Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDRE TSF/318/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament de programes integrals, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Nº de Disposición :
TSF/0318/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
22/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
En el marc de la iniciativa d'ocupació  juvenil executada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en l'exercici 2015- 2016, es va testar una nova metodologia de treball que es va configurar com a Programes Integrals. Fruit d'aquella experiència amb una molt bona acollida i valoració tant per part dels usuaris com de les entitats beneficiàries, i amb les aportacions d'aquestes, neix el que avui conforma aquesta nova Ordre.

En aquesta ocasió el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya aposta per una normativa de caire general que permet establir les condicions finals d'execució i la definició final de cada programa en el marc de cada convocatòria. Així doncs s'articula una metodologia de treball, amb una configuració generalista del que seria un programa d'intervenció sobre col·lectius generalment amb un alt risc d'exclusió social. Serà doncs en el marc de cada convocatòria on es detallarà, dins del model d'intervenció definit en aquesta Ordre, què i com s'implementa en cada cas el programa, permetent ajustar el detall final de la intervenció adaptat a cada col·lectiu definit en la corresponent convocatòria.

L'èxit d'aquest Programa rau en que permet el disseny flexible d'itineraris personalitzats i adaptats al col·lectiu, no només al que s'adreci cada convocatòria, sinó al concret de cada entitat, deixant en mans dels professionals la utilització de la metodologia més adient en cada cas, permetent abordar els objectius a assolir des de diferents models d'intervenció; així doncs transfereix a les entitats beneficiàries la decisió final del model d'intervenció a implementar.

Una novetat important que va endegar el Programa en la seva edició anterior va ser el model d'agrupació d'entitats, en tant que va suposar la suma de sinergies i experiències per a fer front comú i abordar els problemes d'un col·lectiu de manera agrupada, sota un model innovador, molt diferent de l'habitual unió temporal d'empreses (UTE) utilitzat en altres programes. Aquest model provoca i potencia el treball en xarxa i l'abordament integral dels projectes.Atesa la Resolució EMO/1237/2014, de 2 de juny, per la qual s'estableixen els mòduls econòmics aplicables a les accions formatives professionals per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores aturades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre;

A aquestes bases també els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions ;

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 regulats a la Llei 2/2015, 11 de març, mentre no entrin en vigor els del 2016;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90PO01, aprovat per Decisió d'execució de la CE de 12 de desembre de 2014;

Vista la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, que regula les bases del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i el procediment d'inscripció entre d'altres mesures modificada per la Llei 25/2015, de 28 de juliol;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

Per tot això,

 

Ordeno,

 

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament dels Programes integrals que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendrà feta per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.

 

Disposició addicional segona

S'autoritza la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar la resolució de convocatòria i les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.

 

Disposició addicional tercera

L'òrgan instructor de la convocatòria durà a terme un estudi d'impacte sobre els resultats derivats de les subvencions a les quals sigui d'aplicació aquesta Ordre i d'acord amb els objectius previstos.

 

 

Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.

 

 

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre EMO/319/2015, de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament dels Programes Integrals destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 22 de novembre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de les subvencions dels Programes Integrals. L'objectiu del programa és, a través d'un procés personalitzat d'acompanyament i suport, explorar quins són els interessos i motivacions de les persones participants, orientar les seves trajectòries educatives/formatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional amb una oferta de serveis flexible i adaptada a les seves necessitats, per tal d'inserir-se en el món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

En el marc d'aquest Programa es treballaran les potencialitats de la persona amb la realització d'actuacions de tutorització, d'orientació, de coneixement i d'exploració de l'àmbit laboral, de formació i d'inserció, ajustades a les necessitats de cada persona.

Totes les actuacions aniran adreçades a que les persones siguin actives en l'execució del seu projecte vital i professional de cara a la seva inserció en el mercat laboral i/o per a la continuïtat formativa o de retorn al sistema educatiu, amb un procés intens d'acompanyament individual i tutoritzat.

 

Base 2

Publicació

Quant a la publicació de les bases i convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.

 

Base 3

Articulació del Programa

3.1 Fases del Programa

Els itineraris de les persones participants en els Programes Integrals es desenvoluparan en tres fases diferenciades. Aquestes fases són:

- Primera: Acollida, orientació i disseny del full de ruta de l'itinerari personal.

- Segona: Execució del full de ruta personal.

- Tercera: Inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu.

La persona tutora de referència del participant, d'acord amb la resta de professionals que participin en la primera fase del programa, dissenyaran i pactaran un full de ruta o itinerari individualitzat de manera consensuada amb la persona participant en funció del seu perfil, de les seves expectatives i interessos i del seu objectiu professional. En aquest moment la persona participant adquireix el compromís d'executar el full de ruta, el qual es recollirà en un document on es detallin les actuacions pactades a portar a terme, el calendari d'aquestes, els objectius a aconseguir i els compromisos de l'entitat i de la persona participant.

Cada entitat dissenyarà i implantarà la metodologia que consideri més adequada en base al seu coneixement de les característiques de les persones usuàries i del territori. En qualsevol cas, la metodologia a utilitzar ha d'estar en sintonia amb els interessos del col·lectiu de persones a les quals s'adreci la convocatòria en cada cas i per tant, ha de ser dinàmica i engrescadora per a elles.

La forma en que s'executin aquestes fases restarà condicionada al que es determini en la convocatòria, i s'adaptarà a les necessitats individuals de cada persona participant en base al projecte presentat.

3.2 Objectius a assolir

El full de ruta o itinerari pactat s'ha de construir adreçat a assolir un dels dos objectius generals següents:

- Inserció laboral

- Continuïtat formativa i/o retorn al sistema educatiu

Els objectius específics en cada fase són els següents:

3.2.1. Primera fase:

- Donar suport, tutoritzar i assessorar, de manera individualitzada la persona per tal que identifiqui i desenvolupi els seus recursos i competències.

- Orientar-la eficaçment en el procés formatiu i de creixement personal.

- Capacitar-la en la presa de decisions respecte la trajectòria educativa/formativa i/o professional que desitja emprendre i comprometre's, garantint que ho fa amb el màxim coneixement de les alternatives existents.

- Redactar i signar el document de compromís d'execució del full de ruta pactat tant per part de la persona tutora com per part de la persona participant. La firma d'aquest full de ruta per part de la persona participant suposa el tancament de la seva primera fase.

Tenint en compte que els dos objectius a assolir són la inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu, els fulls de ruta definiran:

a) Itineraris adreçats a la inserció laboral de la persona participant: el projecte ha de contemplar les mesures necessàries per a la inserció laboral de la persona participant. Durant tot el període de recerca de feina i, si existeix una inserció durant el període d'execució, la persona participant podrà estar assessorada i acompanyada per la persona tutora de referència durant tota la participació del Programa.

b) Itineraris adreçats a la continuïtat formativa i/o retorn al sistema educatiu: l'entitat beneficiària ha d'aconseguir que la persona participant adquireixi les competències bàsiques i socials necessàries per afrontar amb èxit el retorn a l'àmbit educatiu/formatiu.

3.2.2. Segona fase.

En la segona fase s'executarà el full de ruta o itinerari que hagin consensuat la persona tutora de referència i la persona participant. L'entitat ajustarà les accions a emprendre a les necessitats de cada participant, i aquestes seran individuals o grupals depenent de la necessitat.

Qualsevol actuació de formació inclosa en l'itinerari, s'haurà d'executar en aquesta segona fase.

En aquells casos en què hi hagi actuacions complementàries que no pugui realitzar cap de les entitats beneficiàries del mateix projecte, s'haurà de derivar la persona participant a recursos ja existents en el territori i no seran objecte d'aquesta subvenció.

3.2.3. Tercera fase

- Acompanyar i recolzar a la persona participant un cop hagi assolit els objectius plantejats en el seu full de ruta i estigui en disposició o s'hagi incorporat ja de nou al sistema educatiu reglat o al mercat laboral.

- Fer un seguiment i acompanyament continuat per part de la persona tutora, que acompanyarà la persona participant un cop s'hagi inserit al món laboral o hagi retornat al sistema educatiu.

- Facilitar el trànsit de la persona participant cap a una major autonomia i donar suport en el manteniment de la nova etapa que la persona participant ha iniciat.

 

Base 4

Descripció de les actuacions

Les actuacions que es poden desenvolupar en les diferents fases seran:

- Orientació i tutorització. Aquestes actuacions s'han de dur a terme durant tot l'itinerari de la persona participant.

- Formació. Aquestes actuacions es poden dur a terme en funció del full de ruta pactat amb la persona participant.

4.1. Orientació/tutorització

Les actuacions d'orientació/tutorització poden contemplar, entre d'altres, les actuacions següents:

a) Acollida: En aquestes sessions, l'entitat acollirà les persones participants en el Programa. Aquestes sessions podran ser individuals o grupals depenent del col·lectiu diana de cada entitat.

b) Avaluació individualitzada de cada participant: S'analitzarà el perfil formatiu i/o laboral, la seva situació personal, s'identificarà quines són les seves mancances i motivacions i s'ajustaran les seves expectatives.

c) Orientació: En aquestes sessions la persona orientadora durà a terme actuacions d'assessorament i/o informació de l'oferta formativa i/o professional (ajustant-se a cada perfil), treballarà l'autoconeixement, la gestió de les emocions, l'orientació del procés personal de formació, el descobriment de les fortaleses i motivacions per encarar el present i el futur, les preferències professionals i el coneixement general del món laboral, entre d'altres aspectes. Aquestes sessions podran ser individuals o grupals depenent del col·lectiu diana de cada entitat.

d) Informació i coneixement de l'entorn productiu: Per tal de donar a conèixer els sectors productius i el mapa d'ocupacions del territori, es farà un apropament a aquest mitjançant estades informatives en empreses de la zona que garanteixin que les persones participants tinguin accés a tots els perfils professionals per tal que puguin conèixer les diferents àrees de treball de les empreses, els perfils professionals que hi treballen, les responsabilitats que exerceixen, les tasques que desenvolupen, les projeccions de futur professional des dels diferents llocs de treball, etc. L'objectiu d'aquestes sessions és que les persones participants coneguin el mercat de treball en un sentit ampli, eliminin possibles idees distorsionades vinculades a determinats sectors, i aconsegueixin prendre decisions de futur amb un coneixement suficient dels sectors productius i les empreses vinculades a aquests sectors del seu entorn laboral més immediat, de les professions que requereixen i dels perfils necessaris, alhora que possibiliti la inserció a curt, mig i llarg termini.

Aquestes experiències de coneixement de l'entorn productiu tindran un objectiu exclusivament informatiu. En el disseny del seu projecte, l'entitat haurà de garantir sessions en els sectors productius i empreses més representatives de la comarca, arribant al màxim de sectors, en especial aquells amb potencialitat de creixement i generació d'ocupació en el territori més immediat. En cap cas suposarà que la persona participant intervingui en el procés productiu de l'empresa ni que faci maneig de la maquinària que hi pugui haver.

Per a la realització d'aquest apropament, se signarà un conveni (segons el model establert pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que es trobarà a disposició de les entitats a la guia de gestió del programa) que es publicarà al web https://www.oficinadetreball.gencat.cat entre l'entitat que executi l'acció i les empreses participants. Aquestes estades informatives quedaran cobertes mitjançant l'assegurança de l'entitat beneficiària.

e) Informació sobre drets i deures laborals: el contingut de les quals inclourà com a mínim: què és un contracte, com llegir una nòmina, aspectes rellevants de l'estatut dels treballadors, iniciació a la prevenció de riscos laborals, drets i deures dels treballadors, etc.

f) Actuacions de suport pedagògic - educatiu: aquestes actuacions poden anar adreçades a donar suport per a l'obtenció del títol de graduat en ESO (GESO) o de preparació per a l'accés a cicles de grau mitjà i proves de majors de 25 anys.

g) Actuacions de desenvolupament personal: poden incloure mòduls específics adaptats a les necessitats del col·lectiu, de millora de les competències transversals o competències clau.

h) Actuacions d'enfortiment del paper social de la persona participant: En especial quan la convocatòria s'adreci a persones joves o en risc d'exclusió social, en tot l'itinerari es treballarà, també, la dimensió de ciutadania activa fomentant la participació de les persones participants en activitats de caràcter cívic, social, cultural, i d'enfortiment dels vincles amb la societat. Les experiències concretes de compromís ciutadà han d'ajudar a augmentar la presència d'aquests col·lectius en la vida social i alhora la societat ha de valorar les aportacions que realitzen.

