Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança municipal reguladora del control i tinença d'animals
Nº de Disposición :
Boletín Oficial :
BOP-ALICANTE 207
Fecha Publicación :
30/10/2012
Órgano Emisor :
AJUNTAMENT DE PEDREGUER
L'Ajuntament ha aprovar definitivament l'ordenança municipal reguladora del control i tinença d'animals.

Donant compliment a l'establert a l'article l'article 70.2 de la llei 7/85, i 17.4 del RDL 2/04, es fa públic el text íntegre de l'ordenança:

ÍNDEX

Capítol I. Objectiu i àmbit d'aplicació

Capítol II. De la tinença d'animals

Secció I. Normes de caràcter general

Secció II. Normes sanitàries

Secció III. Normes específiques per als gossos

Capítol III. Presència d'animals a la ciutat

Secció I. Animals a la via pública

Secció II. Deposicions a la via pública

Secció III. Trasllat d'animals en transports col·lectius

Secció IV. Presència d'animals en establiments i altres llocs

Secció V. Nuclis zoològics

Capítol IV. Tinença d'altres animals

Capítol V. Règim sancionador

Disposició final

QUADRE D'INFRACCIONS I SANCIONS

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS

CAPÍTOL I. OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. Objecte

1. L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació de la tinença d'animals, tant els domèstics com els utilitzats amb altres finalitats.

2. Té en compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones, s'incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre animals i persones reduint al màxim les molèsties.

Article 2. Aplicació i obligatorietat

Aquesta ordenança serà aplicable a tots els artròpodes, amfibis, peixos, rèptils, aus i mamífers de companyia, la comercialització o tinença dels quals no estiga prohibida per la normativa vigent. Especialment s'aplicarà a les subespècies i varietats de gossos (canis familiar) i gats (felix catus).

2. Estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal, sense perjudici de les autoritzacions i requisits de la legislació vigent, les següents activitats:

a) Centres per a animals de companyia:

-Llocs de cria, per a reproducció i subministrament d'animals a tercers.

-Residències o establiments destinats a allotjaments temporals o permanents.

-Gosseres o establiments destinats a guardar gossos (gosseres esportives, canilles o gossades).

-Clíniques veterinàries, amb o sense allotjament d'animals.

b) Centres diversos:

-Ocelleries per a la reproducció o subministrament de petits animals, principalment aus amb destinació a domicilis.

-Cuidadors, subministradors o venedors d'animals d'aquari o terrari.

-Centres on es reunesquen per qualsevol raó animals d'experimentació.

-Instal·lació de cria d'animals destinats a l'aprofitament de les seues pells.

-Circs i entitats similars.

-Establiments hípics o similars, amb instal·lacions fixes o no, que alberguen cavalls per a la pràctica de l'equitació amb fins esportius, terapèutics, turístics o recreatius.

CAPÍTOL II. DE LA TINENÇA D'ANIMALS

SECCIÓ PRIMERA. NORMES DE CARÀCTER GENERAL

Article 3. Circumstàncies higièniques i/o de perill

La tinença d'animals resta condicionada al fet que les circumstàncies higièniques del seu allotjament siguen òptimes i a l'absència de riscos sanitaris, perill o molèsties als veïns, a altres persones o a l'animal mateix.

Article 4. Obligatorietat

1. Els propietaris o posseïdors d'animals estan obligats a mantenir-los en adequades condicions higienicosanitàries i en aquest sentit han d'estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament.

Igualment els allotjaments seran adequats a les seues exigències naturals i s'hauran de satisfer les seues necessitats d'exercici físic quan l'espècie ho requeresca.

Per raons de caràcter sanitari o molèsties de veïns, el nombre d'animals que poden allotjar-se en cada domicili o immoble del casc urbà serà de tres (en el cas de gossos i/o gats). Fora del casc urbà (i en el cas d'altres animals diferents a gossos i gats), i previ informe tècnic, podrà haver-hi més.

2. Els posseïdors d'animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns siga alterada pel comportament d'aquells.

3. Es prohibeix, des de les 22 hores fins les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants pertorben el descans dels veïns.

4. Els propietaris o posseïdors d'animals potencialment perillosos hauran d'inscriure'ls en el registre municipal corresponent.

Article 5. Prohibicions

De conformitat amb la legislació vigent queda expressament prohibit:

1. El sacrifici dels animals, amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o causa justificada.

2. Maltractar els animals o sotmetre'ls a qualsevol pràctica que els puga produir danys o patiments innecessaris o injustificats.

3. Abandonar-los; s'entendrà també com a abandonament situar-los en llocs tancats o no llogats, solars, vies públiques, jardins etc.. en la mesura que no siguen en tals llocs degudament atesos.

4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l'atenció necessaris d'acord amb les necessitats etològiques, segons raça i espècie.

5. Practicar-los mutilacions, excepte les controlades per veterinaris.

6. No subministrar-los l'alimentació necessària per al seu normal desenvolupament.

7. Fer donacions com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d'animals.

8. Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat.

9. Vendre'ls o donar-los per a l'experimentació a laboratoris o clíniques sense el compliment de les garanties previstes en la normativa vigent.

10. Vendre'ls o donar a menors de 18 anys i a incapacitats sense l'autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.

11. Exercir la venda ambulant de qualsevol animal de companyia o un altre tipus, fora dels recintes i dates expressament legalitzats i en condicions de legalitat absoluta respecte de cada espècie animal segons la seua reglamentació específica.

12. La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars i altres activitats que impliquen crueltat o maltractament, puguen ocasionar la mort, patiments o fer-los objecte de tractaments antinaturals o vexatoris.

13. Es prohibeix la tinença d'animals en llocs on no es puga exercir l'adequada atenció i vigilància.

14. La posada en llibertat o introducció en el medi natural d'exemplars de qualsevol espècie exòtica que es mantinga com a animal de companyia, a excepció dels previstos en el RD 1118/1989, de 15 de setembre, que estaran sotmesos al règim d'autorització administrativa per la conselleria competent en matèria de caça i pesca. Als efectes de la Llei 4/1994 de 8 de juliol es considera fauna exòtica aquella l'àrea de distribució natural de la qual no inclou parcialment o totalment la Península Ibèrica.

15. L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades, segons la legislació vigent.

16. En tot el terme municipal la caça, la captura i l'enverinament d'animals, excepte el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seua funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.

17. Exercir la venda no ambulant d'animals sense el compliment de les condicions generals assenyalades per la llei.

18. La utilització d'animals amb fins comercials a la via pública sense autorització municipal expressa.

Article 6. Responsabilitat

El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasione a les persones, als objectes, a les vies i espais públics i al medi natural en general, de acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.

Article 7. Incompliments

1. En el cas que els propietaris o responsables dels animals incomplesquen les obligacions que estableixen els articles anteriors, i especialment quan hi haja risc per a la seguretat o salut de les persones, o generen molèsties als veïns (sorolls, agressivitat, males condicions higièniques), l'Administració municipal podrà requerir als propietaris o encarregats dels animals que generen el problema i sancionar-los. En cas de no fer-ho l'Administració municipal, seguint les pautes que assenyala la legislació vigent, podrà comissar l'animal i disposar de traslladar-lo a un establiment adequat a càrrec del propietari o a les instal·lacions d'acollida d'animals i adoptar qualsevol altra mesura addicional que es considere necessària.

2. Els propietaris o posseïdors d'animals han de facilitar l'accés als serveis sanitaris municipals i als agents de l'autoritat per realitzar la inspecció i comprovar el compliment de les disposicions d'aquesta ordenança.

Article 8. Sobre la tinença d'animals potencialment perillosos

1. Es consideren animals potencialment perillosos tots els que, pertanyent a la fauna salvatge, sent utilitzats com animals domèstics o de companyia, amb independència de la seua agressivitat, pertanyen a espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals o danys a les coses.

2. També tindran la qualificació de potencialment perillós els animals domèstics o de companyia que es determinen, en particular, els pertanyents a l'espècie canina, inclosos dins d'una tipologia racial, que pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

Són animals potencialment perillosos, als efectes de l'aplicació d'aquesta ordenança, els inclosos en el Decret 145/2000, de 26 de setembre del Govern Valencià.

3. La tinença dels animals descrits anteriorment i considerats com potencialment perillosos, requerirà la prèvia obtenció d'una llicència administrativa municipal atorgada per l'Ajuntament, que serà expedit després de la presentació dels següents documents:

- DNI del propietari.

- Assegurança de Responsabilitat Civil amb una cobertura no inferior als 120.203,00 euros, per la seua responsabilitat derivada de danys causats per l'animal, encara que haja estat cedit a un tercer per a la seua cura.

-Certificat d'aptitud psicològica del propietari, qui ha de ser major d'edat, expedit per un psicòleg titulat dins dels tres mesos anteriors a la data de sol·licitud de la llicència administrativa (serà semblant al necessari per a la possessió d'armes).

-Documentació que acredite la inscripció de l'animal al Registre Informàtic Valencià d'Identificació Animal (RIVIA).

-En el cas dels animals de fauna salvatge, l'obtenció de la llicència estarà condicionada a la presentació d'una memòria descriptiva en què s'analitzen les característiques tècniques de les instal·lacions i es garantisca que són suficients per evitar la sortida i/o fugida dels animals. Aquesta memòria haurà d'estar subscrita per un tècnic competent en exercici lliure professional.

