Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDEN JUS/2805/2007, de 26 de septiembre por la que se anuncia convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
JUS/2805/2007
Boletín Oficial :
BOE 235/2007
Fecha Disposición :
01/10/2007
Fecha Publicación :
01/10/2007
Órgano Emisor :
MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCIÓ

TRE/2875/2007, de 28 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la revisió de l'IPC per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empleats de notaries de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 7902315).

Vist el text de la revisió de l'IPC per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empleats de notaries de la Comunitat Autònoma de Catalunya, subscrit per la part empresarial pels representants de l'Associació de Notaris de Catalunya i per la part social pels representants de CCOO i UGT, el 29 de gener de 2007, i d'acord amb el que estableixen l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, l'article 170.1.e) i j) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció de la revisió de l'IPC per a 2006 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empleats de notaries de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni 7902315) al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió negociadora del Conveni.

Barcelona, 28 de març de 2007

Salvador Álvarez Vega

Director general de Relacions Laborals

Transcripció del text original signat per les parts

REVISIÓ

de l'IPC per a l'any 2006 del Conveni col·lectiu de treball per al sector d'empleats de notaries de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Annex sobre salaris

Salaris bruts anuals 2006 (salari base i pagues extraordinàries) taules definitives per al 2006 un cop revisades al IPC real

Euros

Oficial jurídic

18.036,17

Auxiliar jurídic

15.327,98

Copista

12.662,91

Oficial no jurídic

15.548,78

Comptable

15.548,78

Auxiliar no jurídic

12.662,91

Subaltern

9.345,70

(07.093.080)