Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Reglament regulador de l'ús de la pista coberta municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallromanes

ANUNCI

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiul'Acord plenari inicial de data 21 de juliol de 2016, aprovatori del Reglament d'ús de la pista coberta per a usos múltiplesde Vallromanes, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst enl'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim localde Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de lesentitats locals.

"REGLAMENT D'ÚS DE LA PISTA COBERTA"

TÍTOL PRELIMINAR.

És objecte d'aquest reglament garantir el bon ús de la instal·lació de la Pista Coberta Municipal per a usos múltiples i facilitar les relacions entre tots els usuaris.

TÍTOL 1 - DEFINICIONS I UBICACIÓ.

Article 1. La Pista coberta per a usos múltiples de Vallromanes és una instal·lació esportiva de l'Ajuntament deVallromanes i destinada fonamentalment a les pràctiques següents:

- Pràctica poliesportiva de lleure.

- Celebració d'actes culturals.

- Altres actes d'interès general.

Article 2. En aquest reglament:

a) S'entén per entitat, les entitats esportives, la resta d'entitats, així com els centres docents.

b) S'entén per entitat esportiva el que s'estableix al Títol 1 del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprovael Text únic de la Llei de l'esport.

c) S'entén com a ciutadans persones físiques de qualsevol municipi.

Article 3. La Pista coberta per a usos múltiples de Vallromanes està situada a l'Avinguda Can Galvany amb Carrer deCan Poal de Vallromanes.

TÍTOL 2 - NORMES GENERALS.

Article 4. A la instal·lació es podran practicar les modalitats esportives a les quals estigui específicament destinada, comtambé les que tècnicament siguin possibles. En ocasions determinades, prèvia autorització escrita, es podrà utilitzar pera activitats especials no esportives de caràcter cultural i/o recreatiu, sempre amb l'autorització de l'Ajuntament.Article 5. És una instal·lació oberta al públic, per tant en poden fer ús entitats esportives, centres docents i altres col·lectius, com també ciutadans a títol individual.

Capítol 1. Usuaris.

Article 6. Són usuaris les entitats o els particulars que utilitzin la instal·lació per a la pràctica esportiva i,E

excepcionalment, per a altres activitats.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Capítol 2. Autorització d'ús i accés.

Article 7. L'accés a la Pista Coberta és públic i lliure per part de tots els ciutadans, sense que aquest pugui prevaldre persobre d'un altre. En cas d'activitats organitzades o col·lectives i que per tant condicionin l'accés a la resta de ciutadans.

Article 8. Les sol·licituds d'ús de les instal·lacions es presentaran a les oficines l'Ajuntament de Vallromanes (Plaça del'Església núm. 6, Vallromanes) amb una instància a través del Registre Municipal amb una antelació de no menys de 4setmanes.

Article 8.1 La instància a presentar haurà de fer constar quin és en concret l'espai sol·licitat, el NIF o CIF delrepresentant o de l'entitat, els dies i la franja horària, el tipus d'activitat, un telèfon vàlid de contacte i una descripció de lamateixa activitat.

Article 9. No s'acceptarà cap sol·licitud que no s'hagi fet segons els articles 6 i 7. Les consultes telefòniques o personalsno es consideraran en cap cas sol·licituds ni preferència d'ús.

Article 10. En el supòsit de menors d'edat o persones legalment incapacitades, la sol·licitud haurà de ser subscrita pelsque exerceixen la pàtria potestat, tutela o curatela, segons els casos.

Article 11. Qui sol·liciti la pista coberta per a usos múltiples per actes no esportius haurà de presentar la instànciaseguint el model descrit a l'article 7 i article 7.1 com a mínim quatre setmanes abans de la data prevista per la celebracióde l'esdeveniment.

Article 12. L'autorització per fer ús de la pista coberta serà expedida per l'Ajuntament i s'enviarà per escrit a l'interessat.Aquesta s'haurà d'exhibir en cas de que sigui requerida per personal municipal.

Article 13. L'autorització per fer ús privatiu de la pista coberta no eximeix de l'obligació d'obtenir les llicències que en elseu cas escaiguin pel tipus d'activitat o espectacle a exercir. Així mateix el/la sol·licitant està obligat a tenir contractadauna pòlissa de responsabilitat civil.