4. La llicència administrativa per a la possessió d'animals perillosos s'haurà de renovar abans de transcorreguts tres anys des de la data d'expedició.

5. El transport dels animals de fauna salvatge considerats com a potencialment perillosos i la circulació i transport dels gossos de les races definides com a potencialment perilloses, quan s'efectue per la via pública, hauran de realitzar-se per una persona major d'edat, amb aptitud idònia per exercir el control necessari en cada cas.

6. Els propietaris dels animals de fauna salvatge considerats com potencialment perillosos no podran exhibirlos ni mantenir-los en la via pública, locals públics diferents dels autoritzats a este efecte i zones comunes d'edificis habitats. Hauran de mantindre'ls confinats en tot moment, d'acord amb les característiques biològiques de l'espècie de què es tracte.

7. Els propietaris o posseïdors de gossos de races definides com a potencialment perilloses hauran de mantenirlos permanentment sota el seu control, evitant la seua fugida, fins i tot a l'interior de les seues instal·lacions particulars. Igualment hauran de conduir-los per la via pública proveïts de morrió, que impedesca l'obertura de la mandíbula per mossegar, i subjectes a una corretja curta, amb un màxim de dos metres, i no extensible que permeta el domini sobre l'animal en tot moment. No obstant, els gossos descrits sense antecedents d'atacs i/o mossegades, podran eximirse de la conducció amb boç quan acrediten el seu ensinistrament i posterior superació d'un test de socialització. No obstant això, aquesta exempció només serà aplicable quan qui passege el gos, siga la persona amb la qual va superar l'esmentat test. Aquestes proves seran renovades anualment i acreditades en la Cartilla Sanitària de l'animal pel veterinari que realitze aquest test.

SECCIÓ SEGONA. NORMES SANITÀRIES

Article 9. Prohibició i responsabilitat

1. Es prohibeix l'abandonament d'animals. Es considerarà animal abandonat o errant, aquell que no porte cap identificació referent al seu origen o sobre el seu propietari, ni vaja acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec de l'animal i retenir-lo fins que siga recuperat, cedit o, si genera un problema de salut o perill públic, finalment sacrificat.

Qualsevol persona que advertesca l'existència d'animals sols per les vies i/o espais públics ha de comunicar-ho a l'Ajuntament o a les dependències de la policia local perquè puguen ser recollits.

2.El termini de retenció d'un animal serà com a mínim de deu dies. L'autoritat municipal podrà ampliar-lo circumstancialment.

3.Si l'animal porta identificació, s'avisarà al propietari i aquest tindrà a partir d'aquest moment un termini de deu dies per recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que haja originat la seua atenció i manteniment. Transcorregut aquest termini sense que el propietari hagués comparegut l'animal s'entendrà que ha estat abandonat.

Article 10. Obligacions

1.El propietari, criador o tenidor d'un animal que agredesca a persones o a altres animals causant-los ferides de mos serà responsable que l'animal siga sotmès a un reconeixement per veterinari en exercici lliure de la professió, en dues ocasions dins dels deu dies següents a l'agressió. Aquest reconeixement tindrà per objecte comprovar la presència o absència de símptomes de ràbia en l'animal.

El veterinari actuant emetrà un informe sanitari de l'observació de l'animal, que serà lliurat al propietari o tenidor de l'animal. A més ha d'informar el RIVIA d'aquesta observació conseqüència d'agressió per mossegada, amb el que s'actualitzarà la dada en aquest Registre. Si l'animal mostrés signes de malaltia infectocontagiosa transmesa per l'agressió, informarà immediatament les autoritats de sanitat animal i salut pública de la província. Tot això ho farà dins dels 15 dies posteriors a l'última observació.

2.El propietari o posseïdor de l'animal agressor s'haurà de presentar al Centre de Salut Comunitari, aportant la cartilla sanitària de l'animal i un certificat del veterinari que haja reconegut l'animal, en què es determine el seu estat de salut.

3.Les persones mossegades o lesionades per un animal, donaran compte al corresponent servei municipal.

4.Els propietaris de l'agressor estan obligats a facilitar les dades de l'animal, tant a la persona agredida o als seus representants legals, com a les autoritats competents que ho sol·liciten.

5.Les despeses ocasionades tant per la recuperació i identificació, pels tractaments sanitaris o eutanàsia, com pel dipòsit de l'animal i altres que es puguen produir, seran satisfetes pels seus propietaris.

6.Si l'animal agressor és vagabund o de propietari desconegut els serveis municipals es faran càrrec de la seua captura i trasllat a les instal·lacions d'acollida d'animals per a procedir a la seua observació veterinària.

