Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Reglament de segona activitat de l'Ajuntament d'Alella
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

De conformitat amb el que preveu l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i atèsque ha esdevingut definitiva l'aprovació inicial del Reglament de segona activitat de l'Ajuntament d'Alella, acordada pelPle municipal en sessió del 28 de juliol de 2016, sotmès a informació pública mitjançant edicte al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona del 17/08/2016, al DOGC núm. 7187, del 19/08/2016, al diari El Punt del 12/08/2016, al taulerd'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, sense que s'hi presentessin al·legacions i/o reclamacions, es fa pública laseva aprovació definitiva i se'n transcriu el text íntegre:

"REGLAMENT DE SEGONA ACTIVITAT DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA.

PREÀMBUL.

L'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari al servei de l'Ajuntament d'Alella per als anys2013-2015 i el Conveni Col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal laboral al servei de l'Ajuntamentd'Alella per als anys 2013-2015 en el seu article 18 incorpora el compromís d'elaborar i posar en marxa un reglament que afecti al personal funcionari i al personal laboral, no tan sols al col·lectiu de la Policia Local, sinó també al de la Brigada municipal.

Aquest reglament instaura la possibilitat de que qualsevol funcionari o treballador d'aquests col·lectius pugui passar a lasituació administrativa de segona activitat, a petició pròpia o d'ofici, millorant les seves condicions de treball, de vida i desalut, sense la necessitat d'abandonar la seva vida laboral.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

La segona activitat és una situació administrativa que té per objecte l'assignació del personal, a qui se li aplica, a llocs de treball idonis a l'evolució de les seves capacitats i als coneixements professionals.

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.

L'objecte del present Reglament és la regulació de la situació administrativa de segona activitat per al personal abansesmentat al servei de l'Ajuntament d'Alella, i s'estableixen les següents condicions:

1.1 Aquest Reglament és d'aplicació a tot el personal adscrit a la Policia Local o a la Brigada municipal de l'Ajuntamentd'Alella que es trobi en la situació administrativa de servei actiu.

1.2 Els treballadors que optin per aquesta situació administrativa per raó d'edat, han de tenir una antiguitat mínima devint anys de servei, llevat de situacions especials que expressament es contemplin en la legislació vigent.

1.3 La segona activitat del personal al servei de l'Ajuntament d'Alella es durà a terme en les condicions establertes en elpresent Reglament. Podrà ser temporal o definitiva i, en aquest darrer cas, comportarà l'adscripció al nou lloc de treball.

1.4 Es pot sol·licitar o instar d'ofici, d'acord als termes regulats en aquest Reglament.

1.5 El personal municipal que havent passat a la situació de segona activitat per alguna causa de disminució decapacitat experimentin variació en les circumstàncies que van motivar la declaració d'aquella situació, podrà sol·licitar enel termini mínim d'un any una nova revisió. Aquesta revisió podrà ser sol·licitada pel propi interessat o per l'Ajuntament,

seguint el mateix procediment establert per a la declaració de segona activitat amb la finalitat de determinar si procedeixla instrucció de l'expedient per jubilació, per invalidesa o la continuïtat d'aquesta situació administrativa.

1.6 L'adscripció a un lloc de treball de segona activitat d'un funcionari o contractat laboral, pot comportar l'amortització del lloc de treball deixat vacant. E

1.7 L'adscripció a un lloc de treball de segona activitat restarà subjecte a l'existència de llocs vacants de segona activitatC

i a que els aspirants compleixin els requisits establerts per a la cobertura dels mateixos.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 2. Resolució.

Correspon a l'Alcaldia l'atribució de resoldre els expedients de segona activitat, tant d'ofici com a petició del funcionari otreballador interessat, un cop escoltats els delegats del personal i estarà condicionada pels següents elements:

- Dictamen favorable del Tribunal mèdic (en el supòsit de disminució de les aptituds físiques o psíquiques).

- Existència de llocs de treball de segona activitat a la Relació de Llocs de Treball.

- Capacitat real de la persona per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de destinació.

Article 3. Retribucions.

El personal que es trobi en situació de segona activitat percebrà les retribucions bàsiques corresponents a la sevacategoria, el Complement de destinació corresponent al grau personal i complementàries relacionades amb el lloc detreball a ocupar.

En el supòsit que en el moment de passar a la segona activitat les retribucions totals siguin inferiors a les que cobravaen la situació de servei actiu en el darrer lloc ocupat, la persona funcionària o laboral ha de percebre un complementpersonal transitori (CPT) que iguali les retribucions amb les que percebia anteriorment.

El temps transcorregut en la situació administrativa de segona activitat, serà computable a l'efecte de perfeccionamentde triennis i drets passius.

El personal en situació de segona activitat no realitzarà serveis extraordinaris/hores extraordinàries, ni mòduls defestivitats especials, mòduls d'eleccions i/o situacions anàlogues, a excepció de les situacions que requereixin prolongarla jornada inexcusablement.

