Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'ús i aprofitament d'espais i recuros materials de l'Ajuntament de Tavèrnoles
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
19/10/2016
Fecha Publicación :
19/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimecres, 19 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tavèrnoles

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Tavèrnoles, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de setembre de 2016, va aprovarprovisionalment la modificació del Reglament d'ús i aprofitament d'espais i recursos materials de l'Ajuntament deTavèrnoles.

En compliment del que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les vases de règim local, i l'article133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, es sotmetl'expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a comptar des del següent de la publicació d'aquest anuncial Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a fi que pugui ser examinat i, si s'escau, es formulin les al·legacions ques'estimin convenients.

Transcorregut el referit termini sense que s'haguessin presentat al·legacions, la modificació del reglament esconsiderarà aprovada definitivament sense necessitat d'ulterior acord, entrant en vigor a partir del dia següent al de lapublicació del text íntegre del mateix en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Tavèrnoles, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, Carles Banús Puigivila