Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDRE TSF/317/2016, de 23 de novembre, per la qual es garanteix el servei essencial de neteja que presta l'empresa Valoriza Facilities, SAU, SL, a les terminals T1 i T2 de l'Aeroport de Barcelona - el Prat i a les oficines centrals d'AENA
Nº de Disposición :
TSF/0317/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Vista la convocatòria de vaga comunicada pels Comitès d'Empresa de Valoriza Facilities, SAU (registre d'entrada de 16 de novembre de 2016), que està prevista per als dies 28, 29, i 30 de novembre de 2016 i els dies 1, 2, 22 i 23 de desembre de 2016, que comença amb l'inici de la jornada laboral de cadascun dels torns, horaris i serveis i acaba amb la finalització de la jornada laboral de cadascun dels torns, horaris i serveis dels dies objecte de la convocatòria, i que afecta el personal de l'empresa que realitza el servei de neteja de les terminals T1 i T2 de l'Aeroport de Barcelona - el Prat i de les oficines centrals d'AENA;

Vist que el servei de neteja que presta l'empresa esmentada a l'Aeroport de Barcelona - el Prat és un servei essencial per a la comunitat, ja que el fet d'interrompre'l afectaria drets fonamentals com és el de la salut, que preveu l'article 43 de la Constitució;

Vist que és necessari compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis essencials que garanteixin el dret a la salut, s'han de fixar les mesures per reduir el risc sanitari que pot ocasionar la utilització de les instal·lacions higienicosanitàries de l'aeroport per un alt nombre de persones; per tant, valorant els serveis mínims que s'han determinat en situacions anàlogues i tenint en compte la durada de la vaga, un tram de cinc dies consecutius i un segon tram de dos dies, cal determinar una prestació del 50% del servei habitual de neteja dels serveis higienicosanitaris, així com la retirada de matèria orgànica;

Atès que en vagues anteriors de característiques similars es van dictar l'Ordre EMO/58/2015, de 26 de març , l'Ordre EMO/24/2015, de 3 de febrer, i l'Ordre EMO/133/2012, de 22 de maig, que caldrà considerar-les com a antecedents;

Vist que en tràmit d'audiència ambdues representacions han formulat les seves propostes de serveis mínims, tal com consta a l'acta de 21 de novembre de 2016;

Vist que s'ha demanat informe a l'Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut i a l'entitat Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA);

Atès el que disposen l'article 28.2 de la Constitució; l'article 170.1.i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d'abril; 26/1981, de 17 de juliol; 33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d'abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i 122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol,

 

Ordeno:

 

Article 1

La situació de vaga anunciada pels comitès d'empresa de Valoriza Facilities, SAU, que està prevista per als dies 28, 29, i 30 de novembre de 2016 i els dies 1, 2, 22 i 23 de desembre de 2016, que comença amb l'inici de la jornada laboral de cadascun dels torns, horaris i serveis i acaba amb la finalització de la jornada laboral de cadascun dels torns, horaris i serveis dels dies objectes de la convocatòria, i que afecta el personal de l'empresa que realitza el servei de neteja de les terminals T1 i T2 de l'Aeroport de Barcelona - el Prat, s'entén condicionada al manteniment dels serveis mínims següents:

1.1 Neteja dels serveis higienicosanitaris: el 50% del servei habitual.

1.2 Recollida de la matèria orgànica: sempre que n'hi hagi.

 

Article 2

L'empresa, un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims que estableix l'article anterior. Aquests serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga.

 

Article 3

El personal destinat a cobrir els serveis mínims que determina l'article 1 està subjecte als drets i els deures que estableix la normativa vigent.

 

Article 4

Notifiqueu aquesta Ordre a les persones interessades per al seu compliment i trameteu-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es publiqui.

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies