Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectifica 2016-07574, BOP 03.10.2016. Reglament regulador de les prestacions d'urgència social i del punt de distribució d'aliments. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-08019 Ajuntament de Roda de Berà

Anunci

Aprovat definitivament el Reglament municipal regulador de les prestacions d'urgència social i del punt de distribució d'aliments de l'Ajuntament de Roda de Berà, s'ha detectat una errada en el redactat del text publicat en el BOP de Tarragona número 188 de data 3 d'octubre de 2016, que es rectifica a continuació:

Article 5.3. relatiu als requisits específics, es suprimeix l'apartat a), que diu: Prestacions econòmiques: No haver sol·licitat prestació econòmica a aquesta corporació en els darrers sis mesos pel mateix concepte".

D'aquesta forma, l'article 5.3 queda redactat de la següent manera:

3. Requisits específics: Prestacions en espècie: aliments. No rebre aliments d'un altre Punt de Distribució d'Aliments o servei similar.

La qual cosa es fa pública mitjançant anunci en el Butlletí oficial de la Província, en compliment del que estableix l'article 70.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

Roda de Berà, 4 d'octubre de 2016 L'alcalde, Pere Virgili Domínguez

CIE: BOPT