Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del Reglament de convivència. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08046 Ajuntament del Pla de Santa Maria

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 29 de setembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació del Reglament de convivència i sotmetre-ho a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text del reglament, es poden consultar a les oficines durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen, l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

El Pla de Santa Maria a 6 d'octubre de 2016 L'ALCALDE, Mateu Montserrat Miquel

CIE: BOPT