Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Creació de la comissió de festes i el seu Reglament. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08024 Ajuntament de Botarell

EDICTE

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el 28 de setembre de 2016, per majoria absoluta, va adoptar l'acord que es transcriu tot seguit:

"A proposta de la Regidoria de Festes, es planteja la necessitat de crear la Comissió de Festes de Botarell com a òrgan municipal sense personalitat jurídica pròpia, d'assessorament, coordinació, debat, consulta i proposta, en la matèria de les festivitats del municipi.

Aquest es considera un pas fonamental per a aconseguir la participació ciutadana en l'organització de les festivitats del municipi, de manera que es pugui treballar de forma conjunta per garantir la definició, i posteriorment, la consolidació d'un model propi de festes.

Amb aquesta finalitat s'ha redactat la versió definitiva del Reglament que regula com serà el funcionament d'aquest òrgan, que té com a pilar fonamental la seva composició, la qual preveu que hi formen part dos representants de cada entitat de Botarell, així com aquelles altres persones del municipi que ho sol·licitin.

Mitjançant la Provisió de l'Alcaldia de data 16 de setembre de 2016, es va disposar la iniciació de l'expedient per a la creació de la Comissió de Festes de Botarell i d'aprovació del ser Reglament.

En data 22 de setembre de 2016, el secretari interventor va emetre l'informe sol·licitat en la provisió de l'Alcaldia anterior, determinant la normativa i procediment d'aplicació.

Aquesta Comissió de Festes es crea fent ús de la potestat d'autoorganització amb la que compta el municipi, d'acord amb la lletra a) del primer apartat de l'article quatre de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, així com a la lletra a) del primer apartat de l'article vuit del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003. Es pretén crear així, un òrgan de participació ciutadana, d'acord amb allò que estableixen els articles 49, 62 i 63 d'aquest Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Per altra banda, fent ús de la potestat reglamentària que aquests mateixos preceptes reconeixen als municipis, es pretén aprovar el Reglament que regula les seves funcions, composició i funcionament.

Conforme a la proposta de l'Alcaldia de 23 de setembre de 2016, el Ple de l'Ajuntament, amb els vots favorables de Lluis Escoda Freixas, Josep Casanova Ballester, Montserrat De Anciola Moragas, Oscar Vega Pardo i Sonia Garcia Diaz, i els vots en contra de Montserrat Roca Navarro, Carles Freixas Dalmau, Francisco Ortega Lopez i Maria de las Mercedes Mesa Garrido, per majoria absoluta, adopta el següent

ACORD Primer.- Crear la Comissió de Festes de Botarell, com a òrgan d'assessorament, coordinació, debat, consulta i proposta en matèria de festes, sense personalitat jurídica pròpia. Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Tercer.- Aprovar inicialment el Reglament de la Comissió de Festes de Botarell, que es reprodueix com a annex al present acord. Quart.- Aquest acord d'aprovació inicial s'ha de fer públic mitjançant edicte que s'ha de fixar en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un diari, per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar l'expedient i presentar, si s'escau, al·legacions.

finalitzat aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional. En aquest cas, l'acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s'han de publicar al tauler d'anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província. També s'ha de publicar al Diari

Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del BOP en què es publica el text íntegre. Si es presenta alguna reclamació o suggeriment dintre del termini, es requerirà resolució de les mateixes i aprovació definitiva pel Ple."

Botarell, 5 d'octubre de 2016

CIE: BOPT

L'alcalde, Lluís Escoda Freixas