Article 14. Les autoritzacions permeten l'ús de la instal·lació exclusivament en els dies i la franja horària prevista a lasol·licitud.

Article 15. Qualsevol modificació del dia/horari o ús reservat s'haurà de notificar per escrit a l'Ajuntament, amb un mínimd'una setmana d'anticipació.

Article 16. Els grups escolars i altres que pertanyin a entitats esportives amb esportistes menors de 18 anys, haurand'anar acompanyats d'un responsable major d'edat, el qual serà l'encarregat de fer complir tot el que es refereix adisciplina de l'usuari en aquesta normativa i es farà responsable de qualsevol incidència ocasionada pel grup.

Capítol 3. Horaris i calendari.

Article 17. De manera general l'horari d'ús de la pista serà de 9h a 22h. Aquests horaris poden ser modificats perl'Ajuntament, qui en donarà publicitat a les instal·lacions de la pista.

Article 18. Excepcionalment es podrà variar aquest horari amb motiu d'algun acte concret propi de l'Ajuntament o sotaautorització expressa del mateix.

Capítol 4. Limitacions d'ús.

Article 19. El personal responsable de la instal·lació podrà tancar-la per raons de seguretat, manteniment oclimatològiques i quan es produeixin circumstàncies que puguin ocasionar danys físics a persones i/o desperfectes a lesinstal·lacions.

Article 20. Els usuaris de les instal·lacions de la pista coberta es comprometen a usar les instal·lacions amb la degudadiligència i cura, respectant tots els béns mobles i immobles que en formen part.Article 21. Tot usuari o espectador que manifesti un comportament contrari a aquesta normativa, o que no respecti lesN

persones o coses que es troben en aquell moment a les instal·lacions, serà convidat a abandonar la instal·lació.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 21.1. L'Ajuntament es reserva el dret d'admissió a l'accés dels ciutadans a la pista coberta dins dels límits legals ien les condicions que assenyala el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'Espectaclespúblics i activitats recreatives de Catalunya, que regula, entre d'altres, el dret d'admissió en aquells establiments públicson es realitzen espectacles i activitats recreatives. D'acord amb el que disposa l'article 52 del Decret esmentat s'had'impedir l'accés a les instal·lacions i s'ha d'expulsar els usuaris o espectadors quan es doni alguna de lescircumstàncies següents:

Article 22. Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes materials a la pista coberta en serà directament responsable si ésusuari individual, i en cas de ser usuari col·lectiu, ho serà l'entitat a la que pertanyi (incloent-hi la pròpia responsabilitat personal subsidiària i solidària).

Article 23. L'Ajuntament es reserva el dret a deixar sense efecte l'autorització d'ús de la pista coberta en els casos en què s'ha d'atendre una petició extraordinària o quan es tracta d'actes organitzats per ell mateix. En tot cas escomunicarà als afectats amb un mínim de 10 dies naturals d'anticipació.

Capítol 5. Pràctiques prioritàries.

Article 24. Les activitats que, a través d'acord de la Junta de Govern, siguin considerades com a prioritàries, tenenpreferència d'ús respecte la resta d'entitats o particulars.

En general es prioritzaran sol·licituds tenint en compte:

a) Les entitats o organitzacions locals o no locals sense afany de lucre tindran preferència sobre les entitats oorganitzadors amb afany de lucre.

b) Les entitats esportives tindran preferència sobre les restants, sempre i quan l'activitat sigui la mateixa per a la qualestan registrades.

c) En el cas que dues entitats d'idèntiques característiques fessin petició de la mateixa franja horària i espai, tindria preferència aquella que primer hagi registrat la petició.

d) L'accés lliure per part d'entitats, organitzacions o particulars quedarà condicionat a l'ocupació per part d'entitats,organitzacions o particulars que.

e) hagin obtingut el permís corresponent.

f) L'Ajuntament podrà alterar l'ordre de prioritat per causes justificades.

Capítol 6. Drets dels usuaris.

Article 25. Tots els usuaris tenen dret a utilitzar les instal·lacions seguint les normes d'aquest reglament, sempre quepaguin la taxa establerta en cas de que n'hi hagi contemplada.

L'Ajuntament podrà establir convenis amb entitats, col·lectius o usuaris/usuàries individuals, amb condicions especialsi/o de contraprestació, en relació al pagament de l'ús de la pista, sempre i quan es justifiqui en raons d'idoneïtat id'interès general. Aquests seran aprovat en acord per Junta de Govern.

