Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Reglament del registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Fogars de la Selva

EDICTE sobre l'aprovació definitiva del reglament del registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

No havent-se presentat al·legacions en el tràmit d'informació pública sobre l'aprovació inicial del reglament del registremunicipal d'entitats i associacions ciutadanes, resta aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.

Així mateix, es fa públic el text íntegre del reglament esmentat, que s'insereix a continuació de conformitat amb l'article178.1.c del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de RègimLocal de Catalunya, amb l'advertiment que entra en vigor a partir del dia següent a la publicació del seu text integra alBOP i continuarà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament.

Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciósadministratiu davant el Tribunal Superior de Justifica de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del'endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.

Text íntegre:

ARTICLE 1. OBJECTIUS DEL REGISTRE.

Un instrument fonamental per al bon funcionament democràtic i participatiu de la vida quotidiana en un municipi és elteixit associatiu, la xarxa d'entitats i associacions ciutadanes que amb treball, implicació i il·lusió porten a terme diferentsprojectes i activitats d'interès públic i/o social que complementen l'actuació municipal en diversos àmbits. L'Ajuntamentde Fogars de la Selva, conscient del paper de totes aquestes entitats i associacions en la tasca de dinamització de laparticipació ciutadania a la ciutat, amb la voluntat de crear condicions favorables per al seu funcionament i l'exercici delsseus drets ha decidit elaborar un Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

L'article 158.4 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règimlocal de Catalunya (LMRLC), disposa que els municipis han d'establir un registre d'associacions propi en el qual s'han d'inscriure totes les entitats i associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.Amb l'aprovació d'aquest Reglament local, d'acord amb el procediment que preveu l'article 178 de la LMRLC, es regula iorganitza l'esmentat Registre, que té com a finalitat dotar l'Ajuntament d'informació fiable sobre el número d'entitats queactuen en l'àmbit del municipi, la seva tipologia, el número de socis i altres dades que li permetin tenir una imatge fidel de la realitat associativa.

D'altra banda, i d'acord amb el que estableixen els articles 232 a 236 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre,pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la inscripció en elRegistre comporta per a les entitats i associacions el reconeixement d'un seguit d'avantatges i drets com ara rebresubvencions, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre informació de l'Ajuntament i formar part d'òrgans participatiusmunicipals.

ARTICLE 2. DEL REGISTRE.

1. El Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes és responsabilitat de la Secretaria de la corporació i esgestionarà amb la col·laboració de les àrees interlocutores amb les entitats.

2. El Registre Municipal d'Entitats ciutadanes estarà compost d'un fitxer que contindrà les dades esmentades a l'article 4i les corresponents modificacions. Aquestes dades seran de caràcter públic amb les restriccions que en tot moment

contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

3. En relació a les dades que figuren al Registre, l'Ajuntament pot:

a. Efectuar una classificació funcional de les entitats i associacions atenent a la seva naturalesa i finalitats principals. Aquesta classificació és pública, i qualsevol entitat/associació pot demanar-ne la rectificació.

b. Donar tractament informatitzat a les dades.

Divendres, 13 de gener de 2017

c. Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis referits a la realitat associativa delmunicipi, d'acord sempre amb la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

d. Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o quan una normativa específica així ho exigeixi.

ARTICLE 3. ENTITATS QUE PODEN SER INSCRITES.

Es podran inscriure totes les entitats (federacions, fundacions privades, col·legis de professionals, acadèmies,cooperatives, entitats religioses, partits polítics, entre altres) o seccions locals d'entitats mare, sense afany de lucre ilegalment constituïdes que, domiciliades en el municipi, tinguin per objectiu el foment i la millorar dels interessos delciutadà.

ARTICLE 4. PROCÉS D'INSCRIPCIÓ.

La inscripció en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes es portarà a terme per mitjà d'un imprèsnormalitzat en el qual hauran d'incloure les dades que s'indiquen a continuació:

? Tipus d'entitat (associació, federació...).

? Àmbit d'actuació i subclassificació dins de l'àmbit, si escau.

? NIF.

? Domicili social.

? Any de creació.

? Número d'inscripció al Registre General d'Entitats.

