Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDRE TSF/316/2016, de 23 de novembre, per la qual es garanteix el servei d'atenció telefònica d'urgències i d'emergències que presten a la població les empreses regulades pel Conveni col·lectiu del sector de Contact Center (centre d'atenció multicanal)
Nº de Disposición :
TSF/0316/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7257
Fecha Disposición :
23/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat Confederació General del Treball, CGT, en les empreses del sector de Contact Center (centre d'atenció multicanal) (amb registre d'entrada de data 14 de novembre de 2016 al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social), que està prevista per al dia 28 de novembre de 2016, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores (per als treballadors que iniciïn la seva jornada laboral abans de les 0.00 hores, 27 de novembre, la vaga començarà amb l'inici de la seva jornada laboral, i per als que la finalitzin després de les 24.00 hores, 29 de novembre, la vaga acabarà amb la finalització de la seva jornada laboral) i que afecta tots els treballadors i treballadores de les empreses del sector;

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat Unió General dels Treballadors, UGT, en les empreses del sector de Contact Center (centre d'atenció multicanal) (amb registre d'entrada de data 14 de novembre de 2016 al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social), que està prevista per als dies 28 de novembre i 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de desembre de 2016, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores de les empreses del sector;

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat Comissions Obreres, CCOO, en les empreses del sector de Contact Center (centre d'atenció multicanal) (amb registre d'entrada de data 16 de novembre de 2016 al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social), que està prevista per al dia 28 de novembre de 2016, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores de les empreses del sector;

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat Unió Sindical Obrera, USO, en les empreses del sector de Contact Center (centre d'atenció multicanal) (amb registre d'entrada de data 17 de novembre de 2016 al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social), que està prevista per als dies 28 de novembre i 23 de desembre de 2016, des de les 0.00 fins a les 24.00 hores (per als treballadors que iniciïn la seva jornada laboral abans de les 0.00 hores la vaga començarà amb l'inici de la seva jornada laboral) i que afecta tots els treballadors i treballadores de les empreses del sector;

Vist que el servei de resposta dels números telefònics d'urgències i emergències que presten les empreses regulades pel Conveni col·lectiu del sector de Contact Center (centre d'atenció multicanal) resulta necessari i imprescindible per atendre necessitats vitals i que, per això, l'atenció de les urgències i emergències sanitàries, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d'avaries de gas, aigua i electricitat, d'informació de trànsit i altres d'anàlogues, s'ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, perquè la seva interrupció afectaria drets i béns protegits constitucionalment, ja que mitjançant la comunicació s'atenen els serveis esmentats;

Vist que l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir els serveis essencials, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional a l'exercici legítim del dret de vaga que reconeix l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que cal garantir que les trucades d'urgència i d'emergència dels ciutadans es puguin atendre totalment, els serveis mínims que es dictin han d'assegurar la prestació del servei perquè totes les urgències i les emergències tinguin resposta, tenint en compte que es tracta d'un servei en el qual no es pot discriminar amb antelació quina prioritat s'ha de donar a les trucades.

Vist que els informes emesos per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Coneixement, pel Departament d'Interior i pel Departament de Sanitat aconsellen garantir totes les urgències i emergències, tenint en compte que es tracta de protegir o garantir el dret a la salut i a la vida, seguint el mateix criteri que l'admès per a les urgències mèdiques, s'estima adient determinar el 100% del servei per poder atendre únicament les comunicacions telefòniques de tot tipus d'urgències i emergències com les sanitàries, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d'avaries de gas, aigua i electricitat, d'informació de trànsit i altres d'anàlogues.

Atès que en vagues anteriors convocades en aquest sector o en alguna de les seves empreses es van dictar l'Ordre TSF/240/2016, de 20 de setembre; l'Ordre TSF/97/2016, de 3 de maig; l'Ordre EMO/224/2015, de 16 de juliol; l'Ordre EMO/211/2015, de 10 de juliol, i l'Ordre EMO/55/2015, de 23 de març, cal tenir-les en compte com a antecedents.

Vist que s'ha sol·licitat a les parts que formulin les seves propostes de serveis mínims;

Vist que s'ha demanat informe a les secretaries generals dels departaments de Salut i d'Interior, a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Coneixement, i a la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals de l'Ajuntament de Barcelona;

Atès el que disposen l'article 28.2 de la Constitució; l'article 170.1.i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; i les sentències del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d'abril; 26/1981, de 17 de juliol; 33/1981, de 5 de novembre; 51/1986, de 24 d'abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i 122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol,

 

Ordeno:

 

Article 1

La situació de vaga anunciada pels sindicats Confederació General del Treball, CGT; Unió General de Treballadors, UGT; Comissions Obreres, CCOO, i Unió Sindical Obrera, USO, prevista per al dia 28 de novembre de 2016, de 0.00 a 24.00 hores, i que, segons la convocatòria, també està prevista per als dies 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 23 de desembre de 2016, de 0.00 a 24.00 hores, a més d'altres especificacions horàries que consten a les convocatòries, i que afecta tots els treballadors i treballadores de les empreses regulades pel Conveni col·lectiu del sector de Contact Center (centre d'atenció multicanal), s'entén condicionada al manteniment dels serveis mínims següents:

El 100% del servei per poder atendre únicament les comunicacions telefòniques de tot tipus d'urgències i emergències com les sanitàries, d'ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, de salvament marítim, d'avaries de gas, aigua i electricitat, d'informació de trànsit i altres d'anàlogues.

 

Article 2

Escoltat el Comitè de Vaga, l'empresa ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims que estableix l'article anterior. Aquests serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n'hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga.

 

Article 3

El personal destinat a cobrir els serveis mínims que determina l'article 1 està subjecte als drets i els deures que estableix la normativa vigent.

 

Article 4

Notifiqueu aquesta Ordre a les persones interessades per al seu compliment i trameteu-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es publiqui.

 

Barcelona, 23 de novembre de 2016

 

Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies