Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de determinats articles del Reglament regulador de mercats no sedentaris
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ANUNCI sobre l'aprovació inicial de la modificació de determinats articles del reglament regulador dels mercats no sedentaris de Vilanova i la Geltrú per la seva adaptació al Decret 162/2015, de 14 de juliol de venda no sedentària en mercats de marxants

El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en la sessió ordinària de 25 de juliol de 2016, va adoptar l'acord següent:

Aprovació inicial de la modificació de determinats articles del reglament regulador dels mercats no sedentaris deVilanova i la Geltrú per la seva adaptació al Decret 162/2015, de 14 de juliol de venda no sedentària en mercats de marxants.

Relació de fets.

1.- El 16 de juliol de 2015 es va publicar al DOGC el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària enmercats de marxants, que va entrar en vigor el dia 5 d'agost de 2015, el qual disposava a la seva Disposició Transitòriaúnica que en el termini màxim d'un any a comptar des de la publicació d'aquest decret al DOGC, els ajuntaments quedisposessin d'una ordenança municipal de la venda no sedentària havien d'adaptar-se el contingut als termes queestablia el referit Decret.

2.- Atès que el Reglament regulador dels mercats de venda no sedentària (Mercadals) de Vilanova i la Geltrú va seraprovat definitivament el 19 de juliol de 2013 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 5 d'agost de2013 derogant l'antic reglament regulador dels mercadals aprovat el 24 de gener de 2005, pel Ple de la Corporació.

3.- Vista la necessitat d'adequar alguns dels seus articles, adaptant-los en el seu contingut als termes que estableix elDecret 162/2015, de 14 de juliol de venda no sedentària en mercats de marxants.

Fonaments de dret.

- Corresponen als municipis, d'entre altres, les potestats reglamentaries i d'autoorganització (articles 4.1 a) LRBRL).Dins l'àmbit de la seva competència i en l'exercici de l'activitat d'intervenció dels ens locals, aquests podran aprovarordenances i reglaments (article 84.1 a) LRBRL).

- Articles 49 i 22.2 d) de la LRBRL, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril i 63 del ROAS.

- Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.

ACORDA:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de determinats articles del reglament que es relacionen:

Capítol I. Disposicions generals:

Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació.

Article 2.- Horaris, dies i llocs de celebració.

Article 3.- Parades, nombre màxim i autoritzacions.Article 4.- Competències municipals.

Capítol II. De l ?autorització.

Article 5.- Requisits per l'obtenció de l'autorització per exercir la venda no sedentària.

Article 6.- Procediment de selecció.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 7.- Acreditació dels requisits.

Article 8.-Contingut de l'autorització.

Article 9.- Durada de l'autorització.

Article 10.- Articles de venda autoritzada.

Article 11.- Canvis d'ubicació, articles de venda i ampliacions.

Capítol III. Transmissibilitat. Extinció i revocació de l'autorització.

Article 12.- Transmissió de l'autorització.

Article 14.- Supòsits d'extinció i revocació de l'autorització.

Capítol IV.- De l'exercici de venda.

Article 15.- Exercici de venda.

Article 16.- Horaris de muntatge i desmuntatge de les parades.

Capítol V.- Dels titulars de les autoritzacions.

Article 19.- Drets i obligacions. Obligacions.

Capítol VII.- Règim sancionador.

Article 27.- Competència i règim sancionador.

Disposicions addicionals, primera i segona.

Disposició derogatòria.

SEGON.- Les modificacions que s'operen i que són indicades en diferent color són les següents:

Article 2. Horaris, dies i lloc de celebració, afegir al primer paràgraf un segon apartat, amb la següent redacció:

"L'activitat de venda en el mercat es durà a terme en les hores i els dies de la setmana i una periodicitat setmanalmarcats en els annexos.

Per tal de garantir la convivència i respectar el descans dels veïns i veïnes, no es permetrà la instal·lació de llocs devenda més de dues hores abans de l'inici del mercat ni tampoc la retirada dels llocs de venda passades les dues hores des de la fi del mercat ni tampoc la retirada dels llocs de venda passades les dues hores des de la fi del mercat. Foradels horaris fixats no es pot permetre la instal·lació de llocs de venda ni la circulació de vehicles per l'espai delimitat pera la realització del mercat, llevat que circumstàncies imprevistes, com un supòsit de força major o es inclemènciesmeteorològiques, impedeixin respectar els horaris indicats."

Article 3.Parades, nombre màxim i autoritzacions, punt primer, apartat 1 relatiu a les parades amb la incorporació d'unsegon paràgraf:

"? Les parades:

1. La superfície de les parades estarà limitada, en quant a la llargada, per un màxim de 12 ml. i un mínim de 3 ml. i pelque fa a l'amplada, per un màxim de 3,5 ml., i amb una alçada no inferior a 80cms, excepte en els casos que per lescaracterístiques especials de l'article de venda o de la composició dels elements que conformen la parada, hagin estat

així autoritzats per l'Ajuntament. E

Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d'haver una separació mínima de 0,5 metres, i les mercaderies en cap cas no poden estar disposades directament sobre el terra."Dil uns, 17 d'octubre de 2016

I l'enunciat del punt segon relatiu al nombre màxim, que queda amb els següent redactat:

"? Nombre màxim total i parcial per especialitats, de parades de cada mercat:"

Article 4. Competències municipals, s'amplien diversos punts que queden amb els següent redactats:

"Són competències de l'ajuntament:

? Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.

? Fixar el nombre d'autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de les modalitats establertes i modificar-

les motivadament per motius d'interès públic.

? El canvi d'ubicació del mercat, la supressió d'aquest, la fixació dels horaris de venda i la periodicitat de celebració delmercat que es consideren característiques essencials d'aquests.

? La creació de nous mercats, la modificació de les seves característiques essencials quan tinguin caràcter definitiu i laseva extinció, hauran de sotmetre al procediment previst a la secció 1 del capítol 2 del títol 5 del Decret 179/1995 de13de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals o si escau a la norma que elsubstitueixi. S'exclou d'aquesta obligació aquelles modificacions motivades per causes de força major, causesurbanístiques o qualsevol altra, sempre que tinguin clarament caràcter transitori i se'n conegui el termini de duradaprevist.

? Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la gestió, administració, neteja delsemplaçaments, o qualsevol altre servei propi del seu funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats ambrelació a la seguretat i vigilància. L'ajuntament també pot gestionar els mercats de manera indirecta mitjançat uncontracte amb un entitat o empresa pública o privada. En cap cas, no es poden gestionar de manera indirecta, a travésd'una entitat o empresa privada, els serveis que impliquen exercici de l'autoritat inherent als poder públics, tals com laconvocatòria i adjudicació de les autoritzacions, la determinació de les taxes i la configuració del mercat que comprèn aseva ubicació, nombre de parades, el mix comercial i el dia o dies, i l'horari de celebració.

El contracte haurà de detallar amb claredat l'àmbit i els aspectes de gestió encomanada i s'haurà d'adequar al queestableix la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic.