7.Quan s'observen en els animals malalties parasitàries o infeccioses, els seus propietaris hauran de sotmetre'ls al seu control i tractament veterinari corresponent i queda prohibida mentrestant la seua circulació o permanència en llocs públics, sense perjudici de complir les mesures sanitàries establertes o dictades en cada cas per l'autoritat competent.

Article 11. Sacrifici

Els animals que segons diagnòstic veterinari estiguen afectats per malalties o afeccions cròniques incurables que puguen comportar un perill sanitari per a les persones s'han de sacrificar. En qualsevol cas aquest sacrifici s'efectuarà de forma ràpida i indolora i serà supervisat per un veterinari.

Article 12. Responsabilitat de veterinaris, clíniques i consultoris veterinaris.

1. Els veterinaris, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur obligatòriament un arxiu amb la fitxa clínica dels animals que hagen estat vacunats o tractats. L'esmentat arxiu estarà a disposició de l'autoritat municipal, sense perjudici d'estar a disposició d'una altra autoritat competent, en els casos establerts en la legislació vigent.

2. Qualsevol veterinari radicat al municipi, està obligat a comunicar a l'Ajuntament tota malaltia animal transmissible inclosa a les considerades malalties de declaració obligatòria incloses al RD 2459/96, de 2 de desembre, pel qual s'estableix la llista de Malalties d'Animals de declaració obligatòria i es dóna la normativa per a la seua notificació (BOE 3/1997 de 3 de Gener de 1997), perquè independentment de les mesures zoosanitàries individuals es puguen prendre mesures col·lectives, si cal.

SECCIÓ III. Normes específiques per als gossos

Article 13. Aplicació

1. Són aplicables als gossos totes les normes de caràcter general i les sanitàries establertes per a tots els animals.

2. Són aplicables als gossos potencialment perillosos la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i el Reial Decret 287/2002, de 22 de març pel qual es desenvolupa, o les normes que els substituesquen.

Article 14. Obligacions

Els propietaris de gossos estan obligats a:

1. Inscriure'ls al cens caní municipal en el termini màxim de 3 mesos comptats a partir de la data de naixement o d'adquisició de l'animal.

2. Comunicar les baixes per mort o desaparició dels gossos a l'Ajuntament en el termini de 15 dies a partir del fet, portant la targeta sanitària de l'animal o el certificat veterinari en cas de mort.

3. Comunicar a l'Ajuntament els canvis de domicili del propietari o del responsable d'un gos, així com la transferència de la possessió, en un termini de 15 dies a partir del fet.

4. Vacunar-los contra aquelles malalties que són objecte de prevenció a partir de l'edat reglamentada en la normativa vigent i proveir-se de la targeta sanitària, que servirà de control sanitari dels gossos durant tota la seua vida.

5. Realitzar controls sanitaris dels gossos periòdicament, i com a mínim un cop l'any.

6. Identificar-los mitjançant els sistemes oficials i permanents com ara tatuatge, identificació electrònica o altres sistemes i placa identificativa.

7. Els propietaris de gossos potencialment perillosos hauran de sol·licitar la preceptiva llicència, la inscripció en el Registre i complir les mesures de seguretat que s'estableixen en el Reial Decret 287/2002, o norma que la substituesca.

Article 15. Gossos de vigilància

1. Els propietaris de gossos de vigilància han d'impedir que els animals puguen abandonar el recinte i atacar a qui circule per la via pública.

2. Cal col·locar en lloc ben visible un rètol que advertesca del perill de l'existència d'un gos de vigilància.

3. Els gossos de vigilància d'obres han d'estar correctament censats i vacunats, els propietaris han d'assegurar la seua alimentació, el control veterinari necessari i han de retirar-los en finalitzar l'obra; en cas contrari se'ls considerarà abandonats.

CAPÍTOL III. PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA CIUTAT

SECCIÓ PRIMERA. Animals a la via pública

Article 16. Obligacions

1. Tots els animals, quan transiten per vies públiques o zones verdes, aniran proveïts de la placa d'identificació i degudament controlats mitjançant corretja o el mètode més adequat per a cada espècie.

2. Han de circular amb morrió apropiat per la tipologia racial de cada animal, i amb cadena o corretja no extensible de menys de dos metres, els gossos considerats potencialment perillosos de conformitat amb la normativa vigent. L'ús de morrió pot ser ordenat per l'autoritat municipal quan es donen les circumstàncies de perill manifest i mentre aquestes duren.

3. Els propietaris dels gossos estan obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats al municipi.

Article 17. Prohibicions

1. Es prohibeix la presència d'animals a les zones enjardinades i als parcs i zones de joc infantil, i a la seua zona d'influència establerta en un radi de 5 metres al voltant, excepte en els supòsits de les zones expressament destinades per a esplai d'animals.

