/a haurà d'informar als reclamants dels motius pels quals ell/a considera que l'actuació de l'Ajuntament ésconforme. Tot i així, sens perjudici del sentit desestimatori, el/la Síndic/a també podrà, a més d'explicar els motius de ladesestimació, formular suggeriments, advertiments, recomanacions i recordatoris que consideri convenients al'Ajuntament.

2. El/la Síndic/a també podrà fer propostes de terminacions convencionals d'un procediment, mitjançant fórmules deconciliació, arbitratge i mediació entre el particular i l'Administració, sempre que ambdues parts li ho sol·licitin, d'acordamb la normativa aplicable La proposta no pot ser contrària a l'ordenament jurídic ni tractar sobre matèries nosusceptibles de transacció, i tindrà sempre per objecte satisfer l'interès públic. Aquesta possible actuació haurà de teniren compte els estrictes límits que les lleis imposen a l'autonomia de la voluntat administrativa.

3. La decisió del Síndic/a no serà objecte de recurs de cap tipus.

4. L'Ajuntament haurà de comunicar expressament, en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució, si accepta o no els suggeriments, advertiments, recomanacions i recordatoris fets pel Síndic/a.

Article 20. Comunicació de la resolució.

El/la Síndic/a comunicarà per escrit, en suport físic o electrònic, la seva resolució a la persona interessada i a l'Alcalde i els serveis de l'Organització Municipal afectats, informant-los del resultat de la investigació de la queixa, fins i tot en el cas de suspensió, rebuig i/o arxiu de les actuacions.

Capítol Cinquè.

Relacions amb el Ple de l'Ajuntament.

Article 21. Informes al Ple i Memòria d'activitats.

1. Dins del primer trimestre de cada any, ell/la Síndic/a Municipal de Greuges informarà anualment el Ple del'Ajuntament de les seves actuacions.

Als efectes de l'informe anual, el/la Síndic/a Municipal de Greuges presentarà personalment al Ple de la Corporació unamemòria d'activitats en la que haurà de constar la informació següent:

a) Les queixes o reclamacions que han estat presentades durant l'exercici, així com la seva tipologia per matèria oservei municipal afectat.b) Els greuges admesos a tràmit, especificant l'estat de la seva tramitació en el moment de la presentació, ja sigui si esN

troben en fase d'investigació o si ja han estat resolts.

VDijous, 22 de setembre de 2016

c) Els greuges que han estat rebutjats, i els motius del rebuig, d'acord amb el present Reglament.

d) El nombre i tipus de les actuacions d'ofici iniciades, desglossant les que encara estan en procés d'investigació, i lesque ja han obtingut una resolució.

e) El nombre i tipus de recomanacions a l'òrgan competent sobre criteris i modificacions a realitzar per a la plenaadequació de disposicions normatives municipals.

f) El nombre i tipus de propostes de terminació convencional de procediments efectuades.

En l'informe anual, el/la Síndic/a consignarà la col·laboració obtinguda de l'Ajuntament i els organismes que en depenen.

En l'informe anual no ha de constar les dades personals que permetin la identificació pública dels interessats en elprocediment d'investigació.

2. El/la Síndic/a podrà presentar informes a la Junta de Portaveus i, si aquesta ho considera convenient, al Plemunicipal, amb caràcter extraordinari, quan ho requereixi la urgència o importància dels fets que motivin la sevaintervenció.

Article 22. La col·laboració amb altres ens públics i corporacions de dret públic.

El/la Síndic/a Municipal de Greuges podrà establir relacions de col·laboració amb altres ens públics i corporacions dedret públic, com ara els col·legis professionals o els gremis d'oficis, quan els drets i interessos dels ciutadans/es en surtin o en puguin sortir beneficiats.

Disposició addicional.

Els preceptes d'aquest Reglament que, per sistemàtica normativa, incorporen aspectes de la legislació estatal oautonòmica, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi la seva revisió. En el supòsitde modificacions, continuaran vigents aquells preceptes que siguin compatibles o permetin una interpretació harmònicaamb el nou marc normatiu, mentre no hi hagi adaptació expressa aprovada per l'Excm. Ajuntament en Ple.

Disposició final.

Aquest Reglament entrarà en vigor passats quinze dies des de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i romandrà vigent fins que es produeixi la seva modificació o derogació.

Terrassa, 13 de setembre de 2016

El secretari general accidental, Isidre Colás Castilla