Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei de la Biblioteca Pública Tirant lo Blanc
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montgat

EDICTE

Exp. 1607/2016.

El Ple de l'Ajuntament a la sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment lamodificació del Reglament municipal del servei de la Biblioteca Pública Tirant lo Blanc, el qual resta exposat al públic peltermini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província, a l'objecte del seu examen i presentació de possibles reclamacions, transcorregut el qual sense haver-sepresentat cap reclamació ni suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

Montgat, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Rosa M. Funtané Vilà