Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament de l'aigua. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07970 Ajuntament de Vilallonga del Camp

ANUNCI

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 25 de juliol de 2012, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Reglament regulador dels serveis de proveïment i sanejament de l'aigua i les relacions entre l'Ajuntament i els seus abonats i sotmetre'l a informació pública per un termini de trenta dies, i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació Pública, l'acord esmentat i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 9:00 i les 13:00 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des del la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, a la pàgina web municipal i al teuler d'anuncis de la corporació.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant de l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 178.1 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

Vilallonga del Camp, 4 d'octubre de 2016 Ignasi Valera Cabré, alcalde

CIE: BOPT