Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDRE TSF/273/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Nº de Disposición :
TSF/0273/2016
Boletín Oficial :
DOGC 7228
Fecha Disposición :
10/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, té com a objectiu gestionar i integrar el conjunt d'actuacions i de serveis ocupacionals per mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat i l'emprenedoria; exercir la intermediació en el mercat de treball i també l'orientació professional i la readaptació professional permanent amb la finalitat d'assolir la millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i una competitivitat més gran del teixit empresarial mitjançant la gestió, l'organització, la planificació, la programació, l'execució i l'avaluació eficients i eficaces del sistema.

El Pla de Desenvolupament de Polítiques d'Ocupació de Catalunya 2014-2016, que parteix de les prioritats fixades per l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020, estableix com un dels seus objectius consolidar les actuacions d'orientació que es duen a terme per part de les oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i per part d'altres entitats beneficiàries que col·laboren amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, així com la coordinació entre elles.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya disposa des de l'any 2008 d'una xarxa d'Aules Actives en diferents municipis de Catalunya ampliada des de l'any 2013 amb els espais de recerca de feina desenvolupats per entitats col·laboradores en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació. Des d'aquests espais es promou la incorporació al mercat laboral de les persones demandants d'ocupació mitjançant la recerca organitzada i sistemàtica de feina, optimitzant l'ús de canals, recursos i eines, i adaptant les candidatures a les ofertes del mercat de treball adequades al seu perfil professional. Aquest servei es reforça amb l'assessorament del personal tècnic orientador dels espais de recerca que permet a les persones participants adquirir i entrenar les competències necessàries per realitzar amb autonomia i major efectivitat el procés de recerca de feina.

Vist el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell;

Vist el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell;

Vist el Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020, núm. CCI2014ES05SFOP007, aprovat per Decisió d'execució de la Comissió Europea de 17 de desembre de 2015;

Vista la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Vist l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic;

Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Vista la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes;

Vista la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència;

Vista l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions;

Vist el Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016;

A aquesta Ordre li és aplicable el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/206, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament;

Vistos els informes de l'Àrea Jurídica de Treball i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada, havent-ne informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en ús de les facultats que em són conferides d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;
Per tot això,
ORDENO:
Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament i desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.Disposició addicional primera

Aquesta Ordre de bases s'entendrà automàticament modificada per la normativa comunitària, estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar.

Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendran fetes per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur.Disposició addicional segona

S'autoritza a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya a dictar les disposicions que consideri oportunes per al desenvolupament d'aquesta Ordre.Disposició transitòria

Les subvencions atorgades d'acord amb la disposició que deroga aquesta Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l'empara de les quals es van atorgar.Disposició derogatòria

Resta derogada l'Ordre EMO/308/2015, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 10 d'octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll

Consellera de Treball, Afers Socials i FamíliesAnnex 1

Bases reguladores
Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació.

En cas de cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), aquesta actuació contribueix a assolir els següents resultats definits per l'objectiu específic:

- Que les persones desocupades disposin de recursos que les situïn en una millor posició per a la cerca de feina.

- Que les persones aturades desenvolupin estratègies per millorar les seves competències professionals.

- Que les persones aturades detectin oportunitats i posin en marxa iniciatives d'autoocupació.

- Que les persones desocupades incrementin el seu accés al mercat de treball, en particular aquelles que porten més temps a l'atur, assolint unes taxes d'ocupació més elevades i pròximes a les fixades per l'Estratègia Europa 2020.
Base 2

Entitats beneficiàries

2.1 Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre:

a) Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

b) Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.

c) Excepcionalment, podran ser entitats beneficiàries les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

2.2 La identificació i la signatura electrònica de les persones beneficiàries es faran a través dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, les persones que presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics, es podran identificar i signar electrònicament, mitjançant mecanismes d'identificació i signatura de nivell mitjà de seguretat o de nivell superior.

En el supòsit que l'import total de la subvenció adjudicada superi un total de 60.000 euros, es requerirà un nivell alt de seguretat en la identificació i la signatura electrònica, per al tràmit d'acceptació de la subvenció o bé en el tràmit de justificació.
Base 3

Quantia

3.1 L'import de la subvenció es calcularà en funció del nombre d'espais de recerca de feina autoritzats, i la durada del termini d'execució determinat a cada convocatòria.

3.2 Per a cada espai de recerca se subvencionaran les despeses corresponents a dues persones tècniques a jornada completa, les despeses generals i materials vinculades al desenvolupament de l'acció subvencionada i l'assegurances d'accidents personals prevista a la base 15.4 c) d'aquesta Ordre, pels imports màxims següents:

a) Per a cada persona tècnica a jornada completa: fins a un màxim de 33.000,00 euros corresponents a la retribució anual bruta i a la cotització empresarial a la Seguretat Social. En cas que la prestació de servei sigui per un termini inferior a l'any, s'ajustarà la retribució proporcionalment als dies del periode treballat.

b) Per a despeses generals i materials: se subvencionarà un tipus fix del 15% calculat sobre les despeses directes de personal.

c) Per a l'assegurança d'accidents personals: se subvencionarà fins un màxim de 1.920,00 euros per a un període d'execució d'un any o l'import proporcional que correspongui en cas de períodes d'execució inferiors.

Si s'escau, la retribució màxima corresponent al personal, a les despeses generals i materials i/o a la despesa corresponent a l'assegurança d'accidents personals, s'actualitzarà mitjançant Resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

3.3 En cas que el cost final efectiu de l'activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció serà la corresponent al 70% de l'import atorgat sempre que s'hagi atès el nombre mínim de persones previst a la base 17 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. L'incompliment d'aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació total de la subvenció atorgada.

3.4 Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són la puntuació obtinguda en els criteris de valoració, les disponibilitats pressupostàries i la previsió d'espais de recerca de feina per comarca que s'estableixi a la corresponent convocatòria de subvenció.
Base 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

4.1 Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents:

a) Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril , i pel Decret 86/2015, de 2 de juny, per aquells beneficiaris que siguin empreses amb 50 o més persones treballadores.

b) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

d) Indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir-hi en llurs centres de treball, de conformitat amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per aquelles entitats beneficiàries que siguin empreses amb 25 o més persones treballadores.

e) Complir amb l'obligació establerta en l'article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionades amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre i quan la sanció sigui vigent.

f) Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

g) No haver estat sancionades amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l'accés d'ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació o formació professional per a l'ocupació prevista en l'article 46 i 46 bis del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social sempre i quan la sanció sigui ferma i vigent.

h) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

i) Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. En cas d'empreses amb més de 250 persones treballadores i aquelles el conveni col·lectiu de les quals ho estableixi hauran d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un Pla d'Igualtat d'acord amb el que estableixen l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març i l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

j) En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

k) En cas d'associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi civil de Catalunya, disposar dels estatus adaptats i inscrits abans del 31 de desembre de 2012, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificada per la Llei 5/2011, de 19 de juliol.

l) En cas de fundacions, a més del punt anterior, han de complir el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat, d'acord amb l'article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

m) Disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que les persones que treballen per l'entitat beneficiària i que en l'exercici de les seves funcions tenen contacte habitual amb menors, no han estat condemnats en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal i com estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor .

n) Disposar de les instal·lacions i dels recursos materials i tècnics que preveu l'annex 2 d'aquesta Ordre.

o) Disposar dels certificats de solidesa corresponents als punts d'actuació sol·licitats, expedits en els quatre anys anteriors a la data de publicació de la convocatòria de subvenció.

p) Respectar el dret d'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

q) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

r) Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar en relació a aquesta Ordre.

4.2 El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la signatura de les declaracions responsables que inclourà la sol·licitud de l'ajut.
Base 5

Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

5.1 Són obligacions de les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions:

a) Complir l'objectiu i la finalitat, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en la forma i termini que s'estableix a la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

b) Justificar davant l'òrgan concedent, el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció, mitjançant els justificants de les despeses o l'activitat que ha de cobrir l'import finançat, o subvenció, o bé, si la subvenció consisteix en un percentatge del cost de l'activitat o la inversió, el cost total corresponent, sense perjudici d'altres mitjans de comprovació que s'hagin establert en aquesta Ordre.

c) Conservar els justificants originals (paper i electrònics), i l'altra documentació relacionada amb la subvenció atorgada, durant un període mínim de cinc anys. Aquest termini es computarà a partir del moment en què finalitzi el període establert per presentar la justificació econòmica per part de l'entitat beneficiària.

En el supòsit què es produeixi la interrupció del termini de prescripció per a la comprovació de la subvenció, també s'interromprà el còmput dels terminis que preveu aquest apartat.

En el cas de cofinançament per part del Fons Social Europeu, haurà de conservar tots els documents justificatius de les despeses cofinançades per l'FSE durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre de l'any següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en els quals s'hagin inclòs les despeses. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya informarà a les entitats beneficiàries de la data d'inici d'aquest període. Els documents s'han de conservar en forma d'original o còpia compulsada de l'original o en versió electrònica de documents originals.

d) Proposar a l'òrgan competent qualsevol canvi que, d'acord amb la normativa vigent, es pugui produir en la destinació de la subvenció, sense variar-ne la finalitat. Aquest s'ha de notificar prèviament i per escrit a l'òrgan instructor amb anterioritat a la finalització del termini d'execució, el qual ha de valorar la proposta de modificació i la pot acceptar, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions establerts en aquesta Ordre. Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats poden donar lloc al reintegrament total o parcial de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que corresponguin al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.

f) Comunicar a l'òrgan concedent de la subvenció altres subvencions sol·licitades o concedides per a la mateixa finalitat, els contractes administratius, laborals o altres formes de finançament públic o privat que recaiguin sobre la mateixa activitat objecte de la subvenció i qualsevol altra alteració produïda en les ja comunicades, a fi i efecte que se'n pugui avaluar la seva compatibilitat. Aquesta comunicació s'ha d'efectuar tan aviat com es conegui i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.

g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària en cada cas, així com aquells estats comptables i registres específics que siguin exigits per aquesta Ordre, amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.

h) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas de revocació de la subvenció en els termes que s'indiquin en la corresponent resolució.

i) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament en tota aquella inversió o material escrit producte de l'actuació subvencionada, d'acord amb les mesures de difusió contingudes a la base 27 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

j) Mantenir la traçabilitat de tota la documentació tècnica i econòmica que permeti verificar, d'una banda, la correcta realització de les activitats objecte d'aquesta subvenció, i d'altra, l'adequació entre els registres comptables i els documents acreditatius de les despeses derivades de la realització d'aquestes activitats.

k) Identificar expressament en la seva comptabilitat les despeses imputades a cadascuna de les accions de forma separada o per qualsevol altre mitjà, que permeti verificar el registre comptable d'aquestes despeses i, si escau, el cofinançament de la despesa pel Fons Social Europeu.

