Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDRE ECF/90/2007, de 2 d'abril, per la qual es fa pública l'adjudicació de la prestació de serveis financers a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques, mitjançant un sistema de centralització de fons (cash pooling)
Nº de Disposición :
ECF/90/2007
Boletín Oficial :
DOGC 4867
Fecha Disposición :
02/04/2007
Fecha Publicación :
23/04/2007
Órgano Emisor :
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES
ORDRE

ECF/90/2007, de 2 d'abril, per la qual es fa pública l'adjudicació de la prestació de serveis financers a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques, mitjançant un sistema de centralització de fons (cash pooling).

Atès que per l'Ordre ECF/9/2007, de 18 de gener, s'inicia el procés de selecció de les entitats financeres que prestaran serveis financers a la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques, mitjançant un sistema de centralització de fons (cash pooling);

Atès que en l'esmentat procés de selecció van ser admeses set entitats;

Vista la proposta del secretari de Política Financera, Competència i Consum, efectuada mitjançant Resolució de data 30 de març de 2007, i atenent-se a la valoració de les propostes efectuades, el que determinen les bases del procés de selecció i, en especial la tretzena,

Ordeno:

Article 1

Adjudicar la prestació de serveis financers a la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques a les entitats següents:

A l'entitat Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, el 50% de l'import global d'operacions.

A l'entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el 30% de l'import global d'operacions.

A l'entitat Caixa de Catalunya, el 20% de l'import global d'operacions.

Article 2

La signatura dels convenis amb les entitats adjudicatàries es produirà d'acord amb el que determinen les bases del procés de selecció en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 d'abril de 2007

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

(07.094.009)