Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
REAL Decreto 285/2007, de 23 de febrero, por el que se nombra Director de la Agencia Española de Protección de Datos a don Artemi Rallo Lombarte
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
285/2007
Boletín Oficial :
BOE 49/2007
Fecha Disposición :
23/02/2007
Fecha Publicación :
26/02/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCIÓ

EDU/445/2007, de 5 de febrer, de convocatòria per a la presentació de sol·licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 2007-2008.

Atesa la necessitat de garantir una oferta formativa que possibiliti la inserció al món laboral o bé la reincorporació al sistema educatiu dels joves que no han assolit els objectius de l'ensenyament obligatori i per tal d'incorporar a aquesta oferta els projectes d'altres administracions, entitats o institucions que s'ajustin als plantejaments d'objectius i continguts que preveu el Decret 123/2002, de 16 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació general dels programes de garantia social a Catalunya;

A proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats,

Resolc:

.1  Obrir convocatòria per a la presentació de sol·licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 2007-2008.

.2  Els programes s'adrecen a aquells joves que hagin finalitzat el període d'ensenyament obligatori i no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària.

.3  Poden presentar aquests projectes formatius totes les administracions locals, entitats, institucions i centres de formació privats de l'àmbit territorial de Catalunya que disposin d'una infraestructura adient i d'una trajectòria de formació reconeguda.

.4  Les sol·licituds d'autorització, i la resta de documentació requerida, s'han de presentar adreçades al director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, bé a la seu central del Departament d'Educació o als seus serveis territorials, directament o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

El model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials i a la pàgina web http://www.gencat.net/educacio.

.5  El model de sol·licitud s'ha d'adjuntar per a cada programa de garantia social que es sol·liciti, així com el projecte formatiu i la documentació complementària establerta en aquest apartat, que acredita els requisits necessaris per a l'autorització:

5.1  Projecte formatiu:

a) Justificació i antecedents. Característiques del col·lectiu a qui va adreçat fent constar, si és el cas, la possible incorporació d'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats i l'adequació de l'oferta formativa al context productiu i socioeconòmic de l'entorn del centre. Es poden presentar projectes específicament adreçats a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats o que prevegin la participació d'alumnes amb aquestes característiques.

b) Nombre de grups i d'alumnes que es preveu atendre, que en cap cas pot ser superior a 16 per grup.

c) Perfil professional que es desenvoluparà i definició de la competència general corresponent, així com la relació de les unitats de competència amb les corresponents realitzacions professionals que l'alumne/a desenvoluparà, les quals serviran de base per elaborar el pla d'activitats de les pràctiques en empresa i per a l'avaluació i certificació final.

d) Plantejament: estructura i continguts formatius del programa de garantia social, d'acord amb el Decret 123/2002, de 16 d'abril, incloent-hi la previsió de realitzar pràctiques formatives a empreses.

e) Durada, temporització dels continguts i distribució horària de les accions formatives a realitzar.

Els perfils professionals, així com el desenvolupament de tot el projecte formatiu del programa de garantia social, es correspondran, amb caràcter general, al repertori de referència que facilitarà la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats. Aquest repertori és de caràcter obligatori per acollir-se a la convocatòria del Servei d'Ocupació de Catalunya, i s'utilitzarà per a la presentació de sol·licituds per obtenir subvencions per a la realització de programes de garantia social durant el curs escolar 2007-2008.

5.2  Informe preceptiu i vinculant emès per l'òrgan competent del Departament de Salut sobre el compliment de les condicions higienicosanitàries de les instal·lacions on es realitzarà la formació, excepció feta dels centres que volen impartir programes en les mateixes instal·lacions on s'imparteixen altres ensenyaments autoritzats pel Departament d'Educació.

5.3  Llicència d'activitats i certificat de solidesa, expedit a partir de l'1 de gener de 2003 i visat pel col·legi professional corresponent, a excepció dels centres que volen impartir programes en les mateixes instal·lacions on s'imparteixen altres ensenyaments autoritzats pel Departament d'Educació.

5.4  Documentació acreditativa que el centre disposa d'espais adients per a realitzar la formació, tant la teòrica com la pràctica en un àmbit professional, comptant amb un mínim de 5m2 per plaça ofertada. És per això que ha de presentar plànols de les instal·lacions, on figurin els espais disponibles per als programes que es volen impartir, així com la capacitat suficient pel nombre de places simultànies que es sol·liciten.

5.5  Documentació acreditativa que el centre disposa dels equipaments necessaris per tal d'impartir la formació. Així doncs, la memòria de sol·licitud inclou la descripció del mobiliari i equipament didàctic disponibles.

5.6  Relació i característiques del personal previst per al desenvolupament del projecte (experiència, titulació, capacitats i coneixements per impartir la formació).

Els centres que van presentar la documentació d'acord amb la Resolució EDC/651/2006, de 2 de març, de convocatòria per a la presentació de sol·licituds per impartir programes de garantia social durant el curs 2006-2007 i van impartir programes de garantia social autoritzats segons la Resolució EDC/2529/2006, de 19 de juliol (DOGC núm. 4686, de 28.7.2006), no han de presentar els documents corresponents als apartats 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 d'aquesta Resolució, a excepció dels casos següents:

1. Quan se sol·licita impartir un perfil professional de l'àmbit de l'hoteleria o de les indústries alimentàries, han de presentar actualitzat el document corresponent a l'apartat 5.2.

2. Si algun dels documents aportats corresponents a l'apartat 5.3 ja no són vigents, cal presentar-los amb vigència a la data de la convocatòria.

3. Quan l'immoble on s'impartirà el programa ha sofert algun canvi de titularitat, d'ubicació o simplement alguna reforma d'obres menors durant l'any 2006 o bé durant el curs 2006-2007.

.6  Els centres que imparteixin programes de garantia social durant el curs 2007-2008, autoritzats segons aquesta convocatòria, es comprometen a contractar una pòlissa d'assegurança d'accidents personals que cobreixi per a cadascun dels alumnes dels cursos un capital de 18.030,36 euros en cas de mort, i de 36.060,73 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accidents durant el desplaçament, per qualsevol mitjà, i durant l'assistència als cursos, inclosa la realització de pràctiques en empreses.

.7  Els documents publicitaris que es vulguin utilitzar per a la difusió dels programes autoritzats per al curs 2007-2008, s'han de presentar prèviament a la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per tal d'obtenir el vistiplau del Departament d'Educació.

.8  La Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats examina cadascuna de les sol·licituds tenint en compte els requisits que estableix aquesta Resolució, la qualitat del projecte formatiu, la idoneïtat de la implantació del projecte en la zona sol·licitada, el funcionament del projecte en cursos anteriors i el compliment dels requisits de presentació de la documentació de seguiment i dels resultats. En el termini de dos mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, el director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats autoritza els projectes que es poden impartir com a programes de garantia social durant el curs 2007-2008, mitjançant la resolució corresponent que es publicarà al DOGC.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es podrà interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 5 de febrer de 2007

Ernest Maragall i Mira

Conseller d'Educació

(07.033.175)