? Dades actualitzades de la Junta Directiva.

Hauran d'adjuntar-hi còpia de la següent documentació:

? Acta fundacional.

? Estatuts de l'entitat.

? NIF.

En cas que l'entitat sol·licitant sigui una secció d'una altra entitat, caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

? Certificat original de l'òrgan directiu o dels responsables de l'entitat a la qual pertany, reconeixent delegació de l'entitatprincipal a l'entitat de Fogars de la Selva, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte.

La inscripció al Registre per part de l'Ajuntament, es produirà en el termini de quinze dies des del moment en què es presenti la sol·licitud, ja sigui presencialment o per mitjà de la seu electrònica, llevat que aquest termini s'hagid'interrompre per la necessitat d'aportar documentació no inclosa inicialment. L'òrgan municipal competent notificarà al'entitat el seu número d'inscripció. La denegació de la inscripció haurà de ser sempre motivada i es dictarà, previ tràmitd'audiència, als interessats, segons disposa l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

ARTICLE 5. ACTUALITZACIÓ DE DADES.

Quan es produeixi alguna modificació de les dades i documents essencials per a la inscripció de les associacions ientitats en el Registre Municipal, estaran obligades, en el termini màxim de 30 dies naturals, a comptar des de lamodificació, a presentar la documentació acreditativa del canvi.

S'entenen per dades i documents essencials a efectes d'actualització, els següents:

E

? Reforma dels Estatuts de l'associació o entitat.

Divendres, 13 de gener de 2017

? Canvi de domicili social.

? Canvis de càrrecs de direcció o representació.

L'incompliment d'aquestes obligacions, així com la dissolució o extinció per qualsevol causa, admesa o declarada endret, produirà la cancel·lació de la inscripció en el Registre mitjançant resolució de l'Alcaldia, prèvia audiència alsinteressats i per tant, la pèrdua dels drets que els correspondria per la seva inscripció.

Així mateix, es donaran de baixa en el Registre les entitats/associacions que es dissolguin i ho sol·licitin de formaexpressa.

ARTICLE 6. DRETS DE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS INSCRITES.

Les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes gaudiran, sempre que hosol·licitin per escrit i d'acord amb el que estableixen els Reglaments de referència, dels drets següents:

1. Sol·licitar subvencions de l'Ajuntament per a la realització d'activitats i altres despeses de l'entitat, d'acord amb el quedisposa l'Ordenança general de subvencions del consistori així com a les bases específiques reguladores en elsdiferents àmbits.

2. Les associacions i entitats inscrites en el Registre poden accedir a l'ús de determinats locals i instal·lacionsmunicipals, en la mesura que la disponibilitat ho permeti i amb les limitacions que imposi la seva coincidència d'ús perpart d'altres entitats o el mateix Ajuntament. L'ús d'aquests locals i instal·lacions s'ha de sol·licitar per escrit al'Ajuntament amb l'antelació suficient per realitzar els tràmits i treballs que calguin, i s'autoritzarà d'acord amb el quedisposi la normativa aplicable i, si escau, les condicions especials que figurin en els diferents convenis de cessió d'úsaprovats per l'Ajuntament.

3. Rebre en el domicili social o bé per mitjà de correu electrònic, informacions puntuals que l'Ajuntament exposi odivulgui, sempre que siguin d'interès per a l'entitat atesos els seus objectius.

4. Divulgació per part del consistori de les activitats de les entitats i associacions en els espais decomunicació/informació municipals (web, guies municipals, agendes d'actes...), sempre que disposi de les dadescorresponents a l'acte per mitjà dels canals habilitats per aquest efecte.

5. Participar en els òrgans consultius municipals creats amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana en elmunicipi.

ARTICLE 7. RECURSOS I ACCIONS.

Contra les Resolucions previstes en aquest Reglament els interessats podran interposar els recursos pertinents d'acordamb la Llei 30/1992, 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions Comú, en la redacció donada per la Llei4/1999, de 13 de gener.

Disposició final.

Aquesta ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra del BOP.

Es fa públic per a informació general.

Fogars de la Selva, 30 de desembre de 2016

L'alcalde, Josep Vilà i Camps