2. Es prohibeix rentar animals a la via pública, fonts i estanys i als barrancs.

3. Es prohibeix donar aliments als animals en les vies i/o espais públics, també als portals, finestres, terrasses i balcons. Està especialment prohibit facilitar aliments als gats i coloms.

Article 18. Condicions de circulació i conducció

La circulació i conducció d'animals i de vehicles de tracció animal a la via pública s'han d'ajustar al que dispose l'ordenança municipal de circulació vigent. El transport d'animals en vehicles particulars s'efectuarà de manera que no puga ser pertorbada l'acció del conductor ni es comprometa la seguretat del trànsit. En cas contrari podria ser objecte de sanció conforme a les normes de trànsit.

SECCIÓ SEGONA. Deposicions a la via pública

Article 19. Obligacions

1. Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures per no embrutar amb les deposicions fecals les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d'edificis i en el mobiliari urbà.

2. Els posseïdors d'animals estan obligats a recollir els excrements de l'animal immediatament i de forma convenient, netejant, si fos necessari, la part de via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

3. Les deposicions fecals recollides s'han de posar de forma higiènicament correcta (dins de les bosses o d'altres embolcalls impermeables, que, per aquest fi, haurà de portar el posseïdor o conductor de l'animal) a les papereres, en bosses d'escombraries domiciliàries o en altres elements que l'autoritat municipal puga indicar.

4. En cas que es produesca la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir el propietari o a la persona que conduesca l'animal, perquè procedesca a retirar les deposicions.

SECCIÓ III. Trasllats d'animals en transports col·lectius.

Article 20. Transport públic

Els conductors o encarregats dels mitjans de transport públic podran prohibir el trasllat d'animals quan consideren que poden ocasionar molèsties a la resta dels passatgers. També podran indicar un lloc destinat en el vehicle per a l'acomodament de l'animal. En tot cas, podran ser traslladats en transport públic tots aquells animals petits que viatgen dins de cistelles, gàbies o similars o en braços dels seus amos.

Article 21. Gossos guia

Els gossos guia podran circular lliurement en els transports públics urbans sempre que vagen acompanyats pel seu amo i complesquen les condicions higièniques i sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.

SECCIÓ IV. Presència d'animals en establiments i altres indrets

Article 22. Generalitats

1. Queda prohibida l'entrada o estada d'animals domèstics en tot tipus d'establiments destinats a fabricar, emmagatzemar, transportar, vendre o manipular aliments.

2. Els propietaris d'aquests locals han de col·locar a l'entrada dels establiments en lloc ben visible una placa indicadora de la prohibició. Els gossos guia queden exempts d'aquesta prohibició.

Article 23. Establiments públics

Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars, bars-restaurants i similars, segons el seu criteri, podran prohibir l'entrada i estada d'animals en els seus establiments, llevat que es tracte de gossos guia.

En cas de prohibició, hauran de col·locar en lloc visible el senyal indicatiu.

Article 24. Altres establiments o locals

1. Es prohibeix la circulació i permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques, així com a la resta d'instal·lacions esportives d'ús reglat.

2. Es prohibeix l'entrada d'animals en locals d'espectacles públics, esportius o culturals.

3. Es prohibeix l'entrada d'animals en àrees de jocs infantils i juvenils per raons d'higiene i salubritat pública.

4. Els propietaris d'aquests locals han de col·locar a l'entrada dels establiments en lloc ben visible, una placa indicadora de la prohibició. Els gossos guia estan exempts d'aquesta prohibició.

5. Els animals de companyia, llevat dels gossos guia, no poden coincidir als ascensors amb persones, fora que aquestes ho accepten.

SECCIÓ V. Nuclis zoològics

Article 25. Normes

Conforme ve determinat en el Decret 158/1996, de 13 d'agost del Govern Valencià, pel qual es desenvolupa la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre protecció d'animals de companyia, la declaració administrativa de nucli zoològic, mitjançant la seua inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana, serà requisit previ indispensable per al funcionament dels establiments següents radicats a la Comunitat Valenciana:

a) Establiments dedicats a la cria, per a la posterior venda o donació, d'animals de companyia, considerant com a tals els que es defineixen en l'article 2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, sobre Protecció dels Animals de Companyia.

b) Establiments de venda d'animals de companyia.

c) Residències, escoles d'ensinistrament i altres instal·lacions per al manteniment temporal dels animals de companyia.

d) Gosseres i centres de recollida d'animals, de titularitat municipal o privada.

e) Establiments que alberguen èquids amb fins exclusivament recreatius, esportius o turístics.

f) Col·leccions zoològiques d'animals indígenes o exòtics, públiques o privades, independentment de la seua finalitat, lucrativa o no, inclosos els parcs i jardins zoològics, els zoosafaris, les reserves zoològiques i les col·leccions zoològiques privades.

2 La instal·lació de circs, amb col·leccions zoològiques, sense perjudici de les autoritzacions administratives exigibles, haurà de comunicar-se amb setanta-dues hores d'antelació a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.

Article 26: Condicions sanitàries

Els establiments a què es refereix l'article anterior, per a la seua declaració com a nucli zoològic mitjançant la seua inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valeriana, hauran de complir les condicions sanitàries i d'allotjament dels animals exigides en el Decret 158/1996 i disposar de llicència municipal d'activitat o, en cas de no requerir-la legalment, acreditar-ho mitjançant certificat municipal.

CAPÍTOL IV. TINENÇA D'ALTRES ANIMALS

Article 27. Condicions de criança

1. La criança domèstica per al consum familiar d'aus de corral, conills, coloms, faisans i altres animals en domicilis particulars, en terrasses, balcons, patis, etc. queda condicionada al fet que les circumstàncies d'allotjament, l'adequació de les instal·lacions i el nombre d'animals ho permeten, tant en l'aspecte higienicosanitari com per la no existència d'incomoditat ni de perill per als veïns o per a altres persones.

2. Quan el nombre d'animals represente una activitat econòmica, cal tenir la corresponent llicència municipal d'obertura, complir la normativa vigent i també els requisits exposats en l'art. 30 referit als nuclis zoològics.

Article 28. Prohibició en establiments

Queda prohibit l'establiment de vaqueries, estables, corrals de bestiar i aus dins el nucli urbà, tal com assenyala el reglament d'activitats molestes i insalubres, nocives i perilloses, en l'art. 13.

Article 29. Règim de la tinença

1. La tinença d'altres animals no qualificats com a domèstics i animals salvatges tant si és dins el nucli urbà com als afores, ha d'autoritzar-la expressament aquest Ajuntament, i requerirà el compliment de la normativa vigent de les màximes condicions higièniques i de seguretat, i l'absència total de perillositat i de molèsties per a les persones.

2. Queda prohibida la tinença d'espècies protegides, tant de la fauna autòctona com la no autòctona.

Article 30. Obligacions

Els propietaris o posseïdors d'aquests animals han de facilitar l'accés als serveis tècnics competents per realitzar la inspecció i determinació de les circumstàncies dels articles anteriors i per donar el permís municipal, si cal, i han d'aplicar les mesures higienicosanitàries que la autoritat municipal decidesca.

Article 31. Constitució de perill físic o sanitari

L'autoritat municipal requerirà als propietaris o posseïdors que retirin els animals si constitueix un perill físic o sanitari o bé es considera que representen molèsties greus per als veïns.

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR

Article 32. Concepte d'infracció

Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions que representen vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.

Article 33. Responsabilitat

Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometen a títol d'autors i coautors.

Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a qui per llei s'atribuesca el deure de preveure la infracció administrativa comesa per altres.

De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produesquen sense la seua prèvia obtenció o amb incompliment de les seues condicions, seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguen titulars de la llicència i, si no la tingués, la persona física o jurídica sota la dependència de la qual actués l'autor material de la infracció.

Article 34. Classificació de les infraccions i la seua sanció

Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1.Infracciones lleus:

a) La possessió de gossos no censats.

b) No disposar dels arxius de les fitxes clíniques dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, o que aquests estiguen incomplets.

c) El transport d'animals amb vulneració dels requisits que estableix l'article 6 de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la protecció d'animals de companyia.

d) La venda i donació a menors de 18 anys o incapacitats sense l'autorització dels que tinguen la seua pàtria potestat o custòdia.

e) Embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans amb deposicions fecals de gossos.

f) Deixar el posseïdor o propietari que l'animal miccione a les façanes d'edificis i/o en el mobiliari urbà.

g) Dipositar les defecacions dels animals fora dels llocs destinats a aquesta finalitat.

h)No portar, en el moment de passeig de l'animal, les bosses o altres embolcalls impermeables necessaris per arreplegar les deposicions dels animals.

i) La presència d'animals en zones enjardinades i als parcs i zones de joc infantil.

j) Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i barrancs.

k) Alimentar qualsevol tipus d'animal a les vies i/o espais públics, portals, finestres, terrasses i balcons.

l) El trànsit d'animals per vies públiques o zones verdes sense els seus corresponents plaques d'identificació o sense corretja.

m) No comunicar a l'Ajuntament la mort o desaparició del gos.

n) No comunicar a l'Ajuntament els canvis de domicili del propietari o del responsable d'un gos, així com la transferència de la possessió.

o) La no comunicació a l'Ajuntament de la persona que siga mossegada per un animal sense amo conegut amb la màxima urgència.

p) No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat.