l) Complir les obligacions que regulen els articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

m) Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. Aquest últim supòsit no és d'aplicació en cas de cofinançament de l'FSE.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

n) Complir amb les indicacions que determinin els procediments de gestió, les especificacions tècniques, la guia per a la justificació econòmica i qualsevol altre directriu emesa pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en relació a la realització, gestió, seguiment, justificació econòmica i avaluació de les accions subvencionades. Les especificacions tècniques per a la realització de les actuacions regulades per aquesta Ordre són les previstes en l'annex 2 d'aquesta Ordre. Els procediments de gestió i les instruccions per a la justificació econòmica estaran a disposició de les persones interessades a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat).

o) Disposar de recursos tècnics per a la connexió a la xarxa telemàtica del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, d'acord amb el que disposen les especificacions tècniques previstes en l'annex 2 d'aquesta Ordre.

p) Garantir la traçabilitat de totes les actuacions realitzades i el seu resultat, mitjançant les aplicacions de gestió d'accions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb l'objectiu de millorar la posició de les persones demandants d'ocupació al mercat de treball.

q) Facilitar a l'òrgan gestor competent la informació i dades que aquest requereixi a efectes d'avaluació econòmica, d'implementació i d'impacte de les actuacions dutes a terme mitjançant la subvenció atorgada.

r) D'acord amb el que s'estableix a l'article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que les entitats beneficiàries siguin persones jurídiques i l'import a atorgar sigui superior a 10.000 euros, comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. Aquesta informació s'ha de comunicar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

s) Les entitats privades a què es refereixen els epígrafs a) i b) de l'article 3.4 de la Llei19/2014 de 29 de desembre, han de complir amb les obligacions de transparència del títol II de la mateixa Llei que els siguin aplicables.

t) D'acord amb el que estableix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en cas que el personal que porta a terme el programa subvencionat pugui tenir contacte amb menors en l'exercici de les activitats relacionades amb el programa, l'entitat beneficiària ha de complir amb l'obligació de disposar de l'acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals, que aquestes persones no han estat condemnades en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

u) Adherir-se al codi ètic que figura com annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol.

5.2 En cas de cofinançament de l'FSE també són obligacions de les entitats beneficiàries les següents:

a) Acceptar la seva inclusió en la llista de beneficiaris publicada d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

b) Informar dels indicadors d'execució i de resultats, tant comuns com específics, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu, en la forma i terminis que estableixi l'òrgan competent.

c) Les entitats beneficiàries, contractistes i altres tercers relacionats amb l'objecte dels projectes subvencionats, han de col·laborar i facilitar tota la documentació que els sigui requerida durant l'exercici de les funcions de control i verificació de l'Autoritat d'Auditoria de Programa operatiu, de l'Autoritat de Gestió i de Certificació _la Unitat Administradora de l'FSE- de la Comissió Europea i d'altres òrgans que, d'acord amb la normativa comunitària, tinguin atribuïdes funcions de control i financer dels ajuts finançats per l'FSE.

d) Les entitats beneficiàries han de verificar el compliment de requisits per participar d'acord amb les característiques del programa i, d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, complir amb l'obligació de recopilar les dades de les persones participants, la custòdia de la fitxa de participant amb les mesures de seguretat corresponents i la garantia en la tramesa de les dades.
Base 6

Persones destinatàries

Les persones participants en les actuacions previstes en aquesta Ordre seran persones demandants d'ocupació no ocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que compleixin els perfils previstos a l'annex 2 d'aquesta Ordre i, si s'escau, a les línies d'actuació que s'estableixin a la corresponent convocatòria de subvenció.
Base 7

Actuacions i despeses subvencionables

7.1 Es consideren subvencionables les actuacions desenvolupades en espais de recerca de feina que, mitjançant la recerca organitzada i sistemàtica de feina, preparen la persona demandant d'ocupació per a la seva reincorporació al mercat de treball. Els continguts, la definició i la metodologia a emprar en el desenvolupament d'aquestes actuacions s'especifiquen a l'annex 2 d'aquesta Ordre. Les línies d'actuació de cada exercici s'establiran en la corresponent convocatòria de subvenció.

7.2 Les despeses subvencionables són les corresponents al personal tècnic i les despeses vinculades al desenvolupament de l'acció que s'han produït dins del període d'execució i hagin estat efectivament satisfetes amb anterioritat a la data de presentació de la justificació econòmica.

7.3 Els requisits d'elegibilitat, l'acreditació dels diferents conceptes de despesa subvencionats i el càlcul dels imports liquidables s'especifiquen a l'annex 4 i 5 d'aquesta Ordre i a la Guia per a la justificació econòmica que estarà a disposició de les persones interessades al lloc web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat).

7.4 Les accions subvencionables s'han d'iniciar dins de l'any de l'exercici pressupostari del seu atorgament; el termini per a la seva execució s'establirà a la convocatòria de subvenció i serà com a màxim de 12 mesos comptadors des de la data d'inici que preveu l'apartat 10 de l'annex 2 d'aquesta Ordre.
Base 8

Subcontractació

Les actuacions regulades per aquesta Ordre no poden ser objecte de subcontractació.
Base 9

Sol·licituds i documentació

9.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons model normalitzat i seguint les indicacions que estaran disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits), concretament buscant el tràmit Espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació en el cercador de Tràmits Gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat).

9.2 Les sol·licituds han d'anar adreçades a la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i es presentaran acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases en el termini que s'estableixi en la corresponent convocatòria de subvencions.9.3 Les persones interessades s'han d'autenticar per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació dels ajuts per mitjans telemàtics a través del sistema de signatura electrònica que determini la pròpia Seu electrònica.

9.4 En cas que les persones o ens sense personalitat jurídica sol·licitants no disposin de mecanismes d'autenticació electrònica per a la realització de qualsevol tràmit que requereixi fer-se per mitjans electrònics, pot ser identificada i autenticada pel personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic, que ha de realitzar el tràmit en el seu nom utilitzant els sistema de signatura electrònica que els acredita com funcionaris habilitats. Amb aquesta finalitat, la ciutadania s'ha d'acreditar i ha de prestar el seu consentiment exprés per a ser autenticada pel personal habilitat. A la Seu electrònica es relacionen les oficines d'atenció al públic que ofereixen aquest servei (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html)

9.5 En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la Seu electrònica, i sempre que sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui aquesta circumstància, indicant-li els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis. A més, si escau per raó de la matèria, se li ha de proporcionar un accés directe a les subseus electròniques corresponents. No obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar el missatge esmentat i es tracti de tràmits que s'han de fer obligatòriament per mitjans telemàtics, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius.

9.6 En cada convocatòria es podran establir els llocs i la forma de presentació de les sol·licituds per a les diferents entitats sol·licitants.

9.7 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits i obligacions recollits en l'annex 1 d'aquesta Ordre.

9.8 La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que hi consten o es declaren, i a demanar que s'aporti la documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

9.9 La signatura de la sol·licitud comporta l'autorització al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i si escau a l'Oficina de Gestió Empresarial, per obtenir per mitjans electrònics les dades relatives a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. A més, també es consultarà les dades relatives a la constitució, estatuts i altres documents fundacionals, mitjançant la consulta al Registre d'entitats i al Registre Mercantil, sempre que aquestes dades estiguin disponibles en els esmentats registres.

En el formulari de sol·licitud caldrà autoritzar la consulta del NIF/NIE de la persona representant legal i en cas de no autoritzar-ho, s'haurà de presentar còpia compulsada del document acreditatiu corresponent.

9.10 La sol·licitud podrà incloure una declaració relativa a la disponibilitat de realitzar un termini d'execució superior al previst en la corresponent convocatòria de subvenció, en cas d'ampliació de l'import màxim previst a l'esmentada convocatòria.

9.11 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que es relaciona a continuació:

a) Memòria.

La memòria ha de tenir un màxim de 20 pàgines si l'entitat sol·licita fins a 5 punts d'actuació i un màxim de 35 pàgines si sol·licita més de 5 punts d'actuació, i ha d'incloure com a mínim el següent:

a.1) Experiència de l'entitat en el desenvolupament d'activitats d'orientació professional, selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o en aules actives/espais de recerca de feina subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

a.2) Descripció de les activitats a desenvolupar a l'espai de recerca de feina en la fase inicial: acollida a l'espai de recerca, identificació de l'objectiu professional de la persona participant i acord de les pautes de treball; anàlisi de l'estratègia prèvia de cerca de feina i identificació d'estratègies noves.

a.3) Per a cada punt d'actuació, descripció detallada de la distribució de cada espai de recerca de feina sol·licitat (distribució de taules, espai per consultar recursos, espai per al personal orientador) i plànol a escala de cada espai que inclogui la distribució del mobiliari.

a.4) Per a cada punt d'actuació, indicació dels accessos i adaptacions per a persones amb mobilitat reduïda de cada espai de recerca sol·licitat.

a.5) Descripció dels sistemes d'avaluació.

a.6) S'adjuntarà la documentació següent (en suport USB en cas de tramitació presencial):

- Material que s'emprarà durant el desenvolupament del programa en les activitats formatives de curta durada (procés de selecció, canals i eines de recerca de feina, recursos personals en la recerca de feina...).

- Informació i descripció dels diferents portals d'ocupació (generals, per sectors d'ocupació, per àmbit territorial del punt d'actuació...) i sobre les empreses més significatives de l'àmbit territorial que tinguin borsa de treball pròpia, classificades per sectors.

b) Acreditació de disponibilitat immediata del local o locals en què se sol·licita fer les actuacions, de les instal·lacions a disposició del programa, de cobertura del període d'execució del programa i de disponibilitat horària per desenvolupar-ho, segons model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat )

c) Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Només s'ha d'aportar en cas de canvi de dades, si és el primer cop que se sol·licita un ajut al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, si han transcorregut més de 5 anys o s'ha modificat el seu contingut.

d) Original i fotocòpia o còpia compulsada de la documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar aquesta documentació perquè l'òrgan instructor ho comprovarà d'ofici.

En cas de tramitació per mitjans telemàtics, no s'ha de presentar la documentació acreditativa de la representació quan la signatura electrònica acrediti també que la persona signant té poders suficients per actuar en nom de l'entitat beneficiària representada.

e) En cas de societats civils privades (SCP), original i fotocòpia o còpia compulsada de l'escriptura pública o contracte de constitució.

9.12 Les persones sol·licitants poden presentar còpies digitalitzades dels documents en substitució de les còpies compulsades. La seva fidelitat als originals es garanteix mitjançant l'ús de la signatura electrònica corresponent.

9.13 En cas de documents que ja es trobin en poder de qualssevol dels departaments de la Generalitat de Catalunya, la seva aportació es pot substituir per una declaració de la persona o entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, fent constar el lloc, la data i l'òrgan o dependència davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració s'inclou al formulari de sol·licitud.