4.2 Formació i pràctiques en empreses

4.2.1 Formació

S'entén per actuacions de formació exclusivament les actuacions de formació professionalitzadora. La formació professionalitzadora té com a objectiu bàsic la millora de les competències professionals que siguin necessàries per desenvolupar les funcions i processos propis d'una ocupació.

Aquestes actuacions poden incorporar-se al projecte en dues formes:

- Formació identificada a priori:

El projecte presentat per l'entitat beneficiària parteix d'un coneixement previ del col·lectiu a atendre i de la pròpia especialització de l'entitat en l'atenció del col·lectiu al que va adreçada la convocatòria, la qual cosa ha de permetre identificar a priori en el seu projecte el volum, previsible, de formació que serà necessari.

En la resolució d'atorgament s'atorgarà un import màxim per formació en base a la previsió de les entitats a la sol·licitud, d'acord amb la base 10 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i el que determini la corresponent convocatòria. Aquesta formació s'anirà concretant durant l'execució en base a l'evolució de les persones participants i els seus fulls de ruta. Les actuacions formatives a portar a terme s'hauran d'autoritzar explícitament per resolució durant l'execució del projecte.

Aquesta autorització de la formació, que determinarà si l'entitat compleix els requisits per dur-la a terme, es farà per resolució de la persona titular de l'òrgan instructor de la convocatòria o la que aquesta determini i es notificarà pels canals corresponents. La suma dels imports d'aquestes d'autoritzacions mai podrà excedir de l'import màxim concedit.

La formació identificada a priori pot ser de dos tipus: Formació professionalitzadora del Fitxer Català d'Especialitats Formatives o formació que no sigui del Fitxer Català d'Especialitats Formatives que, a efectes d'aquesta Ordre, a partir d'ara serà anomenada formació a mida.

En cas de formació professionalitzadora del Fitxer Català d'Especialitats Formatives la formació es podrà dur a terme en qualsevol de les entitats beneficiàries del projecte, que ha d'estar prèviament inscrita o acreditada en el Registre de centres i entitats del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en data anterior a la sol·licitud de subvenció i en l'especialitat que vol impartir.

Totes les actuacions de formació professional per a l'ocupació del Fitxer Català d'Especialitats Formatives estaran subjectes a la Guia de gestió dels certificats de professionalitat publicada al Web https://www.oficinadetreball.gencat.cat, o la guia que li correspongui en funció de la formació que s'imparteixi i a tota la normativa reguladora d'aquestes, tant estatal com autonòmica.

En cas de formació a mida, l'entitat haurà de presentar una proposta de Pla de Formació (segons el model que es facilitarà a la guia de gestió del programa), on es descrigui la formació a realitzar i que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya l'autoritzarà a través de la xarxa telemàtica GIA.

Totes les actuacions de formació hauran de contemplar un mòdul de formació complementària on es treballi la sensibilització mediambiental, la igualtat de gènere i seguretat i la higiene en el treball, d'un mínim de 10 hores o el que determini la convocatòria, exceptuant els certificats de professionalitat que incloguin ja aquests continguts.

- Formació per derivació a oferta del territori:

En cas que aquesta formació ja existeixi i estigui subvencionada en el marc d'una convocatòria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, l'entitat podrà derivar persones a accions formatives del territori gestionades per altres entitats públiques o privades. En qualsevol cas, hauran de quedar recollits els compromisos d'ambdues entitats, les característiques de la formació i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic, alhora que l'entitat de formació garanteixi la informació necessària sobre el procés formatiu i evolució de l'alumnat per tal de garantir la tutorització de la persona derivada.

L'entitat beneficiària dels Programes Integrals serà l'encarregada de supervisar aquells itineraris que contemplin formació en competències tècnico-professionals (formació professional per a l'ocupació), que siguin necessàries per desenvolupar les funcions i processos propis d'una ocupació, sigui quina sigui l'entitat de formació i la seva forma de participació en el projecte.

4.2.2. Pràctiques en empreses

Les entitats que no executin certificats de professionalitat o especialitats del catàleg que ja contemplin en el seu programa mòduls de pràctiques, podran programar un període de pràctiques professionals que es realitzaran en empreses del mercat ordinari i/o administracions públiques o ens vinculats.

Aquest període de pràctiques en empreses s'ha de desenvolupar dins el termini d'execució previst en la convocatòria.

La realització de les pràctiques formatives en empreses implica la no existència de relació laboral entre les persones participants i l'empresa signant. La relació entre les persones participants i l'empresa no tindrà, en cap cas, naturalesa jurídica laboral. Per tant, els/les participants no podran percebre cap retribució per la seva activitat ni pels resultats que se'n puguin derivar.

La durada màxima de les pràctiques per a cada persona participant serà l'equivalent al 60% de les hores de formació teòrica, i no ha de superar les 5 hores diàries ni les 25 hores setmanals, i mai superarà les 200 hores en col·lectius generalistes i les 300 en persones amb diversitat funcional (amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%). Si no és possible evitar l'horari nocturn, els caps de setmana i els festius, caldrà que l'entitat beneficiària justifiqui aquesta situació mitjançant un escrit motivat. En cas de persones participants menors d'edat no es podran realitzar les pràctiques en horari nocturn.

Per a la realització de les pràctiques en empreses se signaran els convenis de col·laboració corresponents. La facultat de signar els convenis de col·laboració que se subscriguin serà exercida pel responsable de la unitat que es detalli a la convocatòria. Les entitats beneficiaries presentaran els models normalitzats tal i com determini la Guia d'execució corresponent, aquesta Guia es publicarà al Web https://www.oficinadetreball.gencat.cat .

En totes les actuacions descrites, les persones estaran cobertes per una assegurança d'accidents i responsabilitat civil subscrita d'acord amb el que estableix la base 15.1.d de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Base 5

Perfils professionals

Els perfils de les persones professionals previstos en el Programa són els següents:

- Persona orientadora/tutora: És el professional de referència respecte al participant. Entre altres actuacions, serà qui acollirà, orientarà i el que elaborarà, junt amb el participant, el full de ruta.

La persona orientadora/tutora ha de tenir titulació universitària de grau o equivalent o d'altres titulacions de formació professional, relacionada amb l'àmbit educatiu o social, o experiència contrastada de com a mínim 3 anys d'intervenció directa com a orientador/a en el col·lectiu objecte de la convocatòria.

- Persona tècnica d'acompanyament a la inserció: La persona tècnica d'acompanyament a la inserció recolzarà la tasca del personal tutor i del trànsit de la persona participant cap a la inserció en el món laboral o en el món educatiu.

El tècnic d'acompanyament a la inserció ha de tenir titulació universitària de grau o equivalent o d'altres titulacions de formació professional relacionada amb l'àmbit educatiu, social o empresarial, o experiència contrastada de com a mínim 3 anys d'intervenció en l'àmbit de la inserció laboral.

- Formador/a: És l'expert docent que imparteix la formació professionalitzadora.

En cas d'especialitat del Fitxer Català d'Especialitats Formatives els requisits del personal docent serà el que estableixi cada especialitat.

En cas de formació a mida els mínims requisits per impartir la formació serà:

- 600 hores acreditables d'experiència docent, en especialitats de la família professional de l'acció formativa o estar en possessió del Certificat de Professionalitat de Docència de la formació Professional per l'ocupació i 1 any d'experiència acreditable en la família professional de l'acció formativa, o

- 2 anys d'experiència laboral en l'àmbit de la família professional a impartir i 300 hores d'experiència docent acreditables i, si s'escau, el que es determini en el programa que s'acordi.

En aquells casos que, per l'especificitat del territori i/o del sector de la formació, el professional no pugui acreditar experiència docent, l'entitat podrà sol·licitar, junt amb el pla de formació, l'exempció d'aquesta en els professionals que acreditin un mínim de 4 anys d'experiència laboral en la família professional de l'acció formativa.

- Persona Coordinadora: Coordinarà tots els professionals vinculats a l'execució del programa per tal d'assolir els objectius del projecte. El coordinador ha de tenir titulació universitària de grau o equivalents i tenir experiència contrastada de com a mínim tres anys en projectes adreçats al col·lectiu que determini la convocatòria.En el cas projectes que s'adrecen a col·lectius amb diversitat funcional, per les persones orientadores/tutores i les persones formadores, hauran de tenir i acreditar de forma obligatòria, 3 anys d'experiència directa amb aquest col·lectiu.

Alhora, l'entitat o entitats designaran una persona com a interlocutora del projecte, que no podrà ser cap dels descrits anteriorment, a excepció, si s'escau, d'un coordinador, que serà la persona de contacte i de relació amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i que haurà de tenir capacitat suficient per representar el projecte i a totes les entitats beneficiàries davant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Base 6

Persones destinatàries

Seran destinatàries de les actuacions contingudes en els Programes Integrals les persones que es determini en cada convocatòria.

En qualsevol cas, serà imprescindible que les persones participants dels Programes Integrals estiguin inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya abans de la seva incorporació al Programa.

Les persones que pateixin una discapacitat psíquica, física, sensorial, capacitat intel·lectual límit han d'acreditar-la mitjançant el certificat de discapacitat en el qual consti reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Les persones que pateixin un trastorn mental han d'acreditar-lo mitjançant certificat de discapacitat o un informe del servei que en fa el seguiment terapèutic, si s'escau.

 

Base 7

Selecció de les persones participants

L'entitat ha d'aportar la seva pròpia borsa de participants i/o tenir establerts mecanismes de derivació d'altres entitats que treballin amb els col·lectius a qui s'adreça la convocatòria. La selecció de les persones participants no és una actuació subvencionable.

El projecte presentat haurà d'identificar les característiques de les persones amb les quals vol treballar i, si s'escau, quines entitats del territori participaran en la seva derivació. Les entitats podran establir acords o convenis amb centres educatius, entitats locals, consells comarcals i amb entitats públiques o privades que treballin amb el col·lectiu objecte de la convocatòria i que siguin un referent en l'àmbit territorial en el qual incidirà el projecte, per a la derivació de participants. Aquests acords o convenis hauran d'incloure la identificació de les parts, els compromisos entre les entitats participants, la descripció específica de la col·laboració i la constància expressa que no hi ha cap intercanvi econòmic.

En qualsevol cas, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es reserva el dret de poder derivar participants als projectes mitjançant les oficines de Treball.

Cada convocatòria establirà el mínim de participants pel qual s'ha de presentar un projecte, diferenciant, si s'escau, entre projectes adreçats a col·lectius generalistes i adreçats a col·lectius amb diversitat funcional.

Es considerarà que la persona ha iniciat el programa un cop feta la selecció i hagi signat un document on declara acceptar les condicions del programa (segons el model que es facilitarà a la guia de gestió del programa).

 

Base 8

Inserció laboral

Els projectes han de garantir un mínim d'inserció laboral de la totalitat dels participants finals del projecte. Aquest percentatge s'establirà en funció del que es determini en cada convocatòria i, si s'escau, podrà estar vinculat a l'índex d'atur publicat de cada comarca en el moment de la convocatòria.

S'entendrà inserció laboral aquelles contractacions laborals signades durant l'execució del projecte o en el termini de presentació de la justificació, o el que determini la convocatòria, mitjançant un contracte indefinit, o sinó un contracte d'una durada mínima de 6 mesos o que la suma de contractes consecutius sumin 6 mesos, o bé l'alta en el règim d'autònoms i el pagament de les quotes dels 6 primers mesos (que han de ser continuats).

Quan sigui un contracte d'obra o servei, signats durant l'execució del projecte o en el termini de presentació de la justificació, o altes en el règim d'autònoms durant l'execució del projecte o en el termini de presentació de la justificació i el pagament de les quotes dels 6 primers mesos, és comprovarà, passat els 6 mesos des de la subscripció o l'alta. Per tant, no es realitzarà l'últim pagament fins la comprovació d'aquestes dades.

L'incompliment de la inserció laboral serà causa de revocació d'acord amb la base 31 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Base 9

Actuacions subvencionables

Es consideraran actuacions subvencionables les següents:

9.1 Actuacions d'orientació

9.1.a Acció d'orientació i tutorització: comportarà destinar una persona tutora/orientadora de referència per a cadascuna de les persones participants durant l'execució del projecte. La ràtio de persones participants a aplicar per a cada persona tutora/orientadora es determinarà a cada convocatòria en base al col·lectiu al que vagi adreçat.

Les actuacions de tutorització i orientació seran transversals en les tres fases del programa, ja que es configuren com a eix vertebrador de l'itinerari personal de la persona participant. Per tant, les actuacions de tutorització i orientació desenvolupades per la persona orientadora/tutora tindran la durada màxima del període d'execució del programa.

Cada persona participant en el programa tindrà una persona tutora de referència assignada des de l'inici fins a la fi de la seva participació, que l'acompanyarà i seguirà en totes les actuacions.

Tot professional només podrà participar en un sol projecte. S'entén per projecte una sola sol·licitud.

9.1.b En les actuacions d'orientació i tutorització es podrà incorporar a una persona tècnica d'acompanyament a la inserció des de l'inici de les actuacions.

Tal i com defineix la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, la persona tècnica d'acompanyament a la inserció recolzarà la tasca del personal tutor i del trànsit de la persona participant cap a la inserció en el món laboral o en el món educatiu. La proporció entre la persona tècnica d'acompanyament a la inserció i la persona tutora/orientadora es determinarà a la convocatòria.

9.1.c En cada projecte s'haurà de contemplar la figura de la persona coordinadora, aquesta coordinarà les actuacions que es vagin desenvolupant al llarg de tot el projecte. La proporció entre persona coordinadora i la resta de professionals (entenent la resta de professionals els tutors/ orientadors i les persones tècniques d'acompanyament a la inserció) es determinarà en la convocatòria.

9.2 Actuacions de formació

En cas de les actuacions de formació s'entendrà, per a les actuacions de formació que són participants 100% subvencionables els que compleixin els següents requisits:

- Aquells que compleixin almenys el 75% d'assistència de l'acció formativa (certificat de professionalitat sencer, els mòduls formatius que s'imparteixin, formació a mida).

- Aquells que causin baixa per col·locació després del 25% de l'acció formativa.

La resta de participants, amb assistències inferiors al 75%, seran finançables en relació amb la seva assistència, amb el càlcul següent:

Preu hora per hores assistides

El percentatge d'assistència es calcula tenint en compte els dies que el participant ha assistit realment a les accions d'acord amb les signatures d'aquest que constin en els controls d'assistència que ha de tenir el centre i que han d'estar informats a l'aplicació informàtica GIA (https://gia.oficinadetreball.gencat.cat/ )

En cas dels certificats de professionalitat el percentatge d'assistència es calcularà en dos blocs que serà el resultat de:

Durada del Certificat de professionalitat: [(CEN + FC)] + [(MP)]

CEN: mòduls teòrics

FC: mòdul de formació complementària

MP: mòdul de pràctiques

Es manté separat el bloc format pel Mòdul de Pràctiques atès que la participació en aquest bloc depèn de l'assoliment del bloc anterior.

A nivell de finançament, atenent a les particularitats dels Programes Integrals en què la participació dels participants en accions formatives s'imbrinquen en un itinerari personalitzat vinculat a una tasca prèvia de detecció i definició del seu projecte vital i que els participants han de provenir d'etapes anteriors, serà 100% subvencionable l'alumnat que completi (o faci un mínim del 75%) del total d'hores que conformen cadascun dels dos blocs del Certificat de professionalitat.

A nivell d'acreditació dels assoliments de la formació, aquesta seguirà la normativa establerta en cada cas i detallada en la Guia d'Execució.

Aquesta casuística és aplicable a les especialitats no CP, i de CP antics (anteriors al Reial Decret 34/2008 de 18 de gener, per el que es regulen els certificats de professionalitat), formació a mida o complementària ja que estan programades com a especialitats senceres.

9.3 Incentius a la participació

Amb la finalitat d'assegurar la permanència de les persones participants en el Projecte, la convocatòria podrà incloure incentius mensuals condicionats a la seva participació i l'aprofitament de les actuacions no remunerades del projecte.

Les entitats beneficiàries es consideren entitats col·laboradores del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya als efectes de la gestió i pagament d'aquests incentius a les persones participants que abonarà mensualment, sempre que compleixin amb els requisits d'assistència i participació en les actuacions del Programa. En aquest sentit, es formalitzarà amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el corresponent conveni de col·laboració d'acord amb el que preveu l'article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en el qual s'establirà l'abast i el contingut de les tasques a realitzar per les entitats locals, segons model normalitzat.

9.4 Incompliments

L'incompliment de l'execució de les actuacions serà causa de revocació d'acord amb la base 31 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

 

Base 10

Quantia de les subvencions

10.1. Per determinar la quantia màxima de la subvenció, es tindran en compte els imports màxims les despeses del tutor/orientador, el personal tècnic d'acompanyament a la inserció, el personal coordinador, així com la resta de despeses directes i indirectes necessàries per a l'execució de les actuacions, d'acord amb el desglossament següent:

a)Per un tutor/ orientador a jornada complerta l'import màxim serà de 3.465,00 euros/mes.

b)Per un tècnic d'acompanyament a la inserció a jornada complerta serà de 3.465,00 euros/mes.

c)Per coordinador a jornada complerta serà de 3.937,50 euros/mes.

d)La resta de despeses directes i indirectes necessàries per a l'execució de les actuacions serà de com a màxim 2.716,87 euros/mes que correspon al 25% de les despeses directes de personal de les lletres a, b i c d'aquest punt 1.

La convocatòria podrà actualitzar d'acord amb l'Índex de Preus del Consum (IPC) aquest import.

Aquests es calcularan en base a les ràtios que conformin els grups de persones participants i de la següent manera:

- Accions d'orientació-tutorització: es calcularà en funció dels tutor/orientadors del projecte, els qual s'establirà en relació amb la ràtio d'atenció dels participants que determini la convocatòria. En base a aquest es vincula el cost que correspongui de la persona coordinadora i les persones tècniques d'acompanyament a la inserció.

- Accions de formació: La formació vinculada a especialitats del Fitxer Català d'Especialitats Formatives, s'ajustarà en la liquidació en base als mòduls econòmics vigents en el moment d'iniciar l'actuació per a cada especialitat a determinar en la convocatòria.

Per a les especialitats a mida, en el moment que s'autoritzi, s'establirà el preu en base a la mitjana de preus de l'àrea vigent en el moment d'iniciar l'actuació per a cada especialitat. En cas que aquesta formació a mida englobi més d'una àrea professional, el càlcul es farà en base a la mitjana de preus de les àrees que intervinguin. Aquest import inclou la totalitat de les despeses vinculades a l'execució de les accions de formació.

- Pels incentius de participació: Se subvencionarà la quantia diària de 10 euros i màxima mensual de 150 euros. Per tenir dret a aquest incentiu es requereix l'assistència i l'aprofitament del participant del dia de l'actuació. El procediment de gestió d'aquest incentiu es detallarà a la Guia d'Execució.

10.2 L'entitat haurà de determinar en la sol·licitud la quantia per a cadascuna de les actuacions descrites en la base 4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre junt amb els incentius a la participació previstos, prenent com a referència el sistema de càlcul i els imports màxims establerts a cada convocatòria, el nombre de participants i la durada de les accions que tingui previst desenvolupar.

10.3 En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar complert l'objecte i la finalitat de la subvenció serà d'un 60%. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta, comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

10.4 Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

 

Base 11

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que s'imputin al desplegament de les accions previstes en aquesta Ordre per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució dels Programes Integrals, siguin verificables i hagin estat efectivament pagades per les entitats beneficiàries abans de la presentació de la justificació econòmica.

Les despeses subvencionables estan especificades a l'annex 2 d'aquesta Ordre i els criteris d'imputació d'aquestes en l'annex 3 d'aquesta Ordre.

 

Base 12

Despeses no subvencionables

Són despeses no subvencionables les següents:

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Altres impostos o taxes. No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan són susceptibles de recuperació, ni els impostos personals sobre la renda del beneficiari.

- Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara, comissions per manteniment de comptes o transferències.

- Aquelles despeses justificades amb factures de data anterior o posterior en més d'un mes a l'inici o finalització de l'actuació atorgada.

- Despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

- Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie; les vacances no efectuades; les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció; les indemnitzacions per mort i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte; les percepcions per matrimoni.

- Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

- Despeses relacionades amb la difusió i publicitat del projecte.

- Despeses relacionades amb la captació i selecció dels participants al projecte.

 

Base 13

Entitats beneficiàries

13.1. Poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les següents tipologies d'entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

a) Entitats de titularitat pública o privada sense ànim de lucre amb experiència contrastada i demostrable en l'execució de projectes adreçats al col·lectiu a qui s'adreci la convocatòria i que contemplin un caràcter transversal i integral d'actuacions adreçades als objectius de la present Ordre, i que siguin un referent en l'àmbit territorial en el qual incidirà el projecte.

b) Ens locals o organismes vinculats. Les diferents àrees temàtiques que incideixen sobre les persones (educació, joventut, promoció econòmica, serveis socials, etc) hauran de col·laborar i coordinar-se entre elles per presentar un projecte en comú.

c) Organitzacions sindicals i patronals amb una experiència mínima de 3 anys demostrable en la gestió de projectes adreçats al col·lectiu a qui s'adreci la convocatòria, que s'haurà de justificar en el moment de fer la sol·licitud.

13.2 També podran ser beneficiàries les agrupacions sense personalitat jurídica, que es constitueixin per les entitats indicades a la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, juntament amb una o vàries de les següents entitats:

- Centres de formació inscrits al Registre de centres i entitats del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i que no siguin centres que compleixin la tipologia d'entitat que determina la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre En aquells projectes que contemplin formació professionalitzadora, aquestes entitats participaran en els Programes Integrals exclusivament en l'àmbit de les accions de formació.

- Qualsevol altra entitat o empresa que realitzi una activitat necessària per a la realització del projecte que estigui especialitzada en algun dels serveis vinculats a les accions del projecte i que participaran en els Programes Integrals exclusivament en l'àmbit de les accions que duguin a terme.

Aquest fet s'haurà de fer constar expressament a la sol·licitud, en la qual s'hauran d'indicar els compromisos d'execució que assumeix cadascun dels membres de l'agrupació, així com l'import de la subvenció a sol·licitar de cadascun d'ells, que tindran igualment la condició de beneficiari. S'haurà de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir amb les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Aquesta representació només podrà recaure en alguna de les entitats previstes a la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Si es presenta una agrupació d'entitats, totes les entitats tindran la condició de beneficiàries i estaran subjectes als drets i deures com a tals. Només una d'elles percebrà la subvenció. L'entitat perceptora exercirà el paper de representant de l'agrupació durant tota la vida de la subvenció enfront de l'administració, i serà la que rebrà els pagaments i distribuirà a la resta d'entitats la part corresponent, alhora que coordinarà les diferents intervencions de les diferents entitats agrupades.

L'agrupació no podrà dissoldre's fins que no hagi finalitzat el termini de prescripció establert als articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

13.4 Atenent al col·lectiu al que s'adreci cada convocatòria es podrà ampliar o acotar la tipologia d'entitats que es poden presentar.

13.5 La identificació i la signatura electrònica de les entitats beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les entitats que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

En el supòsit que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000,00 euros es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica, per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.

 

Base 14

Requisits per obtenir la condició d'entitat sol·licitant

14.1. Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Disposar de capacitat tècnica i econòmica per executar les actuacions subvencionables.

En tot cas ha d'acreditar:

- Disposar d'una dotació pressupostària suficient que permeti el desenvolupament i la sostenibilitat dels projectes.

- Disposar d'un adequat registre de dades de participants, a nivell de microdada.

- Garantir l'emmagatzemament, la integritat i la seguretat de la informació que tracten a través de les seves aplicacions informàtiques i/o les aplicacions que determini la resolució d'atorgament en cada cas, si s'escau.

b) Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny per aquells beneficiaris que siguin empreses amb 50 o més persones treballadores.

c) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició d'entitat beneficiària, previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Complir amb l'obligació d'indicar, d'acord amb els agents socials, dels mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per aquelles entitats beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores.

f) Complir amb l'obligació establerta en l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol , d'igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionades amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre i quan la sanció sigui vigent.

g) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) No haver estat sancionades amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en l'article 46 i 46 bis del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social sempre i quan la sanció sigui ferma i vigent.

k) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

l) Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En cas d'empreses amb més de 250 persones treballadores i aquelles el conveni col·lectiu de les quals ho estableixi hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat d'acord amb el que estableixen l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

m) Respectar el dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

n) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

o) En cas que la realització de l'activitat objecte de la subvenció utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.

p) En cas de persones físiques empresàries, estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.

q) En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

r) En cas d'associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatuts adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

s) En cas de fundacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

t) Disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que les persones que treballen per l'entitat beneficiària i que en l'exercici de les seves funcions tenen contacte habitual amb menors, no han estat condemnats en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor .

u) Disposar de signatura electrònica per part tots els representants legals de totes les entitats incloses en la sol·licitud per tal de poder fer tots els tràmits de manera digital.

v) Les entitats descrites a la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre (excepte els ens locals) hauran d'acreditar un mínim de 3 anys d'experiència en les activitats que hauran de desenvolupar en el projecte sol·licitat del Programa Integral, així com complir els requisits especificats que es determinen en aquestes bases i, si s'escau, el que detalli la convocatòria, i qualsevol altre obligació legal o reglamentària que els pugui afectar. Caldrà lliurar documents escrits i/o gràfics, fotografies, resolucions d'atorgament de subvencions d'altres programes o qualsevol altre document que acrediti l'experiència de 3 anys de manera fefaent de l'entitat que ho sol·licita.

w) Presentar declaració sobre si s'han demanat i/o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

x) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar en relació amb aquesta Ordre.

