Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
REAL DECRETO 1660/2000, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, aprobado por el Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
1660/2000
Boletín Oficial :
BOE 235/2000
Fecha Disposición :
29/09/2000
Fecha Publicación :
30/09/2000
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
RESOLUCIÓ

EDC/1277/2005, de 19 d'abril, per la qual s'aprova la disminució del nombre d'unitats concertades del centre docent privat Roca, de Barcelona.

Per la Resolució ENS/1327/2004, de 7 de maig (DOGC núm. 4132, de 13.5.2004), es va aprovar el concert educatiu del centre docent privat Roca, de Barcelona, amb codi 08044326, per a 4 unitats de cicle formatiu de grau mitjà d'equips electrònics de consum (CFPM 0802) i 4 unitats de cicle formatiu de grau superior d'administració i finances (CFPS 0252).

El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix a l'article 30.1 la possibilitat de modificar els concerts educatius subscrits amb els centres docents privats, bé per la disminució del nombre d'unitats o grups autoritzats o en funcionament, bé perquè el centre no assoleix la relació mitjana alumnes/professor per unitat escolar concertada.

L'article 30.4 de l'esmentat Decret estableix la possibilitat de reduir d'ofici les unitats o grups concertats, amb audiència prèvia de l'interessat.

Examinat l'expedient iniciat d'ofici per la Resolució del director general de Centres Docents de 13 de gener de 2005, en aplicació de la normativa esmentada, amb la finalitat de disminuir el nombre d'unitats concertades al centre Roca, de Barcelona, s'ha comprovat que el nombre d'alumnes resultant del procés de matriculació no justifica el manteniment del concert per a algunes unitats.

Un cop tramitat l'expedient, d'acord amb el que disposen l'article 28 i següents del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, i la resta de normativa aplicable;

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

.1 Aprovar la modificació del concert educatiu del centre docent privat Roca, de Barcelona, amb codi 08044326, per disminució d'1 unitat concertada de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà d'equips electrònics de consum (CFPM 0802) i 1 unitat de primer curs de cicle formatiu de grau superior d'administració i finances (CFPS 0252), atès que el nombre d'alumnes resultant del procés de matriculació no justifica el manteniment del concert.

.2 El servei territorial corresponent del Departament d'Educació comunicarà al titular del centre les circumstàncies necessàries per a la formalització de la modificació del concert corresponent.

.3 Aquesta disminució tindrà efectes a partir de l'inici del curs escolar 2004-2005 i s'inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 d'abril de 2005

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació