Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Reglament d'ús per a la sala de vetlles municipal. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 197
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07978 Ajuntament de Riudecanyes

ANUNCI L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 30 de setembre de 2016, va adoptar amb caràcter provisional, per unanimitat, l'acord que es transcriu tot seguit:

"Primer. Aprovar el Reglament d'ús per a la sala de vetlles municipal de Riudecanyes. Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Tercer. En cas que no es presenti cap reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament adoptat el present acord quedant facultat expressament l'alcalde pera la seva publicació i execució."

Riudecanyes, 3 d'octubre de 2016 L'alcalde, Josep Maria Tost i Borràs

CIE: BOPT