q) No advertir la presència de gossos de vigilància per part dels seus amos o responsables de l'immoble.

r) No prendre les mesures oportunes, els propietaris d'animals, respecte de la seua guarda i custòdia, ocasionant la fugida dels animals dels seus recintes, habitatges o domicilis, produint-se alguna de les següents conseqüències: brutícia en els carrers o les façanes dels veïns, problemes o perill en el tràfic rodat, la invasió d'altres parcel·les o recintes públics o privats, pertorbacions o molèsties en les activitats quotidianes dels veïns o en els actes públics programats.

s) L'entrada i permanència d'animals en establiments destinats a fabricació, manipulació, emmagatzematge, transport i venda de productes alimentaris.

t) L'entrada d'animals en espectacles públics, esportius i culturals, així com en recintes de pràctica d'esports o piscines.

u) Exercir la venda no ambulant d'animals sense el compliment de les condicions generals assenyalades per la llei.

v) La utilització d'animals amb fins comercials a la via pública sense autorització municipal expressa.

w) Qualsevol infracció a aquesta ordenança que no siga considerada com a greu o molt greu.

2. Infraccions greus:

a) El manteniment d'animals d'espècies perilloses sense autorització prèvia.

b) La donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d'animals.

c) El manteniment dels animals sense l'alimentació o en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i l'atenció necessàries d'acord amb les necessitats etològiques, segons raça i espècie.

d) La no vacunació o la no realització de tractaments obligatoris als animals de companyia.

e) L'incompliment per part dels establiments per al manteniment temporal d'animals, cria o venda dels mateixos, de qualsevol dels requisits i condicions establertes per la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la protecció d'animals de companyia.

f) La filmació d'escenes amb animals que simulen crueltat, maltractament o patiment, sense autorització prèvia de l'òrgan competent de la Comunitat Valenciana.

g) L'incompliment de l'obligació d'identificar els animals, tal com assenyala l'article 11 de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la protecció d'animals de companyia.

h) La reincidència en una infracció lleu.

i) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seua escapada o pèrdua.

j) No identificar l'animal potencialment perillós.

k) Ometre la inscripció de l'animal potencialment perillós en el Registre d'animals potencialment perillosos.

l) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o no subjecte amb cadena.

m) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats competents o els seus agents, amb vista al compliment de funcions establertes en la Llei 50/1999 de 23 de desembre de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos, així com el subministrament d'informació inexacta o de documentació falsa.

3. Infraccions molt greus:

a) El sacrifici dels animals amb patiments físics o psíquics, sense necessitat o causa justificada.

b) Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.

c) L'abandonament dels animals no considerats potencialment perillosos.

d) La filmació d'escenes que comporten crueltat, maltractament o patiment d'animals quan el dany no siga simulat.

e) L'esterilització, la pràctica de mutilacions i de sacrifici d'animals sense control veterinari.

f) La venda ambulant d'animals.

g) La cria i comercialització d'animals sense les llicències i permisos corresponents.

h) Subministrar-los drogues, fàrmacs o aliments que continguen substàncies que puguen ocasionar-los patiments, greus trastorns que alteren el seu desenvolupament fisiològic natural o la mort, excepte les controlades per veterinaris en cas de necessitat.

i) L'incompliment de l'obligació de declarar al facultatiu sanitari competent, al més aviat possible, l'existència de qualsevol símptoma que denote l'existència d'una malaltia contagiosa o transmissible a l'home.

j) La utilització d'animals de companyia en espectacles, baralles, festes populars, i altres activitats que indiquen crueltat o maltractament, podent ocasionar la mort, patiment o fer subjectes de tractes antinaturals o vexatoris, en aquest supòsit per a la imposició de la sanció corresponent, s'aplicarà el que disposa la Llei 2/1991, de 18 de febrer d'Espectacles, Establiments Públics i Activitats Recreatives.

k) La incitació als animals per escometre contra persones o altres animals, exceptuant els gossos de la policia i els dels pastors.

l) La reincidència en una infracció greu.

m) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades a aquests efectes per la legislació vigent.

n) Abandonar un animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i qualsevol gos, entenent per animal abandonat, tant aquell que vaja preceptivament identificat, com els que no duguen cap identificació sobre el seu origen o propietari, sempre que no vagen acompanyats de cap persona.

o) Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.

p) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment perillós a qui no tinga llicència.

q) Ensinistrar animals per activar la seua agressivitat o per a finalitats prohibides.

r) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tinga el certificat de capacitació.

s) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d'animals potencialment perillosos, o la seua participació en ells, destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.

Article 35: Sancions

Les infraccions als preceptes establerts en aquesta ordenança podran ser sancionades amb multes de fins a les següents quanties:

- Infraccions lleus: de 30,05-601,01 Euros

- Infraccions greus: de 601,02 Euros a 6.010,12 euros.

