Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO 895/1988, DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA FUSION DE LAS SOCIEDADES "RADIO NACIONAL DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA" Y "RADIO CADENA ESPAÑOLA , SOCIEDAD ANONIMA"
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
895/1988
Boletín Oficial :
BOE 188/1988
Fecha Disposición :
20/07/1988
Fecha Publicación :
06/08/1988
Órgano Emisor :
MINIST. DE RELAC. CON LAS CORTES Y DE LA SECR. DEL GOBIERNO

EDICTE
de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, sobre aprovació d'un projecte d'obres.
Es fa públic que, la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 10 de gener de 2007, va aprovar definitivament el projecte "REHABILITACIO DEL MOLI DE CAN BRAM", redactat per l'Arquitecte Tècnic Sr. Vicenç Manzano Reche.
Contra el present acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu davant del jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.
Sant Julià de Ramis, 11 de gener de 2007
Narcís Casassa i Font
Alcalde
PG-174872 (07.016.070)