Article 26. Qualsevol usuari de la pista coberta té dret a fer les reclamacions i els suggeriments que consideri adequats en relació al funcionament, la gestió i altres conceptes que tinguin a veure amb la pista coberta municipal, que s'haurande presentar segons disposa l'article 6 d'aquest reglament.

Capítol 7. Publicitat i imatge.

Article 27. No és permesa l'exposició d'elements de publicitat estàtica, permanent o no, a l'interior o exterior de la Pista

Coberta de Vallromanes, tret que sigui autoritzada prèviament i per escrit per l'Ajuntament de Vallromanes, previ pagament de la taxa corresponent especificada a l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de la pistaE

coberta per a usos múltiples si s'escau.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Capítol 8. Manteniment i conservació.

Article 28. L'Ajuntament ha de vetllar per mantenir les instal·lacions en bon estat d'ús, amb l'objectiu que puguin prestarun servei òptim al públic, durant la seva vida útil.

Article 29. Si en l'ús de la instal·lació, l'usuari hi produeix algun desperfecte, aquest, el centre o l'entitat del qual depengui ho haurà de comunicar a la persona responsable de les instal·lacions. També es pot adreçar a l'Ajuntamentper informar de qualsevol anomalia que hagi observat a les instal·lacions.

TÍTOL 3 - NORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

Capítol 1. Normes comunes.

Article 30. Els usuaris retornaran i endreçaran el material utilitzat, tant el de l'entitat com el de la instal·lació, en el lloc i en les condicions que els indiqui el personal responsable de les instal·lacions.

Article 31. Les entitats privades que facin ús de la instal·lació es portaran el seu material, així com la seva farmaciola. Enel cas de voler fer servir el material existent a la instal·lació o material municipal complementari, ho faran constar en lacorresponent sol·licitud. Tot això sens perjudici que, pel tipus d'acte que es dugui a terme, s'hagin de complir amb altresmesures de seguretat en aplicació de la normativa vigent.

Article 32. En cas de voler utilitzar equipaments complementaris com els vestidors de la Zona Esportiva caldrà fer-ho constar a la sol·licitud corresponent, rebre l'aprovació escrita i pagar la taxa establerta si s'escau.

Article 33. L'Ajuntament no es fa responsable, en cap cas, dels objectes utilitzats o dipositats en el total de la instal·lació que no siguin de titularitat municipal. Així mateix els usuaris són responsables de la guarda i vigilància del seu material.

Article 34. La utilització dels vestidors tindrà una durada estipulada segons l'activitat que quedi reflectida a l'autoritzaciómunicipal en cada cas. El seu ús també quedarà concretat en funció de cada activitat.

Article 35. Es podrà sol·licitar l'accés als lavabos públics situats a la Pista Coberta i als punts de llum habilitats. L'accés aaquests quedarà concretat en l'autorització municipal així com les taxes per al seu ús, si s'escau.

Article 36. Els usuaris de la pista coberta no poden alterar el funcionament intern d'aquesta instal·lació; posar o modificarrètols, penjar o despenjar pancartes, accedir als vestidors o fer ús del material sense permís, accedir a dependències restringides o als quadres de llums sense permís exprés de l'Ajuntament.

Article 37. Les entitats respectaran els horaris d'activitats, entrenaments i partits preestablerts, sense perjudicar d'altresentitats o usuaris.

Article 38. En el transcurs de partits oficials o d'activitats que així ho requereixin, la resta d'usuaris no podran accedir a lapista més enllà de la zona de graderies o l'entorn de la mateixa.

Article 39. Aquelles entitats que per raons d'organització tinguin la necessitat de portar algun tipus de material a la pistacoberta ho hauran de fer en l'horari establert i sota la seva responsabilitat i en presència d'un responsable de la mateixaentitat. En cap cas s'acceptarà material de tercers sota la responsabilitat de l'Ajuntament.

TÍTOL 4 - RÈGIM DISCIPLINARI.

Article 40. Les infraccions administratives en matèria esportiva es regiran, en primer lloc, per l'establert en aquestReglament i, en el seu defecte, pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la llei del'esport.

Article 41. Les infraccions de disciplina esportiva podran ser molt greus, greus i lleus.