14.2 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que s'inclouran a la sol·licitud de la subvenció.

 

Base 15

Obligacions de les entitats beneficiàries

Són obligacions generals de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat i adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en la forma que estableix la base 28 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i el termini que determini la convocatòria i mitjançant les eines informàtiques que determini el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

b) Formalitzar el corresponent encàrrec de gestió, en cas que l'entitat beneficiària sigui una entitat pública, i aquesta vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumental, sempre que aquest hagi recollit expressament en la norma que els crea o en els estatuts que tenen la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'entitat beneficiària, d'acord amb el que estableix l'article 24.6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

c) Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent.

d) Subscriure una pòlissa d'assegurança d'accident, amb caràcter previ a l'inici del Programa Integral, subscrita per l'entitat o entitats i que s'ajusti tant al període d'execució com a les actuacions que pretén desenvolupar, a l'horari diari, que cobreixi les despeses d'accident in itinere, els riscos derivats de les visites dels participants tant a les empreses com a altres establiments i per donar suport al desenvolupament de les actuacions. L'entitat beneficiària pot optar per subscriure una pòlissa d'assegurança col·lectiva que doni cobertura a tots els participants del projecte aprovat. L'assegurança ha de cobrir els imports següents, o el que determini la convocatòria: un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa.

e) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys.

f) En cas que la convocatòria estigui cofinançada pel Fons Social Europeu, conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per aquest durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà als beneficiaris de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals.

g) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

i) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, han de complir amb les obligacions de transparència de títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

j) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n puguin avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tant aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

k) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

l) Adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, annexos al model tipus de bases reguladores i als que puguin constar a les corresponents convocatòries.

m) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin en la corresponent resolució.

n) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 35 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

o) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

p) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses i, si escau, el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.

q) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

r) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin. En cas que el programa no estigui cofinançat pel FSE, també es pot tenir en compte que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

s) Complir amb les indicacions que determinin les guies i les instruccions que s'esmenten i desenvolupin aquesta Ordre, pels diferents àmbits de gestió i que es publiquin al web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

t) En cas que l'actuació estigui cofinançada per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, informar a les persones destinatàries de l'actuació que aquesta ha estat cofinançada en el percentatge que correspongui pel Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020, núm. CCI2014ES05M90P001, del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Si està finançada per una altra via de finançament el que correspongui d'acord amb el que estableix la convocatòria.

u) En cas que l'actuació estigui cofinançada per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, si s'escau.

v) En cas que la convocatòria estigui cofinançada pel Fons Social Europeu, informar dels indicadors d'execució i de resultats que s'estableixen a la convocatòria, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi l'òrgan competent.

w) D'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de

transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que les entitats beneficiàries siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000,00 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. Aquesta informació s'ha de comunicar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

x) Les entitats beneficiàries i altres tercers relacionats amb l'objecte dels projectes subvencionats, si s'escau, han de col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació _la Unitat Administradora del Fons Social Europeu- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats pel Fons Social Europeu.

y) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en cas que les persones destinatàries finals del programa subvencionat puguin tenir contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

z) En cas de cofinançament de FSE, les entitats beneficiàries han de verificar el compliment de requisits per participar d'acord amb les característiques del programa, i d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, complir amb l'obligació de recopilar les dades de les persones participants, la custòdia de la fitxa de participant amb les mesures de seguretat corresponents i la garantia en la tramesa de les dades.

 

Base 16

Subcontractació

Les entitats beneficiàries no poden subcontractar amb tercers l'execució de cap de les actuacions que se'ls adjudiqui. A aquests efectes, la contractació del personal no es considera subcontractació, si és contractació directa o d'autònoms.

 

Base 17

Sol·licituds i documentació

17.1. Els projectes es podran sol·licitar de dues formes:

a) Projectes presentats i executats íntegrament per una única entitat beneficiària de les descrites a la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, que serà la única beneficiària de la subvenció i que executarà per si sola tot el projecte.

b) Projectes presentats per una entitat de les descrites a la base 13.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre que, conjuntament amb altres entitats beneficiàries, es comprometin a executar part de les accions objecte de la subvenció, i que per tant, executaran entre totes el projecte.

17.2 A l'hora de presentar la sol·licitud, caldrà tenir en compte el següent:

- En cas que un ens local tingui un organisme vinculat especialitzat en projectes per al col·lectiu a qui vagi adreçada la convocatòria, només un dels dos podrà presentar la sol·licitud.

- Una entitat de les descrites en l'apartat 1 de la base 13 de l'annex 1 d'aquesta Ordre només podrà presentar una sol·licitud de subvenció i només podrà ser beneficiària d'un dels projectes que es desenvolupin en el marc d'aquesta Ordre.

17.3 En cas d'agrupacions d'entitats, a efectes de la sol·licitud, una exercirà d'entitat perceptora i les altres d'agrupades, sense perjudici de que totes tindran l'estatus d'entitats beneficiàries de la seva part de la subvenció detallada a la resolució.

17.4 Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (https://www.oficinadetreball.gencat.cat ).

17.5 Les sol·licituds han d'anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases.

17.6 Les entitats interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

17.7 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

17.8 En cada convocatòria es podran establir altres formes i mitjans de presentació de les sol·licituds per a les diferents entitats sol·licitants, si s'escau.

17.9 Per a la presentació de les sol·licituds, les entitats hauran de seguir les indicacions en la corresponent Guia de sol·licitud dels Programes Integrals, aquesta guia es publicarà al Web https://www.oficinadetreball.gencat.cat

17.10 La sol·licitud inclourà les declaracions relatives al compliment dels requisits i obligacions recollits a la base 14 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

17.11 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més, també es consultarà les dades relatives a la constitució, estatuts i altres documents fundacionals, mitjançant la consulta al Registre d'entitats i al Registre Mercantil, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els esmentats registres.

17.12 La presentació de la sol·licitud de la subvenció faculta al Servei Públic d'Ocupació per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

17.13 Amb la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:

1) Fitxa resum del projecte que es durà a terme, incloent-hi la durada prevista del projecte i el lloc de realització a nivell comarcal.

2) Memòria del projecte que presenta, segons el model establert a la Guia de sol·licitud dels Programes Integrals, i que com a mínim contindrà la següent informació:

- Descripció de les línies d'actuació: principals components de la proposta de participació, els grups objectiu, la lògica d'intervenció, les estratègies i metodologies d'implementació i, en el seu cas, l'aportació dels diferents socis implicats.

- Anàlisi de la situació dels col·lectius destinataris de les actuacions.

- Programa de treball: objectius, accions i la seva seqüenciació i integració, recursos humans i materials, cronograma.

- Indicadors del projecte a nivell d'objectiu específic.

- Pressupost total, detallat per accions. En cas d'agrupacions d'entitats, en el pressupost s'haurà d'incloure el detall del pressupost de cadascuna de les entitats.

3) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprovarà d'ofici.

No s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat beneficiària representada.

17.14 En cas que no s'hagi presentat mai el full de domiciliació bancària degudament emplenat d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, aquest es troba en l'apartat de serveis i tràmits, disponible a l'adreça Full de domiciliació bancària o vulguin modificar les dades consignades, s'ha d'aportar-ne un de nou. En cas que ja s'hagi presentat aquest full al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, només serà necessari informar les dades de sol·licitud.

17.15 En cas de documents que ja es trobin en poder de qualsevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, en aplicació del que preveu l'article 53.1.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud.

17.16 En cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

17.17 La data de presentació de la sol·licitud que es tindrà en compte a efectes de termini serà la data d'entrada de la sol·licitud en el registre i, en cas de les administracions públiques d'àmbit local i les entitats que hi estiguin adscrites o vinculades, es tindrà en compte la data d'entrada de la sol·licitud en l'extranet de les administracions catalanes, en endavant EACAT. La convocatòria por determinar altres formes de sol·licitud.

17.18 L'òrgan instructor podrà comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) En cas de persona jurídica, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al document d'identificació fiscal de l'entitat, als registres corresponents.

c) En cas de persona física empresària, les dades relatives a l'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

d) En cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el Protectorat.

e) En cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts, d'acord amb el règim transitori previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

f) En cas de persones físiques, si són residents o no a Catalunya, si escau.

g) Volum de negoci.

h) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

i) Qualsevol altra dada que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri necessari.

En cas que l'òrgan instructor per causes alienes a la seva actuació, no pugui comprovar d'ofici les dades i el compliment dels requisits esmenats, requerirà a la persona beneficiària que aporti la documentació escaient en un termini de 10 dies hàbils.

L'òrgan instructor pot demanar a les persones sol·licitants que aportin la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

17.19 En cas que el projecte sol·licitat es vulgui executar a més d'una comarca, l'entitat haurà de definir en el moment de fer la sol·licitud, les seves prioritats dels projectes per comarques. S'entendrà que el primer projecte de la llista és el projecte prioritari i així correlativament.

17.20 Per convocatòria es podrà establir una plataforma o sistema diferent de presentació de les sol·licitud, atenent a les possibilitats de cada moment.

 

Base 18

Inadmissió i desistiment

18.1 L'incompliment dels requisits no esmenables de la base 14 de l'annex 1 d'aquesta Ordre o del termini de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

18.2 Si la sol·licitud no reuneix els requisits establerts en aquest article, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest requeriment es notificarà conjuntament amb la resolució provisional.

18.3 En cas que qualsevol entitat de les incloses a la sol·licitud incompleixi el punt 2 de la base 17 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'admetrà la primera sol·licitud entrada per registre i es desestimaran les següents.

18.4 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 17 de l'annex 1 d'aquesta Ordre o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud. El requeriment es notifica individualment a les entitats sol·licitants.

18.5 Qualsevol entitat sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment, i el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya mitjançant l'òrgan corresponent que estableixi la convocatòria, ha d'acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.

18.6 Prèviament a la concessió de les subvencions, l'òrgan instructor que determini la convocatòria ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

18.7 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant del superior jeràrquic competent en el termini d'un mes a comptar des de la publicació o notificació.

 

Base 19

Procediment de concessió

19.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència competitiva.

19.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment i la composició de la Comissió de Valoració o òrgan col·legiat que analitzarà i avaluarà les sol·licituds presentades es determinarà en cada convocatòria.

19.3 Prèviament a l'inici de la concurrència, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya distribuirà territorialment el pressupost, a nivell de comarca, d'acord amb la taxa d'atur i el nombre de persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya a cada comarca. Aquesta distribució es concretarà en la corresponent convocatòria.

19.4 Amb l'objectiu d'obtenir una oferta diversificada en tot el territori, s'atorgarà inicialment un grup de participants al projecte més puntuat en cada comarca.

A continuació, l'atorgament dels projectes serà entre tots els lots de grups de persones participants a nivell de servei territorial seguint els criteris de puntuació.

En cas que hi hagi romanents de pressupost dels diversos serveis territorials, se sumaran tots aquests romanents i s'atorgaran tants lots de grups de persones participants com pressupost hi hagi disponible, seguint els criteris de puntuació.

En cas d'empat en qualsevol de les rondes s'atorgarà aquell projecte o lot de grups de persones participants que tingui el cost per jove inferior. S'entén per cost per jove, l'import total sol·licitat del projecte entre tots les persones participants.

19.5 Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució provisional d'atorgament a l'òrgan concedent d'acord, si escau, amb l'informe la Comissió de valoració o de l'òrgan col·legiat. Aquesta proposta provisional de concessió contindrà la llista de sol·licitants proposats per ser beneficiaris de les subvencions i les persones o entitats que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, i estarà detallada en funció de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris d'avaluació previstos en aquesta Ordre.