? Establir i exigir la taxa municipal que correspongui per l'ocupació de l'espai públic de conformitat amb el que estableixel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les HisendesLocals, en els supòsits i imports permesos en aquesta llei o en les disposicions que la substitueixin o desenvolupin.

? Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies de celebració del mercat, elmanteniment de l'ordre públic i l existència d'un pla de previsions d'emergències d'acord amb el que estableix lanormativa aplicable específica.

? Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient, i la salubritat pública els dies de celebració delmercat.

? Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del domini públic els dies de celebració delmercat."

? Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja del mercat i la recollida selectiva dels residus comercials.

? Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat.

? Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat.

? Exercir la potestat sancionadora, respecte de les infraccions que siguin de la seva competència sancionar.? Respecte a aquelles infraccions que no sigui de la seva competència sancionar, posar-les en coneixement deN

l'administració competent.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 5. Requisits per l'obtenció de l'autorització per exercir la venda no sedentària. S'amplien els punts 1, 3 i 4 quepassen a tenir el següent redactat:

"1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita al registre oficial corresponent i elseu objecte social haurà d'incloure l'activitat a prestar. El seu objecte social haurà d'incloure l'exercici de la venda nosedentària."

"3. Estar donats d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament dela tarifa o, en cas d'estar-ne exempts, estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris tant estatals com autonòmics ilocals."

"4. Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats,i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social. Respecte als possibles empleats, no es consideren percompte aliè els familiars als quals es refereix l'article 1.3e) de l'Estatut del Treballadors (sempre que convisquin ambl'empresari, el cònjuge, els descendents, els ascendents i restants parents per consanguinitat o afinitat fins el segongrau inclòs en el seu cas, per adopció)sense perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si esdonen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social."

Article 6. Procediment de selecció. S'amplia l'articulat en la redacció de la segona part del primer paràgraf:

"El procediment de selecció per l'atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir les vacants que es puguin produirentre les ja atorgades, no pot ésser automàtic i es realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòriapública i com a resultat d'un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat. Elsprocediments no poden comportar cap tipus d'avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que hiestiguin especialment vinculades."

S'incorpora un tercer i últim paràgraf amb el següent redactat:

"En cap cas no es pot condicionar la participació en el procediment d'adjudicació d'autoritzacions el requisit deresidència en el municipi als participants, ni a la inscripció prèvia en un registre sectorial específic."

Article 7. Acreditació requisits.

Es fa una incorporació a l'últim punt de l'articulat, que queda amb la següent redacció:

"? Que autoritza a l'Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions competents per tal de comprovaranualment el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com també per consultartelemàticament els registres i arxius d'altres administracions i entitats públiques. Aquesta sol·licitud es podrà fer arribar al'ajuntament per qualsevol dels canals dels que disposi en cada moment la Finestreta Única Empresarial (FUE)."

Article 8. contingut de l'autorització.

S'amplia el primer punt, en el seu final:

"? Les dades del titular i, en el seu cas, de les persones amb relació laboral o familiar autoritzades que vagin adesenvolupar l'activitat en nom del titular, amb caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó de maternitat osituacions similars."

Article 9. Durada de l'autorització.

Es modifica l'últim apartat de l'article que queda amb la següent redacció:

"Durant la vigència de les autoritzacions, l'ajuntament haurà de comprovar anualment que els titulars de lesautoritzacions compleixen les condicions establertes a l'article 5 i declarades de conformitat amb l'article 7 del presentreglament."

Article 10. Articles de venda autoritzada.S'incorpora al final de l'article un afegit segons el següent text:

V

"Queda prohibida la venda de qualsevol tipus de producte de segona mà corresponent als grups 03 i 05."Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 11. Canvis d'ubicació, articles de venda i ampliacions.

S'incorpora al final de l'article un nou paràgraf segons el següent text:

"En relació a l'ampliació de llocs de venda ja existents, es poden destinar les places vacants, sempre que l'estructura delmercat ho permeti d'acord amb les següents condicions:

- Únicament poden optar a l'ampliació els titulat dels llocs de venda situats a la mateixa fila del que es trobi vacants.

- Tenen preferència per optar a l'ampliació dels llocs de venda els de superfície més petita respecte als de superfíciemés gran.

- Si les persones interessades en l'ampliació són titulars d'una autorització de venda per a llocs d'igual superfície, s'ha de repartir els metres de la mateixa manera.

- Satisfetes les peticions d'ampliació, s'han de reordenar els llocs de venda en cas que continuïn havent-hi llocs devenda vacants i s'ha d'obrir un torn de sol·licituds per a canvis de lloc entre les parades existents al mercat."

Article 13. Transmissió de l'autorització.

L'article 13 passarà a tenir el següent redactat, al incorporar-se al primer paràgraf un afegit:

"El titular de l'autorització haurà d'exercir personalment l'activitat. No obstant això, podrà transmetre l'autorització prèviacomunicació a l'Ajuntament, sempre i quan el cessionari compleixi les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat,en les quals va ser atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat autoritzada i tenint en compte que latransmissió aportarà valors similars en el cas d'adjudicació per concurs (característiques, punts, etc) presentant unadeclaració responsable conforme compleix amb les mateixes per l'exercici de la venda no sedentària en el lloc queadquireix, en els supòsits següents:"

Ampliant-se l'apartat a):

a) Per cessament voluntari del titular o titular de l'activitat sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la sevaobtenció. El transmeten no podrà tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys encas que es reincorpori a l'activitat de venda no sedentària."

I incorporant un paràgraf final:

"Es podran introduir per l'ajuntament criteris de preferència a favor dels participants del darrer concurs de concurrènciacompetitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els requisits i condicions establertes per accedir a la plaça que estransmet."

Article 14. Supòsits d'extinció i revocació de l'autorització.

S'amplia el redactat de l'apartat Primer punt segon:

"? Compliment / fi del termini de vigència llevat de pròrroga."

S'incorpora un nou punt a l'apartat Segon de l'article relatiu a els supòsits de revocació de l'autorització municipal:

"Per la venda de qualsevol tipus de producte de segona mà corresponent als grups 03 i 05 descrits a l'article 10 relatiuals productes de venda autoritzats."

Article 15. Exercici de la venda.

Es substitueix la paraula "foto" per la de "fotografia" al segon paràgraf de l'articulat:"L'Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà el nom del mercat, el número deN

l'autorització, ubicació de la parada i metres, nom del titular (fotografia en el cas de persona física i del representantV

legal en cas de persona jurídica), productes concrets per la qual és vàlida i el dia de mercat. Aquest distintiu haurà d'ésser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda."Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 16.-Horaris de muntatge i desmuntatge de les parades.

Es modifica el redactat de l'article:

"Es regiran per allò que s'estableix a l'article 2 del present Reglament així com pels acords que l'ajuntament puguiadoptar amb la suficient motivació o en els plecs de clàusules que s'aprovin en cada cas."

Article 19. Drets i obligacions.

L'apartat 14 de les obligacions, passa a tenir el següent redactat:

"Els titulars de les autoritzacions estan obligats a autoritzar a l'ajuntament per que aquest anualment comprovi que estanal corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració Tributària, i també de qualsevol altra obligacióque els imposi l'administració estatal, autonòmica i local."

Article 27.- Competència i règim sancionador.

S'incorpora un primer paràgraf a l'article, que passa a tenir el següent redactat:

"D'acord amb el que estableix l'article 237 del decret legislatiu 2/2013, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de laLlei Municipal i de règim local de Catalunya, amb independència del règim sancionador inherent al present reglament,correspon a la direcció general competent en matèria de comerç exercir les competències sancionadores en matèria devenda no sedentària pel que respecta als tipus infractors previstos en la lletra c) de l'article 45 del text refós sobrecomerç interior, dels preceptes de la llei 1/1983, de 18 de febrer, i la llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel DecretLegislatiu 1/1993, de 9 de març, o en els normes sectorials que el substitueixin."

S'incorpora com un article nou, article 28 Comissió de Seguiment del Mercat no existent al reglament que és objecte demodificació:

ARTICLE 28.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MERCAT.

Per tal de vetllar pel funcionament correcte del mercat de marxants, es podrà crear una comissió de seguimentintegrada per tècnics municipals, marxants del mercat corresponent i, en cas que s'hagi optat per un sistema de gestióindirecta, també formaran part d'aquesta comissió de seguiment els representats de l'entitat o empresa concessionària.

L'ajuntament regularà de manera específica la creació, la composició, el règim de funcionament, les atribucions i ladissolució d'aquesta comissió de seguiment.

Per a la constitució de la comissió de seguiment i nomenament dels representants dels paradistes, s'ha de tenir encompte les associacions empresarials del sector dels marxant que voluntàriament s'hagin acreditat davant del'ajuntament com a entitats amb base representativa en el mercat de referència.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Es modifica el concepte d'ordenança per el de Reglament a les disposicions Primera i Segona:

"Primera. En tot allò no previst en aquest Reglament s'aplicaran les normes de règim local, el Text refós de la llei sobrecomerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011,de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni de lesadministracions públiques.

Segona. Els preceptes d'aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent ialtres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran automàticamentmodificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. E

S'incorpora una nova Disposició Transitòria, la Tercera:Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Tercera.- Tots els paradistes en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reglament hauran d'adaptar-se al contingut delmateix en el termini de 6 mesos a comptar des de la seva entrada en vigor."

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Es dóna un nou redactat:

"Resten derogats i sense cap efecte els Annexos i procediment per l'atorgament de les autoritzacions de venda nosedentària de l'anterior Reglament regulador vigent fins a aquest moment."

TERCER.- Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la seva publicació durant trenta dies, al BOP (ButlletíOficial de la Província) DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en un dels mitjans de comunicació escrita i altauler d'edictes de la Corporació, als efectes que es puguin formular al·legacions. Remetre posteriorment un exemplar ala Generalitat de Catalunya i a la Delegació de l'Estat de Catalunya.

QUART.- Considerar aprovades definitivament aquestes modificacions, si en el termini d'exposició al públic no esformula cap reclamació o al·legació.

CINQUÈ.- Facultar a l'alcaldessa perquè signi tots els documents que siguin necessaris per executar aquest acord.

SISÈ.- La Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Projecció Exterior, en el moment en que resulti d'aplicacióaquesta modificació del reglament, haurà de designar un interlocutor tècnic amb l'empresa gestora dels mercadals,PIVSAM per facilitar l'aplicació de la present adequació i modificació del reglament.

ANNEX TEXT REFÓS.

REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

ÍNDEX.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

ARTICLE 2. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ.

ARTICLE 3. PARADES, NOMBRE MÀXIM I AUTORITZACIONS.

ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS.

CAPÍTOL II. DE L'AUTORITZACIÓ.

ARTICLE 5. REQUISITS PER A L'OBTENCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA.

ARTICLE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

ARTICLE 7. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS.

ARTICLE 8. CONTINGUT DE L'AUTORITZACIÓ.

ARTICLE 9. DURADA DE L'AUTORITZACIÓ.

ARTICLE 10. ARTICLES DE VENDA AUTORITZADA.

ARTICLE 11. CANVIS D'UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA I AMPLIACIONS.

ARTICLE 12. TAXES MUNICIPALS.CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I RENOVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ.

V

ARTICLE 13. TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ARTICLE 14. SUPÒSITS D'EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ.

CAPÍTOL IV. DE L'EXERCICI DE VENDA.

ARTICLE 15. EXERCICI DE LA VENDA.

ARTICLE 16. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES.

ARTICLE 17. VEHICLES AUTORITZATS.

CAPÍTOL V. DELS TITULARS I DE LES AUTORITZACIONS.

ARTICLE 18. TITULARS DE LES PARADES.

ARTICLE 19. DRETS I OBLIGACIONS.

ARTICLE 20. VACANCES I DIES D'ABSÈNCIA.

ARTICLE 21. ABSÈNCIES JUSTIFICADES.

ARTICLE 22. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS.

CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT.

ARTICLE 23. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DEL MERCAT.

CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR.

ARTICLE 24. TIPUS D'INFRACCIONS:

INFRACCIONS LLEUS.

INFRACCIONS GREUS.

INFRACCIONS MOLT GREUS.

ARTICLE 25. SANCIONS.

ARTICLE 26. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS.

ARTICLE 27. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR.

ARTICLE 28 COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MERCAT.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

DISPOSICIÓ FINAL.

REGLAMENT REGULADOR DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

1. El present Reglament té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària exercida en els mercadalsde Vilanova i la Geltrú. Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un establiment comercial

permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, i en els termes i les condicions establerts en el DL 1/1993 de 9 de març sobre comerç interior.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

D'altra banda, també són aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat d'empresa, reconegut a laConstitució, i els principis de llibertat de prestació de serveis i d'establiment, desenvolupats a la Directiva 2006/123/CE,de 12 de desembre, del Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, delimitats entre d'altres raonsd'interès general, per la protecció dels drets dels consumidors/res, i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions comercial i la protecció del medi ambient i de l'entorn urbà.

2. Es prohibeix a tot el municipi la venda ambulant o no sedentària que no s'hagi previst en aquest Reglament, tret que per a casos puntuals existeixi una autorització expressa de l'Ajuntament.

ARTICLE 2. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ.

L'activitat de venda en el mercat es durà a terme en les hores i els dies de la setmana i una periodicitat setmanalmarcats en els annexos.

Per tal de garantir la convivència i respectar el descans dels veïns i veïnes, no es permetrà la instal·lació de llocs devenda més de dues hores abans de l'inici del mercat ni tampoc la retirada dels llocs de venda passades les dues hores des de la fi del mercat ni tampoc la retirada dels llocs de venda passades les dues hores des de la fi del mercat. Foradels horaris fixats no es pot permetre la instal·lació de llocs de venda ni la circulació de vehicles per l'espai delimitat pera la realització del mercat, llevat que circumstàncies imprevistes, com un supòsit de força major o es inclemènciesmeteorològiques, impedeixin respectar els horaris indicats.

L'Alcaldia o l'òrgan delegat competent podrà autoritzar l'ampliació tant de dies com de l'horari si per raons turístiques,flux de públic o de persones o dies assenyalats es considera convenient. A tal efecte aprovarà un calendari anual on es recollirà l'horari i els festius de cada any.

L'Ajuntament podrà modificar el lloc d'instal·lació i ampliar o reduir l'espai assignat al mercat. Sempre que l'Ajuntament,per raó d'interès general, vulgui fer ús d'aquestes facultats ho farà, donant-ne compte, amb informació detallada, alstitulars de les autoritzacions amb la suficient antelació.

Per raons d'interès general, l'Ajuntament també podrà, previ avís als paradistes quan sigui possible, cancel·lar lacelebració del mercat de forma temporal o indefinida.

ARTICLE 3. PARADES, NOMBRE MÀXIM I AUTORITZACIONS.

? Les parades:

2. La superfície de les parades estarà limitada, en quant a la llargada, per un màxim de 12 ml. i un mínim de 3 ml. i pelque fa a l'amplada, per un màxim de 3,5 ml., i amb una alçada no inferior a 80cms, excepte en els casos que per lescaracterístiques especials de l'article de venda o de la composició dels elements que conformen la parada, hagin estataixí autoritzats per l'Ajuntament.

Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d'haver una separació mínima de 0,5 metres, i les mercaderies en capcas no poden estar disposades directament sobre el terra.

2. Els espais ocupats per les parades no poden obstaculitzar les entrades dels portals de les cases dels veïns, ni elsguals, ni els dels establiments comercials o industrials o bé els seus aparadors o exposicions.

3. Discrecionalment es disposaran passos d'evacuació entre parades. Aquests espais no podran ser ocupats per partdel/de la comerciant/a o les seves mercaderies. S'obligarà a respectar els espais i les distàncies necessaris per facilitarel pas i l'actuació dels serveis d'urgència o emergència.

4. Els llocs de venda han d'oferir les condicions de seguretat i d'higiene exigides per la normativa específica vigent.

? Nombre màxim total i parcial per especialitats, de parades de cada mercat:

El nombre de parades i d'autoritzacions d'ocupació del domini públic és el que consta als annexos del presentReglament, o en els plecs de clàusules que s'aprovin en cada cas per a l'atorgament de les autoritzacions per al'ocupació del domini públic per a l'exercici de la venda no sedentària.? Autoritzacions:

E

La limitació d'autoritzacions d'ocupació del domini públic per a la venda no sedentària ve determinada per:Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? El sòl públic disponible.

? La varietat d'oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran establir percentatges de paradesdestinades a la comercialització de diferents productes amb la finalitat d'assegurar una oferta comercial variada iracional.

? Els condicionaments urbanístics i circulatoris.

? Aspectes mediambientals i de política social.

? Per raons d'interès general, es podrà modificar el nombre i la tipologia de les parades, els metres de les mateixes i el nombre d'autoritzacions d'ocupació del domini públic per a la venda no sedentària.

ARTICLE 4. COMPETÈNCIES MUNICIPALS.

Són competències de l'ajuntament:

? Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.

? Fixar el nombre d'autoritzacions de comerciants disponibles per a cadascuna de les modalitats establertes i modificar-

les motivadament per motius d'interès públic.

? El canvi d'ubicació del mercat, la supressió d'aquest, la fixació dels horaris de venda i la periodicitat de celebració delmercat que es consideren característiques essencials d'aquests.

? La creació de nous mercats, la modificació de les seves característiques essencials quan tinguin caràcter definitiu i laseva extinció, hauran de sotmetre al procediment previst a la secció 1 del capítol 2 del títol 5 del Decret 179/1995 de13de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals o si escau a la norma que elsubstitueixi. S'exclou d'aquesta obligació aquelles modificacions motivades per causes de força major, causesurbanístiques o qualsevol altra, sempre que tinguin clarament caràcter transitori i se'n conegui el termini de duradaprevist.

? Gestionar directament els mercats o cedir a un tercer, total o parcialment, la gestió, administració, neteja delsemplaçaments, o qualsevol altre servei propi del seu funcionament, sense perjudici de les seves responsabilitats ambrelació a la seguretat i vigilància. L'ajuntament també pot gestionar els mercats de manera indirecta mitjançat uncontracte amb un entitat o empresa pública o privada. En cap cas, no es poden gestionar de manera indirecta, a travésd'una entitat o empresa privada, els serveis que impliquen exercici de l'autoritat inherent als poder públics, tals com laconvocatòria i adjudicació de les autoritzacions, la determinació de les taxes i la configuració del mercat que comprèn aseva ubicació, nombre de parades, el mix comercial i el dia o dies, i l'horari de celebració.

El contracte haurà de detallar amb claredat l'àmbit i els aspectes de gestió encomanada i s'haurà d'adequar al queestableix la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic.

? Establir i exigir la taxa municipal que correspongui per l'ocupació de l'espai públic de conformitat amb el que estableixel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les HisendesLocals, en els supòsits i imports permesos en aquesta llei o en les disposicions que la substitueixin o desenvolupin.

? Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies de celebració del mercat, elmanteniment de l'ordre públic i l existència d'un pla de previsions d'emergències d'acord amb el que estableix lanormativa aplicable específica.

? Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient, i la salubritat pública els dies de celebració delmercat.

? Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del domini públic els dies de celebració delmercat.? Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja del mercat i la recollida selectiva dels residus comercials.

V

? Designar el personal tècnic i administratiu responsable del control del mercat.

10Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Dirigir, impulsar i inspeccionar el servei del mercat.

? Exercir la potestat sancionadora, respecte de les infraccions que siguin de la seva competència sancionar.

? Respecte a aquelles infraccions que no sigui de la seva competència sancionar, posar-les en coneixement del'administració competent.

CAPÍTOL II. DE L'AUTORITZACIÓ.

ARTICLE 5. REQUISITS PER L'OBTENCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER EXERCIR LA VENDA NO SEDENTÀRIA.

Per l'exercici de l'activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de complir els següentsrequisits:

1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita al registre oficial corresponent i elseu objecte social haurà d'incloure l'activitat a prestar. El seu objecte social haurà d'incloure l'exercici de la venda nosedentària.

2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.

3. Estar donats d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de latarifa o, en cas d'estar-ne exempts, estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris tant estatals com autonòmics ilocals.

4. Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, iestar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social. Respecte als possibles empleats, no es consideren percompte aliè els familiars als quals es refereix l'article 1.3e) de l'Estatut del Treballadors (sempre que convisquin ambl'empresari, el cònjuge, els descendents, els ascendents i restants parents per consanguinitat o afinitat fins el segongrau inclòs en el seu cas, per adopció)sense perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si esdonen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.

5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a lavenda.

6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments,si s'escau, per a la venda d'aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

7. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 600.000 EUR.

8. Quan es tracti de cooperatives, s'haurà d'acreditar que tots els socis treballadors estant adscrits al mateix Règim de laSeguretat Social (General o Especial de treballadors autònoms), d'acord amb el que s'estableixi en els estatuts socialsde la cooperativa.

ARTICLE 6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

El procediment de selecció per l'atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir les vacants que es puguin produirentre les ja atorgades, no pot ésser automàtic i es realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòriapública i com a resultat d'un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat. Elsprocediments no poden comportar cap tipus d'avantatge per als prestadors que cessen ni per a les persones que hiestiguin especialment vinculades.

A tal efecte, l'Ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria d'atorgament d'autoritzacions lescorresponents bases, que inclouran els requisits i criteris d'adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment,indicant que ultrapassat aquest sense que s'hagi dictat la resolució, la sol·licitud haurà d'entendre's desestimada.En cap cas no es pot condicionar la participació en el procediment d'adjudicació d'autoritzacions el requisit de residènciaN

en el municipi als participants, ni a la inscripció prèvia en un registre sectorial específic.

V

11Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ARTICLE 7. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS.

L'interessat/da haurà de presentar una declaració responsable en la que es manifesti:

? El compliment dels requisits establerts a l'article 5.

? Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l'inici de l'activitat.

? El compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització.

? Que autoritza a l'Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions competents per tal de comprovaranualment el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com també per consultartelemàticament els registres i arxius d'altres administracions i entitats públiques. Aquesta sol·licitud es podrà fer arribar al'ajuntament per qualsevol dels canals dels que disposi en cada moment la Finestreta Única Empresarial (FUE).

ARTICLE 8. CONTINGUT DE L'AUTORITZACIÓ.

Les autoritzacions atorgades per l'Ajuntament hauran d'indicar:

? Les dades del titular i, en el seu cas, de les persones amb relació laboral o familiar autoritzades que vagin adesenvolupar l'activitat en nom del titular, amb caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó de maternitat osituacions similars.

? Lloc on pot exercir-se l'activitat.

? Productes autoritzats per a la venda.

? Horaris i dates en què podrà exercir-se l'activitat.

? Durada de l'autorització.

? Condicions particulars a les quals està subjecte l'exercici de l'activitat, incloent les de caràcter higiènic sanitari, quans'escaigui.

ARTICLE 9. DURADA DE L'AUTORITZACIÓ.

L'autorització per l'exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de quinze anys per tal de permetrel'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament perperíodes idèntics.

Durant la vigència de les autoritzacions, l'ajuntament haurà de comprovar anualment que els titulars de lesautoritzacions compleixen les condicions establertes a l'article 5 i declarades de conformitat amb l'article 7 del presentreglament.

ARTICLE 10. ARTICLES DE VENDA AUTORITZADA.

Les parades del mercat de venda no sedentària es classificaran en els següents grups, en funció dels articles de vendaautoritzada:

Grup 01: Alimentació.

Grup 02: Equipament de la llar.

Grup 03: Equipament de la persona.

Grup 04: Lleure i cultura.Grup 05: Tèxtil i moda. E

Grup 06: Salut, cosmètica i drogueria.

C

12Dil uns, 17 d'octubre de 2016

L'Ajuntament, per acord plenari, podrà modificar els grups i/o subgrups de classificació en funció del manteniment del'equilibri comercial, de l'interès públic, o per qualsevol altra circumstància que tingui incidència en relació a la venda.

Queda prohibida la venda de qualsevol tipus de producte de segona mà corresponent als grups 03 i 05.

ARTICLE 11. CANVIS D'UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA I AMPLIACIONS.

El titular d'una autorització podrà presentar una sol·licitud de canvi en l'article de venda, o de canvi d'ubicació i/od'ampliació d'una parada.

Per donar resposta a la sol·licitud, que sempre haurà de tenir presents les seves disponibilitats, l'Ajuntament tindrà encompte, els criteris següents:

Primer.- La proximitat de la parada a espais buits.

Segon.- El canvi de grandària de la parada (de menor a major).

Tercer.- Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades confrontants del mercat de venda nosedentària o amb el comerç sedentari del mateix producte.

Quart.- El canvi a camió - botiga.

Cinquè.- En relació al canvi d'article de venda, prevaldrà a més a més, el manteniment de l'equilibri en l'oferta comercial.

No s'autoritzaran els canvis d'articles de venda quan s'hagi formulat anteriorment una sol·licitud de canvi i no hagitranscorregut, entre aquestes, un any.

En relació a l'ampliació de llocs de venda ja existents, es poden destinar les places vacants, sempre que l'estructura delmercat ho permeti d'acord amb les següents condicions:

- Únicament poden optar a l'ampliació els titulat dels llocs de venda situats a la mateixa fila del que es trobi vacants.

- Tenen preferència per optar a l'ampliació dels llocs de venda els de superfície més petita respecte als de superfíciemés gran.

- Si les persones interessades en l'ampliació són titulars d'una autorització de venda per a llocs d'igual superfície, s'ha de repartir els metres de la mateixa manera.

- Satisfetes les peticions d'ampliació, s'han de reordenar els llocs de venda en cas que continuïn havent-hi llocs devenda vacants i s'ha d'obrir un torn de sol·licituds per a canvis de lloc entre les parades existents al mercat.

ARTICLE 12. TAXES MUNICIPALS.

Els titulars dels llocs de venda i autoritzacions hauran de satisfer les taxes municipals que s'estableixen en l'OrdenançaFiscal vigent.

CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ.

ARTICLE 13. TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ.

El titular de l'autorització haurà d'exercir personalment l'activitat. No obstant això, podrà transmetre l'autorització prèviacomunicació a l'Ajuntament, sempre i quan el cessionari compleixi les condicions necessàries per l'exercici de l'activitat,en les quals va ser atorgada l'autorització inicial, tant en la durada com en l'activitat autoritzada i tenint en compte que latransmissió aportarà valors similars en el cas d'adjudicació per concurs (característiques, punts, etc) presentant unadeclaració responsable conforme compleix amb les mateixes per l'exercici de la venda no sedentària en el lloc queadquireix, en els supòsits següents:b) Per cessament voluntari del titular o titular de l'activitat sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva obtenció. El transmeten no podrà tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys enE

cas que es reincorpori a l'activitat de venda no sedentària.

C

13Dil uns, 17 d'octubre de 2016

c) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, acreditadesdegudament.

c) Per mort del titular. En aquest supòsit, l'autorització podrà ser transmesa d'acord amb les disposicions testamentàriesi successòries. El successor haurà de comunicar a l'Ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort del titular, adjuntantuna còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l'autorització.

Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa, s'acompanyarà amb la sol·licitud un escrit enel què manifestin la seva renúncia expressa del seu dret en favor de l'adquirent.

En tot cas:

a) El cedent, tant per actes "intervius", com per actes "mortis-causa", haurà d'acreditar estar al corrent de les obligacionsamb la Seguretat Social, del pagament de les taxes municipals que graven l'activitat i també de qualsevol altra obligacióque els imposi l'Administració Local.

b) El cessionari, en els casos anteriors, haurà d'adjuntar a la sol·licitud una declaració responsable en la formaestablerta a l'article 7 de la present ordenança.

Les transmissions estaran subjectes a la taxa municipal que estableixi l'ordenança.

fiscal vigent en cada moment.

Es podran introduir per l ? ajuntament criteris de preferència a favor dels participants del darrer concurs de concurrènciacompetitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin els requisits i condicions establertes per accedir a la plaça que estransmet.

ARTICLE 14. SUPÒSITS D'EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ.

Primer. L'autorització municipal s'extingirà en els següents supòsits, sense dret a indemnització ni a compensacions decap mena, en els següents supòsits:

? Renúncia expressa i escrita formulada pel titular.

? Compliment / fi del termini de vigència llevat de pròrroga.

? La no recollida de l'autorització i carnet de venda a les dependències municipals en el termini màxim de 20 dies, acomptar des del dia següent al de la data de notificació.

Segon. L'autorització municipal serà revocada en els següents supòsits, sense dret a indemnització ni a compensacionsde cap mena, en els següents supòsits:

? Transmissió no autoritzada.

? Manca de pagament de la taxa corresponent.

? Pèrdua o incompliment sobrevingut d'alguna de les condicions exigides per a gaudir de l'autorització.

? Quan la parada es destini a la venda d'articles diferents d'aquells per als quals s'atorgà l'autorització.

? Per la venda de productes falsificats.

Per la venda de qualsevol tipus de producte de segona mà corresponent als grups 03 i 05 descrits a l'article 10 relatiuals productes de venda autoritzats.

? Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió lícita.? L'acumulació de 2 infraccions greus en el període de dotze mesos consecutius o l'existència d'una infracció molt greu. E

? Greu incompliment de les obligacions sanitàries o de neteja.

14Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? No ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant 3 dies seguits de mercat o 5 dies de manera alterna, en elperíode d'un any. No es comptabilitzaran com a falta d'ocupació els dies en què, per inclemències meteorològiques,l'ocupació del mercat sigui inferior al 50% dels llocs de venda.

CAPÍTOL IV. DE L'EXERCICI DE VENDA.

ARTICLE 15. EXERCICI DE LA VENDA.

Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament l'autorització municipal corresponent.

L'Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà el nom del mercat, el número del'autorització, ubicació de la parada i metres, nom del titular (fotografia en el cas de persona física i del representantlegal en cas de persona jurídica), productes concrets per la qual és vàlida i el dia de mercat. Aquest distintiu hauràd'ésser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda.

Els titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant evitar els riscos i accidents de tottipus.

En especial resten obligats a preservar rutes d'entrada i sortida de vehicles d'emergència, en previsió de qualsevoleventualitat, tal com determina el pla d'evacuació i emergència del mercat.

ARTICLE 16. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES.

Es regiran per allò que s'estableix a l'article 2 del present Reglament així com pels acords que l'ajuntament puguiadoptar amb la suficient motivació o en els plecs de clàusules que s'aprovin en cada cas.

ARTICLE 17. VEHICLES AUTORITZATS.

1. Pel que fa als vehicles, es tindrà cura del següent:

a) A l'àrea destinada al lloc de venda i el seu entorn més immediat no hi podrà romandre cap vehicle més temps que elnecessari per fer la càrrega i descàrrega de les mercaderies dins dels horaris establerts.

b) No es podran aparcar o estacionar vehicles dins el recinte del mercat.

c) Només podran aparcar aquells vehicles que, per les seves característiques o disseny, estan especialmentcondicionats com a tendes ambulants i també aquells vehicles que, tot i que no disposen d'aquests condicionaments percircumstàncies especials, disposin del corresponent permís municipal. En aquest cas, caldrà aportar a més a més del'autorització, on s'indiqui que pot vendre directament a través del vehicle, la fitxa tècnica del vehicle.

2. Els Serveis de la Policia Local, vetllaran pel compliment d'allò que es disposa en aquest article, podent sancionar alsinfractors en aplicació del Codi de circulació i de les Ordenances pertinents, sense perjudici de poder imposar-se tambésancions per infracció d'aquest mateix Reglament.

CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES AUTORITZACIONS.

ARTICLE 18. TITULARS DE LES PARADES.

Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin l'autorització que expedeix l'Ajuntament.

Els titulars de les autoritzacions hauran d'exercir directa i personalment l'activitat comercial. Podran també fer-ho en elseu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau deconsanguinitat o afinitat, i assalariats. Tots ells donats d'alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.

En cas que l'autorització s'atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui integrada per més d'una persona física,serà necessari justificar documentalment la relació jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceixil'activitat.Cap persona, física o jurídica, pot acumular la titularitat de més d'una autorització. En el cas de les persones jurídiques,V

aquesta prohibició serà extensiva també a les persones que hi formin part, les quals no podran ser titulars d'una altra parada.

15Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Els titulars de les autoritzacions han d'exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les condicions de l'autorització atorgada.

En cas de cooperativistes només s'atorgarà l'autorització, a nom del cooperativista que hagi d'exercir la venda.

ARTICLE 19. DRETS I OBLIGACIONS.

- DRETS.

Els titulars de les parades tindran els següents drets:

- Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.

- Rebre per part de l'Ajuntament i prèvia sol·licitud, la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin oafectin la venda.

- Vendre directament a través del vehicle, substituint la parada, sempre amb la corresponent autorització.

- Elaborar els seus productes a la mateixa parada, en cas d'activitat artesanal expressament autoritzada.

- Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat per causa justificada, però sense quedar eximits del pagament deles taxes corresponents.

- Sol·licitar un canvi d'ubicació i/o ampliació del lloc d'acord amb el que s'estableix a l'article 11.

- Transmetre l'autorització en els casos autoritzats d'acord amb el que s'estableix a l'article 13.

- Nomenar representants i constituir entitats de representació.

- Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que tendeixin a l'increment de la qualitat i lacompetitivitat.

- Realitzar les operacions de càrrega i descàrrega per complir amb els horaris establerts a l'autorització, tot i que estrobin fora de la franja horària genèrica establerta a la normativa vigent.

- OBLIGACIONS.

Els titulars de les parades tindran les següents obligacions:

- Complir les instruccions del personal autoritzat de l'Ajuntament.

- Desenvolupar l'activitat dins l'horari i calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l'Ajuntament, sense interrupcionsinjustificades, i respectant durant la càrrega, descàrrega, muntatge i desmuntatge el descans dels veïns.

- Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquest reglament i la normativa general i sectorialespecífica en relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.

- Facilitar l'accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control.

- Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. Els descomptes s'haurand'indicar amb claredat i de forma diferenciada.

- Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s'efectuaran sempre a la vista del públic.

- Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels productes i l'importde la seva compra.- Els corresponents instruments de pesada i mesura, segons sistema mètric decimal, podran ser objecte deV

comprovació per l'encarregat municipal de control dels mercats de venda no sedentària.

16Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la recollida dels residus, que s'hauran dedipositar en els llocs assenyalats. Netejar l'espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat idipositar les deixalles en els punts i contenidors que s'hagin instal·lat a l'efecte, per tal de deixar completament neta lapart ocupada en finalitzar cada jornada. Caldrà separar selectivament les diferents fraccions: paper i cartró, plàstics iorgànica.

- Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb el personal municipal i amb elpúblic en general.