Article 4. Causes.

Es podrà acollir a la segona activitat el personal adscrit a la Policia Local i a la Brigada municipal que es trobi en serveiactiu, en un dels següents supòsits:

Primer. El personal que acrediti (mitjançant informe mèdic o resolució ferma d'altres organismes competents) unainsuficiència de les aptituds físiques i/o psíquiques que li impedeixin dur a terme amb normalitat les tasques assignadesa lloc de treball que ocupa.

Segon. En els supòsits previstos a l'article 43 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, reguladora de les policies locals aCatalunya, o disposicions legals vigents que regulin la situació de segona activitat.

Tercer. També podrà motivar la situació de segona activitat, en relació al personal de la Brigada municipal, l'assolimentde l'edat de 60 anys i prèvia sol·licitud d'acord amb els termes previstos en els títols següents d'aquest Reglament.

Article 5. Ordre en l'assignació.

L'assignació d'un lloc de treball motivat per la concessió de segona activitat es durà a terme per rigorós ordre d'entradade la corresponent instància.

Si la sol·licitud es desestima per no existir cap lloc de treball reservat a segona activitat, es seguirà respectant l'ordre ordre d'entrada de la sol·licitud, creant-se una borsa amb l'ordre d'assignació i pendent de la creació d'un nou lloc detreball.

Article 6. Llocs de treball reservats a la segona activitat.

1. La relació de llocs de treball establirà els llocs de treball reservats a la segona activitat. Es crearan un mínim de dosllocs de treball que seran aprovats pel Ple municipal, prèvia comunicació als delegats del personal.2. Podran ser llocs de treballs reservats per a la segona activitat, entre d'altres:

V

Per personal de la Brigada municipal i la Policia Local:Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Subalterns de qualsevol dependència municipal.

- Vigilants d'aparcaments, parcs i jardins, cementiri i altres.

- Telefonista i/o recepcionista de qualsevol dependència municipal.

b) Per personal de la Policia Local:

- Policia Local: Sala comunicació, Educació i seguretat viària, Control i vigilància edificis municipals, Tasquesadministratives, atenció al ciutadà, notificacions oficials, inspeccions administratives en allò relatiu a les Ordenances ialtres disposicions municipals, agent medioambiental.

3. El personal del cos de la policia municipal que hagi d'ocupar un lloc de segona activitat, ho farà preferentment en els llocs de treball específics del seu cos reservats a aquest efecte. Si això no és possible, bé per manca de places, bé per motiu d'incapacitat pròpia, podran passar a prestar serveis en altres llocs de la corporació. En el cas que un membre dela policia local sigui adscrit a un lloc de segona activitat fora del cos per manca de lloc de treball dins el mateix, aquestpodrà sol·licitar, i la seva sol·licitud tindrà preferència, el trasllat de nou a la policia local una vegada hagi un lloc de treball adient a les seves condicions.

4. El personal del cos de la policia local destinat a un lloc de segona activitat dins el cos també podrà ser adscrit alservei ordinari de manera temporal i en un lloc adient a les seves capacitats psíquico-físiques, en qualsevol moment encas de necessitat organitzativa derivada d'emergència social entesa aquesta com tota amenaça, situació catastròfica ocontingència greu de caràcter natural o excepcional que pugui suposar un estat de risc o perill greu per a la convivència ciutadana o per a les persones o els béns.

CAPÍTOL II. LA SEGONA ACTIVITAT PER DISMINUCIÓ DE LES APTITUDS FÍSIQUES O PSÍQUIQUES.

Article 7. Inici del procediment.

El procediment es pot iniciar d'ofici i a sol·licitud de l'interessat.

1. Passarà a la situació de segona activitat per raó de les aptituds psíquiques i/o físiques el personal que, en serveiactiu, pateixi una disminució apreciable de les facultats físiques o psíquiques necessàries pel ple exercici de les funcionspròpies de la seva categoria, i sempre que la referida disminució no sigui causa de passi a incapacitat permanent.

2. La causa de la disminució d'aptituds serà qualsevol malaltia, síndrome o procés patològic físic o psíquic que incapacitial funcionari o treballador pel normal desenvolupament de les funcions que té encomanades.

3. La durada d'aquestes disminucions s'ha de preveure permanent, o bé que no sigui possible que aquestesdesapareguin dins dels períodes previstos per la incapacitat temporal per la normativa vigent.

Article 8. Procés d'avaluació.

1. En els casos en que ho sol·liciti l'interessat, mitjançant instància presentada al Registre General, la idoneïtat perocupar un lloc de segona activitat per causes psíquiques o físiques es determinarà prenent com a paràmetre dereferència l'informe mèdic presentat. La Corporació també podrà presentar un informe contradictori elaborat pelsfacultatius que lliurement designi a aquests efectes.