19.6 Quan l'import de la subvenció de la proposta de la resolució provisional sigui inferior al que figura en la sol·licitud presentada, l'òrgan instructor ha d'instar a l'entitat sol·licitant perquè en un termini de 10 dies accepti i ajusti el Programa Integral a la quantitat establerta en l'informe, amb caràcter previ a la resolució definitiva d'atorgament. En qualsevol cas, la reformulació del projecte ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, d'acord amb els criteris següents:

a) Es pot reduir el nombre de participants previstos, mantenint la ràtio de cost/participants, o bé proposant una nova quantitat de participants a atendre, sempre i quan aquests nombre de participants no sigui inferior al mínim de la ràtio que s'estableixi per tutor en la convocatòria.

b) No es poden incloure accions no admeses, ni modificar la durada ni la modalitat de les acceptades.

19.7 S'atorgaran inicialment els projectes més puntuats. L'òrgan col·legiat distribuirà el pressupost disponible entre les sol·licituds de propostes de projectes que superin la puntuació mínima requerida, establerta en 50 punts, d'acord amb els criteris de valoració de la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

19.8 Si un cop esgotat el pressupost, resten projectes que han superat els 75 punts, es podran disminuir els atorgaments mitjançant prorrateig amb la finalitat d'arribar a tots aquells que tinguin més de 75 punts.

19.9 Si l'entitat no presenta l'acceptació de les condicions d'execució del projecte, dins del termini establert, s'entén que renuncia a la sol·licitud de subvenció.

19.10 La notificació de la proposta de resolució provisional d'atorgament de les subvencions a les persones interessades es farà mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

19.11 La proposta de resolució provisional inclourà el requeriment, si s'escau, de documentació d'esmena de la sol·licitud a aportar dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta.

Juntament amb la documentació requerida en cada convocatòria es pot preveure la presentació d'un document d'acceptació de la subvenció per part de les entitats proposades com a beneficiàries.

A través del document d'acceptació, les persones proposades poden desistir de la subvenció o presentar la reformulació del projecte i del pressupost per adaptar-los a la subvenció proposada, si l'import és inferior. En qualsevol cas, ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar una modificació substancial del projecte. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la justificació haurà de ser respecte d'aquest pressupost.

En el supòsit d'haver presentat reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció comporta l'acceptació de la reformulació.

La no aportació dins el termini indicat de la documentació esmentada comportarà el desistiment de la sol·licitud.

19.12 Examinades, si s'escau, les al·legacions formulades i les reformulacions dels projectes, la persona titular de unitat responsable que detalli la convocatòria ha de proposar l'aprovació o la denegació de la subvenció a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. En cas de ser denegada, la resolució ha de motivar la causa de la denegació.

19.13 L'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de concessió de les subvencions a la vista, en tot cas, de la proposta de resolució provisional, de la documentació addicional presentada pels beneficiaris proposats, i de les comprovacions realitzades d'ofici i l'elevarà a l'òrgan resolutori.

 

Base 20

Criteris de valoració

20.1 La valoració de les sol·licituds es realitzarà en base a una escala de puntuació de 0 a 100 punts. La puntuació mínima per optar a la subvenció serà de 50 punts.

20.2 En compliment del que determina la base 19 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'estableixen els diversos criteris de valoració tècnica per tal d'adequar el projecte a l'objecte i a la finalitat de la convocatòria, anàlisi dels resultats esperats i l'experiència i capacitat tècnica de l'entitat sol·licitant, entre d'altres. Els criteris de valoració i barems de puntuació són els següents:

a) Claredat i definició del projecte a l'objecte i finalitat de la convocatòria (Pes total 25 punts).

a.1) Disseny del projecte, objectius esperats i mesures que integra (15 punts).

Es valora el disseny del projecte amb identificació de cada una de les mesures que integra:

- Justificació de la necessitat del projecte. Haurà d'especificar quina serà l'adequació del projecte en relació amb les necessitats del mercat de treball del territori, en què consistirà i la coherència del projecte amb les fases que el composen, descripció de la planificació i desenvolupament i calendari d'execució (5 punts).

- Concreció dels objectius del projecte així com la relació entre els objectius de cada una de les fases que l'integren. Els objectius s'han d'expressar en termes observables, mesurables i quantificables (5 punts).

- Descripció de cada una de les fases. Les fases han d'estar adaptades a les expectatives de les persones participants i a la demanda del mercat de treball del territori on s'executa el projecte (5 punts).

La puntuació d'aquest criteri és acumulativa i el resultat final de l'ítem és la suma de la valoració dels diferents ítems.

a.2) Metodologia de desenvolupament del projecte (10 punts).

Es valora la coherència del plantejament metodològic del projecte amb les mesures utilitzades i amb les fases de desenvolupament:

- Descripció de la planificació i desenvolupament del projecte (5 punts).

- Metodologia de seguiment i d'avaluació continuada que es farà al llarg de totes les fases del programa (5 punts).

La puntuació d'aquest criteri és acumulativa i el resultat final de l'ítem és la suma de la valoració dels diferents ítems.

b) Capacitat acreditada de l'entitat sol·licitant per desenvolupar el projecte presentat tenint en compte les experiències anteriors i la capacitat econòmica i financera respecte l'import sol·licitat (Pes total 25 punts).

Per valorar aquest bloc es té en compte la informació disponible en la memòria justificativa del projecte i en la capacitat tècnica, econòmica i financera de l'entitat sol·licitant en relació amb:

b.1) Experiència prèvia en projectes similars de l'entitat sol·licitant per a l'execució del projecte (15 punts).

Es valora que l'entitat coordinadora que ha d'executar el projecte tingui una experiència prèvia superior a la qual s'exigeix per participar. S'ha de realitzar una breu ressenya de cada projecte en el qual hagi participat amb la indicació de si l'ha gestionat directament o si ha participat i en quin grau, i objectius assolits en relació amb la inserció i/o retorn al sistema educatiu de les persones destinatàries al finalitzar el projecte i la font de finançament.

 

Experiència prèvia en projectes similars

Puntuació

Entre 4 o 5 anys d'experiència prèvia, en gestió i execució en alguna o varies de les actuacions que contemplen les mesures d'aquesta Ordre

5

Entre 6 i 8 anys d'experiència prèvia, en gestió i execució en alguna o varies de les actuacions que contemplen les mesures d'aquesta Ordre

10

Més de 8 anys d'experiència prèvia, en gestió i execució en alguna o varies de les actuacions que contemplen les mesures d'aquesta Ordre

15

 

 

La puntuació d'aquest criteri és excloent i el resultat final de l'ítem correspon a una de les tres opcions assenyalades.

b.2) Relació entre la capacitat econòmica i financera i l'import sol·licitat (10 punts).

Es valora la capacitat econòmica i financera suficient, mitjançant la xifra de negoci dels 3 darrers anys per part de l'entitat sol·licitant, per a la gestió i execució del projecte.

En cas que la sol·licitud sigui d'una agrupació d'entitats, aquesta relació que es contempla en el punt b.2) serà la mitjana de la suma de totes les entitats que englobi la sol·licitud, excepte les entitats que únicament imparteixin la formació.

Aquesta capacitat econòmica i financera suficient, s'entén com el total d'ingressos rebuts per a la realització de totes les transaccions econòmiques realitzades durant el període de temps establert.

La capacitat econòmica i financera es contrasta amb l'import de subvenció sol·licitat, de tal manera que aquest import suposa un percentatge de la capacitat econòmica acreditada per l'entitat i no pot superar el 75% d'aquesta.

 

La puntuació s'assigna per trams de percentatge de tal manera que a major percentatge s'obtindrà menor puntuació en aquest ítem, d'acord amb els intervals de la taula següent:

 

Percentatge de subvenció en relació als ingressos

Puntuació

Entre el 61% i el 75%

4

Entre el 41% i el 60%

6

Entre el 21% i el 40%

8

Inferior al 20%

10

 

 

La puntuació d'aquest criteri és excloent i el resultat final de l'ítem correspon a una de les quatre opcions assenyalades.

c) Cooperació de les entitats amb el territori, amb altres entitats associades, amb empreses, àmbit d'actuació dels projectes, cost del projecte per participant respecte la mitjana de les sol·licituds i tant per cent d'inserció (pes total 50 punts).

Es valora com l'entitat coordinadora cooperarà amb altres agents públics del territori, quin serà el seu àmbit d'actuació, quin serà el cost del projecte per participant respecte la mitjana de les sol·licituds, etc.

c.1) Aquelles sol·licituds que aglutinin una o diverses entitats agrupades beneficiàries.

Es valorarà la capacitat per establir llaços de cooperació amb altres entitats vinculades a les persones participant en el territori, sumant aquestes entitats al projecte en qualitat de beneficiàries associades, amb l'objectiu de sumar esforços (15 punts).

 

Nombre d'entitats agrupades

Puntuació

Entre 2 i 3

2

Entre 4 i 6

6

Entre 7 i 8

8

Entre 9 i 10

10

Més de 10

15

 

 

La puntuació d'aquest criteri és excloent i el resultat final de l'ítem correspon a una de les tres opcions assenyalades.

Aquesta puntuació, es considerarà 15 directament quan la sol·licitud presentada sigui única en la comarca d'actuació.

c.2) Plantejament de la cooperació i coordinació que l'entitat coordinadora durà a terme amb altres agents del territori (institucions educatives, entitats associatives i socials, sectors empresarials, òrgans de participació, etc.) i com fomentaran la participació de les persones participants en les activitats de caràcter cívic, social, cultural, i d'enfortiment dels vincles amb el seu entorn. El projecte s'haurà d'adequar a un model de cooperació al territori amb la participació i el suport d'aquests agents, els quals hauran de formalitzar en un escrit aquest suport, els termes en que s'estableix aquesta cooperació i els compromisos reals que assumeixen (5 punts).

 

Nombre d'agents del territori

Puntuació

Entre 3 i 5

2

Entre 6 i 9

3

Més de 9

5

 

 

La puntuació d'aquest criteri és excloent i el resultat final de l'ítem correspon a una de les tres opcions assenyalades.

No s'entendrà per agents del territori aquells que derivin persones participants al projecte, atenent que això forma part de l'obligació d'aportar la borsa pròpia de l'entitat com a participants del programa. Els agents del territori han de ser entitats que, en el marc del projecte, fomentin la participació de les persones participants en les activitats de caràcter cívic, social, cultural, i d'enfortiment dels vincles amb el seu entorn, tal com es descriu anteriorment.

c.3) Es valoraran els projectes, l'àmbit d'actuació dels quals sigui més d'un servei territorial. A efectes d'aquesta Ordre o el que determini la convocatòria, els serveis territorials es distribueixen de la manera següent (5 punts):- Servei Territorial Barcelona:

Maresme, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf

- Servei Territorial de Girona:

Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Ripollès, Selva

- Servei Territorial de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran:

Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Garrigues, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià, Urgell, Val d'Aran

- Servei Territorial de Tarragona:

Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès

- Servei Territorial de les Terres de l'Ebre:

Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Ribera d'Ebre

- Servei Territorial de Catalunya Central:

Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona, Solsonès

La puntuació serà la següent:

 

Nombre de serveis territorials

Puntuació

Dos serveis territorials

1

Tres serveis territorials

3

Quatre serveis territorials

4

Més de quatre serveis territorials

5

 

 

La puntuació d'aquest criteri és excloent i el resultat final de l'ítem correspon a una de les quatre opcions assenyalades.

c.4) Es valorarà la quantitat d'empreses amb les quals col·laborarà l'entitat coordinadora per fer les sessions d'informació i coneixement de l'entorn productiu. S'haurà d'acreditar per escrit un acord per part de les empreses amb compromisos reals (5 punts):

 

Nombre d'estades

Puntuació

Menys de 5

1

De 5 a 7

2

De 8 a 10

3

Més de 10

5

 

 

La puntuació d'aquest criteri és excloent i el resultat final de l'ítem correspon a una de les quatre opcions assenyalades.

c.5) Cost del projecte per participant respecte la mitjana de les sol·licituds (10 punts).

El cost per participant de cada projecte es calcularà de la següent manera:

Import sol·licitat/participant a atendre

Les puntuacions per cost per participant seran:

 

% sobre la mitjana de sol·licituds

Puntuació

Inferior a l'1%

6

Entre l'1% i inferior al 5%

7

Entre el 5% i inferior al 10%

8

Entre el 10% i inferior al 15%

10

 

 

La puntuació d'aquest criteri és excloent i el resultat final de l'ítem correspon a una de les quatre opcions assenyalades.

c.6) Tant per cent del total de participants del projecte que es comprometen a inserir (10 punts):

 

% compromís d'inserció

Puntuació

Mínim convocatòria + 5% addicional

2

Mínim convocatòria + entre 6% i 10% addicional

4

Mínim convocatòria + entre 11% i 15% addicional

6

Mínim convocatòria + entre 16% i 20% addicional

8

Mínim convocatòria+ 21% addicional

10

 

 

La puntuació d'aquest criteri és excloent i el resultat final de l'ítem correspon a una de les quatre opcions assenyalades.

 

Base 21

Resolució i notificació

21.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de l'òrgan instructor de la unitat responsable detallada en la convocatòria.

21.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 3 mesos a comptar des de la data de finalització de presentació de sol·licituds.

21.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim la identificació de l'entitat perceptora a la qual es concedeix la subvenció, en cas d'agrupació d'entitats l'import desglossat per conceptes. En funció del que determini la convocatòria caldrà enumerar les etapes, identificant els compromisos d'execució que assumeix cadascun dels membres de l'agrupació, així com l'import de la subvenció a aplicar a cadascun d'ells. En cas que s'autoritzin bestretes, la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció i la forma i la quantia de les garanties que, si s'escau, ha de presentar el beneficiari.

Aquesta resolució es notificarà a les entitats interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

21.4 La resolució d'atorgament s'ha de notificar a la persona o entitat beneficiària mitjançat la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) d'acord amb el que estableix l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, i d'acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics.

21.5 En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini establert en l'apartat 2 d'aquesta base, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

21.6 La resolució d'atorgament o de denegació de la subvenció, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant el secretari general del Departament en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les concessions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió a d'altres subvencions en exercicis futurs.

21.7 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

Base 22

Pagament

22.1 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici si l'entitat perceptora està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de l'entitat perceptora implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

22.2 El pagament de la subvenció es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, a partir de la presentació del certificat d'inici, per a la qual no s'exigeixen garanties. El pagament del 20% restant s'ha de tramitar un cop l'activitat subvencionada ha estat degudament justificada d'acord amb la base 28 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

En cas que s'hagin produït minoracions o renúncies, s'adaptarà aquest segon pagament a l'import finalment atorgat. La convocatòria podrà establir uns percentatges diferents.

22.3 En cas d'agrupació d'entitats, l'entitat perceptora serà la que rebrà els pagaments i distribuirà a la resta d'entitats l'import corresponent, d'acord amb la resolució d'atorgament.

22.3 L'òrgan instructor és l'òrgan que signarà la proposta de pagament.

 

Base 23

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

23.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos en aquesta Ordre, podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'atorgament

23.2 L'entitat beneficiària té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, en els termes de l'article 95.e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i que no afectin a la concurrència.

 

Base 24

Publicitat de la concessió de les subvencions atorgades

24.1 Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l'exposició de la seva relació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), i a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i al portal de transparència (http://transparencia.gencat.cat/ca/inici/). En cas que l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les persones/entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

24.2 Així mateix, per les convocatòries adreçades a persones joves inscrites al Registre de la Garantia Juvenil, i d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s'informa que la llista de beneficiaris es publicarà en un portal d'Internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.

 

Base 25

Responsabilitats del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

25.1 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, mitjançant la unitat responsable que determini cada convocatòria i que impulsi el Programa, establirà un pla de seguiment, assistència tècnica i de coordinació per a cada projecte aprovat en el marc del Programa Integral regulat en aquesta Ordre, que li serà comunicat a l'entitat coordinadora en el termini d'un mes des de la data de notificació de la resolució d'atorgament.

25.2 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya designarà un tècnic de referència per a cada projecte que serà el seu referent en l'àmbit de seguiment i assistència tècnica durant l'execució del projecte.

25.3 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya impulsarà accions formatives i d'intercanvi de bones pràctiques amb l'objectiu d'empoderar als professionals per a la millora continuada.

25.4 L'àrea del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya impulsora de la convocatòria publicarà abans de l'inici dels Programes Integrals la Guia per a la gestió dels Programes Integrals. Aquesta guia serà d'obligat compliment per a l'execució del programa.

25.5 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya vehicularà la coordinació entre l'entitat que executi el programa i l'entitat del territori on s'ofereixin serveis als quals potencialment es puguin derivar les persones participants del Programa Integral.

 

Base 26

Seguiment i assistència tècnica a les entitats

26.1 La unitat responsable del programa establirà un Pla d'assistència tècnica i seguiment (PATS) a les entitats per tal de garantir el suport, assistència i seguiment qualitatiu en la implementació de cada projecte en concret i del conjunt del programa.

Aquest PATS consistirà com a mínim en la identificació per part de la unitat responsable de la convocatòria d'una persona tècnica de referència per a l'entitat, un pla de comunicació entre ambdues parts, els criteris de coordinació, els compromisos d'intercanvi de dades i un calendari de reunions i les funcions de la "Comissió de Seguiment del Projecte".

26.2 La "Comissió de Seguiment del Projecte", que la composarà com a mínim una persona tècnica o responsable del programa de l'àrea responsable de la convocatòria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la persona designada com a interlocutora del projecte. Es podran afegir a aquesta Comissió algun representant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i/o del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al territori.

Es reuniran sempre que ho sol·liciti una de les parts i els acords que se'n derivin es documentaran mitjançant actes per tal de deixar evidència dels acords presos. Les funcions de presidència de la Comissió són exercides per un dels membres que designi el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La Comissió dirimirà les diferències que puguin sorgir i elevarà, si és el cas, a la persona responsable de la unitat que detalli la convocatòria, els desacords que no es puguin resoldre per tal que aquesta determini com procedir. Per tot allò que no estigui previst, s'aplicarà el règim jurídic dels òrgans col·legiats previst en el Capítol II de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Base 27

Guia dels Programes Integrals

Les accions previstes en els Programes Integrals s'hauran de desenvolupar d'acord amb el que preveu la Guia de gestió del Programa Integral, la qual contindrà les especificacions per a la correcta presentació dels projectes, sol·licituds de possibles modificacions i autoritzacions, la seva execució i justificació tècnica i econòmica, la qual serà d'obligat compliment, i que es penjarà a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

 

Base 28

Justificació

28.1 La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució de l'objecte de la subvenció es farà d'acord amb el preveuen els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions i l'Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.28.2 En els supòsits de cofinançament pel Fons Social Europeu i/o l'FSE- Iniciativa d'Ocupació Juvenil, la documentació justificativa haurà de complir els requisits que determinin la norma estatal relativa a les despeses subvencionables.28.3 Un cop finalitzades les actuacions, l'entitat beneficiària haurà de presentar la justificació de la subvenció corresponent a cada actuació. La justificació vindrà determinada en funció de la font de finançament que determini la convocatòria, que haurà de ser entre les que tot seguit es detallen:- Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa per l'actuació de Orientació/Tutorització prevista a la base 4.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i l'actuació de Formació prevista a la base 4.2, de l'annex 1 d'aquesta Ordre en els supòsits de cofinançament amb Fons Social Europeu i/o l'FSE- Iniciativa d'Ocupació Juvenil,

- Compte justificatiu simplificat per a atorgaments inferiors a 60.000,00 euros i compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a per a la resta d'atorgaments, per l'actuació de Orientació/Tutorització prevista a la base 4.1 de l'annex1 d'aquesta Ordre i l'actuació de Formació prevista a la base 4.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre quan no hi hagi cofinançament amb fons europeus. En cas que les entitats beneficiàries siguin entitats locals, aquestes presentaran un compte justificatiu simplificat, sense la limitació dels 60.000,00 euros, que incorporarà un certificat d'interventor/a o de secretari/ària-interventor/a de l'entitat local, o podran optar per presentar un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a.

- Acreditació per mòduls per a la justificació dels incentius previstos a la base 9.3, de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Si s'escau, l'auditor de comptes haurà de complir amb les indicacions dels articles 6, 7 i 8 de l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, on es fa referència als procediments que ha d'aplicar, al contracte que haurà de subscriure amb l'entitat beneficiària de la subvenció, així com altres obligacions que li corresponguin.28.4 La justificació de les actuacions ha d'incloure una memòria explicativa del compliment de la finalitat de les actuacions, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i una memòria econòmica sobre el cost de les actuacions realitzades, d'acord amb l'annex 5 d'aquesta Ordre.28.5 Sistemes de simplificació

28.5.1 Cofinançament pel Fons Social Europeu i/o l'FSE- Iniciativa d'Ocupació JuvenilPer a l'actuació d'Orientació/Tutorització prevista a la base 4.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'aplicarà, com a opció de costos simplificats, un tipus fix de fins un 25%, calculat sobre les despeses directes de personal correctament verificades, per imputar la resta de despeses de l'actuació. Aquesta opció està prevista a l'article 14.2 del Reglament (UE) Núm.1304/2013.

Per a la justificació de l'acció de formació prevista en la base 4.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'aplicarà com a opció de costos simplificats, un tipus fix del 10%, calculat sobre les despeses directes, per tal d'imputar les despeses indirectes de l'operació. El valor i determinació del tipus fix ve determinat per un estudi econòmic realitzat al respecte, i limitat pel Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, de reforma urgent del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

28.5.2 Altres fons de finançament

Per a l'actuació d'Orientació/Tutorització prevista a la base 4.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, no s'aplicarà cap opció de costos simplificats.

Per a la justificació de l'acció de formació prevista en la base 4.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, s'aplicarà com a opció de costos simplificats, un tipus fix del 10%, calculat sobre les despeses directes, per tal d'imputar les despeses indirectes de l'operació. El valor i determinació del tipus fix ve determinat per un estudi econòmic realitzat al respecte, i limitat pel Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, de reforma urgent del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.Qualsevol correcció financera que s'apliqui sobre les despeses que serveixen de base de càlcul del tant fix, en virtut de les verificacions i controls que puguin efectuar-se, donarà lloc a una minoració de l'import imputat mitjançant el tant fix.L'opció del tant fix per a la imputació de les despeses és obligatòria per a tots els beneficiaris de les accions concedides, durant tot el procés d'execució i liquidació, i no es pot canviar aquest sistema de justificació.28.6 Sistema de validació de justificants de despesa

Mentre no es disposi d'un sistema de gestió electrònic, per tal de poder realitzar el control de la concurrència de subvencions, l'entitat beneficiària inclourà, en la relació de despeses de la memòria econòmica,per a cada despesa, la informació que permeti identificar a quina subvenció ha estat imputada i l'import o percentatge respecte el cost total de la despesa que s'ha imputat, així com el codi comptable. En cas de cofinançament amb FSE, també s'inclourà el percentatge de cofinançament. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya facilitarà el model normalitzat de relació de despeses.28.7 L'obligació de presentar la justificació recau sobre qui percep la subvenció. En el cas d'agrupacions totes les entitats tenen la qualitat de beneficiaris i resten obligades a realitzar i presentar la justificació tal i com determinarà la convocatòria.28.8 La documentació de la justificació tècnica i econòmica dels projectes s'haurà de lliurar al Registre del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, carrer Llull, 297, 08019 Barcelona, sens perjudici de les formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o el que determini la convocatòria.La documentació presentada per l'entitat beneficiària ha de permetre que l'òrgan concedent certifiqui que la inversió s'ha dut a terme, s'han assolit les condicions establertes i s'ha complert la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.El Servei de Verificació de Programes d'Ocupació i el Servei de Control i Justificació Econòmica comprovaran el compte justificatiu i podran requerir l'entitat beneficiària per a la remissió dels justificants addicionals que consideri oportú i que permetin obtenir una evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.Quan, en la comprovació de la subvenció, s'apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació, es posarà en coneixement de l'entitat beneficiària i es concedirà un termini de deu dies hàbils per corregir-los.28.9 El/la titular del Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.28.10 En el compliment de l'obligació de la inserció laboral dels participants, quan aquesta es realitzi mitjançant un contracte d'obra o servei o altes en el règim d'autònoms, signats durant l'execució del projecte o en el termini de presentació de la justificació, és comprovarà, passat els 6 mesos des de la durada real del contracte o l'alta i el pagament de les quotes dels 6 primers mesos. Per tant, no es realitzarà l'últim pagament fins la comprovació d'aquestes dades.

28.11 En el supòsit de compte justificatiu simplificat el Servei de Control i Justificació Econòmica del Servei Públic d'Ocupació,de Catalunya mitjançant tècniques de mostreig aleatori sistemàtic, requerirà a aquestes entitats beneficiàries els justificants de despesa, amb el corresponent comprovant de pagament, que consideri oportuns dels inclosos en relació classificada de les despeses de l'activitat per tal d'obtenir evidència raonable sobre l'aplicació adequada de la subvenció.

 

Base 29

Verificació de les actuacions subvencionables

29.1 Les actuacions de verificació per part de Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de les actuacions subvencionables seran de dos tipus:

a) Verificacions administratives: tenen per objecte verificar l'execució de les actuacions i assegurar que aquesta està suportada pels corresponents documents justificatius, i garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats i empreses beneficiàries estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.).

b) Verificacions in situ o sobre el terreny: tenen per objecte comprovar l'efectiva realització de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries. Les verificacions sobre el terreny s'efectuaran durant la realització de l'acció subvencionada.

29.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

29.3 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya és l'organisme que durà a terme les actuacions de control i verificació que es considerin necessàries per a la correcta execució dels Programes Integrals en el territori.

 

Base 30

Control de les accions subvencionables

30.1 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

30.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'Administració autonòmica, estatal i comunitària.

 

Base 31

Revocació

31.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació l'incompliment i la falsedat en la declaració dels requisits previstos a la base 14 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

31.2 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida, hauran d'instar l'inici del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya; o si aprecien algun motiu d'infracció hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

31.3 Els incompliments parcials dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l'execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa o en el seguiment in situ de les accions subvencionades, així com també la justificació d'una quantia inferior a l'atorgada inicialment, implicaran l'inici d'un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de l'import pendent de pagament i/o el reintegrament parcial, per part de l'entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

Quan es tracti d'entitats beneficiàries amb membres associats o agrupats, cada membre de l'agrupació serà responsable del compliment de les activitats compromeses i, si algun dels membres hagués de reintegrar la subvenció i no ho fes, la resta de membres haurien de respondre solidàriament d'acord amb els articles 40.2 i 53 a) de la Llei 38/2003, 17 de novembre, general de subvencions.

31.4 Els criteris i fórmules que s'aplicaran per calcular els imports a revocar i les causes de revocació parcial són les següents:

- Quan el nombre de participants iniciats sigui inferior a la ràtio establert per grup, es reduirà la part proporcional de les actuacions d'orientació.

- Quan no es compleixin els requisits d'assistència a formació establerts a la base 9.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, es reduirà la part proporcional de les actuacions de formació.

- Quan es produeixi un incompliment del compromís mínim d'inserció, que serà el que determini la convocatòria, tal com s'estableix a la base 8 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, es reduirà fins a un 25% de la subvenció atorgada. Es reduirà l'import total atorgat de la següent manera:

a) Per cada punt de percentatge d'incompliment es reduirà l'import total atorgat en un 1% fins a un màxim del 25% del total de l'import atorgat.

b) Per a aquelles entitats que es van comprometre a una inserció superior al mínim establert es reduirà de l'import total atorgat un 5% per cada tram incomplert d'acord amb els criteris d'avaluació de la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

En aquells casos en que a més no s'hagi arribat al mínim d'inserció, a aquesta reducció se li afegirà també la corresponent a l'apartat a del punt 1 de la base 31 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

L'import a minorar es calcularà sobre l'import total atorgat al projecte.

El topall màxim de revocació per aquest concepte ser à del 25% del total atorgat.

Per incompliment dels compromisos establerts al punt c.2 de la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, es reduirà fins a un 15% sobre subvenció atorgada.

L'incompliment del compromís s'entendrà quan no es compleixi amb el nombre d'agents mínims establerts.

S'entendrà complert el compromís encara que es substitueixi un agent.

- Per incompliment dels compromisos establerts al punt c.4 de la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, es reduirà fins a un 5% de la subvenció atorgada.

L'incompliment del compromís s'entendrà quan no es compleixi amb el nombre de visites a empreses de l'entorn productiu mínims establerts. S'entendrà complert el compromís encara que es substitueixi una empresa de les inicialment proposades.

Aquest és un compromís de caràcter global, o sigui, en el projecte han de participar els volums de les empreses compromesos, però la participació dels participants s'ajustarà a les necessitats d'aquest, no obligatòriament ha de participar en totes les estades si no és necessari en el seu full de ruta.

31.5 Són causes de revocació total, de la part de la subvenció vinculada a les accions de formació, les següents:

- La realització de les accions formatives sense disposar dels requisits exigits per la normativa reguladora per a la impartició de l'especialitat.

- L'incompliment de la normativa reguladora de la Formació Professional per a l'ocupació.

31.6 Una vegada justificada la realització de les accions subvencionades i revisada la justificació de les despeses, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya recalcularà la subvenció i podrà minorar la quantia atorgada inicialment, per ajustar-la a l'execució de les accions i les despeses efectuades.

31.7 En compliment del que estableix l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'iniciar els processos de revocació quan escaigui. Resten exclosos els supòsits de revocacions que impliquin el reintegrament d'un import inferior a 60 euros.

 

Base 32

Renúncia

32.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

32.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.

 

Base 33

Règim de compatibilitat de les subvencions

33.1 Les subvencions regulades en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut o subvenció obtingut per l'entitat perceptora per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa en la sol·licitud de la subvenció, la part subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la part finançada amb càrrec a altres fons públics o privats.

33.2 L'import de les subvencions concedides en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.

 

Base 34

Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els capítols II i VI del Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

 

Base 35

Publicitat de les subvencions per part de l'entitat beneficiària

35.1 L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s'estableix a la base 15 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

35.2 L'entitat beneficiària haurà d'adoptar les següents mesures de publicitat i informació:

- Durant la realització de l'operació, haurà d'informar al públic del cofinançament de l'actuació, en el seu espai web, si en disposa, i mitjançant un cartell visible pel públic.

- Fons de finançament públic.

- Inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent.

- Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.

35.3 A més, en el cas que existeixi cofinançament amb FSE l'entitat beneficiària haurà d'adoptar les mesures següents de publicitat i informació:

- En totes les mesures d'informació i comunicació que realitzi, haurà d'incloure l'emblema de la Unió, una referència a la Unió Europea, una referència al Fons Social Europeu (o al Fons Social Europeu i a la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, si l'ajut es cofinança per l'eix 5 del POEJ) i el lema "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur", o el que estigui vigent en cada convocatòria.

- Durant la realització de l'operació, haurà d'informar al públic del cofinançament de l'actuació, en el seu espai web, si en disposa,i mitjançant un cartell visible pel públic, de mida A3 mínim.

- Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014 de 28 de juliol, de la Comissió.

- S'haurà d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament del Fons Social Europeu (o del Fons Social Europeu i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, si l'ajut es cofinança per l'eix 5 del POEJ) en qualsevol document que es lliuri als participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada, per exemple els certificats d'assistència, els convenis de pràctiques, els contractes, l'anunci de l'aula, etc.

 

Base 36

Indicadors

36.1 El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya establirà els mitjans i els terminis pel registre d'informació de les dades, de manera estandaritzada i sistematitzada. A més, de manera complementària, les entitats beneficiàries hauran d'informar dels indicadors de realització i de resultats que no siguin de inserció laboral corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu per al període 2014-2020, la Conferència sectorial d'Ocupació i Afers Laborals _ Plan Anual de Políticas de Empleo, PAPE- i al mateix Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, PDPA, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

El registre d'indicadors es farà com a mínim trimestralment, i les mínimes dades a incloure es troben a l'annex 4 d'aquesta Ordre.

Aquestes dades s'han de recollir des del moment en què la persona participant inicia l'actuació, independentment que la finalitzi o no. És a dir, s'han de recollir també les dades de les persones participants que abandonen.

36.2 Les entitats beneficiàries han de registrar i trametre els indicadors en la forma i terminis que estableixi la convocatòria.

 

Base 37

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació els preceptes continguts al capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en els seus preceptes bàsics; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya del present exercici així com altra normativa comunitària, estatal i autonòmica que pugui ser d'aplicació. 

Base 38

Protecció de dades de caràcter personal

38.1 Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer Base de dades de subvencions i ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

L'òrgan administratiu responsable d'aquest fitxer és la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona. Adreça electrònica: protecciodades.soc@gencat.cat davant la qual podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

38.2 Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquesta Ordre. En especial, adoptarà les mesures adient per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.

 

 

Annex 2

Despeses subvencionables

 

Són subvencionables aquelles despeses que s'imputin al desplegament de les accions per respondre de manera inequívoca a llur naturalesa, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de l'actuació i hagin estat efectivament pagades per l'entitat beneficiària abans de la presentació de la justificació econòmica.

Són despeses directes subvencionables aquelles que, inequívocament, s'identifiquen amb les operacions subvencionades i el nexe amb elles es pot demostrar sense cap dubte.

Són despeses indirectes subvencionables totes aquelles que no es puguin vincular directament a una actuació del projecte subvencionat, però que són necessàries per a la realització de l'actuació.

Als efectes d'aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les següents:

1) Acció d'orientació i tutorització

1.1 Despeses directes de personal subvencionables.

Les retribucions salarials del personal tècnic que dugui a terme les tasques d'orientació, tutorització, acompanyament a la inserció i coordinació, d'acord amb el conveni col·lectiu d'aplicació i les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'entitat.

S'imputarà el cost/hora corresponent a les hores efectivament treballades.

1.2 Altres despeses directes subvencionables

- Impresos, fotocòpies i material fungible i material didàctic adreçat a les persones que participen en el projecte.

- Assegurances de les persones participants.

- Visites i altres desplaçaments.

1.3 Despeses indirectes

- Personal de suport i direcció.

- Subministraments: llum, comunicacions, aigua.

- Altres despeses.

2) Acció de formació

2.1 Despeses directes

a) Les retribucions del personal docent i del personal imputat a l'acció. S'inclouen els salaris i la Seguretat Social a càrrec de l'entitat beneficiària d'acord amb el conveni col·lectiu d'aplicació o en el cas de docents externs, autònoms o empreses, la factura corresponent pels serveis formatius prestats on s'acrediti la docència impartida, hores i calendari de la mateixa. L'import subvencionable és el corresponent a la jornada destinada a l'acció, per tant, aquestes despeses s'hauran de presentar degudament desglossades per hores dedicades a l'activitat que s'imputen.

b) Despeses de mitjans didàctics i adquisició de materials didàctics, així com les despeses de béns consumibles utilitzats en la realització de les accions formatives, incloent el material de protecció i seguretat. Aquestes despeses hauran de presentar-se degudament desglossades per acció formativa i s'imputaran pel nombre de persones destinatàries en el cas d'ús individual dels equips o plataformes; en un altre cas, s'imputaran per hores d'utilització.

c) Les despeses de lloguer, arrendament financer, exclosos els seus interessos, suportats en l'execució de les accions formatives, d'equips didàctics, plataformes tecnològiques i les de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de l'acció. Aquestes despeses hauran de presentar-se degudament desglossades per acció formativa i s'imputaran pel període de durada de l'acció.

d) Les assegurances d'accidents obligatòries de les persones destinatàries subscrites per a les accions formatives. Aquestes despeses hauran de presentar-se degudament desglossades per acció formativa i s'imputaran pel nombre de persones destinatàries.

2.2 Altres despeses directes

Les despeses d'amortització d'equips didàctics i plataformes tecnològiques, com les de les aules, tallers i altres superfícies utilitzades en el desenvolupament de l'acció, calculades amb criteris d'amortització acceptats en les normes de comptabilitat. Aquestes despeses hauran de presentar-se degudament desglossades per acció formativa i s'imputaran pel període de durada de l'acció.

2.3 Les despeses indirectes

a) Les despeses de personal de suport, i totes les necessàries per a la gestió i execució de l'activitat formativa.

b) Les despeses financeres directament relacionades amb l'activitat subvencionada i que resultin imprescindibles per a l'adequada preparació o execució d'aquesta.

c) Altres despeses: llum, aigua, calefacció, missatgeria, correu, neteja, vigilància i altres despeses no especificades anteriorment associades a l'execució de l'activitat formativa.

3. Incentius a la participació

Seran subvencionables els incentius mensuals condicionats a la participació i assistència en les actuacions de formació, orientació/ tutorització i, si s'escau, en les pràctiques no remunerades que realitzin les persones participants.

 

 

Annex 3

Criteris d'imputació de les despeses

 

a) Despeses de personal

Les despeses directes de personal tècnic, quan siguin executades per personal propi, es calcularan tenint en compte el cost per hora de cada persona treballadora i les hores realitzades segons temporalització.

El cost per hora es calcularà en funció del cost salarial, la Seguretat Social a càrrec de l'entitat i les hores anuals segons conveni.

Es considerarà cost salarial el salari base brut. Aquest inclou les pagues extraordinàries més els complements salarials que es trobin fixats al conveni col·lectiu d'aplicació o al contracte de la persona treballadora (llevat de les hores extraordinàries i els pagaments per benefici ). La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s'esmenta en la base 12 de l'annex 1 d'aquesta Ordre relativa a despeses no subvencionables.

