Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
ORDEN de 30 de julio de 2001 por la que se crea en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas el fichero automatizado de datos de carácter personal denominado "Folleto"
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOE 190/2001
Fecha Disposición :
30/07/2001
Fecha Publicación :
09/08/2001
Órgano Emisor :
MINISTERIO DEL INTERIOR
EDICTE

de 29 d'agost de 2005, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referent al municipi d'Amposta.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió d'1 de juny de 2005, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

Exp.: 2005/017439/E

Pla de millora urbana per regular la volumetria del solar denominat "Edifici el Velòdrom", al terme municipal d'Amposta

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió acorda:

.1 Aprovar definitivament el Pla de millora urbana per regular la volumetria del solar denominat "Edifici el Velòdrom", d'Amposta, promogut i tramès per l'Ajuntament, amb el benentès que l'objecte del mateix es circumscriu a aconseguir un desenvolupament més harmònic de l'edifici i fixar la disposició de la planta baixa. En conseqüència, el projecte constructiu haurà d'ajustar-se a la normativa urbanística municipal. Únicament són normatius els plànols núm. 7, 8 i 9. Els plànols núm. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 i 14 no són normatius.

.2 Publicar aquest acord i, si escau, les normes urbanístiques corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. L'expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l'article 101 de la Llei esmentada, al Servei Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, al carrer Nou del Vall, 10-12, de Tortosa.

.3 Comunicar-ho a l'Ajuntament i al promotor.

Contra l'acord anterior, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

Tortosa, 29 d'agost de 2005

Josep Pagès i Massó

Secretari de la Comissió Territorial

d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre