Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació del Reglament del registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI sobre l'aprovació inicial de la modificació del Reglament del registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial de Terrassa

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2016, adoptà, entre d'altres, l'acordd'aprovar inicialment la modificació del Reglament del Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial deTerrassa.

La proposta s'exposa a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de laGeneralitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament deTerrassa, pel termini de 30 dies a comptar des del dia següent a la darrera publicació, perquè puguin presentar-se en el seu cas reclamacions, al·legacions i suggeriments. En cas que no se'n produeixi cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

El text del Reglament es pot consultar al Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://tauler.seu.cat).

Terrassa, 4 d'octubre de 2016

El secretari general accidental, Isidre Colas Castilla