- Infraccions molt greus: de 6.010,13 a 18.030,36 euros.

Llevat de les infraccions previstes en la Llei 50/1999, de 23 de desembre de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos que es sancionaran segons el que estableix aquesta Llei.

En la imposició de sancions es tindran en compte per graduar la quantia de les multes i la imposició de sancions accessòries, els criteris següents:

a) La transcendència social o sanitària, i el perjudici causat per la infracció comesa.

b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.

c) La reiteració o reincidència en la comissió d'infraccions, així com la negligència o intencionalitat de l'infractor.

d)L'alarma social i/o el perill causat en les persones.

La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.

Article 36. Prescripció i caducitat.

Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis mesos.

Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció s'haja comès. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.

Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què haja adquirit fermesa per via administrativa la resolució per la qual es va a imposar la sanció.

Respecte a la caducitat s'aplicarà el que estableix el Reial Decret 1398/1993 de 4 d'agost que aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora i el que disposa la legislació aplicable.

Article 37. Mesures cautelars

L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguen necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals. En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzen sense llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb què s'estigués generant o s'hagués generat la infracció.

Aquestes mesures les podrà adoptar la Prefectura de la Policia Local amb caràcter d'urgència, a la vista dels fets o la denúncia presentada, i només seran mantingudes, modificades o aixecades per l'òrgan/autoritat iniciador de l'expedient.

Article 38. Competència i procediment

La Competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte d'aquesta ordenança i per a la imposició de sancions i d'altres exigències compatibles amb les sancions correspon a l'alcalde, el qual la pot delegar en els membres de la Corporació mitjançant l'adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general, sense perjudici de les competències que segons la quantia de les sancions pogués correspondre a la Comunitat Autònoma. La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es designe en la resolució d'incoació.

La indemnització de danys i perjudicis causats es determinarà, si no s'acumulés, en un procediment complementari, amb audiència del responsable.

En tots els casos serviran de base a la determinació les valoracions realitzades pels serveis tècnics municipals.

Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar expedita la via judicial corresponent.

Quan els danys i perjudicis s'ocasionaren a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets, es podrà facilitar als titulars dels béns o drets els antecedents dels fets i la seua quantificació per si desitjaren acudir a la via judicial.

En tot cas, quan els fets puguen constituir delicte o falta, s'estarà al que dispose l'art. 5è del Decret 178/1993, de 9 de novembre.

Article 39. Procediment

1. El procediment sancionador s'ha de substanciar d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, de defecte de procediments específics previstos en les corresponents normes.

2. L'Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els seus agents quan hi haja un risc per a la salut pública, per a la seguretat de les persones i/o dels propis animals i quan hi haja constatació d'infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança. Igualment en cas d'infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any, l'animal pot ser comissat.

3. El comís té un caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador, a la vista del qual es retornarà al propietari, restarà sota la custòdia de l'Ajuntament o serà sacrificat.

4. Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment, la manutenció, per raó de comís, seran a càrrec del propietari o posseïdor de l'animal.

Article 40. Responsabilitat civil

1. La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la responsabilitat civil i l'eventual indemnització de danys i perjudicis que puga correspondre al sancionat.

QUADRE INFRACTOR ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA D'ANIMALS

Ver Anexo

Aquelles altres infraccions a mandats o prohibicions contingudes en aquesta ordenança que no estigueren recollides en aquest annex, en aplicació dels criteris assenyalats en l'article 28.2 de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana de normes reguladores de la protecció de animals de companyia i 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre de Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos es procediran a qualificar com a lleus, greus i molt greus i seran sancionades d'acord amb els següents criteris:

Les infraccions lleus seran sancionades amb l'import de 70,00 euros.

Les infraccions greus i molt greus seran sancionades amb l'import mínim que preveu la legislació específica:

- 601,02 i 6.010,10 euros respectivament, per infraccions a la Llei 4/1994.

- 300,51 i 2.404,06 euros respectivament, per infraccions a la Llei 50/1999.

DISPOSICIO DEROGATORIA

Es deroguen les disposicions d'igual o inferior rang que s'oponguen a allò preceptuat en aquesta ordenança i en concret les disposicions de l'ordenança reguladora de la convivència ciutadana que contradiguen a la present ordenança.

DISPOSICIO FINAL

La present ordenança que consta de 40 articles, una disposició derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor quan es publique el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985.

Contra l'acte d'elevació a definitiu de l'acord provisional, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar, un recurs contenciós-administratiu davant la Sala del contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació d'aquest edicte.

Pedreguer, 19 d'octubre de 2012

L'ALCALDE,

Sergi Ferrús Peris.

*1220589*