 

     Cost salarial anual + SS empresa anual

Cost / hora = -------------------------------------------------------------------------

                Hores anuals conveni (proporcionalment a la seva jornada laboral)

 

El cost/hora així obtingut, multiplicat pel total d'hores justificades en la temporalització horària per tasca desenvolupada per actuació i persona treballadora permetrà calcular l'import de despeses a imputar/justificar.

b) Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes.

Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, la persona, entitat o empresa beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministrin o prestin, o llevat que la despesa s'hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades ha de respondre a criteris d'eficiència econòmica, i quan aquesta no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa, s'haurà de presentar un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.

c) Pagaments en efectiu

S'accepta la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500,00 euros (IVA inclòs) respecte el total de subvenció correctament justificat.

d) El caràcter subvencionable de la despesa d'amortització ha d'estar subjecte a les condicions següents:

- Que l'adquisició dels béns amortitzats no hagi estat objecte d'algun tipus de subvenció parcial o completa;

- Que l'amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades; i

- Que el cost es refereixi exclusivament al període subvencionable.

L'element en sí mateix ha de ser una despesa elegible i es consideren elements amortitzables aquells que es recullen a les taules de la Hisenda Pública (Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de l'Impost de Societats).

La imputació ha de ser proporcional a l'ús tant temporal com espacial que es faci del bé en la realització de l'activitat subvencionada.

La persona, entitat o empresa beneficiària ha de disposar dels documents justificatius següents:

- Factura de compra dels elements amortitzables.

- Justificant acreditatiu del pagament de les mateixes.

- Quadre financer de l'amortització.

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge imputat de cada una de les factures.

- Assentaments comptables de les amortitzacions imputades al programa subvencionat.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l'Administració per a accions de verificació i control.

e) Lloguers

En cas de despeses de lloguer d'espais o d'instal·lacions necessàries per al desenvolupament de l'acció formativa, la seva imputació es farà d'acord amb el temps d'utilització i l'espai utilitzat en el cas de locals o bé persones usuàries, en el cas d'equipaments.

L'entitat beneficiària ha de disposar dels següents documents justificatius:

- Contracte de lloguer per a la verificació de les condicions firmades.

- Les corresponents factures de proveïdors.

- Extracte bancari o els rebuts acreditatius del pagament.

- Detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable.

Si el lloguer fa referència a locals, també s'ha de disposar dels següents documents:

- En relació amb l'IVA: model trimestral 303 i model anual 390.

- En relació amb l'IRPF: model trimestral 115 i model anual 180.

- Si hi ha exempció pel que fa a l'IVA, caldrà disposar del document d'Hisenda que així ho acrediti. Igualment si es dóna el cas de no tenir obligació de fer les retencions de l'IRPF.

Tota aquesta documentació restarà a disposició de l'Administració per a accions de verificació i control.

f) IVA

Serà imputable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable.

Les entitats beneficiàries hauran de declarar la situació en que es troben respecte aquest impost. En el cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podran imputar el percentatge que legalment els correspon.

 

 

Annex 4

Indicadors d'execució i de resultats

 

Les entitats tenen l'obligació de facilitar les següents dades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya si aquest ho requereix.

a) Indicadors comuns d'execució sobre les persones participants:

Altes i baixes de les persones participants i informar de la data de finalització o abandonament de les persones participants

b) Indicadors comuns de resultat sobre les persones participants:

S'establiran a cada convocatòria en base a la font de finançament i el col·lectiu.

 

 

Annex 5

Documentació que ha de contenir la memòria justificativa:

 

a) Memòria explicativaDocumentació pel seguiment i avaluació del projecte. Al finalitzar el programa, l'entitat presentarà un informe final en el qual s'exposi el grau de compliment dels objectius del projecte i els resultats i impacte que ha tingut el projecte en les persones beneficiàries, en el seu entorn i en l'àmbit territorial al qual ha adreçat el seu projecte. L'informe final contindrà :

- Una memòria explicativa dels resultats aconseguits en la qual figuri l'impacte del projecte sobre les persones participants i el seu entorn, el grau de compliment de l'execució dels projectes vitals i professionals de les persones beneficiàries, les propostes de millora a implementar en posteriors projectes de la mateixa naturalesa, el nivell de satisfacció de les persones ateses, així com altres aspectes d'interès.

- Dades estadístiques de les característiques de les persones participants ateses: edat, sexe, curs acadèmic, nombre de participants que completen totes les fases previstes del projecte; nombre de participants que obtenen un certificat de formació; nombre de participants que retornen al sistema educatiu, sigui per finalitzar els estudis d'educació secundària, sigui per iniciar o continuar estudis de formació professional; nombre de participants que s'insereixen professionalment en el món laboral de qualitat i amb estabilitat; exposició, també, del nombre de participants que no han finalitzat el seu projecte, indicant en quina fase del procés han abandonat el projecte i els motius d'aquest abandonament, si és que es coneixen.

b) Memòria econòmica

Justificació amb mòduls:1. Declaració del beneficiari, que inclourà una relació de les unitats físiques considerades com a mòdul, segons model normalitzat.2. Quantia de la subvenció, calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d'actuació i els mòduls previstos a la base reguladora o convocatòria.3. Si escau, un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació del seu import i procedència.

Les actuacions que tenen el mòdul com a modalitat de finançament queden acreditades amb la comprovació de la realització efectiva de l'acció i el compliment dels resultats al qual estan vinculats, mitjançant les conclusions del procés de verificació in situ del projecte i de la verificació de la memòria tècnica.Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa:1. Una relació classificada, segons model normalitzat, de totes les despeses subvencionables imputables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa, amb identificació del creditor i el document, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament. En cas de les despeses del personal formador s'haurà d'indicar també el preu o cost/hora. La relació de despeses inclourà també informació que permeti identificar a quina subvenció ha estat imputada, òrgan concedent, l'import o percentatge respecte el total de la despesa, i el codi comptable. En el cas de cofinançament de FSE, també s'inclourà el percentatge de cofinançament.2. Temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal propi, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s'hi ha de fer constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades i ha d'estar signada tant per l'entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents. En cas d'administracions públiques, a més, s'ha de presentar el document de designació formal del personal imputat al projecte.3. Per a la justificació de les despeses de personal propi, s'ha d'aportar el sistema de càlcul del cost/hora segons model normalitzat.4. Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF del personal treballador propi imputat com a despesa, amb indicació del preceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, amb l'objectiu de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria. En el supòsit de presentar despeses de personal extern que s'imputi en concepte de preparació, impartició, tutoria i avaluació de la formació, també caldrà presentar la declaració d'imports liquidats amb hisenda pel que fa a la retenció del IRPF en concepte de factures segons model normalitzat.5. Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros, en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s'haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors. En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria, justificant expressament l'elecció.6. Per a les accions de formació, original o còpia compulsada del rebut de pagament de l'assegurança d'accidents de les persones participants.7. En cas de justificar despeses d'amortització s'haurà d'aportar detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, amb indicació del percentatge de l'import amortitzat imputat, còpia compulsada de la factura del bé amortitzable i comprovant del seu pagament.8. En cas de justificar despeses de lloguer s'haurà d'aportar detall dels càlculs efectuats per a la determinació de la despesa imputable, contracte de lloguer i acreditació de pagament.9. Declaració sobre l'import d'IVA efectivament suportat, en cas que l'entitat beneficiària estigui subjecta a règim de prorrata general o especial.10. Originals o còpies compulsades d'aquests originals, de tots els documents justificatius de les despeses, i també originals o còpies compulsades d'aquests originals, dels comprovants de pagament. En cas que es presenti la documentació original, i l'entitat no tingui competència per compulsar, a més d'aquesta documentació, s'haurà de presentar una fotocòpia de cada original, per la seva corresponent compulsa.11. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.12. Una declaració de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.13. Si s'escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l'objecte subvencionable, així com dels interessos legals que se'n derivin a comptar des del termini de finalització per a la presentació de la justificació econòmica.Compte justificatiu simplificat:1. Una relació classificada, segons model normalitzat, de totes les despeses subvencionables imputables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa, amb identificació del creditor i el document, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament. En cas de les despeses del personal formador s'haurà d'indicar també el preu o cost/hora. La relació de despeses inclourà també informació que permeti identificar a quina subvenció ha estat imputada, òrgan concedent, l'import o percentatge respecte el total de la despesa, i el codi comptable. En el cas de cofinançament de FSE, també s'inclourà el percentatge de cofinançament.2. En el cas de despeses de personal imputades amb hores de dedicació i cost/hora, s'inclourà la relació les persones imputades, el detall de les hores de dedicació, el cost/hora de cada persona, i l'import total imputat, segons model normalitzat.3. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.

4. En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que se'n derivin.5. Una declaració de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.6. Temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal en nòmina imputat, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s'hi farà constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades per a cada actuació i haurà d'estar signada tant per l'entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.7. Document de càlcul del cost/hora segons model normalitzat, tal com s'indica a l'annex 3, d'aquesta Ordre.8. Si escau, document de designació formal del personal imputat al projecte (funcionari o laboral fix).9. Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s'haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors. En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.Compte justificatiu simplificat per entitats locals:1.Una relació classificada, segons model normalitzat, de totes les despeses subvencionables imputables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa, amb identificació del creditor i el document, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament. En cas de les despeses del personal formador s'haurà d'indicar també el preu o cost/hora. La relació de despeses inclourà també informació que permeti identificar a quina subvenció ha estat imputada, òrgan concedent, l'import o percentatge respecte el total de la despesa, i el codi comptable. En el cas de cofinançament de FSE, també s'inclourà el percentatge de cofinançament

2. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.3. Una declaració de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.4. Temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal en nòmina imputat, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s'hi farà constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades per a cada actuació i haurà d'estar signada tant per l'entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.5. Document de càlcul del cost/hora segons model normalitzat, tal com s'indica a l'annex 3.d'aquesta Odre.6. Document de designació formal del personal imputat al projecte (funcionari o laboral fix).7. Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s'haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors. En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.8. Certificat d'interventor/a o de secretari/ia-interventor/a. Així mateix, podran optar per presentar un compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor/a.Compte justificatiu amb informe d'auditor:

1. Una relació classificada, segons model normalitzat, de totes les despeses subvencionables imputables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per a cada programa, amb identificació del creditor i el document, la descripció de la despesa, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament. En cas de les despeses del personal formador s'haurà d'indicar també el preu o cost/hora. La relació de despeses inclourà també informació que permeti identificar a quina subvenció ha estat imputada, òrgan concedent, l'import o percentatge respecte el total de la despesa, i el codi comptable. En el cas de cofinançament de FSE, també s'inclourà el percentatge de cofinançament2. Una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.3. Una declaració de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent.4. Temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca del personal en nòmina imputat, segons model normalitzat. En aquesta temporalització s'hi farà constar la descripció de cadascuna de les tasques desenvolupades per a cada actuació i haurà d'estar signada tant per l'entitat beneficiària com per la persona responsable de la seva execució. S'admet que aquesta temporalització mensual sigui el resum de la temporalització diària o setmanal, la qual quedarà a disposició dels òrgans de control corresponents.5. Document de càlcul del cost/hora segons model normalitzat, tal com s'indica a l'annex 3 d'aquesta Ordre.6. Si escau, document de designació formal del personal imputat al projecte (funcionari o laboral fix).7. Quan l'import de la contractació d'una despesa subvencionada superi la quantitat de 18.000,00 euros (sense IVA) en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, s'haurà de lliurar la documentació suport de, com a mínim, 3 ofertes de diferents proveïdors. En cas que l'elecció no hagi estat l'oferta més econòmica, s'adjuntarà un document explicatiu o memòria justificant expressament l'elecció.8. Informe de revisió del compte justificatiu que haurà de realitzar una persona auditora de comptes inscrita com a exercent al Registre oficial d'auditors de comptes dependents de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que ha de garantir, mitjançant un examen independent, que les despeses són elegibles segons el que s'estableix en aquesta Ordre, que estan pagades, comptabilitzades i degudament identificades com a despeses finançades per fons públics.

9. Els procediments que ha d'aplicar l'auditor, el contracte a subscriure entre l'auditor i el beneficiari de la subvenció i les obligacions de l'auditor queden descrits contemplades als articles 6, 7 i 8 de l'Ordre ECO/172/2015 de 3 de juny.

Qualsevol altra documentació relacionada directament amb l'objecte específic de la subvenció que requereixin les bases i que estableixi la convocatòria.

 

 

Annex 6

 

Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis.

En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests.

Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut.

Principis ètics i regles de conducta

1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.

Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta

En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.