Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del Reglament del servei d'abastament d'aigua potable. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 198
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08040 Ajuntament de la Bisbal del Penedès

ANUNCI APROVACI?" DEfiNITIVA

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial aprovatori de la modificació del reglament del servei d'abastament d'aigua potable, el text íntegre de la qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del previst en l'article 178 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Article 46.1.- Tarifes bonificades Tarifa Social de l'aigua. La tarifa social és una bonificació que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d'aigua. Es concedirà a totes aquelles famílies que se'ls apliqui el cànon social de l'Agencia Catalana de l'Aigua. Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d'un contracte domèstic de subministrament d'aigua (només a l'habitatge on estan empadronats) o titular d'una captació de l'aigua, i que es trobin en les situacions següents: a) Sol·licitants que formin part d'una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d'atur Que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l'IRSC per cada membre addicional a partir del segon (veure taula). b) Perceptors d'una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat - que tinguin una edat mínima de 60 anys. - que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l'indicador de renda

de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l'IRSC per cada membre addicional a partir del segon (veure taula).

c) Perceptors d'una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent - que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el límit fixat per l'indicador de renda

de suficiència de Catalunya (IRSC), incrementat en un 30% de l'IRSC per cada membre addicional a partir del segon (veure taula).

Import màxim dels ingressos de la unitat familiar. IRSC 2015: 569,12EUR/mes (30%:170,74EUR/mes)

Unitat Familiar

Límits mensuals

1 o 2 persones

1.138,24EUR

3 persones

1.308,98EUR

4 persones

1.479,71EUR

5 persones

1.650,45EUR

6 persones

1.821,18EUR

n persones

(IRSC*2)+[(n-2)*IRSC*0,30)]

d) Perceptors d'una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa e) Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI) f) Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol) g) Perceptors del fons del règim Fons d'Assistència Social (FAS) h) Perceptors del fons de la Llei d'Integració Socials dels Minusvàlids (LISMI) Per a ser beneficiari de la tarifa social s'ha de ser també beneficiari del cànon social de l'Agencia Catalana de l'Aigua, així doncs, els sol·licitants han de demanar l'aplicació del cànon social aportant la documentació a: qualsevol de les oficines del l'Agència Catalana de l'Aigua a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua

a les oficines municipals (enviem la documentació a les oficines de l'ACA) Una vegada comunicat a FCC Aqualia SA, per part de l'Agencia Catalana de l'Aigua, la concessió de la tarifa bonificada del cànon, s'aplicarà en el proper període de facturació conjuntament amb la nova tarifa social d'aigua.

CIE: BOPT

Els abonats que ja tenen concedida prèviament la tarifa del cànon social gaudiran de la nova tarifa social de l'aigua en el proper període de facturació després de l'aprovació d'aquesta. La tarifa social consisteix en l'aplicació de la tarifa del primer tram de consum d'aigua al preu de la tarifa anterior a la vigent aprovada. L'aplicació de la tarifa social depèn del consum de la factura. Quan una factura emesa a un abonat que gaudeix de la tarifa social ha superat la dotació de 9 m3 mensuals, l'abonat no té dret a gaudir d'aquesta tarifa i se li aplicaran les tarifes ordinàries vigents. La tarifa social s'aplicarà conjuntament amb la tarifa de cànon social. La pèrdua del dret a gaudir del cànon social comportarà la pèrdua de gaudir de la tarifa social d'aigua.

Article 46.2 Tarifa especial per als subministraments industrials i domèstics que hagin patit una fuita. Supòsits per a l'aplicació de la bonificació per fuita L'entitat subministradora podrà aplicar en els casos de fuita, que reuneixin els supòsits i condicions detallats en els següents articles, una bonificació en el preu de l'aigua, en base als càlculs també determinats en aquesta ordenança. Es consideren casos de fuita susceptibles d'aplicar la corresponent bonificació en el preu de la tarifa d'aigua els casos següents: Que la fuita s'hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l'usuari de l'aigua. Que l'usuari hagi acreditat la solució de l' incident aportant a l'entitat subministradora la documentació justificativa de la reparació / subsanació de la fuita. L'abonat haurà d'acreditar que ha existit aquesta fuita, mitjançant la presentació de la factura de reparació de la fuita, degudament segellada per un instal·lador autoritzat pel Ministeri d'Indústria. En cas d'haver reparat la fuita amb mitjans propis, s'haurà d'acreditar la reparació amb fotografies i els tickets de compra dels materials utilitzats. El personal tècnic del Servei d'Aigües, es reserva el dret de comprovar in-situ la reparació efectuada. Condicions per a l'aplicació de la bonificació per fuita a) Només es podrà acollir a aquesta bonificació una factura del mateix client i cada 5 anys. b) L'excés de consum ha de suposar un increment del 100% sobre el volum màxim dels consums produïts en els

darrers dos anys, comptadors a partir de la data que s'acredita la fuita. I alhora suposar una mitja de consum igual o superior a 40 m3 mensuals per cada usuari del contracte.

c) En el cas de comptadors generals amb comptadors divisionaris, s'aplicarà aquesta normativa considerant el

comptador general pare, com si es tractés d'un comptador únic per a tota la comunitat.

Càlcul de la bonificació per fuita La rectificació de la factura de l'aigua implicada en el consum excepcional per motiu de fuita, es realitzarà de la següent manera: - Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums produïts en els darrers dos

anys comptadors a partir de la data en que s'acredita la fuita.

- Per aquest consum s'aplicaran els blocs de consum corresponents a la tarifa de l'aigua vigents en el període de

consum de la factura en que s'acredita la fuita.

- Per al volum en excés, resultat de la diferència entre el consum estimat i el real, s'aplicarà el preu del segon bloc

de la tarifa vigent en el període de consum de la factura en que s'acredita la fuita.

En els blocs de repercussió del Cànon d'aigua es facturarà tal i com preveu la Normativa de l'Agència Catalana de l'Aigua a tal efecte.

Pagament de la factura resultant La factura de l'aigua resultant d'aplicar el càlcul ja sigui de fuita o de frau, serà liquidada pel client en el termini màxim de 15 dies comptadors a partir de la seva presentació per part de l'empresa subministradora.

En cas de no poder fer efectiu el pagament en la data corresponent caldrà que el client arribi a un acord de amb l'empresa subministradora de forma que pugui obtenir un fraccionament del pagament de la corresponent factura resultant del càlcul.

Contra el present Acord s'interposarà recurs contenciós-administratiu, davant del Jutjat contenciós Administratiu de Tarragona , en el termini de dos mesos a explicar des de l'endemà a la publicació del present anunci, de conformitat

amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

La Bisbal del Penedès, 5 d'octubre de 2016 L'alcaldessa-presidenta, Agnès Ferré i Cañellas

CIE: BOPT