En cas que s'haguessin produït modificacions en la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

Si l'òrgan instructor, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, es requerirà l'entitat beneficiària que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

9.14 Les entitats que tinguin negociada amb l'Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, cal que aportin documentació acreditativa d'aquesta prerrogativa especial.
Base 10

Inadmissió i desistiment

10.1 L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta Ordre comporta la inadmissió de la sol·licitud.

10.2 La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 9 d'aquesta Ordre o la manca d'esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ comporta el desistiment de la sol·licitud.

10.3 Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció presentant un escrit de desistiment i la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'acceptar el desistiment amb la resolució corresponent.

10.4 Prèviament a la concessió de les subvencions, la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds. Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En cas de tramitació presencial, aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada individualment per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per l'interessat o el seu representant, d'acord amb els articles 40 a 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Complementàriament, es realitzarà també la publicació de la notificació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).

10.5 Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació.
Base 11

Procediment de concessió

11.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta Ordre és el de concurrència competitiva.

11.2 L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és la persona titular de la Subdirecció general d'Ocupació i Territori.

11.3 La valoració de les sol·licituds es realitzarà d'acord amb els criteris objectius de valoració indicats a la base 12 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

11.4 Un cop valorades les sol·licituds, aquestes seran examinades per un òrgan col·legiat, la composició del qual serà:

La persona titular de la Subdirecció General d'Ocupació i Territori.

La persona titular del Servei d'Informació i d'Orientació Professional.

La persona titular d'un Servei Territorial d'Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Així mateix, assistirà la persona titular del Servei Jurídic del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com assessor/a.

L'òrgan col·legiat elaborarà una acta en la qual es concretarà el resultat de la concurrència i l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució d'atorgament a l'òrgan concedent.
Base 12

Criteris de valoració

12.1 Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents:

Criteri a) Experiència de l'entitat. Puntuació del criteri: màxim 20 punts (puntuació excloent).

Es valorarà l'experiència en orientació laboral i/o recerca intensiva de feina:

- L'entitat ha col·laborat amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a espai de recerca de feina i/o aula activa en el municipi on sol·licita l'espai de recerca: màxim 20 punts.

- L'entitat ha col·laborat en el Programa d'orientació i acompanyament a la inserció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en algun dels 3 exercicis anteriors al de la convocatòria, en el municipi on sol·licita l'espai de recerca: màxim 10 punts.

- L'entitat té experiència en orientació laboral diferent a l'anterior (servei d'orientació local, club de feina, etc.): màxim 5 punts.

Criteri b) Activitats a desenvolupar a l'espai de recerca. Puntuació del criteri: màxim 25 punts

b.1) Descripció de les activitats a desenvolupar en la fase inicial. Puntuació del criteri: màxim 10 punts.

Per a la valoració d'aquest criteri es tindrà en compte la descripció dels següents aspectes:

- Acollida a l'espai de recerca, identificació de l'objectiu professional de la persona participant i acord de les pautes de treball: màxim 4 punts.

- Anàlisi de l'estratègia prèvia de cerca de feina i identificació d'estratègies noves: màxim 6 punts.

Es valorarà la claredat de la descripció i l'adequació als continguts previstos a l'apartat 11 de l'annex 2, d'especificacions tècniques, d'aquesta Ordre.

b.2) Material per a les activitats informatives de curta durada. Puntuació del criteri: màxim 15 punts.

Activitats de curta durada (20-30 minuts) que podran desenvolupar-se en grup sobre els diferents canals i eines de recerca de feina, el procés de selecció i els recursos personals implicats en la recerca de feina.

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte els següents aspectes:

- Informació dels diferents canals de recerca de feina (Autocandidatura, xarxes 2.0 i de contactes, borses de treball, portals d'ocupació i altres mitjans): màxim 5 punts.

- Informació sobre les eines de recerca de feina i el procés de selecció (carta de presentació, currículum, entrevista de feina, proves de selecció): màxim 5 punts.

- Informació sobre recursos personals en la recerca de feina (gestió del canvi, interessos i motivacions, organització del temps...): màxim 5 punts.

Es valorarà l'adequació del material als objectius i a la durada, i la claredat i concreció dels continguts.

Criteri c) Recursos per a la persona participant. Puntuació del criteri: màxim 15 punts.

Per a la valoració d'aquest criteri es tindran en compte els següents aspectes:

- Informació i descripció de diferents portals d'ocupació (generals, per sectors d'ocupació, per àmbit territorial del punt d'actuació...): màxim 10 punts.

- Informació i descripció d'empreses que disposen de borsa de treball de l'àmbit territorial de cada punt d'actuació, classificades per sectors: màxim 5 punts.

Criteri d) Disponibilitat del punt d'actuació. Puntuació del criteri: màxim 10 punts

Per a cada punt d'actuació, es valorarà la disponibilitat per desenvolupar en horari preferent la línia o línies d'actuació previstes a la convocatòria de subvenció.

d.1) Per a convocatòries amb una línia d'actuació:

- El punt d'actuació disposa d'instal·lacions i recursos per desenvolupar la línia d'actuació en horari preferent: 10 punts.

- El punt d'actuació disposa d'instal·lacions i recursos per desenvolupar la línia d'actuació en horari diferent al preferent: 0 punts.

d.2) Per a convocatòries amb més d'una línia d'actuació:

- El punt d'actuació disposa d'instal·lacions i recursos per desenvolupar més d'una línia d'actuació en horari preferent: 10 punts.

- El punt d'actuació disposa d'instal·lacions i recursos per desenvolupar una línia d'actuació en horari preferent i una línia d'actuació en horari diferent al preferent: 8 punts.

- El punt d'actuació disposa d'instal·lacions i recursos per desenvolupar una línia d'actuació en horari preferent: 6 punts.

- El punt d'actuació disposa d'instal·lacions i recursos per desenvolupar més d'una línia d'actuació en horari diferent al preferent: 2 punts.

- El punt d'actuació disposa d'instal·lacions i recursos per desenvolupar una línia d'actuació en horari diferent al preferent: 0 punts.

Criteri e) Distribució i adaptabilitat dels espais. Puntuació del criteri: màxim 10 punts.

Es valorarà la distribució del mobiliari per a les persones participants i que l'espai estigui adaptat per tal de permetre el seu accés i mobilitat:

- El mobiliari de l'espai de recerca de feina està distribuït en files i columnes o en forma de U: 5 punts

- L'espai de recerca de feina està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda: 5 punts

Criteri f) Avaluació. Puntuació del criteri: màxim 5 punts

Es valorarà que l'entitat disposi de sistemes d'avaluació de l'activitat:

- Disposa d'un sistema d'avaluació interna i d'impacte de la seva activitat: 2 punts

- Descriu els indicadors que utilitza per avaluar la seva activitat: 1 punt

- Disposa d'una o vàries eines d'avaluació del grau de satisfacció de les persones participants: 2 punts

Criteri g) Cobertura territorial. Puntuació del criteri: màxim 15 punts.

Es valorarà la cobertura dels municipis amb major atur registrat de les comarques que es publicaran en la corresponent convocatòria de subvencions, d'acord amb la puntuació que consti per a cada municipi.

El municipi amb més atur registrat de cada comarca tindrà una puntuació de 15 punts i la puntuació dels altres municipis publicats serà proporcional a l'atur registrat.

12.2 Per a cada línia d'actuació, l'atorgament de la subvenció es realitzarà en funció de la puntuació obtinguda en cada punt d'actuació, sempre que s'assoleixi una puntuació mínima de 50 punts, amb subjecció a la disponibilitat pressupostària i la previsió d'espais de recerca de feina per comarca detallada en la corresponent convocatòria de subvencions.

En cas d'empat en la puntuació obtinguda, es donarà prioritat a les entitats que obtinguin més puntuació en el criteri de descripció de les activitats a desenvolupar a l'espai de recerca. De produir-se nous empats, es donarà prioritat a les entitats que obtinguin més puntuació en el criteri d'experiència de l'entitat i de produir-se nous empats, es donarà prioritat a les entitats que obtinguin més puntuació en el criteri de recursos per a la persona participant.
Base 13

Resolució i notificació

13.1 L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, a proposta de la persona titular de la Subdirecció general d'Ocupació i Territori.

13.2 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 3 mesos, a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria.

13.3 La resolució d'atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació de la persona o persones sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, l'import i, si escau, el percentatge subvencionat del pressupost de l'activitat, i en cas que s'autoritzin bestretes, la justificació de l'execució de l'objecte de la subvenció i la forma i la quantia de les garanties que, si s'escau, ha de presentar l'entitat beneficiària.

13.4 Aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que es pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En cas de tramitació presencial, aquesta resolució es notificarà a la persona o entitat interessada individualment per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per l'interessat o el seu representant, d'acord amb els articles 40 a 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Complementàriament, es realitzarà també la publicació de la notificació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html).

13.5 En cas que l'òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 3 mesos, s'entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada, d'acord amb l'article 54.2 e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.6 La resolució d'atorgament o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte de recurs d'alçada davant el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Les subvencions que es puguin concedir no generen cap dret a la concessió d'altres subvencions en exercicis futurs.

13.7 L'atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d'atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Base 14

Publicitat de les subvencions atorgades

14.1 Es farà publicitat de les subvencions concedides mitjançant l'exposició de la seva relació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), i al portal de la transparència (http://www.transparencia.gencat.cat). Cas que l'import de les subvencions atorgades, individualment considerades, sigui igual o superior a 3.000,00 euros, es donarà publicitat a través de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, indicant-hi la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s'ha imputat, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la/les finalitat/s de la subvenció.

14.2 En el supòsit d'actuacions cofinançades per l'FSE, i d'acord amb l'article 115 apartat 2 del Reglament (UE) núm.1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, s'informa que la llista d'entitats beneficiàries es publicarà en un portal d'Internet únic, amb les dades de les operacions cofinançades.
Base 15

Inici de les actuacions

15.1 Les actuacions s'hauran d'iniciar en el termini previst en la corresponent convocatòria de subvencions.

15.2 Les entitats beneficiàries hauran de comunicar l'inici de les actuacions al Servei d'Informació i d'Orientació Professional amb la presentació de la documentació prevista a l'apartat 4 d'aquesta base en el termini previst a la convocatòria de subvenció.

15.3 Les entitats que estiguin portant a terme el programa d'espais de recerca de feina de l'exercici anterior podran iniciar el nou exercici a partir de l'endemà de la finalització de l'anterior sempre que hagin presentat correctament la documentació prevista a l'apartat 4 d'aquesta base.

