Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Derogació del Reglament per regular les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08023 Ajuntament de Torredembarra

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Torredembarra, en la seva sessió ordinària duta a terme en data 30 de juny de 2016, va aprovar inicialment la derogació del Reglament per regular les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. L'esmentat acord va ser publicat al diari EL PUNT AVUI de data 11 de juliol de 2016, BOPT núm. 132 de 12 de juliol de 2016, DOGC núm. 7166 de 20 de juliol de 2016, i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies.

finalitzat el termini d'exposició pública, no consta a l'expedient que s'hagi produït cap al·legació, ni reclamació, per la qual cosa, de conformitat amb l'acord del Ple, ha esdevingut definitiva la derogació del Reglament, la qual entrarà en vigor un cop s'hagin publicat els corresponents anuncis als mitjans indicats.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Torredembarra, 4 d'octubre de 2016 L'alcalde, Eduard Rovira Gual

CIE: BOPT