Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Reglament comarcal regulador del servei d'abastament d'aigua i clavegueram. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 199
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08127 Ajuntament de Riudecanyes

ANUNCI L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 30 de setembre de 2016 va adoptar, amb caràcter provisional, l'acord que es transcriu tot seguit:

"Primer. Aprovar inicialment el Reglament comarcal regulador del servei d'abastament d'aigua i clavegueram, publicat al butlletí oficial de la província de Tarragona núm. 133 de 10.6.2010. Segon. D'acord amb el que disposa l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada reglament en el termini d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament."

Riudecanyes, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Josep Maria Tost i Borràs

CIE: BOPT