15.4 La documentació que les entitats beneficiàries han de presentar per a l'inici de les actuacions és la següent:

a) Ofici d'entrada de documentació per a l'inici d'actuacions, segons model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (www.treball.gencat.cat)

b) Imprès de comunicació de la data d'inici del programa espais de recerca de feina, segons model normalitzat, que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)

c) Còpia compulsada de la pòlissa d'assegurances d'accidents personals que cobreixi per a cadascuna de les persones participants en les accions un capital de 23.432,25 euros en cas de mort, i un capital de 46.864,52 euros en cas d'invalidesa, tots dos derivats del risc d'accident durant el desplaçament per qualsevol mitjà i durant l'assistència als punts d'actuació autoritzats. La pòlissa d'assegurances ha de donar cobertura a tot el període d'execució.

L'entitat beneficiària pot presentar el certificat d'assegurança d'accidents personals, d'acord amb la Circular de 6 de febrer de 2004, sobre l'acreditació de cobertura d'assegurances de contractació obligatòria de la Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament d'Economia i Finances. El model de certificat d'assegurances estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat)

d) Documentació del personal tècnic

d.1) Currículum, on haurà de constar l'experiència en la impartició de mòduls de recerca de feina i/o en inserció laboral en algun dels 7 anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

d.2) Còpia compulsada de l'alta a la Seguretat Social (en cas de nova contractació) o del darrer TC-2 si la persona tècnica forma part de la plantilla de l'entitat beneficiària. En el supòsit que es tracti de professionals autònoms, cal presentar el document_contracte entre el personal tècnic i la persona responsable de l'entitat beneficiària. En cas de presentar alta a la Seguretat Social, la data d'alta haurà de ser igual o anterior a la data d'inici indicada en l'imprès de comunicació de data d'inici.

d.3) Acreditació de la titulació universitària al·legada al currículum del personal tècnic.

En cas que el títol s'hagi expedit a partir de l'1 d'octubre de 1991 s'acreditarà mitjançant el document d'autorització de la persona tècnica per consultar a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades relatives a la seva titulació; si l'entitat beneficiària ha presentat aquest document amb anterioritat al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l'entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Ambdós documents estaran a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)

En cas que el títol s'hagi expedit abans de l'1 d'octubre de 1991 s'acreditarà mitjançant còpia compulsada de la titulació universitària al·legada al currículum del personal tècnic; si l'entitat beneficiària l'ha presentat amb anterioritat al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l'entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)

En cas que sí s'hagin produït modificacions en la documentació presentada o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

d.4) El personal tècnic que disposi d'una llicenciatura o títol de grau universitari diferent a la requerida (psicologia, pedagogia o psicopedagogia) i hagi estat autoritzat en el Programa d'espais de recerca de feina en algun dels 3 exercicis anteriors al de la convocatòria de subvenció haurà d'acreditar d'una banda la titulació universitària al·legada al currículum d'acord amb el previst a l'apartat d.3), i d'altra, l'experiència mitjançant el document "Acreditació experiència personal tècnic", segons model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del.Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)

e) Imprès d'alta del personal en el programa d'espais de recerca de feina, el qual estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)

f) Les administracions públiques que proposin personal propi per al desenvolupament del programa, hauran de presentar un document de designació formal d'aquest personal. Aquest document estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)

15.5 Si l'entitat no aporta cap dels documents indicats a l'apartat anterior en el termini previst a l'apartat 2 d'aquesta base, la resolució d'atorgament restarà sense efecte, prèvia notificació de la resolució corresponent.

15.6 L'òrgan gestor verificarà que l'entitat beneficiària ha presentat correctament la documentació relacionada en aquesta base. En cas que detecti errors o mancances en la documentació presentada per l'entitat beneficiària per a l'inici de les actuacions, es requerirà la persona interessada per tal que esmeni els defectes o aporti la documentació preceptiva.

Si l'entitat no aporta la documentació requerida en el termini donat a tal efecte, la resolució d'atorgament restarà sense efecte, prèvia notificació de la resolució corresponent.
Base 16

Pagament

16.1 Prèviament al reconeixement de l'obligació de cadascun dels pagaments, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya comprovarà d'ofici si l'entitat beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La signatura de la sol·licitud de subvenció per part de l'entitat beneficiària implica l'autorització per fer-ne la comprovació.

En cas que l'entitat beneficiària no tingui la residència fiscal en territori espanyol, ha de presentar un certificat emès per les autoritats competents del país de residència.

16.2 El pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 80% de l'import atorgat, sempre que l'entitat beneficiària hagi presentat correctament la documentació establerta a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, per a la qual no s'exigeixen garanties. Aquesta bestreta es fraccionarà en dues parts i l'ordenació del pagament corresponent i el seu pagament material s'efectuarà de manera successiva d'acord amb el Pla de Tresoreria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i les seves disponibilitats.

16.3 La persona titular de la Subdirecció General d'Ocupació i Territori és la que signarà la proposta de pagament de la bestreta prevista a l'apartat 2 d'aquesta base.

16.4 La proposta de pagament del 20% restant restarà condicionada a que l'entitat beneficiària hagi certificat la realització de la totalitat de les accions previstes a la concessió de la subvenció, hagi justificat l'activitat subvencionada d'acord amb el que estableix la base 20 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i l'òrgan gestor hagi revisat la justificació econòmica presentada. Amb aquesta finalitat, la persona titular del Servei de Control i Justificació Econòmica emetrà l'informe corresponent, per tal que la Tresoreria del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya pugui realitzar el pagament material.
Base 17

Nombre de persones participants

Les quanties subvencionables resten condicionades al compliment d'un mínim de persones ateses a cada espai de recerca de feina al llarg de la durada del programa.

El nombre mínim de persones ateses a cada espai de recerca de feina serà de 150 per a un període d'execució d'un any o el nombre proporcional que correspongui en cas de períodes d'execució inferiors.

Excepcionalment, per causes no imputables a l'entitat, s'acceptarà un nombre de persones ateses inferior al mínim previst.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya verificarà el nombre de persones derivades per les oficines de Treball i el nombre de persones ateses a cada espai de recerca de feina.

El procediment de minoració de la subvenció, en cas que no s'assoleixin els objectius mínims, s'especifica a la Guia per a la justificació econòmica de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat).

Si s'escau, el nombre mínim de persones a atendre anualment a cada espai de recerca, es modificarà mitjançant Resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Base 18

Revisió i variacions en la destinació de la subvenció

18.1 D'acord amb l'article 19.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent d'altres subvencions fora dels casos permesos en aquestes bases, podrà donar lloc a la modificació de la resolució d'atorgament.

Per a les actuacions regulades en aquesta Ordre, es consideraran circumstàncies que alteren les condicions de la concessió les que afectin a qualsevol dels requisits establerts per obtenir les subvencions, les que afectin, sense autorització prèvia, a les instal·lacions, ubicació dels punts d'actuació i personal autoritzat per al desenvolupament del programa, i l'obtenció concurrent d'altres subvencions.

18.2 L'entitat beneficiària té l'obligació de proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s'escau, ha d'ésser expressament autoritzat per l'òrgan concedent, en els termes de l'article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Base 19

Indicadors

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya establirà els mitjans i els terminis per al registre d'informació de les dades, de manera estandarditzada i sistematitzada, corresponents a la gestió de la subvenció rebuda amb l'objectiu de complir amb els requisits de certificació i/o justificació al Fons Social Europeu per al període 2014-2020, a la Conferència sectorial d'Ocupació i Afers Laborals _ Plan Anual de Políticas de Empleo, PAPE- i al mateix SOC, Pla de desenvolupament de polítiques actives d'ocupació, PDPA, i els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El registre haurà de realitzar-se com a mínim trimestralment.
Base 20

Justificació

20.1 Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de justificar l'aplicació dels fons d'acord amb els articles 30 i 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'article 98.1 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

En el supòsit d'actuacions cofinançades per l'FSE la documentació justificativa haurà de complir els requisits que determini la norma estatal relativa a les despeses subvencionables.

20.2 Un cop finalitzades les actuacions, l'entitat beneficiària haurà de presentar la documentació justificativa de la subvenció; en cas que s'atorgui més d'una línia d'actuació, haurà de presentar la documentació corresponent a cada línia. La modalitat de justificació serà la de compte justificatiu amb aportació de justificants despeses.

20.3 El compte justificatiu ha de contenir la documentació següent:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades. A l'annex 3 d'aquesta Ordre es detalla el contingut de la memòria econòmica. Així mateix, a l'annex 4 d'aquesta Ordre es detallen les despeses subvencionables i a l'annex 5 d'aquesta Ordre els criteris d'imputació de les despeses. Els requisits d'elegibilitat, l'acreditació dels diferents conceptes de despeses subvencionats i el càlcul dels imports liquidables, s'especifiquen a la Guia per a la justificació econòmica de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina que estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat).

20.4 En cas de cofinançament de l'FSE, per a la justificació de les actuacions previstes en aquesta Ordre s'aplicarà com a opció de simplificació de costos, un tipus fix del 15% calculat sobre les despeses directes de personal, per imputar les despeses indirectes de l'operació (despeses generals i materials). Aquesta opció està prevista a l'article 68.1.b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

En cas que les actuacions subvencionades es financin amb càrrec a fons no comunitaris, per a la justificació de les actuacions previstes en aquesta Ordre s'aplicarà com a opció de simplificació de costos, un tipus fix del 15% calculat sobre les despeses directes de personal, per imputar les despeses indirectes de l'operació (despeses generals i materials). Aquesta opció està prevista a l'article 83.3 del Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, així com al punt 6.3 de l'Acord GOV/85/2016 de 28 de juny. El valor del tipus fix ve determinat per un estudi econòmic realitzat al respecte.

Qualsevol correcció financera que s'apliqui sobre les despeses que serveixen de base de càlcul del tant fix, en virtut de les verificacions i controls que puguin efectuar-se, donarà lloc a una minoració de l'import dels costos imputats.

L'opció del tant fix per a la imputació de les despeses indirectes és obligatòria per a totes les entitats beneficiàries de les accions concedides, durant tot el procés d'execució i liquidació, i no es pot canviar aquest sistema de justificació.

20.5 Les despeses s'han de justificar mitjançant factures, nòmines i altres documents de valor probatori equivalent, amb validesa jurídica al tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa. Les despeses han d'estar pagades abans de la data de justificació econòmica.

Els justificant originals es marcaran amb un segell, indicant-hi la subvenció que es justifica, el cofinançament del Fons Social Europeu, si escau, i l'import o percentatge que s'imputa. No se segellaran les factures electròniques.

En cas de justificació de despeses indirectes amb l'aplicació de tipus fix previst a l'apartat anterior, no caldrà acreditar documentalment aquestes despeses, ni conservar els documents acreditatius de les mateixes.

20.6 Les entitats beneficiàries de les subvencions resten obligades a presentar la justificació en el termini màxim de 2 mesos davant del Servei de Control i Justificació Econòmica.

20.7 L'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar una ampliació del termini establert per presentar la justificació, que no excedeixi de la meitat del termini prèviament atorgat i sempre que no es perjudiquin els drets de tercers, d'acord amb el que preveu l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Base 21

Verificació de les accions subvencionables

21.1 Les actuacions de verificació per part del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de les accions subvencionables seran de dos tipus:

a) Verificacions administratives

Tenen per objecte verificar l'execució de les actuacions i assegurar que aquesta està suportada pels corresponents documents justificatius, i garantir que les declaracions justificatives de despeses presentades per les entitats beneficiàries estiguin suportades per documentació justificativa (factures, nòmines, extractes bancaris, etc.)

b) Verificacions in situ o sobre el terreny

Tenen per objecte comprovar l'efectiva realització de l'acció subvencionada i/o el compliment de les obligacions de les entitats beneficiàries.

Les verificacions sobre el terreny s'efectuaran durant la realització de l'acció subvencionada.

21.2 Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
Base 22

Control de les accions subvencionables

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya realitzarà actuacions específiques de control arran de denúncies o de l'existència d'indicis de frau o irregularitats en l'execució de l'activitat finançada a l'empara d'aquesta Ordre.

Les entitats beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l'administració autonòmica, estatal i comunitària.
Base 23

Revocació

23.1 Són causes de revocació les previstes pels articles 92 bis i 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, que aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També serà causa de revocació l'incompliment i la falsedat en la declaració dels requisits previstos a la base 4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

23.2 Serà causa de revocació l'incompliment de l'obligació de posar a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya la totalitat del personal atorgat durant tot el període d'execució del programa, l'incompliment de l'obligació de facilitar l'assistència del personal tècnic a les accions formatives programades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya així com l'incompliment de l'obligació del personal tècnic d'assistir-hi, d'acord amb el previst a l'annex 2 d'aquesta Ordre, i l'accés a informació relativa a persones que no participin en el programa mitjançant les aplicacions informàtiques que proporciona el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

23.3 Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació o la Intervenció General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'alguna causa de revocació de la subvenció concedida hauran d'instar l'inici del corresponent procediment, d'acord amb el que preveu la secció quarta del capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya o, si aprecien algun motiu d'infracció, hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que preveu la secció cinquena de l'esmentat capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya i el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Així mateix, si la Intervenció General durant els controls que dugui a terme es troba amb una conducta per part del subjecte controlat tendent a entorpir, dilatar o impedir la seva actuació, proposarà a l'òrgan competent l'inici del procediment de revocació i sancionador.

23.4 Els incompliments parcials dels requisits o les obligacions de les entitats beneficiàries, l'execució incorrecta de les accions que es posin de manifest en la verificació administrativa o in situ de les accions subvencionades, així com també la justificació d'una quantia inferior a l'atorgada inicialment, implicaran l'inici d'un procediment de revocació parcial de les subvencions concedides, que pot comportar la minoració de l'import pendent de pagament i/o el reintegrament parcial, per part de l'entitat beneficiària, de les quantitats pagades (bestretes) amb els interessos de demora corresponents.

23.5 Els criteris i fórmules que s'aplicaran per calcular els imports a revocar s'indicaran a la Guia per a la justificació econòmica de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina que estarà disponible a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.gencat.cat).

23.6 En compliment del que estableix l'article 100 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya ha d'iniciar els processos de revocació quan escaigui. Resten exclosos els supòsits de revocacions que impliquin el reintegrament d'un import inferior a 60 euros.
Base 24

Renúncia

24.1 Les entitats beneficiàries poden renunciar només per causes justificades i de forma expressa, totalment o parcialment, a les subvencions atorgades mitjançant un escrit motivat dirigit a l'òrgan competent per resoldre i, a aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent, i hauran de reingressar la quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents.

24.2 En cas que la quantitat corresponent al total de despeses justificades sigui inferior a la quantitat atorgada, l'entitat beneficiària podrà renunciar de forma expressa al seu dret de percebre la part de la subvenció percebuda indegudament. A aquest efecte, l'òrgan que va concedir-la dictarà la resolució corresponent.
Base 25

Règim de compatibilitat dels ajuts

25.1 Els ajuts regulats en aquestes bases són incompatibles amb qualsevol altre ajut obtingut per l'entitat sol·licitant per a la realització de la mateixa acció, excepte quan es tracti del finançament parcial del projecte i s'hagi definit de manera precisa en la petició de l'ajut la part subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la part finançada amb càrrec a altres fons públics o privats.

25.2 L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.
Base 26

Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que preveuen aquestes bases els serà aplicable el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els capítols II i VI del Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social, així com el que estableixen els articles 101 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en tot el que no s'hi oposi, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.
Base 27

Publicitat de les subvencions per part de la persona o entitat beneficiària

27.1 L'entitat beneficiària de la subvenció ha de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del programa, activitat, inversió o actuació objecte de subvenció segons el que s'estableix a la base 5 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, sobre les obligacions de les persones i entitats beneficiàries i d'acord amb el que preveu l'article 31 del Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

27.2 Les mesures de publicitat que han d'adoptar les persones o entitats beneficiàries de les subvencions són les següents:

- Fonts de finançament públic

- Inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent.

- Llegenda relativa al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, mitjans electrònics o audiovisuals o bé esments realitzats als mitjans de comunicació.

27.3 En cas de cofinançament de l'FSE, l'entitat beneficiària haurà d'adoptar les següents mesures de publicitat i informació:

- En totes les mesures d'informació i comunicació que realitzi, haurà d'incloure l'emblema de la Unió, una referència a la Unió Europea, una referència al Fons Social Europeu i el lema "El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur".

- Durant la realització de l'operació, haurà d'informar al públic del cofinançament de l'actuació, en el seu espai web, si en disposa,i mitjançant un cartell visible pel públic, de mida A3 mínim.

- Les característiques tècniques de les mesures d'informació i dels cartells s'han d'adequar al que determinen els articles 4 i 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014 de 28 de juliol, de la Comissió.

- S'haurà d'assegurar que les persones destinatàries de l'actuació han estat informades del cofinançament del Fons Social Europeu. Concretament, farà constar el cofinançament del Fons Social Europeu en qualsevol document que es lliuri a les persones participants o que formi part de l'expedient de l'actuació cofinançada, per exemple els certificats d'assistència, els convenis de pràctiques, els contractes, l'anunci de l'aula, etc.
Base 28

Publicació

Quant a la publicació de les bases i convocatòries cal atenir-se al que estableix l'article 68.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la normativa en matèria de subvencions.
Base 29

Normativa aplicable

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d'aplicació els preceptes continguts al capítol IX de la Llei de finances públiques de Catalunya en tot allò que no s'oposi a la normativa bàsica estatal; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament de la Llei general de subvencions aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com el que disposa la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya de cada exercici, així com altra normativa comunitària, estatal i autonòmica que pugui ser d'aplicació.
Base 30

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que les persones interessades han de facilitar per tal d'obtenir la subvenció s'inclouen en el fitxer "Base de dades de subvencions i ajuts" regulat a l'Ordre TRE/199/2010, de 12 de març, de creació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, amb la finalitat de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. L'òrgan administratiu responsable d'aquest fitxer és la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a aquest òrgan administratiu responsable del fitxer, al carrer Llull, 297-307, 08019-Barcelona, adreça electrònica: protecciodades.soc@gencat.cat.

Les entitats beneficiàries han de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, desplegada pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Les entitats establiran les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat de les dades a les quals accedeixi com a conseqüència de les actuacions que són objecte d'aquesta Ordre. En especial, adoptarà les mesures adients per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat a les dades esmentades.Annex 2

Especificacions tècniques
1. Espais de recerca de feina

L'experiència de la implementació dels espais de recerca de feina avala la qualitat d'un servei que dóna un valor afegit a la recerca de feina tradicional basat en:

- l'augment de l'efectivitat en l'ús dels canals, recursos i eines en funció de l'objectiu professional de cada persona.

- l'orientació laboral desenvolupada a partir d'una metodologia participativa i inclusiva.

- la millora de l'organització i planificació en la recerca de feina.

- la informació i assessorament per a la millora competencial.

- l'efectivitat de l'espai quant a la inserció de les persones participants.
2. Objectiu

Els espais de recerca de feina tenen per objectiu promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per tal de preparar a la persona demandant d'ocupació per a la seva reincorporació al mercat laboral, mitjançant la posada en contacte de les persones participants en l'espai amb ofertes de feina que els permetin trobar un lloc de treball adient al seu objectiu professional.

Per aconseguir aquest objectiu es treballarà la recerca de feina a través dels diversos portals d'ocupació de la xarxa, i també mitjançant l'optimització de les candidatures de les persones participants.

Cada persona participant enviarà la seva candidatura a totes les ofertes de llocs de treball que s'adeqüin al seu perfil professional tenint en compte que el currículum que es presenta ha d'estar adaptat al lloc de treball al qual s'opta; a més, en el currículum ha de quedar reflectit aquell valor afegit de la persona candidata en relació a altres candidatures.

Aquests aspectes i l'autonomia de la persona participant són els eixos al voltant dels quals gira el treball que es desenvolupa en un espai de recerca de feina.
3. Què ofereix un espai de recerca de feina?

Els espais de recerca de feina ofereixen:

- Atenció personalitzada.

- Preparació en tècniques i elements actius en la recerca.

- Un espai d'intercanvi entre les persones participants i entre aquestes i les persones professionals de l'orientació.

- Accés directe a diferents portals de feina.

- Personal tècnic que assessora a la persona participant en tot el que necessita.

Cada espai estarà conduït per 2 persones orientadores que intervindran per donar informació, augmentar l'eficàcia de la recerca o qüestionar, en la mesura del possible, actituds o estats emocionals que dificulten l'assoliment de l'objectiu que es persegueix. Es tracta de fer les persones participants responsables del seu propi procés. Amb aquest fi, es promou l'adquisició i entrenament de competències necessàries per continuar realitzant, un cop finalitzat el servei, una recerca autònoma de feina.
4. Requisits d'instal·lacions i recursos tècnics. Eines informàtiques

L'espai de recerca de feina haurà de tenir una aula grupal d'una superfície igual o superior a 40 m2 i un despatx per a les entrevistes individuals.

L'aula grupal haurà de disposar de:

- Un mínim de 10 i un màxim de 20 ordinadors per a les persones participants.

- Taula d'un mínim d'1 metre de llargada per a cada ordinador.

- 2 ordinadors per al personal tècnic.

- Connexió a Internet en tots els ordinadors, tant en els de les persones participants com en els del personal tècnic.

- Telèfon a disposició de les persones participants.

- Impressora a disposició de les persones participants.

- Mobiliari per a les persones participants, preferiblement distribuït en format files i columnes o en forma de U, i mobiliari per a les dues persones orientadores. No s'admetrà una distribució de mobiliari en la qual les persones participants quedin encarades a una paret.

- Dos plafons de paret per posar-hi notícies i informació que ajudin a dinamitzar l'espai de recerca.

- Un espai (taula, lleixes, mostrador...) a disposició de les persones participants per a la consulta de materials: llistats d'empreses per sectors, borses de treball, ofertes de treball.

- Les aules grupals han de tenir espais de pas d'un mínim d'un metre; així mateix, la distància de separació entre les fileres de taules i entre l'última filera i la paret ha de ser mínim d'un metre.

Els espais que les entitats posin a disposició del programa han de garantir les condicions higièniques, de condicionament i de seguretat exigibles per la legislació vigent, i el correcte desenvolupament de les accions subvencionades.

Els recursos materials per al desenvolupament tècnic de les actuacions que l'entitat disposi a l'inici de les actuacions (mobiliari, ordinadors,...) romandran als espais de recerca de feina autoritzats durant tot el període d'execució del programa subvencionat i no podran trobar-se en dependències o edificis separats.

Recursos tècnics

Els recursos tècnics necessaris per a la connexió a la xarxa telemàtica per a la gestió del programa són:

- Disposar d'un ample de banda en cada punt d'actuació suficient per poder suportar les aplicacions i gestionar el programa: ADSL o fibra òptica

- Navegador: Internet Explorer v9 o superior, Firefox, Chrome...

- Resolució mínima de la pantalla suportada ha de ser de 1280x1024

- Lector de documents PDF Adobe Acrobat 7.0 o superior

- Màquina virtual Java 1.5 o superior

- Cada tècnic/a de l'espai de recerca de feina ha de tenir una adreça de correu electrònic única i pròpia.

Eines informàtiquesPer gestionar, informar i fer el seguiment de les actuacions que es duen a terme, les entitats beneficiàries disposaran de dues eines informàtiques:

- GIA (Gestió Integrada d'Accions): mitjançant aquesta aplicació el personal tècnic de les entitats planificarà les sessions que duran a terme les persones participants i informarà del seu resultat, i les oficines de treball derivaran aquelles persones que tinguin el perfil adient a les entitats beneficiàries.

- GALILEU: és l'aplicació a través de la qual es recull la informació qualitativa del procés.

L'aplicació Galileu permetrà accedir a la informació que està disponible en les diferents aplicacions del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, als indicadors del mercat de treball, als recursos necessaris en la tasca orientadora i a la informació qualitativa dels processos d'orientació de les persones participants. Aquesta aplicació permet compartir la informació entre les persones professionals de les oficines de treball i les entitats beneficiàries, i facilitar d'aquesta manera la traçabilitat del procés realitzat per la persona participant en el programa.

Els accessos a les aplicacions informàtiques que proporciona el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per tal de gestionar les accions del programa s'entenen com a exclusius per a l'actuació sobre les persones participants vinculades al programa; es verificarà de forma sistemàtica el compliment d'aquesta obligació i el bon ús d'aquests mitjans, i serà motiu de revocació de la subvenció l'incompliment d'aquesta instrucció.
5. Personal tècnic

L'espai de recerca de feina de cada línia d'actuació estarà conduïda per 2 persones orientadores.

El personal tècnic dels espais de recerca de feina haurà de disposar d'una llicenciatura o títol universitari de grau en psicologia, pedagogia o psicopedagogia, i d'experiència, en algun dels 7 anys anteriors a la publicació de la convocatòria de la subvenció, en la impartició de mòduls de recerca de feina i/o inserció laboral.

Es podrà autoritzar el personal tècnic que disposi d'una llicenciatura o títol de grau universitari diferent sempre que acrediti l'experiència en el Programa d'espais de recerca de feina en algun dels 3 exercicis anteriors al de la convocatòria de la subvenció.

Només s'autoritzarà el personal tècnic proposat per l'entitat subvencionada que garanteixi una qualitat tècnica i professional en el desenvolupament de les actuacions i que hagi assistit a les sessions formatives programades pel SOC.

Per tal de poder autoritzar el personal proposat per l'entitat, aquesta ha de facilitar de forma prèvia a l'inici efectiu de les actuacions la documentació prevista a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

En cas de noves incorporacions al llarg del programa l'entitat ha de presentar la següent documentació:

a) Currículum del personal tècnic, on haurà de constar l'experiència en la impartició de mòduls de recerca de feina i/o inserció laboral en algun dels 7 anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

b) Còpia compulsada de l'alta a la Seguretat Social (en el cas de nova contractació) o del darrer TC-2 si la persona tècnica forma part de la plantilla de l'entitat. En el supòsit que es tracti de professionals autònoms, cal presentar el document _ contracte entre la persona tècnica i la persona responsable de l'entitat.

c) Acreditació de la titulació universitària al·legada al currículum del personal tècnic:

En cas que el títol s'hagi expedit a partir de l'1 d'octubre de 1991 s'acreditarà mitjançant el document d'autorització de la persona tècnica per consultar a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades relatives a la seva titulació; si l'entitat beneficiària ha presentat amb anterioritat aquest document al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l'entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Ambdós documents estaran a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat).

En cas que el títol s'hagi expedit abans de l'1 d'octubre de 1991 s'acreditarà mitjançant còpia compulsada de la titulació universitària al·legada al currículum del personal tècnic; en cas que l'entitat beneficiària l'hagi presentat amb anterioritat al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya es podrà substituir la seva presentació per una declaració de l'entitat que digui que no hi ha hagut modificacions, fent constar la data i l'òrgan davant el qual es va presentar la documentació. Aquesta declaració estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat)

En cas que sí s'hagin produït modificacions en la documentació presentada o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va lliurar, s'haurà de presentar necessàriament la nova documentació.

d) En cas de personal tècnic que disposi d'una llicenciatura o títol de grau universitari diferent a la requerida (psicologia, pedagogia o psicopedagogia) i hagi estat autoritzat en el Programa d'espais de recerca de feina en algun dels 3 exercicis anteriors al de la convocatòria de subvenció haurà d'acreditar d'una banda la titulació universitària al·legada al currículum d'acord amb el previst al punt c) d'aquest apartat, i d'altra, l'experiència mitjançant el document "Acreditació experiència personal tècnic". Aquest document estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)

e) Les administracions públiques que proposin personal propi per al desenvolupament del programa, hauran de presentar un document de designació formal d'aquest personal. Aquest document estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)

f) Imprès de sol·licitud de canvi de personal (alta). Aquest imprès estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.(www.treball.gencat.cat)i, a més de presentar-ho al registre, caldrà enviar-ho per correu electrònic a l'adreça serveiorientacio.soc@gencat.cat.

g) Imprès de sol·licitud de canvi de personal (baixa). Aquest imprès estarà a disposició de les persones interessades a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(www.treball.gencat.cat) i, a més de presentar-ho al registre, caldrà enviar-ho per correu electrònic a l'adreça serveiorientacio.soc@gencat.cat.

Tot el personal tècnic presentat per les entitats serà estudiat cas per cas per comprovar que les seves dades curriculars són compatibles amb el desenvolupament del programa i, en el cas que el perfil de la persona tècnica s'adeqüi als requisits exigits serà autoritzada per a la realització de l'actuació subvencionada.

L'entitat té l'obligació de posar a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dues persones orientadores a jornada completa en cada espai de recerca de feina durant tot el període d'execució del programa. L'incompliment d'aquesta obligació serà causa de revocació de la subvenció atorgada.

En el cas que una persona tècnica causi baixa durant l'execució del programa per finalització de la relació laboral, per incapacitat laboral temporal, per maternitat o per altres causes l'entitat beneficiària haurà de substituir-la en un període màxim de 30 dies naturals des del moment de la baixa presentant la documentació prevista en aquest apartat.

Abans que el nou personal tècnic comenci a fer accions, l'entitat informarà d'aquesta nova incorporació a l'òrgan gestor mitjançant la presentació de la documentació preceptiva per tal de validar la seva idoneïtat.
6. Formació del personal tècnic

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya podrà realitzar accions formatives adreçades al personal tècnic.

L'entitat beneficiària de la subvenció té l'obligació de facilitar l'accés del seu personal i l'incompliment d'aquesta obligació serà causa de revocació de la subvenció atorgada.

El personal tècnic dels espais de recerca de feina té l'obligació d'assistir a totes les sessions formatives a les que estigui convocat. En el cas que no es presenti a una sessió formativa sense motiu justificat, degudament acreditat i comunicat al Servei d'Informació i d'Orientació Professional, no serà donat d'alta al programa, o serà donat de baixa si ja estava autoritzat, i l'entitat haurà de tornar a presentar la documentació preceptiva per donar d'alta una persona tècnica.

L'incompliment de l'obligació d'assistir a les sessions formatives serà causa de revocació per l'import corresponent a les despeses de personal durant el període que l'espai de recerca hagi estat sense la persona tècnica autoritzada; en cas que el període sigui superior a 30 dies naturals, es revocarà també la part proporcional de les despeses generals i materials.
7. Tasques del personal tècnic

Les tasques que realitza el personal orientador en un espai de recerca de feina són:

- Concretar amb la persona participant el seu objectiu professional.

- Revisar i/o reformular el currículum de la persona participant.

- Acompanyar la persona participant en la recerca de canals de recerca de feina i portals d'ocupació.

- Millorar la motivació de la persona demandant d'ocupació en l'elaboració de currículums.

- Revisar i millorar la demanda en el sistema de suport a l'orientació (Galileu), si escau.

- Registrar a l'aplicació GIA i a l'aplicació Galileu aquella informació que permet la traçabilitat de les accions realitzades per la persona usuària.

- Dinamitzar el grup.

- Realitzar "inputs" d'informació específica.

- Gestionar informació.

De dilluns a dijous, el personal tècnic atendrà les persones participants en l'espai durant 4 hores diàries en horari continuat i dies alterns; la resta de la jornada i els divendres realitzaran les tasques de gestió que comporta el seu funcionament i la recerca de recursos d'inserció.

D'acord amb les línies d'actuació previstes en les convocatòries de subvenció es podran determinar altres tasques a realitzar pel personal tècnic en el desenvolupament dels espais de recerca de feina.
8. Persones participants: requisits i horari de participació

Les persones que accedeixen als espais de recerca de feina són demandants de feina amb una ferma voluntat d'incorporació a un lloc de treball, amb un objectiu professional clarament definit i amb disponibilitat horària per assistir a l'espai durant 8 sessions.

Els requisits de les persones participants són:

- Persones ocupables amb un projecte professional definit i viable.

- Inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa

- Disponibilitat i interès per participar.

- Coneixement del català/castellà.

- Autonomia suficient en informàtica i Internet.

A aquests requisits es podran afegir altres específics mitjançant les corresponents convocatòries de subvenció.

La utilització d'aquest servei no implica, per part de la persona participant, disposar d'un nivell formatiu i/o professional determinat; la metodologia que s'utilitza s'adequa a qualsevol persona que reuneixi les característiques abans mencionades.