Article 42. Seran infraccions molt greus:1) Atemptar dolosament contra els béns materials de la pista coberta. E

2) Els actes de deteriorament greu i rellevant de les instal·lacions i dels seus elements, mobles o immobles.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

3) Fer ús de la pista coberta per activitats alienes a les autoritzades.

4) Provocar qualsevol tipus d'altercat amb la resta d'usuaris o personal de la instal·lació, ja sigui amb resultat de danysi/o lesions personals o no.

5) Impedir la utilització de les instal·lacions a altres persones amb dret a utilitzar-les.

6) El compliment en una mateixa temporada de 3 faltes greus.

Article 43. Seran infraccions greus:

1) No respectar els horaris estipulats.

2) Fer mal ús dels vestidors i/o instal·lacions.

3) Alterar el funcionament intern de les instal·lacions.

4) No retornar la clau al responsable municipal en finalitzar l'activitat.

5) No obeir les ordres del personal responsable de les instal·lacions.

6) Fer còpies de les claus dels diferents elements municipals.

7) Fer ús de les instal·lacions en perjudici de l'ús públic.

9) Els actes de deteriorament de les instal·lacions i els seus elements, mobles o immobles, que no constitueixin infracciómolt greu.

10) El compliment en una mateixa temporada de 5 faltes lleus.

Article 44. Seran infraccions lleus:

1) Incomplir les condicions d'higiene o embrutar la pista i no recollir-la.

3) L'incompliment de la resta d'articles d'aquest reglament no estipulats com a greus o molt greus.

Article 45. En funció de la infracció podran imposar-se les següents sancions:

1) Avís.

2) Amonestació pública.

3) Suspensió o inhabilitació temporal.

4) Privació definitiva dels drets atorgats.

5) Multa.

Article 46. Correspondrà a les infraccions molt greus:

a) Inhabilitació a perpetuïtat.

b) La privació definitiva dels drets de l'associat.

c) La suspensió o inhabilitació temporal per un període de un a quatre anys, o d'una a quatre temporades.

d) La privació dels drets de l'associat per un període d'un a quatre anys.e) La multa fins a 3.000,00 EUR.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 47. Correspondrà a les infraccions greus:

a) La suspensió o inhabilitació per un període d'un mes a un any.

b) La privació dels drets de l'associat per un període d'un mes a un any.

c) La multa fins a 1.500.00 EUR.

Article 48. Correspondrà a les infraccions lleus:

a) La suspensió per un període no superior a un mes.

b) La privació dels drets de l'associat per un període màxim d'un mes.

c) La multa fins a 750,00 EUR.

Article 49. La sanció de multa podrà imposar-se de forma simultània a qualsevol altra sanció que l'Ajuntament estimioportú.

Les sancions notificades entre el dia 1 i el 15 de cada mes es pagaran ns al dia 20 del mes posterior o, si aquest no foshàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Les notificades entre el dia 16 i l'últim de cada mes, es pagaran fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no foshàbil, fins a l'immediat hàbil posterior.

Una vegada transcorregut l'anterior termini sense haver fet efectiu l'import de la sanció, es procedirà a la seva exacciópel procediment administratiu de constrenyiment, el qual determinarà l'exigència dels interessos de demora i delsrecàrrecs del període executiu previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment.

Article 50. Per imposar sancions per a qualsevol tipus d'infracció serà preceptiu la instrucció prèvia d'un expedient.

Article 51. Tota actuació i/o procediment no previst o estipulat, referent a la disciplina esportiva, no contemplat enaquesta normativa, es procedirà segons el títol corresponent de la Disciplina Esportiva de la Llei de l'Esport deCatalunya.

DISPOSICIONS FINALS.

Primera. Aquest reglament és d'obligat compliment per a tots els usuaris de la pista coberta per usos múltiples deVallromanes.

Segona. Aquest reglament entrarà en vigor una vegada sigui aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Vallromanes, siguipublicat i hagi transcorregut un termini de 15 dies establert a l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases derègim local. Podrà ser modificat pel mateix Ple.

Tercera. Tot allò no previst en aquesta normativa d'ús serà competència directa de l'Ajuntament, que podrà decidir-ne laresolució.

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenciós?administratiu, davant la Sala delContenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partirdel dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Vallromanes, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, David Ricart i Miró