- Exercir l'activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva concessió, amb la deguda correcció id'acord amb l'horari del mercat.

- Les persones físiques titulars de l'autorització estan obligades a exercir personalment l'activitat econòmica o a travésdel cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de consanguinitat oafinitat, i assalariats, amb contracte de treball i en situació d'alta a la Seguretat Social.

- Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin i en les formes que estableixi l'Ajuntament.

- Els titulars de les autoritzacions estan obligats a autoritzar a l'ajuntament per que aquest anualment comprovi queestan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l'Administració Tributària, i també de qualsevol altraobligació que els imposi l'administració estatal, autonòmica i local.

- Els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant l'Ajuntament que estan al corrent en elpagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

- Exhibir en un lloc visible la targeta d'autorització o distintiu atorgat per l'Ajuntament.

- Disposar de fulls oficials de reclamació.

- Exhibir la mercaderia sense superar els límits de cap element, taulell, voladís o gènere, assenyalats per a cadaparada.

- Els productes de venda no podran ser exhibits, en cap cas, sobre el terra o paviment, s'hauran d'exhibir en taulells ambuna alçada no inferior a 80 cm; llevat de casos excepcionals i autoritzats expressament per l'Ajuntament.

- Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal encarregat del control del mercat, laPolicia Local i la resta de personal auxiliar o subaltern.

- Comunicar a l'Ajuntament, amb la suficient anterioritat, les absències previstes incloent-hi les vacances.

- Els titulars que venguin roba, o altres articles d'equipaments de la persona que els compradors s'hagin d'emprovar,hauran d'habilitar a l'interior o al darrere de cadascuna de les parades els emprovadors necessaris, que hauran de sertancats.

- Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena que puguin corroir, deteriorar, tacar operjudicar de qualsevol altra manera els paviments, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeableentre el terra i els elements de la instal·lació.

- Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.

- Reparar els desperfectes que causin a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, jardineria i mobiliari urbà engeneral.

- Respondre dels danys que es derivin de l'exercici de l'activitat.

- Mantenir les condicions establertes en el moment de l'atorgament o adjudicació del concurs, de l'autorització.- Fer front a les despeses i costos derivats de la dotació d'infraestructures, manteniment i conservació de lesN

instal·lacions i espais ocupats pel mercat. Així com a les derivades dels serveis relacionats, directa o indirectament, ambV

el mercat.

17Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ARTICLE 20. VACANCES I DIES D'ABSÈNCIA.

Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d'un període de fins a un mes en concepte de vacances, sempre iquan es comuniqui aquesta circumstància a l'òrgan competent.

Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l'activitat per malaltia o per vacances haurà de notificar al'Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona que exercirà l'activitat.

S'ha de comunicar a l'Ajuntament amb una antelació mínima d'un mes el període de vacances de què preveu gaudir.

ARTICLE 21. ABSÈNCIES JUSTIFICADES.

Es consideren absències justificades, sempre que estiguin degudament acreditades, les següents:

? en cas de matrimoni.

? en casos de naixement de fill o malaltia greu o mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

? per trasllat de domicili habitual.

? pel compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal, inclòs l'exercici del sufragi actiu.

? l'avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el desenvolupament normal de l'activitat comercial.

Les absències per causa justificada, no eximeixen del pagament de les taxes corresponents al llarg dels períodesd'absència.

ARTICLE 22. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS.

L'activitat de venda no sedentària s'haurà d'exercir amb ple respecte als drets dels consumidors i usuaris, d'acord ambla Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT.

ARTICLE 23. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DEL MERCAT.

Correspon a l'Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Podrà adoptar les mesures cautelars necessàries,incloses la immobilització i el decomís dels productes adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin suposarun risc pel consumidor.

Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar.

En el cas d'infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.

L'Ajuntament designarà el personal del mercat, a qui li correspondrà el control del mercat. També li correspondrà situarels comerciants als seus respectius llocs de venda, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació itranscurs del mercat, i en tot allò que afecti a l'ordre, la disciplina i la neteja. Serà l'encarregat de disposar les mesuresnecessàries per el bon funcionament del mercat, i donar compte dels fets i incidències a l'òrgan competent.

Correspon a la Policia Municipal la vigilància de la zona del mercat, que podrà actuar també en tasques de control demercat, en col·laboració amb el personal del mercat.

Correspon a la Inspecció Sanitària, examinar, les condicions sanitàries dels articles d'alimentació destinats a la venda iordenar el decomís dels productes en condicions deficients.

Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre els àmbits de les seves

competències sectorials, en relació a l'activitat comercial dels marxants en el mercat.

18Dil uns, 17 d'octubre de 2016

CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR.

ARTICLE 24. TIPUS D'INFRACCIONS.

Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, greus i molt greus.

Les infraccions prescriuran:

- les lleus als sis mesos.

- les greus als dos anys.

- les molt greus als tres anys.

A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir de la data de comissió de lainfracció. En el cas d'infraccions continuades, es tindrà en compte la data de finalització de l'activitat il·lícita.

- INFRACCIONS LLEUS.

Tindran consideració d'infraccions lleus:

? El comportament que produeixi molèsties al públic o altres paradistes i el contrari a les bones costums i normes de convivència dins el recinte del mercat.

? No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada.

? La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de l'activitat.

? L'incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades.

? L'ocupació per la parada de més espai de l'autoritzat, i l'exposició de mercaderies fora del lloc assignat.

? No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.

? No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.

? No tenir a disposició dels agents de l'autoritat que li requereixen la documentació relativa a la parada.

? Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.

? L'incompliment de qualsevol de les disposicions que conté l'Ordenança, que no tinguin el caràcter de greus o moltgreus.

- INFRACCIONS GREUS.

Tindran consideració d'infraccions greus:

? La reincidència d'infraccions lleus dins el període de dotze mesos. Es considera que existeix reincidència quan escomet en el termini de dotze mesos, més de dues infraccions, quan així és declari per resolució ferma.

? La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.

? La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida pel personal autoritzat, amb vistaal compliment de les funcions d'informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present ordenança,com també el fet de subministrar informació inexacta.? Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat. E

? La desobediència a les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament del mercat doni el personal del mercat.

19Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? L'actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.

? L'ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre parades laterals.

? La manca de condicions higiènic-sanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors, dels vehicles de transportd'aliments, així com dels productes i aliments posats a disposició del consumidor.

? La venda de productes no compresos en la corresponent autorització.

? Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats.

? La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense autorització del personal del mercat osense ajustar-se a les condicions d'aquesta.

? No tenir a disposició del personal d'inspecció les factures i comprovants de compra dels productes que es posin a lavenda.

? Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i alimentària.

? Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a la venda d'articles musicals isempre que en aquest cas el volum no molesti ni a la resta de comerciants ni als ciutadans.

? La connivència amb la venda il·legal.

? Circular amb el vehicle fora de l'horari autoritzat.

? INFRACCIONS MOLT GREUS.

Tindran consideració d'infraccions molt greus:

? La reincidència d'infraccions greus dins el període d'un any.

? El fet de subministrar informació o documentació falsa.

? Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat.

? El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l'espai autoritzat.

? Tenir treballant a la parada menors, en edat d'escolaritat obligatòria.

? La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris facultats per a l'exercici de lafunció d'investigació, de vigilància o d'inspecció en les matèries objecte de l'Ordenança.

? L'absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l'Ajuntament. S'exclou elperíode normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.

? La utilització de l'autorització per part de persones diferents a les autoritzades.

? Les infraccions per frau, adulteració o engany.

? No atendre les directrius del Pla d'Emergència en el cas que aquest s'activés.

? Exercir l'activitat sense l'autorització municipal.

ARTICLE 25. SANCIONS.Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació absoluta deN

l'autorització.

V

20Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Infraccions lleus:

I. Advertiment.

II. Multa fins 500,00 EUR.

Concretament les infraccions lleus, que tot seguit s'indiquen, tindran la sanció pecuniària següent:

Infracció

Sanció

1. El comportament que produeixi molèsties l eus al públic o altres paradistes i el contrari a les bones costums i normes de convivència dins el recinte del mercat.

100,00 EUR

2. No tenir en l oc visible la identificació o distintiu de la parada. 50,00 EUR

3. La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de l'activitat.

125,00 EUR

4. L'incompliment dels horaris de muntatge, venda o desmuntatge de les parades

125,00 EUR

5. L'ocupació per la parada de més espai de l'autoritzat, i l'exposició de mercaderies fora del l oc assignat.

100,00 EUR

6. No tenir a disposició del públic els ful s oficials de reclamació. 50,00 EUR

7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.

50,00 EUR

8. No tenir a disposició dels agents de l'autoritat o personal autoritzat que li requereixen la documentació relativa a la parada.

50,00 EUR

9. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.

125,00 EUR

- Infraccions greus:

I. Suspensió de l'autorització de 1 a 6 mesos.

II. Multa a partir de 500,00 EUR fins 1.500,00 EUR.

Concretament les infraccions greus, que tot seguit s'indiquen, tindran la sanció pecuniària següent:

Infracció

Sanció

1. La manca de neteja del l oc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.

501,00 EUR

2. L'ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre parades laterals.

501,00 EUR

3. La venda de productes no compresos en la corresponent autorització.

501,00 EUR

4. Llençar brossa o deixal es de qualsevol mena fora dels espais habilitats.

1.000,00 EUR

5. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d'aquesta.

600,00 EUR

6. Circular amb el vehicle fora de l'horari autoritzat.

600,00 EUR

- Infraccions molt greus:

I. Revocació de l'autorització.

II. Multa a partir de 1.500,00 EUR fins 3.000,00 EUR.

Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d'altres mesures complementàries com:

? La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos a la salut de les persones.

? El cessament immediat de l'activitat de venda no sedentària quan s'exerceixi sense disposar de la preceptivaautorització.

ARTICLE 26. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS.

L'aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:

1. L'esmena dels defectes derivats de l'incompliment d'aquestes normes, sempre que d'aquest incompliment no s'haginderivat perjudicis directes a tercers.

2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.

3. El grau d'intencionalitat.

4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.

5. La quantia del benefici il·lícit.6. El volum de vendes.

7. La situació de predomini de l'infractor al mercat.

21Dil uns, 17 d'octubre de 2016

8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.

9. El risc de dany a la salut i seguretat.

10. A efectes de la reincidència no s'hi computen els antecedents infractors cancel·lats.

ARTICLE 27. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR.

D'acord amb el que estableix l'article 237 del decret legislatiu 2/2013, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de laLlei Municipal i de règim local de Catalunya, amb independència del règim sancionador inherent al present reglament,correspon a la direcció general competent en matèria de comerç exercir les competències sancionadores en matèria devenda no sedentària pel que respecta als tipus infractors previstos en la lletra c) de l'article 45 del text refós sobrecomerç interior, dels preceptes de la llei 1/1983, de 18 de febrer, i la llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel DecretLegislatiu 1/1993, de 9 de març, 0 en els normes sectorials que el substitueixin.

Correspon a l'alcalde o alcaldessa la competència per imposar les sancions que preveu aquesta Ordenança, prèvia latramitació del corresponent expedient sancionador, d'acord amb el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobreel procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el pagament de multa amb una reducciódel cinquanta per cent de l'import de la sanció que aparegui en el plec de càrrecs o en els casos abreujats, en laproposta de resolució. En els procediments ordinaris, la reducció serà del vint-i-cinc per cent de l'import de sanció queaparegui en la proposta de resolució.

ARTICLE 28.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL MERCAT.

Per tal de vetllar pel funcionament correcte del mercat de marxants, es podrà crear una comissió de seguimentintegrada per tècnics municipals, marxants del mercat corresponent i, en cas que s'hagi optat per un sistema de gestióindirecta, també formaran part d'aquesta comissió de seguiment els representats de l'entitat o empresa concessionària.

L'ajuntament regularà de manera específica la creació, la composició, el règim de funcionament, les atribucions i ladissolució d'aquesta comissió de seguiment.

Per a la constitució de la comissió de seguiment i nomenament dels representants dels paradistes, s'ha de tenir encompte les associacions empresarials del sector dels marxant que voluntàriament s'hagin acreditat davant del'ajuntament com a entitats amb base representativa en el mercat de referència.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Primera. En tot allò no previst en aquest Reglament s'aplicaran les normes de règim local, el Text refós de la llei sobrecomerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011,de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni de lesadministracions públiques.

Segona. Els preceptes d'aquest Reglament que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent ialtres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran automàticamentmodificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Primera. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de l'entrada en vigor del Decretlegislatiu 3/2010, del 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlamenti del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament prorrogadesper un període de quinze anys, a comptar de l'entrada en vigor del decret legislatiu esmentat, és a dir fins el 7 de juliol de 2025 i són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars.Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l'Ajuntament, pel termini que resti de la pròrroga enV

els supòsits previstos a l'article 13 d'aquesta Ordenança.

22Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Segona. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de l'entrada en vigor del Decretlegislatiu 3/2010, del 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlamenti del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l'entrada en vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s'entenen concedides per un període de quinze anys. És a dir s'aplicarà aquesta disposició ales autoritzacions atorgades entre el 7 de juliol de 2010 i el 30 de juliol de 2011. Aquestes autoritzacions sónprorrogables, de manera expressa, per períodes similars i també transmissibles, prèvia comunicació a l'Ajuntament, peltermini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l'article 13 d'aquesta Ordenança.

Tercera.- Tots els paradistes en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reglament hauran d'adaptar-se al contingut delmateix en el termini de 6 mesos a comptar des de la seva entrada en vigor.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.

Resten derogats i sense cap efecte els Annexos i procediment per l'atorgament de les autoritzacions de venda nosedentària de l'anterior Reglament regulador vigent fins a aquest moment.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquest Reglament entrarà en vigor un cop s'hagin realitzat els tràmits del procediment d'aprovació d'ordenancesestablert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Vilanova i la Geltrú, 28 de setembre de 2016

El secretari general, Marcel·li Pons i Duat

23