L'espai de recerca de feina haurà d'estar permanentment al màxim de la seva capacitat.

Quan una persona participant causi baixa, ja sigui per col·locació, per finalització de les 8 sessions, per baixa voluntària o per no assistència, immediatament aquesta baixa es cobrirà amb una altra persona, de tal manera que en el grup constantment hi ha noves incorporacions per mantenir el nombre de participants.

Horari de les actuacions amb les persones participants

Les actuacions que el personal tècnic ha de portar a terme amb les persones participants, s'hauran de desenvolupar bé en horari preferent, comprès entre les 8 i les 15 hores, o bé en horari no preferent, comprès entre les 14 i les 21 hores. Si s'escau, es modificarà la franja horària corresponent a l'horari preferent i/o no preferent mitjançant la corresponent convocatòria de subvencions.

L'horari que s'autoritzi mitjançant la resolució d'atorgament a cada espai de recerca per desenvolupar les actuacions amb les persones participants (preferent o no preferent) s'haurà de portar a terme durant tot el període d'execució del programa.

La participació de cada persona en l'espai és de 4 hores diàries en horari continuat, respectant l'horari autoritzat a la resolució d'atorgament, dos dies a la setmana (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), durant 8 sessions. Els dos dies setmanals de participació hauran de tenir el mateix horari.
9. Circuït de derivació de participants

Totes les persones que participen en un espai de recerca de feina provenen de les oficines de Treball de la Generalitat.

El circuït de derivació és el següent:

a) L'oficina de Treball detecta demandants que reuneixen el perfil per participar en un espai de recerca de feina i els ofereix aquest servei.

b) En el cas que la persona estigui interessada, el personal tècnic de l'oficina, mitjançant l'aplicació GIA, la derivarà a la llista d'espera de l'espai de recerca i anotarà en l'aplicació SICAS el codi corresponent de servei ofert.

c) El personal orientador de l'espai de recerca citarà, per ordre d'inscripció, a les persones que estan en la llista d'espera per fer l'entrevista inicial i incorporar-les a l'espai de recerca en cas que compleixin els requisits.

d) En el moment de la incorporació l'orientador/a evoluciona el servei a iniciat en l'aplicació Galileu.

e) Al finalitzar la participació en l'espai l'orientador/a evolucionarà el servei a rebut.

En cas d'espais de recerca de feina autoritzats per desenvolupar línies d'actuació per a col·lectius específics es podran seguir altres circuïts de derivació que s'especificaran en la corresponent convocatòria de subvencions.
10. Data d'inici de les actuacions

La data d'inici serà la indicada per l'entitat en l'imprès de comunicació de data d'inici del programa previst a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre, sempre que estigui compresa en el termini previst en la corresponent convocatòria de subvencions i que l'entitat hagi presentat correctament la documentació preceptiva indicada en l'esmentada base. Tot el personal de l'espai o espais de recerca de feina atorgats haurà d'estar d'alta a la Seguretat Social en la data que l'entitat indiqui en l'esmentat imprès.

En cap cas s'autoritzarà una data d'inici anterior a la data comunicada per l'entitat ni anterior a la data en que l'entitat presenti la documentació prevista a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre al registre d'entrada.

- Data d'inici en el supòsit de requeriment de documentació.

En cas que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya detecti errors o mancances en la documentació presentada per l'entitat beneficiària per a l'inici de les actuacions, es requerirà la persona interessada per tal que esmeni els defectes o aporti la documentació preceptiva.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya comprovarà que l'entitat beneficiària ha presentat correctament la documentació requerida i, en aquests casos, la data d'inici serà la data en que l'entitat beneficiària presenti al Registre la documentació requerida, o la data d'alta del personal tècnic a la Seguretat Social si aquesta és posterior, en cas que es presenti aquesta alta amb la documentació requerida.

L'entitat beneficiària haurà de verificar que la pòlissa d'assegurances d'accidents personals cobreix la totalitat del període d'execució tenint en compte la data d'inici. Si la pòlissa presentada no cobreix tot el període d'execució, caldrà que l'entitat aporti, en el termini màxim de dos mesos des de la data d'inici, la documentació que acrediti la cobertura; en cas contrari es considerarà que el programa finalitza en la data en que acaba la cobertura de la pòlissa presentada.
11. Metodologia

Per assolir l'objectiu d'una ràpida inserció laboral, s'utilitza una metodologia activa en la que es fomenta l'autonomia de cada persona i s'incentiva i es motiva les persones participants per presentar el màxim de candidatures, atenent el seu objectiu professional i l'adequació del seu perfil a les demandes de les empreses.

La recerca de feina ha de respondre a un procés sistematitzat, metòdic i ordenat que permeti optimitzar tots els recursos que es posen a l'abast de les persones.

Malgrat que en l'espai de recerca es du a terme un treball principalment individualitzat, es pot parlar de grup perquè totes les persones tenen un objectiu comú i s'estableixen unes sinèrgies entre les persones participants, entre si i amb el personal tècnic, que implica la transferència d'informació entre tots i un suport col·lectiu a la recerca de feina, fent ús també, del capital competencial del grup i facilitant la gestió del coneixement.

En primer lloc caldrà treballar el currículum per adaptar-lo al perfil de cada persona i a les característiques del lloc de treball al que vol optar, incloent-hi aquells aspectes que donen un valor afegit a la candidatura. El currículum no és un document estàndard sinó que cal adaptar-lo al lloc de treball al qual es presenta.

Amb el currículum a punt, cada persona haurà de disposar d'un correu personal a través del qual enviarà i rebrà resposta a les seves candidatures.

A partir d'aquí s'iniciarà la recerca a través dels diversos portals de feina que hi ha a la xarxa i es començaran a enviar les candidatures a aquelles ofertes els requisits de les quals s'ajusten en un percentatge elevat al perfil de la persona candidata; també es treballarà l'autocandidatura i la recerca de feina a través de les xarxes socials.

En paral·lel cada persona gestionarà la seva agenda per tenir un control de les candidatures enviades, de les respostes obtingudes i de les entrevistes concertades. Cada jornada s'iniciarà amb la revisió del correu per veure si hi ha respostes als currículums enviats i amb una revisió de l'agenda per actualitzar-la si cal.

Quan en l'espai de recerca hi hagi un nombre determinat de persones que es troben en una dificultat o que han d'afrontar en breu una entrevista o en qualsevol altre circumstància que el personal tècnic considera oportú clarificar, s'aturarà l'activitat individual i tot el grup participarà en una mini sessió (20 - 30 minuts) en la qual el personal tècnic puntualitzarà alguns aspectes importants del tema que es tracti.

La distribució de continguts en les 8 sessions de participació és la següent:
Dia 1

- Entrevista individual amb la persona candidata per donar-li a conèixer amb més profunditat les característiques i el funcionament de l'espai de recerca i per confirmar que reuneix els requisits.

- Identificar els objectius professionals (màxim 3 objectius).

- Acord de les pautes de treball (rutina diària)

- Presentació al grup

- Anàlisi de l'estratègia prèvia (eines i canals utilitzats)

- Revisió i/o creació del currículum personal i millora de les dades en l'aplicació Galileu, si escau

- Identificació i priorització dels nous canals de recerca de feina
Dia 2

- Visita "guiada" al portal Feina Activa: alta al portal, introducció de dades curriculars, tipus i nivell de visibilitat, actualització de dades, cerca simple i avançada d'ofertes, creació d'alertes i periodicitat, seguiment de candidatures

- Identificar i diferenciar borses de treball, metacercadors i anuncis, ETT i empreses de selecció, portals públics i privats, cercadors d'empreses, xarxes socials i professionals

- Registre a portals genèrics, àrees de promoció econòmica, ETT, empreses de selecció, borses de treball
Dia 3 a 8

- Registre a portals específics

- Cerca d'ofertes de feina

- Preparació de la carta de presentació en resposta a un anunci

- Presentació de candidatures, inscripció

- Seguiment i accions post-inscripció

És imprescindible que diàriament es consultin els portals més importants i que publiquen més ofertes del perfil de la persona candidata i fer servir els metacercadors per cercar altres ofertes i portals per inscriure-s'hi.

De forma transversal del dia 1 al 8 el personal orientador farà inputs de caràcter grupal i de curta durada en relació amb: canals de recerca de feina, carta de presentació, autocandidatura, networking (xarxa de contactes), entrevista de selecció, o sobre qualsevol tema que el personal orientador ha detectat que és necessari per cobrir una carència del grup.

Al finalitzar la participació en l'espai de recerca de feina l'entitat informarà a les persones participants que tenen a la seva disposició un qüestionari per avaluar el grau de satisfacció i utilitat pel servei rebut.
12. Materials per a les persones participants

Cada participant disposarà d'una carpeta amb la següent documentació, adaptada a la seva situació i ocupació:

- Document de registre i seguiment d'ofertes i candidatures.

- Document de registre i seguiment d'autocandidatures, si s'escau.

- Dossier sobre l'elaboració del currículum i cartes de presentació: definició, recomanacions i tipologia.

- Llistat de portals de recerca de feina a Internet, tant els generals com per sectors d'ocupació, en funció de l'objectiu laboral de cada persona.

- Documents de les diverses sessions informatives realitzades.
13. Expedient individual

L'entitat té l'obligació de crear un expedient individual que acompanyi la persona demandant durant la seva participació en l'espai de recerca de feina.

L'expedient individual constitueix el document indispensable i insubstituïble per a la justificació administrativa del programa i, per tant, de les persones participants.

Aquest expedient es començarà a elaborar des del primer moment en què la persona iniciï la seva participació en el programa, de tal manera que a cada persona atesa li correspondrà un únic expedient.

Els documents que han de constar en l'expedient són:

- Control d'assistència: Aquest document estarà a disposició de les entitats en l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies(www.treball.gencat.cat) i no pot ser objecte d'esmena o modificació.

La persona participant signarà cada un dels dies que assisteixi a l'espai de recerca i sempre amb posterioritat a la finalització de la sessió en la que ha participat.

- Còpia del DNI/NIE de la persona participant.

- Còpia del Document de registre i seguiment d'ofertes i candidatures. Aquest document estarà a disposició de les entitats en l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat) i no pot ser objecte d'esmena o modificació.

- Si s'escau, còpia del Document de registre i seguiment d'autocandidatures. Aquest document estarà a disposició de les entitats en l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat) i no pot ser objecte d'esmena o modificació.

- Document informatiu FSE (només per a les persones participants en accions cofinançades per l'FSE). Aquest document estarà a disposició de les entitats en l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat) i no pot ser objecte d'esmena o modificació.

En cas d'espais de recerca de feina autoritzats per desenvolupar línies d'actuació per a col·lectius específics es podran incorporar als expedients de les persones participants altres documents que s'especificaran en els procediments de gestió del programa de la corresponent convocatòria.

