Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
REAL Decreto 870/2006, de 14 de julio, por el que se promueve al empleo de Vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al Contralmirante don José Manuel Sevilla López
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
870/2006
Boletín Oficial :
BOE 168/2006
Fecha Disposición :
14/07/2006
Fecha Publicación :
15/07/2006
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE DEFENSA
EDICTE

de 31 de maig de 2006, sobre diversos acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida referents al municipi de Salàs de Pallars.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, en les sessions de 6 d'abril de 2006 i 13 d'octubre de 2004, va adoptar, els acords següents:

Exp.: 2004/014266/L

Modificació de les Normes subsidiàries del planejament en relació amb la protecció de les eres, al terme municipal de Salàs de Pallars

Acord de 6 d'abril de 2006

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, a proposta de la ponència tècnica, acorda:

.1 Donar conformitat al text refós de la modificació de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb la protecció de les eres, tramesa per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de 13 d'octubre de 2004.

.2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de 13 d'octubre de 2004 i les normes urbanístiques corresponents, al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata, com indica l'article 100 de del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 del Decret esmentat, al Servei Territorial d'Urbanisme de Lleida (avinguda de Blondel, 54, 3r pis).

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Acord de 13 d'octubre de 2004

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, a proposta de la ponència tècnica, acorda:

.1 Aprovar definitivament la modificació de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb la protecció de les eres, del municipi de Salàs de Pallars, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, i supeditar la publicació al DOGC i consegüent executivitat, a la presentació d'un text refós, per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1. Cal incloure en la documentació gràfica i escrita, exclusivament, les determinacions normatives acordades per l'Ajuntament en l'acord d'aprovació provisional del document.

2. Cal aportar el programa de participació ciutadana.

.2 Indicar a l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les Normes urbanístiques i els plànols d'ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de l'article 7 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme.

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

Lleida, 31 de maig de 2006

Josep Pagès i Massó

Secretari de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de Lleida

Annex

Normes urbanístiques de la modificació de les Normes subsidiàries de planejament en relació amb la protecció de les eres, de Salàs de Pallars

(Vegeu annex al document PDF)