2. En cas de procedir d'ofici, els serveis mèdics municipals, o en cas de no existir aquests, els facultatius designats per l'Ajuntament dictaminaran la disminució. L'interessat es podrà reservar el dret a presentar informe contradictori elaboratpel facultatiu que ell designi.

Article 9. Reconeixements mèdics contradictoris.

En cas de contradicció en els informes mèdics establerts en l'article anterior, s'haurà de procedir a la realització d'untercer informe mèdic conformement el que assenyala l'article 10 d'aquest reglament.Aquest tercer informe resoldrà de forma definitiva la idoneïtat o necessitat d'ocupar un lloc de treball com a segonaV

activitat.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 10. Dictamen mèdic.

El tribunal que ha d'emetre el dictamen mèdic s'ha de compondre de tres metges, un de designat per l'ajuntament, un dedesignat per l'interessat i un d'escollit per sorteig entre els facultatius del Servei Català de la Salut que tenen elsconeixements idonis en relació amb el tipus d'afecció o de malaltia que pateix l'interessat.

Els metges del tribunal poden ésser recusats per causes de parentiu amb l'interessat, fins al quart grau deconsanguinitat o fins al segon grau d'afinitat, per amistat íntima o enemistat manifesta amb l'interessat o per falta de laidoneïtat requerida.

El tribunal ha d'emetre el dictamen mèdic per majoria i l'ha d'elevar, acompanyat del parer del facultatiu que en discrepi,si s'escau, a l'òrgan municipal corresponent per tal que adopti la resolució pertinent, contra la qual es poden interposarels recursos que determina la legislació vigent en matèria de règim local.

Article 11. Termini resolució.

El termini màxim de resolució del procediment per passar a la segona serà de tres mesos comptadors des de la data dela seva iniciació o sol·licitud per l'interessat.

Article 12. Reingrés.

El reingrés al lloc de treball de procedència, tant d'ofici com a instància de part interessada, només podrà produir-se enaquells casos en que, havent estat declarada aquesta per raons d'incapacitat física o psíquica, es demostri la totalrecuperació del treballador, previ informe mèdic en els termes anteriorment exposats.

Els policies locals que passin a ocupar llocs de treball fora del cos resten obligats a lliurar l'arma i la credencial.

Article 13. Límits a la promoció interna.

El personal que es trobi en situació de segona activitat, no podrà participar en processos de promoció interna, en tant estrobi en aquesta situació.

CAPÍTOL III. LA SEGONA ACTIVITAT PER RAÓ D'EDAT: POLICIA LOCAL I BRIGADA MUNICIPAL.

Article 14. Inici del procediment.

El personal al servei de la Brigada municipal podrà sol·licitar el canvi a un lloc de treball de segona activitat a partir del'edat de 60 anys.

El personal de la Policia Local podrà sol·licitar aquesta nova situació a partir dels 57 anys o l'edat que la legislació bàsica disposi.

L'interessat haurà de presentar la corresponent sol·licitud al registre general de l'Ajuntament.

La concessió de la nova situació per ocupar un lloc de treball de segona activitat quedarà subjecte a l'existència de llocsde treball vacants reservats a la segona activitat.

Article 15. Règim disciplinari i d'incompatibilitats.

El personal en situació de segona activitat estarà subjecte a idèntic règim disciplinari i d'incompatibilitat que la resta depersonal en servei actiu.

Els funcionaris en situació de segona activitat dins de la Policia Local estaran subjectes a idèntic regim disciplinari id'incompatibilitats que la resta de funcionaris de la Policia Local en servei actiu.

Els funcionaris de la Policia Local en situació de segona activitat en altres llocs de treball de la mateixa corporacióestaran subjectes al regim general disciplinari i d'incompatibilitats de la funció pública local.

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.

Formació i capacitació.

Als efectes de capacitació per als llocs de segona activitat, l'Ajuntament facilitarà i proporcionarà la formació adient inecessària per desenvolupar les tasques assignades al mateix.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.

Sistemàtica legislativa.

Els preceptes d'aquest Reglament que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació estatal o de lalegislació autonòmica, s'entenen automàticament modificats i/o substituïts en el moment en que es produeixi la revisió omodificació d'aquesta legislació, a excepció que resultin compatibles o permetin una interpretació harmònica amb lesnoves previsions legislatives.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.

Seguiment i interpretació.

L'òrgan competent per a fer el seguiment en l'aplicació del present Reglament serà la Comissió de Seguiment iInterpretació.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.

Entrada en vigor.

El present Reglament entrarà en vigor un cop se n'hagi publicat íntegrament el text al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorri el termini de quinze dies hàbils que preveu l'article 70.2, en relació a l'article 65.2 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local."

Contra aquesta disposició, que és definitiva i ferma en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciósadministratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el terminimàxim de dos mesos, comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sensperjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

Alella, 7 d'octubre de 2016

El secretari general, Félix-José Valdés Conde