L'original d'aquest expedient individual ha de restar al punt d'actuació autoritzat de l'entitat subvencionada a disposició del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant tot el període de desenvolupament del programa i guardat durant un termini mínim de 5 anys, juntament amb qualsevol altre tipus de documentació aportada per la persona participant (justificants, certificats mèdics, etc). Aquest termini es computarà a partir del moment en què finalitzi el període establert per presentar la justificació econòmica per part de l'entitat beneficiària.

L'entitat ha d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, la pèrdua o l'accés no autoritzat d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L'entitat està obligada al secret professional i aquesta obligació subsisteix en qualsevol cas.
14. Indicadors de gestió

- Nombre de persones que han participat en el servei

- Grau de satisfacció de les persones participants
15. Indicador de resultats

Percentatge d'insercions en relació amb el nombre de participantsAnnex 3

Documentació que ha de contenir la memòria econòmica del compte justificatiu
1- Una relació classificada de totes les despeses imputables al desenvolupament de l'acció, d'acord amb l'estructura de costos establerta per al programa segons model normalitzat, amb identificació del creditor i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

2- Si s'escau, una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, caldrà indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb indicació dels òrgans concedents.

3- Una declaració signada per la persona representant legal de l'entitat beneficiària de finalització de les accions subvencionades.

4- Una declaració signada per la persona representant legal de l'entitat beneficiària conforme els pagaments corresponen a actuacions correctament realitzades i justificades mitjançant factures pagades o altres documents comptables de valor probatori equivalent i conforme les despeses s'han pagat abans de la presentació de la justificació econòmica.

5- En el cas de les administracions públiques que justifiquin despeses de personal en nòmina, document de designació formal del personal imputat al projecte (funcionari o laboral fix).

6- Una declaració signada per la persona representant legal de l'entitat beneficiària del compromís de mantenir en arxiu els documents originals corresponents a les despeses de personal tècnic que justifiquen la subvenció en compliment de l'obligació que estableix la base 5.1 c) de l'annex 1 d'aquesta Ordre.

7- Declaració responsable dels imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció de l'IRPF de les persones treballadores pròpies imputades com a despesa, amb indicació del perceptor, els imports liquidats, les dates i la forma de pagament, amb l'objectiu de facilitar el seguiment de la pista d'auditoria, segons model normalitzat.

8- Originals, degudament estampillats, o còpies compulsades d'aquests originals, de tots els documents justificatius de les despeses de personal tècnic, i també originals o còpies compulsades d'aquests originals dels comprovants de pagament (els comprovants de pagament no s'estampillen). En cas que es presenti la documentació original i l'entitat no tingui competència per compulsar, a més d'aquesta documentació, s'haurà de presentar una fotocòpia de cada original, per a la seva corresponent compulsa.

9- Si s'escau, carta de pagament de reintegrament de la subvenció en el supòsit de fons públics percebuts com a bestreta i no aplicats a l'objecte subvencionable.

Els models d'aquesta documentació estaran a disposició de les entitats a l'apartat Formularis i documentació / Catàleg del Departament / Ocupació (SOC) / Orientació professional - OP de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (www.treball.gencat.cat)Annex 4

Despeses subvencionables
Són subvencionables les despeses estrictament necessàries per al desenvolupament del programa subvencionat i que hi estiguin directament i inequívocament vinculades.

Totes les despeses s'han d'haver produït dins del període d'execució i han d'estar pagades abans de la data de presentació de la justificació econòmica.

Només seran considerades despeses elegibles als efectes de la subvenció atorgada, aquelles que s'acreditin respectant la normativa aplicable en cada cas (laboral, mercantil, fiscal, etc.).

En qualsevol cas, les despeses han d'estar acreditadament satisfetes per l'entitat subvencionada i han de fer referència, en el cas de les despeses generals, als espais de recerca de feina autoritzats per al desenvolupament de les actuacions (relacionats a la resolució d'atorgament).

Els pagaments de les despeses s'acreditaran mitjançant extractes bancaris. En cas de pagaments en efectiu s'haurà de presentar la documentació acreditativa del rebut per part del creditor, degudament signat i datat, i en el qual s'identificarà el subjecte deutor que efectua el pagament. S'acompanyarà amb la còpia de l'assentament comptable del pagament. Només s'acceptarà la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500,00 euros (IVA inclòs) respecte el total de subvenció correctament justificat. Els xecs al portador són considerats pagaments en efectiu.

Els imports a justificar, corresponents als 3 conceptes de despesa que inclou la subvenció, no són compensables entre si.

En el supòsit que l'entitat no pugui acreditar correctament algun dels imports corresponents a la subvenció atorgada, es procedirà a minorar la subvenció per l'import que l'entitat no hagi acreditat correctament.

Als efectes d'aquesta Ordre es consideraran despeses subvencionables les següents:

a) Despeses del personal de cada espai de recerca de feina:

Despeses corresponents a les retribucions totals i la cotització empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes, en funció de les normes legals i reglamentàries del conveni col·lectiu aplicable, o d'acord amb la normativa d'aplicació a les administracions públiques per a funcionaris o personal laboral.

b) Despeses indirectes: despeses generals i materials

- Impresos, fotocòpies i material fungible

- Material didàctic

- Subscripció premsa laboral

- Lloguers dels locals autoritzats en la resolució d'atorgament on es desenvolupen les actuacions amb les persones participants

- Lloguer de mobiliari i/o equips informàtics per a les persones participants i per al personal tècnic

- Manteniment (si no està inclòs al lloguer)

- Subministrament d'energia elèctrica, aigua, combustible per a calefacció (si no està inclòs al lloguer). Només seran elegibles els consums que es produeixin dins del període comprés entre la data d'inici de les actuacions i la data de presentació de la justificació econòmica

- Comunicacions (telèfon, correus)

- Neteja

- Seguretat i vigilància

- Amortitzacions

c) Assegurances previstes a la base 15 de l'annex 1 d'aquesta Ordre.
Despeses no subvencionables

No són subvencionables les següents despeses:

- Interessos deutors de comptes bancaris.

- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Despeses de procediments legals i judicials.

- Impost sobre el valor afegit recuperable.

- Altres impostos o taxes. No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan són susceptibles de recuperació, ni els impostos personals sobre la renda del beneficiari.

- Adquisició de mobiliari, equips, vehicles, infraestructures, béns immobles i terrenys, tant si són adquisicions noves com de segona mà. Només es podran subvencionar les amortitzacions d'aquests béns quan compleixin els requisits establerts per a les amortitzacions.

- Despeses de transaccions financeres.

- Comissions i pèrdues de canvi i d'altres despeses purament financeres, com ara, comissions per manteniment de comptes o transferències.

- En cas de cofinançament de l'FSE: Despeses salarials i de seguretat social de la persona treballadora durant els períodes de baixa laboral, tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat. En qualsevol cas, seran subvencionables les despeses de la persona que el substitueixi, però no els de la persona treballadora de baixa.

- Les hores extraordinàries, els pagaments per beneficis, els pagaments en espècie, les vacances no efectuades, les dietes, el plus de transport, les despeses de locomoció, les indemnitzacions per mort, i els trasllats corresponents; les indemnitzacions per suspensions, acomiadaments, cessaments o acabaments de contracte, les percepcions per matrimoni.

- Els complements o plusos salarials (antiguitat, coneixements especials, complements de lloc, complements en funció del resultat de l'empresa, complements quantitat i qualitat) no seran subvencionables, excepte que es trobin fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte del treballador o treballadora.

- Les despeses corresponents a telèfons mòbils que no es trobin contractats a nom de l'entitat subvencionada; les targetes de càrrega de mòbils, ni la concurrència de la despesa de telefonia mòbil i fixa en el mateix punt d'actuació (en aquest cas, s'entén que no és necessari per al desenvolupament de l'actuació subvencionada).

- Despeses relacionades amb el compliment dels requisits per obtenir la subvenció.

- Despeses de formació i/o obtenció de títols no autoritzats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

- Quotes de col·legis professionals.

- Les despeses imputades que hagin estat documentades amb factures que no compleixin els requisits legals aplicables.

- Qualsevol altre tipus de despesa que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya consideri que no és imputable per la seva naturalesa o relació amb l'actuació subvencionada.Annex 5

Criteris d'imputació de les despeses
a) Despeses del personal tècnic

La validació de l'import màxim liquidable per cada persona tècnica es farà tenint en compte els dies del període treballat.

En cap cas la retribució del personal tècnic podrà superar individualment el màxim de 33.000 euros anuals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, a jornada completa.

Aquesta retribució màxima es podrà actualitzar mitjançant Resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

La suma dels imports imputats de tot el personal tècnic no pot superar l'import màxim liquidable per aquest concepte que consta a la resolució d'atorgament de la subvenció.

Cost salarial (subvencionable): Es considera concepte subvencionable el salari base (inclou les pagues extraordinàries), que es recull en termes bruts.

Els complements o plusos salarials seran subvencionables si es troben fixats en el conveni col·lectiu o en el contracte de la persona treballadora.

La resta de conceptes que integren la nòmina no són subvencionables tal com s'esmenta en l'apartat de despeses no subvencionables.

Només serà elegible la despesa del personal tècnic a jornada completa, del qual s'hagi presentat a l'inici i/o durant l'execució del programa la documentació preceptiva prevista a l'apartat 5 de l'annex 2 d'aquesta Ordre i hagi assistit a les sessions formatives programades pel SOC.

b) Despeses indirectes: despeses generals i materials

Les despeses indirectes s'imputaran mitjançant l'aplicació d'un tipus fix del 15 %, calculat sobre les despeses de personal, correctament verificades. No caldrà acreditar documentalment aquestes despeses, ni conservar documents acreditatius de les mateixes.

c) Assegurança d'accidents personals

S'admetrà la imputació del 100% de la despesa corresponent a la pòlissa d'assegurances d'accidents personals prevista a la base 15.4 de l'annex 1 d'aquesta Ordre per estar vinculada únicament al programa subvencionat.

L'import màxim liquidable per aquest concepte serà el que consti a la resolució d'atorgament de la subvenció.

d) Pagaments en efectiu

S'accepta la imputació de pagaments en efectiu per un import màxim de 2.500,00 euros (IVA inclòs) respecte el total de subvenció correctament justificat.

Els xecs al portador són considerats pagaments en efectiu.

e) Obligatorietat de presentar un mínim de tres ofertes

Quan l'import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes públics per a la contractació menor, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'execució de l'obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció. Aquest últim supòsit no és d'aplicació en cas de cofinançament de l'FSE.

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

f) IVA

Serà subvencionable l'import de l'IVA efectivament suportat i no recuperable.

Les entitats beneficiàries hauran de declarar la situació en què es troben respecte aquest impost. En cas que estiguin subjectes a règim de prorrata general o especial, només es podran imputar el percentatge que legalment els correspon.